http://cechhrobnicky.cz/ - BookLibrary - Dětská a dorostová psychologie BookLibrary BookLibrary 2020-10-23 06:49:49 BookLibrary Rizikové chování v dospívání http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=6&catid=73 Authors: Kabíček, Pavel
ISBN: 9788073877934
Publisher: nakladatelství Triton
Publication date: 2015-01-28 13:31:14
Language: English
Price:


Kniha podává přehled o tzv. nové morbiditě mládeže, která v současnosti významně ohrožuje zdraví dospívajících a zvyšuje jejich nemocnost i úmrtnost. Jedná se o tzv. syndrom rizikového chování v dospívání; je pro toto období typický a je vázán na vývojové problémy tohoto věku. Zahrnuje několik okruhů – oblast psychosociální, návykových látek a reprodukčního zdraví. Mají společné možné příčiny (rizikové faktory) i společné faktory prevence (ochranné faktory). Kniha seznamuje se zákonitostmi biopsychosociálního vývoje v dospívání a podrobně pak osvětluje jednotlivá riziková chování i z hlediska nejnovějších poznatků, a ukazuje, jak zasahují do zdravého vývoje. Uplatňuje také rozsáhlé odborné zkušenosti autorů z jejich praxe. Jejím cílem je být vědecky fundovaným pomocníkem pro všechny, kdo se s touto problematikou setkávají (škola, rodiče, lektoři různých programů).

Více na stránkách nakladatelství Triton


Buy now!]]>
2015-01-28 13:31:14
Děti a dospívající online http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=44&catid=73 Authors: Ševčíková, Anna a kolektiv
ISBN: 9788024750101
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2015-01-20 14:35:27
Language: English
Price:


Vybraná rizika používání internetu.
Kniha určená nejen širší odborné veřejnosti představuje vybraná rizika, se kterými se dnešní děti mohou na internetu setkat. Pozornost je upřena na jejich výskyt a důsledky, dále na vymezení ohrožených skupin dětských uživatelů internetu a v neposlední řadě na preventivní či intervenční opatření.

Více informací, obsah na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2015-01-20 14:35:27
Učíme děti zvládat úzkost, obavy a stres http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=208&catid=73 Authors: Plummer, Deborah M.
ISBN: 9788026203773
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2015-01-05 16:48:22
Language: English
Price:


Cvičení pro mladší školní věk

Kniha přináší pedagogům základní informace, metodické postupy a jednotlivé listy cvičení, které mohou využít při výuce. Cílem je naučit dítě uvědomovat si a pojmenovat vlastní pocity i myšlenky a jejich spojitost s určitým jednáním u sebe i u druhých. Rozvíjí schopnost dítěte zvládnout změny, které s sebou nese život, stresující situace i reakce s tím spojené, tj. úzkost, strach, obavy, apod. Při individuálních i skupinových cvičeních děti pracují s představami a pocity, využívají reminiscenční techniky, učí se, jak přijímat nové a neznámé. Slovní cvičení jsou kombinována s výtvarným vyjádřením.
Deborah M. Plummer je vysokoškolská pedagožka (De Montfort University, Leicester) a terapeutka, autorka řady publikací pro práci s dětmi i s dospělými.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál

 

 

 


Buy now!]]>
2015-01-05 16:48:22
Typologie osobnosti u dětí http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=9&catid=73 Authors: Miková, Šárka; Stang, Jiřina
ISBN: 9788073675875
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-12-10 12:50:27
Language: English
Price:


Využití ve výchově a vzdělávání.
Kniha poskytuje klíč k porozumění dětské osobnosti, ať už je naším vlastním potomkem, žákem nebo klientem. Ukazuje, že pokud dospělý člověk porozumí nuancím v osobnosti dítěte tak, jak to umožňuje typologie osobnosti MBTI, může s ním navázat velmi kvalitní a v celku bezproblémový vztah založený na vzájemné spolupráci a úctě. Všechny aspekty typologie osobnosti MBTI jsou v knize ilustrovány rozmanitými kazuistikami dětí. Na případech jednotlivých dětí budou ilustrovány typologické příčiny jejich problémů a způsoby řešení včetně prevence.
Kniha je psána pro učitele a učitelky mateřských a základních škol, poradenské pracovníky a ostatní profese pracující s dětmi.
Mgr. Šárka Miková a Mgr. Jiřina Stang jsou dětské psycholožky s praxí v pedagogicko-psychologickém a školně-psychologickém poradenství. Pracují jako lektorky programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a lektorky vlastních autorských kurzů a seminářů v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků; vyučují externě na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Zabývají se především psychologickými aspekty hodnocení a tím, jak různé hodnotící přístupy respektují vrozené dispozice žáků.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-12-10 12:50:27
Praktikum školní psychologie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=104&catid=73 Authors: Braun, Richard; Marková, Dana; Nováčková, Jana
ISBN: 9788026201762
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-12-10 12:47:11
Language: English
Price:


