http://cechhrobnicky.cz/ - BookLibrary - Psychoterapie BookLibrary BookLibrary 2020-10-23 07:29:17 BookLibrary Terapeutické intervence u dětí se syndromem zavržení rodiče http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=179&catid=69 Authors: Gardner, Richard, A. M.D.
ISBN: 9788073873653
Publisher: nakladatelství Triton
Publication date: 2015-03-02 13:57:11
Language: English
Price:


Vznik a rozvoj syndromu zavržení rodiče se v životě dětí rovná emocionálnímu týrání, protože oslabení, či dokonce zničení původně pevného pouta mezi rodičem a dítětem může být trvalé.

Cílem této knihy je nabídnout terapeutům postupy přispívající k obnově narušeného vztahu. Richard A. Gardner podrobně popisuje intervenční techniky, s nimiž na teoretické i praktické rovině pracuje, a doplňuje je klinickými příklady. Poprvé popisuje novátorský postup zástupného deprogramování, při němž zavrhovaný rodič zastává roli primárního deprogramátora a je veden terapeutem, obeznámeným s tímto postupem.

Kniha – kromě užitečných a v praxi použitelných intervenčních technik – dává také naději zavrhovaným rodičům. Terapie zabraňuje postupování SZR, ale osvědčuje se i při jeho prevenci, jsou-li při prvních příznacích aplikovány odpovídající intervenční postupy.

 

Více informací na stránkách nakladatelství Triton


Buy now!]]>
2015-03-02 13:57:11
Příručka psychoterapeutických technik pro práci s dětmi a rodinou http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=200&catid=69 Authors: Caby, Filip; Caby, Andrea
ISBN: 9788026207108
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-12-02 13:36:22
Language: English
Price:


Autoři, kteří se pohybují zejména v oblasti práce s dětmi a dospívajícími, uvádějí 43 různých intervencí, rozdělených podle toho, zda jsou obecně použitelné, nebo mají specifičtější zaměření; zda jsou k nim třeba pomůcky; zda je lze provádět v terapeutické místnosti, nebo i doma. Intervence se zaměřují na řešení a na hledání úspěchů, schopností, zdrojů, dobrých nápadů a výjimek z problému či chvílí bez jejich výskytu. U každé intervence je uvedena následující struktura: základní myšlenka; popis metody; konkrétní tipy pro užití; indikace; kontraindikace; vhodné pro (rodinu, jednotlivce, skupinu, pár). V následující části autoři představují výčet různých indikací typu agrese, autismus, poruchy příjmu potravy, úzkost či školní problémy a ke každé z nich uvádějí, které z intervencí lze uplatnit při jejich léčbě. Publikace je doplněna nápady, co dělat, pokud se terapeut dostane do určitých typických „neřešitelných“ situací. Kniha, která se svojí přehledností a systematičností podobá slovníku, v Německu zaznamenala velký zájem.

Dr. Filip Caby pracuje jako hlavní lékař oddělení dětské psychiatrie nemocnice v německém Papenburg-Aschendorfu. Má systemické a hlubinněpsychologické vzdělání.

Dr. Andrea Caby je profesorkou sociální pediatrie na Vysoké škole v Emdenu/Leeru.

 

Více informací, ukázky na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-12-02 13:36:22
Psychoterapeutické systémy http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=204&catid=69 Authors: Prochaska, James O.; Norcross, John C.
ISBN: 8071697664
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-06-12 11:22:44
Language: English
Price:


Průřez teoriemi.

Vyvážená, obsažná učebnice analyzující čtrnáct hlavních psychoterapeutických směrů 20. století. Čtenář je s každým systémem seznamován postupně z hlediska teorie osobnosti, terapeutického procesu a vztahu a prostřednictvím fascinujících kazuistik. Hypotetický komplikovaný model jednoho případu je řešen různými terapeutickými přístupy. Integrativní rámec knihy respektuje jak základní podobnosti, tak i bazální rozdíly mezi jednotlivými psychoterapeutickými směry a nabízí srovnání jejich účinnosti. Srovnávací analýza je založena na transteoretickém modelu. Text ukazuje síly a slabiny jednotlivých psychoterapeutických postupů a pomáhá je zbavit nánosu mystiky. Jde o základní publikaci pro každého, kdo se psychoterapií vážně zabývá nebo vede výcvik. Autoři patří ke špičce mezi severoamerickými psychology a psychoterapeuty.

