http://cechhrobnicky.cz/ - BookLibrary - Psychologie BookLibrary BookLibrary 2020-10-23 07:06:51 BookLibrary Teorie a praxe poradenské psychologie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=15&catid=68 Authors: Procházka, Roman; Šmahaj, Jan; Kolařík, Marek; Lečbych, Martin
ISBN: 9788024744513
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2015-03-13 11:01:17
Language: English
Price:


V jednotlivých kapitolách se autoři zabývají teoretickým zázemím poradenské psychologie a pomocí stručných příkladů je propojují s poradenskou praxí. Nevyhýbají se ani úskalím, se kterými se pracovníci i klienti poraden potýkají. Témata jednotlivých kapitol byla vybrána na základě otázek, s nimiž se autoři setkávají ve své psychologické praxi a jež jsou často předmětem jak odborné, tak laické diskuse, například:
• rizikoví klienti v poradenské práci
• poradenství pro nadané a talentované
• pomoc při volbě povolání a v profesním vývoji
• poradenství u poruch chování a učení
• poradenství v oblasti kyberšikany a drogových závislostí
Kniha je určena nejen psychologům, sociálním pracovníkům, speciálním pedagogům a studentům těchto oborů, ale i ostatním zájemcům o lidskou psychiku.

Více informací na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2015-03-13 11:01:17
Vývoj resilience v dětství a dospělosti http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=119&catid=68 Authors: Šolcová, Iva
ISBN: 9788024729473
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2015-03-09 18:20:26
Language: English
Price:


Popsat vyčerpávajícím způsobem tak rozsáhlou a komplikovanou tematiku, jakou vývoj resilience bezesporu je, je velice obtížné. PhDr. Iva Šolcová, Ph.D., se o to s úspěchem pokusila a ve svém textu poukazuje na nejdůležitější otázky, které jsou v současné době v této oblasti řešeny. Poskytuje čtenáři vodítka, aby se v této komplikované, ale nesmírně zajímavé a napínavě se vyvíjející oblasti mohl s přehledem orientovat. Porovnává výsledky výzkumů různých autorů, informuje o nejvýznamnějších intervenčních opatřeních a nezapomíná ani na český přínos.

Více informací, obsah, ukázky na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2015-03-09 18:20:26
Psychologie v učitelské praxi http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=73&catid=68 Authors: Holeček, Václav
ISBN: 9788024737041
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2015-01-23 15:29:25
Language: English
Price:


Když pracovníci NASA hledali profesi, která by vyžadovala podobné vlastnosti osobnosti, jaké jsou kladeny na špičkové letce, počítač prý z několika stovek profesiogramů vyhodnotil jako nejbližší vhodné povolání profesi učitele. Je proto možné konstatovat, že učit ve škole je stejně náročné jako řídit raketoplán, ne-li těžší a nebezpečnější. Proč se tedy více pečuje o psychiku špičkových pilotů než o psychiku pedagogů, když zátěž je srovnatelná? Jak uvádí sám autor: „Kdyby učitelé znali a používali alespoň některé poznatky aplikované psychologie, žili by ‚bohatěji uvnitř‘, byli by spokojenější ve svém soukromém životě a též ve třídách, sborovnách či školních kabinetech by vládla větší pohoda.“ Právě k této spokojenosti by měla publikace přispět. Po jejím přečtení by měl každý učitel více porozumět náročnosti učitelské profese, přičemž toto porozumění se může stát návodem ke zvládání nejrůznějších nesnází a překážek ve škole. A pokud se některé potíže přesto nepodaří
úspěšně vyřešit, nebude je touto knihou poučený pedagog chápat jako své osobní selhání.
Na co se autor zejména zaměřil?
Vybírá základní témata z psychologie osobnosti, z obecné, vývojové, sociální a pedagogické psychologie. Zaměřuje se zejména na „silná témata“, tedy na oblasti, které trápí naše současné učitele: zvládání nevhodného chování žáků, učitelského stresu, školních konfliktů či komunikace s problémovými rodiči apod. Připomíná také další psychologické zákonitosti, jako například chyby ve vnímání a hodnocení žáků, techniky podporující komunikaci učitel–žák a učitel–rodič, poznávání a utváření klimatu školní třídy či školy a mnohé další.