První ucelená publikace-manuál pro každodenní praxi školních psychologů na základní či střední škole. Autoři shrnují zkušenosti a ověřené postupy, jak může psycholog v prostředí školy pracovat s jednotlivými žáky, malými růstovými skupinami nebo celými třídami, poskytují praktický pohled na problémového žáka, problémovou třídu. Součástí knihy jsou také diagnostické nástroje, náměty pro vedení třídnických a intervenčních hodin formou komunitních sezení. Zvláště začínající školní psychologové ocení informace o legislativě, která se týká jejich činnosti, a uvedení do základů supervizního zajištění. Publikace je určena i pro další odborníky, kupříkladu z pedagogicko-psychologických poraden, neziskových (např. preventivních) organizací.

Více informací, ukázky na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-12-10 12:47:11
Zátěž v adolescenci http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=158&catid=73 Authors: Tyrlík, Mojmír (ed.)
ISBN: 9788021060425
Publisher: nakladatelství Masarykovy univerzity
Publication date: 2014-11-27 16:14:29
Language: English
Price:


V úvodní kapitole pojednáváme o povaze zátěže v psychologickém smyslu. Specificky uvažujeme o zátěži spojené s dospíváním v dětství a adolescenci a jednáním mladistvých. Druhá kapitola se zaměřuje na problematiku vnímání rodičovských konfliktů v období adolescence. Představuje základní teoretické přístupy ke zkoumání konfliktů mezi rodiči a jejich dopad na maladaptaci dospívajících a také řadu výsledků empirických studií. Třetí kapitola pojednává o důležitosti pocitu začlenění mladých lidí do společnosti. Popisujeme způsob, jakým se mladí lidé vyrovnávají s různými formami sociálního vyloučení. Ve čtvrté kapitole jsme popsali různé mechanismy volnočasových aktivit, které přispívají ke zvládání mnohdy náročných situací.

Více informací na stránkách nakladatelství Masarykovy univerzity


Buy now!]]>
2014-11-27 16:14:29
Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=176&catid=73 Authors: Pokorná, Věra
ISBN: 9788073678173
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-11-18 13:07:18
Language: English
Price:


Vývojové (neboli specifické) poruchy učení nebo chování postihují nemalou část dětské i dospělé populace. Potíže dětí trpících např. dyslexií, dysgrafií nebo hyperaktivitou (ADHD) se neomezují jen na školní vyučování, ale promítají se do celého sociálního systému, v němž dítě žije. Ucelený přehled a zhodnocení světové odborné literatury k tématu vývojových poruch učení a chování i praktické návody pro jejich nápravu nabízí podstatně přepracované a rozšířené vydání úspěšné učebnice. Autorka se soustředila na doplnění nejnovějších poznatků o příčinách a projevech vývojových poruch učení a chování a jejich klasifikaci, a především na nové informace o možnostech pomoci dětem, které jimi trpí.
Kniha je rozčleněna do dvou částí:
Teoretické předpoklady specifických poruch učení
Diagnostika a náprava specifických poruch učení (zásady a techniky nápravy specifických poruch učení, projekty k nápravě,..atd.).

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-11-18 13:07:18
Psychologie dítěte http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=96&catid=73 Authors: Jean Piaget
ISBN: 9788026206910
Publisher: Portál
Publication date: 2014-10-15 14:13:25
Language: English
Price:Kniha shrnuje hlavní výsledky pětačtyřicetileté práce ženevské psychologické školy. Jean Piaget v ní spolu se svou žákyní a nástupkyní na ženevské univerzitě podává syntetický obraz vývoje dítěte od narození do adolescence. Je to obraz plastický, bohatě členěný a zároveň teoreticky podložený. Poskytuje ucelený pohled na vývoj lidského jedince a obohacuje novými hledisky jeho úvahy o výchovných cílech a prostředcích.

