http://cechhrobnicky.cz/ - BookLibrary - Sociologie BookLibrary BookLibrary 2020-10-23 06:45:43 BookLibrary Squaty a jejich revoluční tendence http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=79&catid=67 Authors: Růžička, Vlastimil
ISBN: 807254859X
Publisher: nakladatelství Triton
Publication date: 2015-02-02 15:33:22
Language: English
Price:


„…Žijeme v zajetí systému, jenž nás každodenně drtí jako rozjetý stroj. A my se snažíme být zrnky písku v naději, že se ten stroj jednou zadře,“ říkají v knize s názvem Squaty a jejich revoluční tendence obyvatelé vily Milada.

Obsazování prázdných domů (squatting) se odpradávna odehrává všude na světě, ale ve své specifické podobě, včetně nové formy protestu, se dostalo do Čech až po roce 1989. Bývá spojováno s řadou problémů jak pro samotné squattery, tak pro městská zastupitelstva, policii i soudy. Autor nabízí ve své knize především pohled na domácí, českou scénu, okrajově srovnává další subkultury a squaty v okolních státech. Přesah do politologie je tu logický – squatting je spojován s anarchismem a extremismem, společným znakem je vymezení vůči univerzalitě vlastnického práva, na němž je založen kapitalismus. Kniha vypovídá cosi o stavu naší demokracie, o síle a soudržnosti porevolučních subkultur, o zavedených levicových schématech, o vzdoru a ideálech té části mládeže, která se chce vymezit vůči společnosti. Autenticitu textu dodávají nejen rozhovory s anarchisty, ale také bohatý obrazový materiál, dokumentující zlatý věk českého squattingu.

Kniha v takovémto rozsahu, navíc s poutavým výkladem dosud nezkoumaného fenoménu v historii českých subkultur ještě nevyšla. Spojením sociologicko-politologického textu s autentickými výpověďmi a bohatým doprovodným materiálem (fotografie, korespondence, manifesty atd.) se dostává čtenáři do rukou žánr, jenž slučuje odborný text s reportérskými zkušenostmi autora a vytváří tak formu, která jistě uspokojí široké spektrum čtenářů.

Více informací na stránkách nakladatelství Triton


Buy now!]]>
2015-02-02 15:33:22
Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální chování http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=234&catid=67 Authors: Meyrowitz, Joshua
ISBN: 8024609053
Publisher: nakladatelství Karolinum
Publication date: 2015-01-19 12:27:05
Language: English
Price:


Kniha Všude a nikde, která vyšla poprvé v roce 1985, patří bez nadsázky ke klasickým titulům mediální knižnice. Joshua Meyrowitz, americký profesor komunikace na University of New Hampshire, v ní nápaditě a živě shrnul dramaturgickou sociologii Ervina Goffmana a technologický determinismus Marshalla McLuhana. Elektronická média podle něj vytvářejí nové a bezprecedentní sociální situace, v nichž navazujeme vztahy a předvádíme se, aniž bychom byli svázáni příslušností ke konkrétní fyzické nebo společenské lokalitě. Díky - nebo kvůli - elektronickým médiím se nacházíme všude a současně nikde. Elektronická média, která nás oslovují především obrazy a zvuky, nejsou před nikým "uzamčena" abstraktním kódem vyžadujícím různé úrovně gramotnosti, jako je třeba písmo. Dovolují vstoupit dovnitř prakticky každému, což s sebou však nese také zánik tajemství. Nastolují "smíšené situace", v nichž se dříve neznámé a pouze tušené stává běžně dostupným. Meyrowitz podrobně popisuje zejména zánik tajemství mezi světy mužů a žen, dětí a dospělých a veřejnosti a jejích politických vůdců.

Více informací na stránkách nakladatelství Karolinum


Buy now!]]>
2015-01-19 12:27:05
Na prahu dospělosti http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=105&catid=67 Authors: Katrňák, Tomáš a kol.
ISBN: 9788073633523
Publisher: MUNI Press, nakladatelství Dokořán
Publication date: 2015-01-13 16:36:15
Language: English
Price:


Partnerství, sex a životní představy mladých v současné české společnosti.

