http://cechhrobnicky.cz/ - BookLibrary - Sociální práce BookLibrary BookLibrary 2020-10-23 07:23:24 BookLibrary Podpora rodiny http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=214&catid=70 Authors: Matoušek, Oldřich; Pazlarová, Hana a kol.
ISBN: 9788026206972
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-09-29 14:02:05
Language: English
Price:


Manuál pro pomáhající profese.

Záměrem manuálu je formulovat pragmatické východisko pro práci s tzv. mnohoproblémovými rodinami. Manuál poskytuje praktické instrukce týkající se procesu práce s rodinou (mj. navázání kontaktu, práce s obranami, ochrana pracovníka, spolupráce organizací), dále instrukce pro intervenci v hlavních sférách fungování rodiny (zaměstnání, bydlení, výživa, ochrana zdraví, vedení domácnosti, výchova dětí aj.) a konečně vodítka pro práci s rodinami, v nichž jeden vážný problém dominuje (např. domácí násilí, závislost na návykových látkách, pobyt ve vězení, duševní nemoc).
Doc. PhDr. Oldřich Matoušek učí na katedře sociální práce FF UK v Praze. Má za sebou dlouholetou praxi klinického psychologa a psychoterapeuta. Je autorem řady odborných publikací, v posledních letech zejména z oblasti sociální práce.
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D., je odbornou asistentkou na katedře sociální práce FF UK v Praze. Zaměřuje se na práci s dětmi v ústavních zařízeních, pěstounskou péči a práci s ohroženými dětmi. Je rovněž autorkou odborných publikací.

 

Více informací, ukázky na stránkách nakladatelství Portál

 

 


Buy now!]]>
2014-09-29 14:02:05
Sociální práce pro pedagogické obory http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=114&catid=70 Authors: Gulová, Lenka
ISBN: 9788024733791
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-04-15 15:46:28
Language: English
Price:


Publikace se snaží přiblížit studentům pedagogických oborů disciplínu sociální práce, která může budoucím pedagogům odhalit mechanismy a strategie tohoto pomáhajícího oboru. Teorii sociální práce doplňuje výzkumné šetření mezi odborníky, kteří se v této oblasti dlouhodobě angažují. Čtenář má možnost nahlédnout prostřednictvím výzkumné analýzy do náročné profese, která vzhledem k současné společenské situaci zažívá velký rozmach. Pedagogičtí pracovníci se v rámci své práce setkávají se složitými sociálními situacemi žáků a právě studium témat sociální práce a spolupráce se sociálními pracovníky nabízí vhled do těchto situací a zefektivňují jejich řešení.

Více informací, obsah, ukázka na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2014-04-15 15:46:28
Speciální techniky sociální terapie rodin http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=8&catid=70 Authors: Zakouřilová, Eva
ISBN: 9788026205838
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-02-20 14:29:20
Language: English
Price:


Nejčastěji používanou technikou při práci sociálního pracovníka s klientem bývá rozhovor. Kromě něj však můžeme používat i další, speciální techniky, které rozhovor nejen podpoří vhodným směrem, ale zároveň mohou mít velký význam diagnostický i terapeutický. S jejich pomocí můžeme zjistit:
* co si klient vlastně přeje a co nechce,
* co je pro něj největším problémem,
* jak vnímá současnou situaci,
* jaké má obtíže, požadavky, očekávání i přání.

Je proto důležité, aby sociální pracovník uměl speciální techniky používat a zařazovat je do průběhu sociální terapie i sociální diagnostiky.

V první části publikace je definována a vymezena sociální terapie a sociální diagnostika, ve druhé, praktické a stěžejní části je prezentováno kolem 50 konkrétních speciálních technik, včetně popsání přínosu, základních podmínek a zásad jejich používání. Publikace je doplněna kazuistikami z autorčiny praxe i skutečnými kresbami a pracemi jejích klientů. Závěr obsahuje několik příloh - formuláře a pomůcky pro užití popsaných technik, soubor vhodných otázek, kritéria pro dobré fungování střídavé a společné výchovy či vzor uzavřené mimosoudní dohody.

Mgr. Eva Zakouřilová již více než dvacet let vykonává práci sociálního pracovníka v oblasti sociálně-právní ochrany rodin a zároveň přes deset let funguje jako mediátorka. Lektoruje témata z oblasti sociální práce, speciálních technik a mediace. Mediaci učí také na vyšší odborné škole sociální Dorkas v Olomouci.