Jean Piaget (1896–1980), švýcarský psycholog, biolog, logik a epistemolog, známý především svými pracemi o vývojové psychologii. Stal se profesorem psychologie, sociologie a filozofie vědy na univerzitách v Neuchâtel, Ženevě a Lausanne. Jako profesor posléze působil na pařížské Sorbonně, kde založil Mezinárodní centrum genetické epistemologie. Zároveň byl ředitelem Mezinárodní komise pro vzdělávání, jež se stala součástí UNESCO. Mezi hlavní přínosy Piagetovy práce patří jeho uspořádání teorie kognitivního vývoje dítěte, který rozdělil do několika stadií. Patří mezi nejcitovanější psychology 20. století.

Kniha v nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-10-15 14:13:25
Psychodiagnostika dětí a dospívajících http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=205&catid=73 Authors: Svoboda, Mojmír (ed.); Krejčířová, Dana; Vágnerová, Marie
ISBN: 9788073675660
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-09-10 12:06:28
Language: English
Price:


Psychodiagnostika je základním pracovním nástrojem psychologů v mnoha oblastech praxe i výzkumu. Stále roste zvláště význam psychodiagnostiky dětí a dospívajících, mj. v souvislosti s individualizací přístupu ve vzdělávání a s integrací postižených dětí do běžných škol. Publikace navazuje na knihu prof. M. Svobody Psychologická diagnostika dospělých a pokrývá metody diagnostiky dětí, specifické zejména vývojovým rozměrem sledovaných jevů. Kniha uvádí stručně metodologická východiska diagnostiky, zásady formulace nálezů (s příklady), ale především představuje jednotlivé klinické a testovací metody v dětské psychodiagnostice. Ve speciální části probírá širokou škálu oblastí aplikace dětské diagnostiky podle situací, poruch a postižení a uvádí pro ně specifická diagnostika doporučení.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-09-10 12:06:28
Morální vývoj školáků a předškoláků http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=101&catid=73 Authors: Klusák, Miroslav
ISBN: 9788024623252
Publisher: nakladatelství Karolinum
Publication date: 2014-08-18 15:52:54
Language: English
Price:


Monografie Morální vývoj školáků a předškoláků. Paradigmatické výzvy dle Jeana Piageta představuje podrobnou analýzu výzkumu Jeana Piageta v oblasti morálního vývoje dítěte. Text je členěn do dvou oddílů. Ve své první, interpretační části nabízí náhled do Piagetovy teorie morálního vývoje dítěte s důrazem na morální výzvy, které dítě během svého vývoje přijímá a které jej „posouvají“ od egocentrické heteronomie k decentrované autonomii. Druhá, faktografická část zprostředkovává zakotvení Piagetovy teorie v empirii. Čtenáři jsou zde nabízeny k vlastní interpretaci všechny výzkumné situace, ze kterých Piagetova teorie vychází. Vývojové výzvy plynoucí z těchto situací kniha sdružuje do tří oborů uplatnění dětského morálního hodnocení: konflikty s autoritou, problematika trestání a instituce her organizovaných jako soutěž. Autor rovněž analyzuje účast dětí na tomto typu her a skutečnost, proč Piaget považoval právě tyto hry za nejvíce inspirativní pro vývoj dětského morálního hodnocení a jak toto hraní zkoumal.

Více informací na stránkách nakladatelství Karolinum


Buy now!]]>
2014-08-18 15:52:54
Rizikové a antisociální chování v adolescenci http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=43&catid=73 Authors: Nielsen Sobotková Veronika a kolektiv
ISBN: 9788024740423
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-06-27 12:36:53
Language: English
Price:


Antisociální chování dospívajících je přítomné v každé generaci, mění se pouze jeho projevy.
Kniha se zaměřuje nejen na popis tohoto chování, ale také na vztah mezi ním a užíváním návykových látek, a zejména na tři nejvýznamnější socializační kontexty vývoje v adolescenci – rodinu, školu a prostředí vrstevníků. V každé kapitole jsou uvedeny výsledky vlastního výzkumu, který se zabývá těmito tématy.
Publikace je je určena především odborníkům, psychologům, pedagogům, sociálním pracovníkům a studentům těchto oborů, dále lidem z pomáhajících profesí a v neposlední řadě rodičům, jejichž děti procházejí tímto mnohdy nelehkým obdobím.