Kniha z dílny brněnských sociologů představuje partnerský život současné mladé generace a snaží se nahlédnout do jejích představ o rodinném životě. Na významných životních událostech jako je nalezení partnera, narození dítěte, sňatek či rozvod autoři ukazují nejen to, jak mladí lidé v České republice tyto události prožívají, ale také jaké mají o nich představy, jaké postoje a předpoklady s nimi spojují a v neposlední řadě jaké obrysy životní dráhy si s ohledem na tyto události vytvářejí. Text knihy je založen na autorském výzkumu s využitím dat z vlastního šetření, které již třetím rokem realizuje Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Mimo to kniha na daných tématech přibližuje čtenáři sociologii rodiny jakožto disciplínu, která individuální rozhodování a sféru intimity dokáže spojit s logikou fungování celospolečenské struktury. Čtenář se zájmem o sociologické myšlení je seznámen s obecně používanými sociologickými koncepty jako je individualizace, modernita, nebo detradicionalizace prostřednictvím jejich konkrétních zkoumatelných projevů. Kniha tak nabízí nejen velmi aktuální popis změn v rodinném chování, ale také ukazuje, jakým způsobem lze hledat jejich vysvětlení.

Více informací na stránkách nakladatelství Dokořán

 

 

 


Buy now!]]>
2015-01-13 16:36:15
Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=46&catid=67 Authors: Vágnerová, Marie; Csémy, Ladislav; Marek, Jakub
ISBN: 9788024622095
Publisher: nakladatelství Karolinum
Publication date: 2013-07-18 11:40:18
Language: English
Price:


Bezdomovectví je bezesporu zajímavým fenoménem současné doby. Představuje jednoznačný společenský propad, který lze označit jako syndrom komplexního sociálního selhání. Každý bezdomovce zná a denně vídá, ale málokdo o nich ví víc, než že vypadají zanedbaně, konzumují alkohol a přespávají na nejrůznějších místech. Skutečnost je ale v mnoha směrech jiná, především u mladých lidí, pro něž může být život na ulici jen přechodnou životní fází. Kniha Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí přináší informaci o těch, kteří ztratili své zázemí nebo je dokonce nikdy nezískali. Je o jejich životě na ulici i před ním, o jejich přístupu k různým problémům, s nimiž se museli vypořádat – a leckdy se jim to ani nepodařilo. Mladí bezdomovci jsou různí a různé jsou i jejich příběhy a příčiny sociálního propadu. Popis života na ulici, kde člověk ztrácí soukromí, možnost uspokojit základní potřeby a leckdy i sebeúctu, ukazuje, co je třeba vydržet, aby zde bylo možné přežít. Druhá část publikace je věnována opačnému procesu, návratu z ulice zpět do společnosti, a obtížím, které je nutné překonat, aby to vůbec bylo možné. Často nejde jen o zvládání stigmatu vlastní minulosti, ale i dalších důsledků nestandardního života, jako je drogová závislost, zápis v trestním rejstříku či nakumulované dluhy. Text vychází z rozhovorů s těmito lidmi a je autentickým obrazem uvedené sociální skupiny.

Více informací, obsah, recenze na stránkách nakladatelství Karolinum


Buy now!]]>
2013-07-18 11:40:18
Subkultury mládeže http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=70&catid=67 Authors: Smolík, Josef
ISBN: 9788024729077
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2013-04-24 13:51:54
Language: English
Price:


Uvedení do problematiky.

Kniha přináší podrobnou analýzu vybraných subkultur mládeže. Text vychází z teoretického i metodologického ukotvení tématu a definuje základní pojmy: mládež, kultura, subkultura, scéna, životní styl, hnutí a další. Představuje též vybrané sociologické školy (jako je škola chicagská či birminghamská), které se tématu subkultur věnují. Autor se zabývá typologií subkultur mládeže a jejich vztahem k sociálněpatologickým jevům, médiím, trhu a politice. Blíže představuje subkultury hippies, skinheads, fotbalové chuligány, punk/hard core, graffiti, metal, gothic rock a taneční scénu. Kniha poslouží především pedagogům, novinářům, ale i výchovným poradcům, psychologům a sociologům, kteří pracují s mládeží. Stejně tak je určena i rodičům a mládeži samotné – čtivou formou je seznámí s formováním jednotlivých subkultur a životních stylů v minulosti i současnosti.