Více informací, ukázky na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-02-20 14:29:20
Sanace rodiny http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=127&catid=70 Authors: Bechyňová, Věra; Konvičková, Marta
ISBN: 9788026200314
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-01-27 15:17:59
Language: English
Price:


Sociální práce s dysfunkčními rodinami.
Sanace rodiny je v českém kontextu sociální práce novým fenoménem. Jde o moderní a efektivní způsob sociální práce s celou rodinou, jejíž děti jsou ohrožené v důsledku nevyhovujícího rodinného a sociálního prostředí. Kniha popisuje proces sanace rodiny i jeho specifika v různých situacích, v nichž se rodiny s dětmi nacházejí. Nevyhýbá se ani pojmenovávání rizik, která mohou s poskytováním sanace rodiny souviset nebo ji vylučovat. Výklad teorie je propojen s ukázkami z příběhů klientských rodin.
Kniha je určena sociálním pracovníkům, sociálním pedagogům a studentům příslušných oborů na VŠ a VOŠ, pracovníkům pomáhajících profesí v oblasti práce s ohroženými rodinami.
V. Bechyňová, DiS., je zakladatelkou a ředitelkou občanského sdružení STŘEP – Českého centra pro sanaci rodiny.
Mgr. M. Konvičková je sociální pedagožka, pracuje v občanském sdružení STŘEP jako vedoucí metodik raně intervenčního programu.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-01-27 15:17:59
Metody a řízení sociální práce http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=100&catid=70 Authors: Matoušek, Oldřich a kol.
ISBN: 9788026202134
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-01-23 12:26:08
Language: English
Price:


Jádrem publikace jsou informace o klasických i nových metodách sociální práce.
Podrobně jsou probrány různé formy případové práce (poradenství, krizová intervence, mediace), práce se skupinou (skupinová práce, streetwork), práce s dětmi a s rodinou i makrometody (analýza sociálních potřeb obce a regionu, systémové projekty). Pozornost je věnována i otázkám řízení, supervize a hodnocení sociální práce, etickým aspektům výkonu povolání a riziku vyhoření sociálních pracovníků. Učebnice navazuje na publikaci Základy sociální práce (O. Matoušek a kol., Portál 2001).

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-01-23 12:26:08
Jednání se zájemcem o službu sociální péče od A do Z http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=13&catid=70 Authors: Chloupková, Soňa
ISBN: 9788024746784
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-01-13 10:58:22
Language: English
Price:


Kniha přináší ucelený pohled na oblast jednání se zájemcem o sociální službu. Je určena zejména sociálním pracovníkům a sociálním pracovnicím působícím ve službách sociální péče, je však využitelná i pro sociální pracovníky v jiných sociálních službách, na obecních úřadech, v oblasti zdravotnictví, školství apod. Vhodná je také pro studenty oborů zaměřených na sociální práci. Čtenáři přináší podněty pro praxi, obsahuje konkrétní příklady a také ukázky dokumentů, které jsou užívány při jednání se zájemcem o službu. Dostatečný prostor je věnován sociálnímu šetření, které je často v oblasti sociální práce a sociálních služeb skloňováno, ovšem chybí k němu zdroje – ať už v podobě knih, studií nebo např. článků publikovaných v časopisech, které lze využít pro teorii a praxi.

Více informací, ukázky na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2014-01-13 10:58:22
Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=203&catid=70 Authors: Matoušek, Oldřich; Pazlarová, Hana
ISBN: 9788073677398
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2013-08-27 13:00:58
Language: English
Price:


Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny - V kontextu plánování péče.

Příručka se zabývá hodnocením rodin, v nichž dítě může být ohroženo špatným zacházením ze strany rodičů nebo jiných blízkých osob. Hodnocení rodiny má ukázat, nakolik je prostředí rodiny pro dítě příznivé, případně nepříznivé. Autoři dávají určitá doporučení; dělají to však s vědomím, že je profesionálové budou přizpůsobovat svým potřebám. Cílem publikace je umožnit odborníkům, kteří v pomáhajících profesích pracují s rodinami, aby se seznámili se změnami podoby rodiny, s využitelnými obecnými teoriemi rodiny, s relevantními současnými názory na rodičovství, partnerství a sourozenectví, s teritoriálním chováním rodiny, ekonomickým chováním rodiny a s vnějšími vztahy rodiny. Text rovněž zahrnuje problematiku norem a postupů pro hodnocení vývojové úrovně dítěte a nasycení jeho potřeb, postupy pro plánování práce s dítětem a rodinou.
Kniha se dotýká také problematiky ústavní péče a náhradní rodinné péče. Příručka je určena pro sociální pracovníky, psychology, pedagogy, psychiatry, pediatry, soudce apod.
Doc. PhDr. Oldřich Matoušek učí na katedře sociální práce FF UK v Praze, pracoval jako klinický psycholog a psychoterapeut, zabýval se výzkumy školství, mládeže a organizací programů pro rizikové děti a dospívající. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací i populárních knih (Mládež a delikvence, Slovník sociální práce, Rodina jako instituce a vztahová síť).
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D., je odbornou asistentkou na katedře sociální práce FF UK v Praze, členkou občanského sdružení Člověk hledá člověka, které se zaměřuje na práci s dětmi v ústavních zařízeních, pěstounskou péči a na práci s ohroženými dětmi. Věnuje se výzkumné a publikační činnosti.