Více informací na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2014-06-27 12:36:53
Dívčí a chlapecká identita http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=14&catid=73 Authors: Janošová, Pavlína
ISBN: 9788024722849
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-06-18 16:40:25
Language: English
Price:


Vývoj a úskalí.

Problematika dívčí a chlapecké identity je jedním z nejaktuálnějších témat na hranici sociální a vývojové psychologie a psychologie osobnosti. Autorka předkládá detailní přehled o pohlavním vývoji a jeho alternativách v jednotlivých obdobích i o specifikách vývoje genderově "nestandardních" dětí. Ovlivňuje rodinná situace formování rodové identity? Co je to vlastně intersexualita? Jak moc jsme ovlivněni okolím a stereotypy, do jaké míry jsou poruchy identity dědičné? Rádi byste našli na tyto a další otázky srozumitelné odpovědi, bez nutnosti se pídit po střípcích informací v zahraniční literatuře či na internetu? Snažíte se lépe porozumět chování dětí a dospívajících? Pak je tato publikace určena právě vám.

Více informací, obsah, ukázky na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2014-06-18 16:40:25
Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=228&catid=73 Authors: Svoboda, Jan
ISBN: 9788026206033
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-05-05 14:39:02
Language: English
Price:


Cílem knihy je předat čtenáři podstatné a výzkumy získané informace o současných dětech, a to v souvislosti s řešením situací, které běžně nastávají. Obecně jsou stížnosti na zvyšující se dětskou agresivitu. Ta opravdu existuje, vždy ale jako důsledek, není příčinou sama o sobě. Text pomáhá čtenáři pochopit, co je příčinou agresivity u dětí, a navrhuje možné postupy řešení. Také upozorňuje na zásadní výchovné chyby, kterých se dopouštějí současní rodiče – hlavně pod tlakem výchovných mýtů, které konzumní společnost propaguje. Veškerá teoretická pojednání jsou doplněna kazuistikami a jejich řešením, díky čemuž je problém nahlížen v širších souvislostech.
Kniha je určena především vyučujícím v MŠ a v prvních dvou třídách školy ZŠ. Kniha osloví také rodiče a vychovatele dětí věkové skupiny předškolních dětí a dětí těsně po zahájení školní docházky.

 

Více informací na stránkách nakladatelství Portál

 


Buy now!]]>
2014-05-05 14:39:02
Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=86&catid=73 Authors: Vágnerová, Marie; Klégrová, Jarmila
ISBN: 9788024615387
Publisher: nakladatelství Karolinum
Publication date: 2014-04-14 15:18:50
Language: English
Price:


Publikace sleduje v dosud nejkomplexnější podobě problematiku psychologické diagnostiky dětí ve školním věku. Autorky nejprve zkoumají oblast kognitivních funkcí u standardní části dětské populace a v případě diagnostiky mentálně postižených dětí, nadprůměrně nadaných dětí a dětí ze specifi ckého sociokulturního prostředí. V kapitole o tzv. školní zralosti se věnují schopnostem plnění úkolu a sociální adaptace, opět v úzké souvztažnosti s praktickým školním poradenstvím a prací školního psychologa a s ohledem na děti trpící poruchami některých dovedností (čtení, psaní, počítání). Další kapitoly jsou zaměřeny na emoční charakteristiky a behaviorální projevy dítěte, problematiku školní úspěšnosti, motivace a sociální pozice v kolektivu třídy. Kniha nabízí obsahově bohatý materiál pro každodenní využití v praxi školních a poradenských psychologů i originální podněty pro další rozvoj odborné psychodiagnostiky.

 

Více informací na stránkách nakladatelství Karolinum

 

 


Buy now!]]>
2014-04-14 15:18:50
Agresivita dětí http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=180&catid=73 Authors: ANTIER, Edwige
ISBN: 9788073678814
Publisher: Portál
Publication date: 2014-04-14 15:07:48
Language: English
Price:


Co si počít s agresivitou svého dítěte.