Více informací, obsah knihy na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2015-01-23 15:29:25
Kognitivní psychologie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=62&catid=68 Authors: Eysenck, Michael W.; Keane, Mark
ISBN: 9788020015594
Publisher: nakladatelství Academia
Publication date: 2015-01-09 12:11:14
Language: English
Price:


Kniha světově uznávaných autorů představuje souhrnnou práci o jednom z nejširších a nejvýznamnějších psychologických oborů – kognitivní psychologii – a je určena především ke studiu. Práce reflektuje nejnovější výzkumné výsledky v této oblasti a obsahuje i informativní diskusi o teoretickém, empirickém a metodologickém kontextu vývoje kognitivní psychologie. Prezentuje jak základy kognitivní psychologie, tak všechny významné teorie, přístupy, metody a poznatky. Ty jsou vysvětleny, hodnoceny a shrnuty tak, aby si čtenář mohl vytvořit i vlastní kritický názor. Díky těmto charakteristikám je Eysenckova a Keanova Kognitivní psychologie, která vyšla anglicky již v pěti vydáních, „příručkou“ takového druhu, že ji čtenáři budou chtít mít stále „po ruce“. Text je navíc doplněn množstvím názorných obrázků a grafů. Kromě studentů psychologie a psychologů zaujme publikace nepochybě i pedagogy, lékaře, lingvisty, fyziology a odborníky na informační technologie.

Více informací na stránkách nakladatelství Academia


Buy now!]]>
2015-01-09 12:11:14
Sociální patologie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=23&catid=68 Authors: Fischer, Slavomil; Škoda, Jiří
ISBN: 9788024750460
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-10-01 12:37:24
Language: English
Price:


Závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení , 2., rozšířené a aktualizované vydání.

Pro studium problematiky sociálně patologických jevů je k dispozici jak řada vysoce odborných knih, tak těch, jež se snaží v lepším případě o popularizaci, v tom horším jdou pouze po senzacích, bez ambice rozkrýt hlubší souvislosti. Odborných publikací, které by byly přínosem jak pro odborníky a specialisty, tak i pro studenty a další případné zájemce, je bohužel poskrovnu. Jednou z nich je právě tato kniha. Mohou ji využít jak pracovníci, kteří se na řešení sociálně deviantních a patologických jevů již v praxi podílejí, tak specialisté na vědeckých pracovištích. Je ale též určena vysokoškolským studentům, kteří se připravují na práci v tzv. pomáhajících profesích, tedy budoucím vychovatelům, sociálním pracovníkům, terapeutům, etopedům, speciálním pedagogům apod., a studentům učitelských a zdravotnických oborů. Vzhledem ke společenskému zájmu o projednávaná témata poslouží i dalším zájemcům z řad širší veřejnosti.

Více informací, obsah na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2014-10-01 12:37:24
Psychologie ve školní praxi http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=64&catid=68 Authors: Fontana, David
ISBN: 9788073677251
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-08-27 15:45:54
Language: English
Price:


Příručka pro učitele.
Přehled poznatků moderní psychologie, které mají vztah k problémům vzdělávání a výchovy.
Informace jsou předkládány srozumitelně a jsou vždy spojeny s aplikací na praktické činnosti učitele.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-08-27 15:45:54
Sebepoškozování http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=128&catid=68 Authors: PLATZNEROVÁ, A.
ISBN: 9788072626069
Publisher: Galén
Publication date: 2014-06-11 16:08:57
Language: English
Price:


Záměrné sebepoškozování je jev, s nímž se dnes psychiatři a psychoterapeuti ve své praxi setkávají stále častěji. Zdá se, že narůstající počet mladých lidí v „objektivních" nebo „subjektivních" životních krizích sahá po žiletce či hořící cigaretě a zaměřuje svou „agresivitu" proti sobě. Tato publikace vysvětluje, že nejde o agresivitu v zjednodušujícím slova smyslu, že cílem sebepoškození je jen v malém zlomku případů smrt a že naopak sebepoškozování je nezralou snahou o přežití. Stejně tak je z lékařského hlediska důležité v přístupu k poškozujícím se lidem pochopit jejich konkrétní motivy a emoční a myšlenkové vzorce vedoucí k sebepoškození. Kniha je určena v první řadě psychiatrům a psychoterapeutům, kterým kromě jiných důležitých informací a praktických zkušeností nabízí konkrétní diagnostické a terapeutické postupy. Bude však také přínosem pro pracovníky ve školství a sociální oblasti, respektive pro všechny, kdo chtějí více rozumět - a tedy umět lépe pomoci - poškozujícím se lidem.