 

Další informace, ukázky na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2013-08-27 13:00:58
Mládež a delikvence http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=225&catid=70 Authors: Matoušek, Oldřich; Matoušková, Andrea
ISBN: 9788073678258
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2013-02-11 16:31:21
Language: English
Price:


Možné příčiny, současná struktura, programy prevence kriminality mládeže.
Rozšířené a aktualizované vydání knihy obsahující syntézu poznatků nejrůznějších oborů o příčinách delikventního chování mládeže a existujících metodách prevence a represe. Důraz je kladen na nové metody řešení a na porovnání jejich efektivity.

Více informací a ukázky na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2013-02-11 16:31:21
Sociální práce v praxi http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=111&catid=70 Authors: MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ, J., KODYMOVÁ, P.
ISBN: 9788073678180
Publisher: Portál
Publication date: 2011-11-14 15:31:51
Language: English
Price:


V této knize čtenář nalezne základní informace o nejrůznějších skupinách, s nimiž se sociální pracovník ve své praxi setkává, a o metodách práce s nimi.

Zahrnuty jsou zneužívané, týrané a zanedbávané děti a jejich rodiny; rodiny s jedním rodičem, v rozvodu a mnohoproblémové; nezaměstnaní; bezdomovci; uprchlíci; duševně nemocní; lidé s mentálním nebo tělesným postižením; ženy, které se prostituují; riziková mládež; pachatelé trestné činnosti a práce v rámci probační a mediační služby; staří lidé a umírající.

Výklad je ilustrován případovými studiemi, text je doplněn praktickými informacemi, kontaktními adresami apod.

Recenze a ukázky z knihy na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-11-14 15:31:51
Základy sociální práce http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=68&catid=70 Authors: MATOUŠEK, O,
ISBN: 9788073673314
Publisher: Portál
Publication date: 2011-11-14 15:27:06
Language: English
Price:


První ucelená česká učebnice dynamicky se rozvíjejícího oboru seznamuje se základními principy a moderními metodami sociální práce.

Shrnuje historický vývoj oboru a představuje současné významné teorie a modely. Podrobně se věnuje jednotlivým postupům, např. prevenci, poradenství, krizové intervenci, práci s rodinou, skupinou, komunitou a dobrovolníky aj.

Na publikaci naváže speciální díl věnující se specifikům práce s různými skupinami klientů.

Ukázky z knihy na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-11-14 15:27:06
Sociální služby v ČR v teorii a praxi http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=39&catid=70 Authors: ČÁMSKÝ, P., SEMBDNER, J., KRUTILOVÁ, D.
ISBN: 9788026200277
Publisher: Portál
Publication date: 2011-11-14 15:02:24
Language: English
Price:


Na základě několikaleté praxe v různých manažerských pozicích, jako lektoři i inspektoři kvality sociálních služeb a jako spoluautoři několika publikací o poskytování sociálních služeb chtějí autoři v komplexní formě zprostředkovat své zkušenosti a znalosti všem, kdo sociální služby poskytují, působí či budou působit v oblasti sociální péče v ČR a také adresátům těchto služeb.

V publikaci zohledňují nejnovější vývoj v této oblasti, včetně příslušné legislativy. Přinášejí rady a doporučení při tvorbě a zavádění standardů kvality sociálních služeb, jež mohou pomoci poskytovatelům zmíněných služeb uspět před inspekcí kvality a zlepšovat jejich práci.

Bližší info na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2011-11-14 15:02:24
Sociální služby http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=230&catid=70 Authors: MATOUŠEK, O,
ISBN: 9788026200413
Publisher: Portál
Publication date: 2011-11-14 14:58:23
Language: English
Price:


Působení sociálního pracovníka sahá od práce s jednotlivcem přes rodiny, skupiny a komunity až k ovlivňování celého národního systému sociálních služeb nebo i politického rozhodování ve prospěch znevýhodněných skupin. Kniha Sociální služby seznamuje čtenáře s různými podobami společenských služeb, s možnostmi jejich plánování a hodnocení. Předkládá kritickou analýzu současného stavu sociálních služeb v ČR a poukazuje na možnosti dalšího vývoje.

Bližší info na stránkách vydavatele

Recenze od Prof. PhDr. RNDr. Heleny Haškovcové CSc.


Buy now!]]>
2011-11-14 14:58:23