Agresivita je především energie, síla, která je nezbytná pro jeho vývoj. Výchova tedy nemá spočívat v tom, aby tuto sílu úplně potlačila, ale aby ji usměrnila a proměnila v energii prospěšnou dítěti. Autorka pomáhá rodičům a vychovatelům rozeznávat specifické projevy dětí v jednotlivých obdobích jejich věku (od narození do dospívání) a dává rady, jak na ně reagovat. Kapitoly obsahují charakteristiky jednání podle věku dítěte, správná slova, podněty k jednání, výběr her, příklady z psychoterapeutické praxe, objasňují roli otce aj.

Ukázky z knihy na stránkách vydavatele

Recenze od Milana Nakonečného


Buy now!]]>
2014-04-14 15:07:48
Strachy v období rané adolescence http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=57&catid=73 Authors: Michalčáková, Radka
ISBN: 9788087029152
Publisher: nakladatelství Barrister Principal
Publication date: 2014-04-14 15:06:12
Language: English
Price:


Cílem publikace je přiblížit jednu ze základních lidských emocí – strach – v širším kontextu vzájemných souvislostí. Zdánlivě jednoduchá emoce strachu je ovlivňována celou řadou vlivů od dispozičních charakteristik osobnosti až k působení vnějšího prostředí; to vše vsazeno do dlouhodobého procesu vývoje pak vytváří úplnou mozaiku této v životě člověka tolik důležité emoce. Autorka se zaměřila na období plné vývojových změn – na počátek adolescence. Díky otevřenosti a vstřícnosti respondentů výzkumu se tak dovídáme o podobě strachů prožívaných současnými dospívajícími.

 

Více informací na stránkách nakladatelství Barrister Principal


Buy now!]]>
2014-04-14 15:06:12
Vztahy v dospívání http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=233&catid=73 Authors: Macek, Petr; Lacinová, Lenka
ISBN: 9788087474464
Publisher: Nakladatelství Barrister Principal
Publication date: 2014-04-14 15:05:59
Language: English
Price:


Publikace Vztahy v dospívání shrnuje různé aspekty vývoje vztahů dospívajících, kterým nebylo dosud věnováno v tuzemské odborné literatuře mnoho pozornosti. Studie v ní prezentované mají přehledový charakter a autoři do většiny z nich zasazují také výsledky vlastních relevantních výzkumů. Autorský tým je z převážné většiny tvořen pracovníky Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kteří se zabývají vztahy adolescentů v nejrůznějších souvislostech v rámci řešení výzkumného záměru MŠMT 0021622406 „Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny: vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti“.

„Monografie Vztahy v dospívání je unikátní v tom smyslu, že detailně a přehledně shrnuje mnohé aspekty vývoje vztahů dospívajících, jimž nebylo dosud věnováno v naší odborné literatuře mnoho pozornosti. Řada tradičních názorů je zde revidována a aktualizována – publikace reflektuje změny společensko-historické a kulturní, které mají vliv na průběh a náplň období dospívání. Bez nadsázky lze uvést, že předkládaná monografie nemá vzhledem ke své komplexnosti v současné české psychologické literatuře konkurenci.“

doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

 

Více informací na stránkách nakladatelství Barrister Principal


Buy now!]]>
2014-04-14 15:05:59
Emoční poruchy v dětství a dospívání http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=85&catid=73 Authors: Pöthe, Peter
ISBN: 9788024745855
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-04-14 15:05:45
Language: English
Price:


Renomovaný český autor MUDr. Peter Pöthe předkládá čtenářům řadu nosných a inspirativních psychoanalytických objevů. Formou napínavého čtení se snaží předat co největší množství informací z oblasti psychoanalýzy dětí a dospívajících, vývojové psychologie a psychiatrie, věnuje se terapii i diagnostice. Vše doplňuje praktickými příklady ze své praxe. Publikaci zaměřil především na psychiatry, psychology, psychoterapeuty, sociální pracovníky, pediatry, pedagogy, vychovatele a učitele mateřských škol. Jistě však v mnohém obohatí rodiče i dospívající, kteří se trápí psychickými problémy.