Více informací na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2014-06-12 11:22:44
Motivační rozhovory v praxi http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=123&catid=69 Authors: Soukup, Jan
ISBN: 9788026206071
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-05-20 16:05:44
Language: English
Price:


Motivační rozhovory jsou komunikačním přístupem zaměřeným na podporu klientů v nalézání a rozvíjení vnitřní motivace ke změně chování. V posledních dvaceti letech se motivační rozhovory rozvinuly do respektované metody, jejíž využití přesahuje oblast léčby závislostí, kde původně vznikly, a nalézá uplatnění při prevenci, léčbě i podpoře udržení dosažených změn v oblasti sociální práce, v praktickém lékařství, v psychiatrii, v nápravných zařízeních, při práci s mladistvými nebo v koučování. Předkládaná publikace popisuje procesy změny chování a ukazuje, jak úspěšně pracovat s motivací. Jádrem textu je seznámení s dílčími technikami a s celkovou strategií vedení motivačních rozhovorů. Důraz je kladen na základní vztahový přístup charakterizovaný spoluprací, respektem, zájmem a pomocí klientům hledat vlastní motivaci, nápady a cesty ke změně. Témata jsou zpracována s ohledem na praktické využití a ilustrována množstvím příkladů.
PhDr. Jan Soukup, Ph.D., je klinický psycholog a psychoterapeut, pracoval v neziskových organizacích i ve zdravotnictví, vyučuje na katedře adiktologie 1. LF UK v Praze, lektor výcviků v motivačních rozhovorech. Absolvoval výcviky v rogersovské psychoterapii, v motivačních rozhovorech, v taneční a pohybové terapii.

Další informace a ukázka na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-05-20 16:05:44
Dětská psychoterapie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=115&catid=69 Authors: LANGMEIER, J., BALCAR, K., ŠPITZ, J.
ISBN: 9788073677107
Publisher: Portál
Publication date: 2014-04-14 15:10:49
Language: English
Price:


Psychoterapeutická pomoc dětem má řadu specifik, daných především nutností respektovat ještě více než u dospělých vývojovou situaci dítěte a kontext jeho rodiny.

Učebnice podává přehled obecných otázek spojených s psychoterapeutickou pomocí dětem, představuje jednotlivé přístupy a formy terapie i možnosti jejich použití u vybraných skupin poruch (děti nemocné, týrané, užívající drogy aj.).

Nové, přepracované a rozšířené vydání knihy tří renomovaných českých autorů vedle základů oboru odráží i vývoj v posledním desetiletí. Výklad je doplněn řadou příkladů a kazuistik.

Recenze knihy na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2014-04-14 15:10:49
Dětská psychoterapie a poradenství http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=49&catid=69 Authors: GELDARD, K., GELDARD, D.
ISBN: 9788073674762
Publisher: Portál
Publication date: 2014-04-14 15:08:34
Language: English
Price:


Kniha je praktickým úvodem do oblasti psychoterapeutické a poradenské práce s dětským klientem, který nabízí jak teoretické základy, tak přehled zásad a dovedností využitelných v praxi.

Terapeut či poradce v knize najde popis dovedností specifických pro práci s dětmi, seznámí se s integrativním modelem dětské psychoterapie a poradenství, získá řadu podnětů jak využívat při práci různé druhy pomůcek, technik a aktivit.

Knihu doplňuje 30 praktických pracovních listů, které lze využít při práci se specifickými tématy, jako je např. sebevědomí nebo zvládání emocí.

Dětskou psychoterapii a poradenství uvítají psychologové, psychiatři, psychoterapeuti, pracovníci poraden, ale také sociální pracovníci a učitelé.