Více na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2014-06-11 16:08:57
Psychopatologie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=52&catid=68 Authors: Orel, Miroslav a kol.
ISBN: 9788024737379
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-05-12 15:52:40
Language: English
Price:


Psychopatologie se zabývá psychickými poruchami. Věnuje se jak příčinám, průběhu a prognóze, tak diagnostice, třídění, léčbě a prevenci duševních poruch a stavů. Počty lidí s nějakou formou narušení psychického stavu mají celosvětově stoupající tendenci. Znalost základů psychopatologie tak dnes patří k nepostradatelným předpokladům pro práci ve všech pomáhajících profesích (u psychologů, sociálních pracovníků, zdravotníků, pedagogů apod.). Poznatky o duševních poruchách jsou nezbytné pro studující příslušných oborů, mohou však být k užitku i zájemcům z řad širší veřejnosti. Moderní a přehledná publikace přibližuje základní témata obecné i speciální psychopatologie. Vychází z klinické praxe i z výuky v rámci univerzity, a tvoří tedy kompendium širokého oboru.

Více informací, obsah, ukázky na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2014-05-12 15:52:40
Zneužití http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=93&catid=68 Authors: Röhr, Heinz-Peter
ISBN: 9788026206019
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-04-23 14:09:33
Language: English
Price:


Léčba následků sexuálního či emočního násilí.

Lidé, kteří byli ve svém dětství vystaveni sexuálnímu nebo emočnímu zneužívání, trpí často ještě po desetiletích následky těchto prožitků. Zneužívání představuje vždy masivní zásah do osobnosti člověka a vede k duševním či tělesným následkům. Dotyční přicházejí do psychoterapie s nejrůznějšími obtížemi – problémy s vlastní identitou, sexuálními obtížemi, psychosomatickými poruchami, depresemi a úzkostmi, závislostí, často též s ohrožením sebevražedným jednáním.
Heinz-Peter Röhr opět na pozadí pohádky bratří Grimmů (Allerleirauh) a na četných kazuistikách z vlastní psychoterapeutické praxe fenomén sexuálního a emočního zneužívání popisuje, dává porozumět jeho následkům a ukazuje možnosti léčby a uzdravení.
Heinz-Peter Röhr se 25 let zabývá psychoterapií závislostí na odborné klinice v německém Fredeburgu.

Více informací, ukázky na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-04-23 14:09:33
Pojetí vlastního těla - Zdraví, zdatnost, vzhled http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=81&catid=68 Authors: Fialová, Ludmila; Krch, František David
ISBN: 9788024621609
Publisher: nakladatelství Karolinum
Publication date: 2014-02-24 17:19:06
Language: English
Price:


Tato monografie popisuje teoretická východiska k problematice tělesného sebepojetí a přináší také výsledky výzkumů realizovaných pracovišti obou autorů (tělesné já adolescentů, vysokoškoláků, dospělých, klientů plastických chirurgů…). Zabývá se problematikou sebepojetí člověka a jeho identitou. Zvláštní pozornost je věnována tělu a jeho filosofickému, biologickému, psychologickému, sociologickému i estetickému pojetí.
Autoři přinášejí také přehled metod zkoumajících tělesné sebepojetí. Zabývají se i problematikou narušeného vnímaní vlastního těla a přílišné péče o něj, problematikou poruch příjmu potravy, sebepoškozování různými formami zdobení… Popisují vliv různorodých médií na péči o tělo a ideál krásy. Závěr knihy je věnován výchově ke zdraví v rodině i ve škole a životnímu stylu.

Více informací na stránkách nakladatelství Karolinum


Buy now!]]>
2014-02-24 17:19:06
Dějiny psychologie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=173&catid=68 Authors: HUNT, M.
ISBN: 978807367814
Publisher: Portál
Publication date: 2011-11-24 15:48:17
Language: English
Price:


Velmi čtivě napsané vyprávění o historii psychologie. Autorovi se podařilo spojit novinářskou srozumitelnost s velkým množstvím informací o psychologii. Vznikl tak nezjednodušený a současně zajímavý příběh o objevování lidské duše.

Jednotlivé psychologické teorie podává autor jako vyprávění o konkrétních osobách a jejich práci. Autor sleduje rozvoj psychologie i podle jejích jednotlivých disciplín. Postupně se věnuje psychologii osobnosti, vývojové a sociální psychologii, psychologii vnímání, zkoumání motivace a emocí, kognitivní psychologii a nakonec psychoterapii.