2., doplněné a aktualizované vydání

Obsah, ukázky, další informace na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2014-04-14 15:05:45
Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=143&catid=73 Authors: Kriegelová, Marie
ISBN: 9788024723334
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-04-14 15:05:34
Language: English
Price:


Záměrné sebepoškozování je formou sebepoškozujícího chování. Stejně jako zneužívání alkoholu a jiných návykových látek, přejídání se a hladovění může sloužit jako strategie zvládání zátěže, technika navození relaxace, únik od bolestivé reality nebo daň za sociální interakci. Proto je třeba záměrné sebepoškozování chápat jako závažný problém a důkaz hluboké psychické nepohody, který vyžaduje pozornost odborníků i širší veřejnosti. Jeho výskyt se zvyšuje i v České republice a veřejná média se začínají o tuto problematiku zajímat, ovšem informovanost laické i odborné veřejnosti je stále spíše nízká. Publikace "Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci" je první českou monografií a je určena především odborníkům, kteří se ve své praxi s tímto fenoménem setkávají.

Obsah a další info na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2014-04-14 15:05:34
Psychické problémy v dospívání http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=95&catid=73 Authors: Carr-Gregg, Michael
ISBN: 9788026200628
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-04-14 15:05:25
Language: English
Price:


Dospívání – raná puberta a adolescence – je období, když už se mladý člověk necítí jako dítě, a přitom ještě není dospělý. Je to období plné emocí, které někdy zaplaví nejen dospívajícího člověka, ale i jeho okolí, a většinou samy odezní. Pokud se ale u dospívajícího projeví deprese či porucha příjmu potravy, problém s přijetím vlastního těla, úzkosti nebo úvahy o sebevraždě, měli bychom mu bez váhání podat pomocnou ruku. Psychické problémy však mohou zůstat skryty, nemusíme o nich vědět a naše dítě se pak trápí. Kniha nabízí rady, jak poznat, že se s dospívajícím „něco děje“ a že to „něco“ není běžným projevem dospívání, ale že se jedná o vážné obtíže. Autor v knize vysvětluje, jak vypadají běžné projevy dospívajících, a velmi přístupnou formou objasňuje psychické obtíže, s nimiž se dospívající mohou potýkat. Publikaci doprovodila předmluvou Jana Kocourková. Kniha je určena pro rodiče, učitele a vychovatele dospívajících, psychology, kteří pracují s dospívajícími dětmi a mládeží.
Michael Carr-Gregg působí jako poradenský psycholog, na Novém Zélandu a v Austrálii založil sdružení pro skupinovou terapii pro dospívající CanTeen. Je ženatý a je otcem dvou dětí. V Portálu vyšla jeho kniha Puberťáci a adolescenti.

Více informací a ukázky na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-04-14 15:05:25
Internetová kriminalita páchaná na dětech http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=22&catid=73 Authors: Hulanová, Lenka, PhDr.
ISBN: 9788073875459
Publisher: nakladatelství Triton
Publication date: 2014-04-14 15:05:05
Language: English
Price:


Děti byly odjakživa snadnou kořistí pro pachatele jakékoli trestné činnosti, hlavně pro svou důvěřivou povahu, naivitu a nezkušenost. Děti oplývají přirozenou zvědavostí a dychtivostí zkoušet stále nové věci. Toto zkoušení a poznávání jim dnes velmi usnadňuje internet. Pachatelé internetové kriminality to vědí a dokážou toho patřičně využít. První část knihy nás na konkrétních příkladech seznamuje s nejznámějšími druhy internetové kriminality páchané na dětech a se základními psychologickými poznatky o pachatelích a obětech. Druhá část knihy je věnována výzkumu kazuistik dětských obětí internetové kriminality a zkušenosti dnešních dětí s internetem.

Kniha je určena nejen odborníkům z řad psychologů, pedagogů, kriminalistů, sociálních pracovníků či soudců, ale i rodičům a laické veřejnosti, kterým mimo jiné poskytuje návod, jak děti v kyberprostoru chránit.

Více informací na stránkách nakladatelství Triton


Buy now!]]>
2014-04-14 15:05:05
Bezpečnost dětí na Internetu http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=116&catid=73 Authors: Eckertová, Lenka; Dočekal, Daniel
ISBN: 9788025138045
Publisher: Computer Press
Publication date: 2014-04-14 15:04:53
Language: English
Price:


Rádce zodpovědného rodiče.