Recenze a ukázky na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2014-04-14 15:08:34
Terapie ve speciální pedagogice http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=28&catid=69 Authors: Müller (ed.) Oldřich a kolektiv
ISBN: 9788024741727
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-03-31 16:14:29
Language: English
Price:


Podstatnou část knihy tvoří popis konkrétních terapií využitelných ve sféře působnosti speciální pedagogiky, tedy expresivních terapií:
* arteterapie,
* dramaterapie,
* teatroterapie,
* biblioterapie a poetoterapie,
* muzikoterapie,
* taneční terapie a terapeutický tanec.
Autoři se dále věnují:
* rehabilitaci,
* fyzioterapii,
* ergoterapii.
Publikace vycházející již ve druhém, přepracovaném vydání je určena studentům speciální pedagogiky, psychologie a dalších příbuzných oborů. Využít ji může rovněž široký okruh odborníků z praxe věnujících se znevýhodněným osobám.

Více informací na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2014-03-31 16:14:29
Konverzace, jazyk a jejich možnosti: Postmoderní přístup k terapii http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=218&catid=69 Authors: Anderson, Harlene
ISBN: 9788090385863
Publisher: NEWTON BOOKS
Publication date: 2014-01-07 17:33:00
Language: English
Price:


Kniha Konverzace, jazyk a jejich možnosti: Postmoderní přístup k terapii se setkala s celosvětovým ohlasem a byla přeložena již do sedmi světových jazyků. S neuvěřitelnou obratností v ní autorka propojuje teoretické koncepty s praktickými ukázkami své terapeutické práce. Kniha je oceňována jak velkými postmoderními mysliteli současnosti, např. K. J. Gergenem a J. Shotterem, tak i lidmi z praxe, a to nejen psychoterapeuty, ale i sociálními pracovníky, pedagogy, personálními konzultanty, zkrátka všemi, pro něž je konverzace s druhými lidmi hlavním pracovním nástrojem.

Český překlad: Mgr. Pavel Nepustil, odborná redakce překladu: doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., česká předmluva: MUDr. David Skorunka, Ph.D.

Více informací, obsah na stránkách nakladatelství NEWTON BOOKS


Buy now!]]>
2014-01-07 17:33:00
Terapie rodiny http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=213&catid=69 Authors: Satir, Virginia; Baldwin, Michele
ISBN: 9788026201793
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2013-11-25 14:24:08
Language: English
Price:


Krok za krokem podle Virginie Satirové.

Přístup Virginie Satirové, tzv. model růstu, zažívá v posledních letech v ČR období vzestupu a zvýšeného zájmu jak odborné, tak i „poučené laické“ veřejnosti. U nás je používán v psychologických ambulancích, v léčbě drogových závislostí a alkoholismu, při práci s rodinami v manželských poradnách i ve speciální pedagogice. V roce 1990 byl model růstu uznán za funkční odborný směr psychoterapie a podpořen stanoviskem odborníků. První část knihy je věnována analýze terapeutického sezení s konkrétní rodinou, jak napovídá titul knihy – krok za krokem. Sudé strany knihy jsou vyčleněny autentickému záznamu a liché strany komentáři, postřehům, názorům, způsobu vedení. Druhá část je věnována východiskům modelu Virginie Satirové a konceptuálnímu rámci jejího terapeutického přístupu, které nám pomohou lépe porozumět cílům terapie i jednotlivým bodům terapeutické intervence.
Virginia Satirová, M.A., MSW, získala vzdělání na Chicagské univerzitě. Pracovala v Illinois State Psychiatric Institute a v rámci svého působení v Mental Research Institute v Palo Alto založila první výcvikový program rodinné terapie v USA. Významně se zasloužila o rozvoj vzdělávacích programů pro rodinné terapeuty po celém světě. K jejím nejznámějším publikacím patří Peoplemaking (česky Kniha o rodině) a Conjoint Family Therapy (česky Společná terapie rodiny).
Michele Baldwin, PhD., se narodila v Paříži a do USA přijela v r. 1956 na Fulbrightovo stipendium. Vystudovala antropologii, politologii a sociální práci. Profesně se dlouhodobě věnuje sociální práci, rodinnému poradenství a rodinné psychoterapii. Se Satirovou se poprvé setkala v r. 1969 a spolupracovala s ní až do její smrti, tj. do r. 1988. V současné době působí mimo jiné jako výcviková terapeutka Avanta Network. Přednáší také na Virginia Satir International Training Institute.