V závěrečné části kniha se autor zabývá problémem zneužitelnosti psychologie. Předkládá příklady zneužití psychologie ve výchově, reklamě, soudnictví a zamýšlí se nad některými důsledky psychologického zkoumání pro dnešek.

O autorovi, obsah, recenze, ukázka na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2011-11-24 15:48:17
Psychopatologie pro pomáhající profese http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=135&catid=68 Authors: VÁGNEROVÁ, M.
ISBN: 9788073674144
Publisher: Portál
Publication date: 2011-11-13 13:58:33
Language: English
Price:


Každá snaha o pomoc dětem i dospělým trpícím v důsledku psychických obtíží a nemocí musí vycházet z porozumění příčinám, projevům a sociálním dopadům jejich obtíží.

Všem, kdo pracují s lidmi a chtějí lépe rozumět jejich psychickým problémům, je určen zevrubný, ale přehledný učební text představující neobvykle široký okruh otázek.

Úvod seznamuje se základními pojmy psychopatologie, s pojetím normy a příčinami vzniku odchylek v oblasti psychiky, jejich diagnostice a terapii.

Druhá část je věnována složitému vztahu mezi tělesným onemocněním a psychikou člověka, a psychologii handicapu. Třetí část podává přehled hlavních typů duševních onemocnění a poruch chování.

Závěr knihy přináší originální přehled poznatků o dopadech negativních sociálních jevů na psychiku člověka: o problematice dysfunkce rodin, o sociokulturním handicapu, o nezaměstnanosti a bezdomovectví i psychologických aspektech kriminality a pobytu ve vězení.

Výklad je jasný a přehledný, doplněný řadou příkladů jak ze současné praxe, tak z historie a krásné literatury.

Recenze a ukázky na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2011-11-13 13:58:33
Proč se Dostojevskij mýlil? http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=168&catid=68 Authors: KOUKOLÍK, F.
ISBN: 9788072624829
Publisher: Galén
Publication date: 2011-10-19 15:29:47
Language: English
Price:


Několik klíčových odstavců Dostojevského Bratrů Karamazových dokazujících, že zřídlem morálního chování je víra v nesmrtelnost a Boha, se často shrnuje do různých podob výroku: »Bůh není, na jeho trůn dosedl (nad)člověk, dovoleno je vše.«

Zkušenost však říká, že lidé nábožensky věřící, bez ohledu na druh víry, se chovají jak morálně, tak amorálně, a to někdy do krajnosti, úplně stejně jako lidé nábožensky nevěřící. Z této zkušenosti a z vývoje poznatků sociokognitivní neurovědy posledních desetiletí plyne, že nikdy, za žádných okolností, nebylo a není lidem věřícím ani nevěřícím dovoleno vše, přestože se dopouštěli a dopouštějí všech zločinů, neboť kořeny lidského vědomí, empatie, altruismu, lásky, zla i religiozity jsou přirozené a je nutné hledat je hlouběji, a to jak v biologické, tak kulturní evoluci.

Ukázky a recenze na stránkách vydavatele 

 


Buy now!]]>
2011-10-19 15:29:47
Vzpoura deprivantů http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=226&catid=68 Authors: KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J.
ISBN: 9788072624102
Publisher: Galén
Publication date: 2011-10-19 13:58:28
Language: English
Price:


Populárně-vědecká publikace navazuje na předchozí knihy autorů z let 1996 (Vzpoura deprivantů: O špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené moci; Galén) a 2001/2002 (Život s deprivanty I.: Zlo na každý den a Život s deprivanty II.: Základy stupidologie; obě Galén).

Také v této knize se pokoušejí pochopit, proč jsou někteří lidé zrůdy, bez ohledu na to, zda se chovají kriminálně, nebo zákonu unikají a jsou z nich lidé někdy nesmírně mocní, bohatí - a oblíbení.

Kniha hledá odpověď na otázku, kdo jsou lidé, o nichž hovoří současné zprávy sdělovacích prostředků, klinické zkušenosti i historické příklady, a proč se dopouštějí takových činů.

Teoretická možnost, že tito lidé nejsou nemocní a nejde ani o poruchu osobnosti, ale o druh parazitní evoluční strategie a krajní variantu lidské normy, se zejména v posledních letech prohlubuje.

Více, obsah a o autorech na stránkách vydavatelství

 


Buy now!]]>
2011-10-19 13:58:28