Doufáte, že se vás a vašich dětí problémy na Internetu netýkají? Omyl! Přečtěte si tuto knihu a zjistíte, že vaše sladká nevědomost a jejich nemístná sebejistota může ublížit.
Tento průvodce obsahuje deset tematických okruhů – potíží, které se týkají každého uživatele počítače či mobilního telefonu s přístupem na Internet. Najdete v něm skutečné příběhy ze života a reálné situace. Poskytuje praktické rady: jak problémům předejít a jak je řešit, pokud nastanou. Doporučuje postupy a návody, kontakty na pomáhající pracoviště, tipy na vhodný software, odkazy na další zdroje informací. Na tvorbě knihy se podílelo více než dvě desítky odborníků, pro něž jsou zmíněná témata denním chlebem. Při čtení navíc nebudete potřebovat žádné speciální znalosti.
Autoři se v knize věnují mimo jiné těmto tématům:
- Skrytí agresoři na Internetu
- Pornografie v dětském pokoji
- Kdo vlastně sleduje vaše fotky
- Co nepatří na sociální sítě
- Virové odposlechy počítačů
- Počítačové hry: zlo, nebo přínos?
- Tresty rodičům za činy jejich dětí
- Kdo a kde vám pomůže

 

Více informací na stránkách nakladatelství Computer Press


Buy now!]]>
2014-04-14 15:04:53
Dětská řeč a komunikace http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=216&catid=73 Authors: PRŮCHA, J.
ISBN: 9788024736037
Publisher: Grada
Publication date: 2014-04-14 15:04:42
Language: English
Price:


Poznatky vývojové psycholingvistiky

Málokterá schopnost člověka je tak samozřejmá, jako je schopnost dítěte naučit se jazyk a tímto jazykem komunikovat. Ačkoliv osvojování jazyka dětmi je předmětem psychologického a lingvistického bádání již po dobu více než sto let, ani dnes není tento proces dokonale prozkoumán.

Kniha objasňuje proces osvojování jazyka a rozvoje komunikační schopnosti u dětí na základě teorií a výzkumů vývojové psycholingvistiky.Seznamuje čtenáře s nejnovějšími teoretickými a výzkumnými poznatky o tom, jak vzniká a vyvíjí se jazyková a komunikační schopnost u dětí od narození a během předškolního období.

Publikace je určena především studentům psychologie, lingvistiky, pedagogiky, vysokoškolským pedagogům těchto oborů a také učitelkám mateřských škol.

Ukázky z knihy na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2014-04-14 15:04:42
Dětská klinická psychologie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=36&catid=73 Authors: ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D.
ISBN: 9788024710495
Publisher: Grada
Publication date: 2014-04-14 15:04:33
Language: English
Price:


Dětská klinická psychologie, publikace komplexně mapující celý tento obor, vychází ve čtvrtém, přepracovaném a doplněném vydání.

Zahrnuje nejdůležitější oblasti psychodiagnostiky, psychoterapie a klinického poradenství, a oproti třetímu vydání se rozrostla o dvě nové kapitoly – jednak o oddíl vztahující se k poruchám řeči, jednak o téma agresivity v dětském věku.

Všechny ostatní části byly upraveny s ohledem na pokroky oboru a zohledňují současné výzkumné i klinické trendy. Například oddíl zaměřený na otázky psychodiagnostiky byl přepracován tak, aby nabídl čtenářům aktuální přehled nejdůležitějších diagnostických metod, včetně těch, které byly u nás vydány teprve v posledních letech. 

Více informací, ukázky a obsah knihy na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2014-04-14 15:04:33
Praxe dětského psychologického poradenství http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=141&catid=73 Authors: MATĚJČEK, Zdeněk
ISBN: 9788026200000
Publisher: Portál
Publication date: 2014-04-14 15:04:13
Language: English
Price:


Autor shrnuje praktické zkušenosti ze své mnohaleté poradenské práce, při níž vyšetřil přes třicet tisíc dětí. Hlásil se k biopsychosociálnímu přístupu, zároveň v knize zdůrazňuje tvořivost a respekt k jedinečnosti svých malých klientů.

Ještě více než o vědecký výklad témat mu jde o zpracování osobní zkušenosti a o osobní vyznání. Mezi probíraná témata patří: obecné zásady dětského psychologického poradenství a psychologického vyšetření dětí, poruchy učení, mentální retardace, mozkové dysfunkce, smyslové vady, poruchy emocí a chování vzniklé v dětství apod.

Více na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2014-04-14 15:04:13