Více informací, ukázky, recenze na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2013-11-25 14:24:08
Hovory o psychoterapii http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=16&catid=69 Authors: HUČÍN, J.
ISBN: 9788071785255
Publisher: Portál
Publication date: 2011-11-24 15:38:16
Language: English
Price:


Psychoterapie přitahuje současného člověka stále více. Kniha rozhovorů s několika významnými českými psychoterapeuty a představiteli různých psychoterapeutických škol vypráví o stavu současné české psychoterapie, plasticky líčí životní příběhy i zkušenosti a problémy, s nimiž se psychoterapeuti ve svých ordinacích setkávají.

V knize se zrcadlí i pohled psychoterapie na současného člověka, na jeho problémy i na celou českou společnost.

Info na stránkách vydavatele

Recenze od Josefa Chuchmy


Buy now!]]>
2011-11-24 15:38:16
Existenciální psychoterapie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=197&catid=69 Authors: YALOM, I.
ISBN: 9788073671228
Publisher: Portál
Publication date: 2011-11-24 14:03:00
Language: English
Price:


Obsáhlá monografie předního českého psychoterapeuta předkládá v pátém, přepracovaném vydání podrobný výklad základních myšlenek vlivných směrů současné psychoterapie, podává instruktivní přehled důležitých psychoterapeutických metod a poukazuje na možnosti, problémy a výsledky vědeckého výzkumu v psychoterapii.

Integrativně a eklekticky orientovaná práce postihuje přínos jednotlivých směrů pro porozumění psychogenním poruchám a nabízí návod k diferencovanému využití osvědčených metod v praxi.
V pátém vydání je mimo jiné doplněna kapitola o kvantitativním a kvalitativním výzkumu a výrazně aktualizován seznam literatury.

Recenze a ukázky na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-11-24 14:03:00
Základy psychoterapie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=155&catid=69 Authors: KRATOCHVÍL, S.
ISBN: 9788073671228
Publisher: Portál
Publication date: 2011-11-24 13:51:32
Language: English
Price:


Obsáhlá monografie předního českého psychoterapeuta předkládá v pátém, přepracovaném vydání podrobný výklad základních myšlenek vlivných směrů současné psychoterapie, podává instruktivní přehled důležitých psychoterapeutických metod a poukazuje na možnosti, problémy a výsledky vědeckého výzkumu v psychoterapii.

Integrativně a eklekticky orientovaná práce postihuje přínos jednotlivých směrů pro porozumění psychogenním poruchám a nabízí návod k diferencovanému využití osvědčených metod v praxi.
V pátém vydání je mimo jiné doplněna kapitola o kvantitativním a kvalitativním výzkumu a výrazně aktualizován seznam literatury.

Recenze, ukázky, o autorovi na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2011-11-24 13:51:32
Skupinová psychoterapie v praxi http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=78&catid=69 Authors: KRATOCHVÍL, S.
ISBN: 9788072623471
Publisher: Galén
Publication date: 2011-10-18 16:18:50
Language: English
Price:


Z předmluvy: 

Psychoterapie je léčebné působení na poruchy, potíže a problémy psychologickými prostředky. K těmto prostředkům patří také vztahy, které se vytvoří mezi členy záměrně sestavené skupiny klientů či pacientů a mezi takovou skupinou a jejím terapeutem či terapeuty. Tyto vztahy a s nimi související interakce mohou sloužit k ulehčujícímu vzájemnému vyslechnutí, povzbuzení a citové podpoře, ale také k projevení, pochopení a opravení chyb v postojích a v chování k lidem. Navíc terapeuticky fungující skupina poskytuje možnost nacvičování nového účelnějšího jednání a osvojení si chybějících sociálních dovedností. Interakce členů vytvářejí skupinovou dynamiku, k níž patří také skupinová soudržnost a skupinové napětí. Toho všeho využívá skupinová psychoterapie. Obohacuje tak individuální působení psychologickými prostředky o další rozměr a zesiluje vliv některých z jeho účinných faktorů.

Více, ukázky z knihy a recenze na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2011-10-18 16:18:50