 

Více informací, ukázky stránky nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2013-04-24 13:51:54
Sociologie výchovy a školy http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=98&catid=67 Authors: Havlík, Radomír; Koťa, Jaroslav
ISBN: 9788026200420
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2013-02-07 17:57:28
Language: English
Price:


Jak souvisejí školní výsledky dětí se sociálním prostředím, z něhož pocházejí? Pomáhá škola nerovnosti ve společnosti odstranit, nebo je naopak zvyšuje? Jaké mají učitelé dnes postavení ve společnosti a jaké role by měli zastávat? Tyto a další zajímavé otázky si klade obor u nás tradičně zvaný sociologie výchovy.
Výklad základních myšlenek oboru je doložen řadou konkrétních údajů z výzkumů českého školství a české společnosti.

Ukázky a další informace:

Stránky nakladatelství Portál

 


Buy now!]]>
2013-02-07 17:57:28
Kmeny. Současné městské subkultury http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=54&catid=67 Authors: SOUČEK, T., VESELÝ K., VLADIMÍR 518
ISBN: 9788090397323
Publisher: Bigg Boss a Yinachi
Publication date: 2012-06-18 16:10:17
Language: English
Price:


V prosinci 2011 vydal label Bigg Boss a Yinachi publikaci o současných českých subkulturách. Kniha s názvem KMENY vzniká pod vedením Vladimira 518 a ve fotografiích a textech představí aktuální podobu pražských komunit od hip hopu a hardcore, přes gotiky a neohippies, až po motorkáře, fanoušky tuningu či milovníky japonské popkultury. Jejich vizuální a životní styl mapuje více než tři sta barevných snímků fotografa Tomáše Součka. Kniha KMENY je součástí městských projektů BU2R.

„Cílem KMENŮ je zachytit momentální stav různorodých městských subkultur, které cirkulují kolem sdílených středobodů, jako jsou hudba, móda, hry, umění či závislosti. KMENY umožní čtenáři nahlédnout mezi skupiny lidí, do nichž se běžně nemá šanci podívat, a třeba si ani zatím neuvědomil, že taková společenství vůbec existují," říká rapper a výtvarník Vladimir 518.

Více na:  

https://www.facebook.com/BudweiserUrbanProjects

Recenze

Ukázka

 

 


Buy now!]]>
2012-06-18 16:10:17
Sociologie zločinu http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=97&catid=67 Authors: JANDOUREK, Jan
ISBN: 9788026200260
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-18 14:31:03
Language: English
Price:


Proč lidé vraždí a jezdí načerno.

Kniha se zabývá deviací v sociologickém slova smyslu. Proč se lidé chovají jinak, než se od nich očekává, a jaké to má příčiny? Co je normální? Co je skutečně přestupek a co zločin? Jak se může společnost bránit a jak má delikventy trestat? Autor se snaží podat stručný a populární přehled především sociologický a využívající překrývání oborů – v tomto případě samozřejmě především se sociální psychologií. Čtenář v knize nalezne příklady z historie, skutečné kauzy i ilustrativní momenty z prózy. Podtitul „Proč lidé vraždí a jezdí načerno" ukazuje křehké hranice mezi různými způsoby negativního lidského jednání. Vyjadřuje zkušenost moderní doby, že za určitých sociálních, historických a osobních okolností je člověk schopen netušeného jednání.

Publikace obsahuje základní klíčové sociologické pojmy a pojmy z kriminologie a věcný rejstřík by mohl sloužit jako malý orientační slovník oboru.

Cílovou skupinou jsou studenti sociologie, společenských věd, učitelé středních a vysokých škol, publicisté, širší veřejnost zajímající se o to, kde se společnost a jedinec dostávají do krize.

Jan Jandourek působí jako spisovatel a vydavatel knih v nakladatelství Tartaros. V Portálu vyšly jeho knihy Svatí a kacíři světových náboženství (1998), Sociologický slovník (2001), Úvod do sociologie (2003).

Ukázky a rozhovor s autorem na stránkách vydavatele 


Buy now!]]>
2011-10-18 14:31:03