http://cechhrobnicky.cz/ - BookLibrary - Pro pedagogy BookLibrary BookLibrary 2020-10-23 08:05:13 BookLibrary Jak na žáky http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=60&catid=66 Authors: Tesařová, Martina a kol.
ISBN: 978-80-262-1047-4
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2016-03-10 14:59:47
Language: Not specified
Price: 284


Zvládání náročných situací ve třídě.

Při každodenní práci se žáky se učitelé setkávají s různými náročnými situacemi. Vypořádat se s drogami ve škole, žákem, který vyrušuje, neplní domácí úkoly, kyberšikanou či s nespolupracujícími rodiči nejsou jednoduché situace, do kterých se může učitel velmi rychle dostat, aniž by měl čas promýšlet to nejlepší řešení. Formou krátkých příběhů z praxe představuje kniha způsob, jak se s těmito situacemi lze vypořádat. U každé z nich je uvedeno několik možných řešení (dobrých i různým způsobem rizikových) ze strany pedagoga, která jsou následně rozebrána z hlediska dopadu na žáka a jeho výchovu, na třídní kolektiv a atmosféru, která v něm panuje, a na celý učitelský sbor a školu. U většiny situací je připojena krátká teoretická část věnující se dovednosti nebo postupu, který je pro danou situaci vhodný (odmítnutí nereálného požadavku, teorie ledovců apod.), ale i legislativní rámec dané problematiky. Kniha obsahuje užitečné kontakty na krizová centra zajišťující podporu dětem či dospělým v ohrožení.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2016-03-10 14:59:47
Problémy se třídou? http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=33&catid=66 Authors: Kolektiv autorů
ISBN: 9788087553404
Publisher: nakladatelství RAABE
Publication date: 2015-03-03 12:05:21
Language: English
Price:


Tipy a náměty pro třídní učitele.

Publikace Problémy se třídou? obsahuje příspěvky zaměřené na problémové situace ve třídě, jako jsou například šikana, kyberšikana nebo užívání návykových látek. Nabízí tipy, jak problémy vyřešit, popřípadě jak jim efektivně předcházet. V publikaci naleznete návod, jak diagnostikovat vztahy ve třídě, jak se třídou pracovat, aby její kolektiv držel při sobě, jak můžeme vztahy ve třídě posilovat a rozvíjet nebo na koho se lze obrátit, když se ve třídě objeví negativní vztahy a šikana. Seznámíte se s různorodými diagnostickými postupy, které lze uplatnit pro hlubší porozumění vztahům ve třídě.

Více informací na stránkách nakladatelství RAABE


Buy now!]]>
2015-03-03 12:05:21
Fíovo čtení http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=223&catid=66 Authors: Balharová, Kamila
ISBN: 9788074785849
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2015-03-02 13:56:07
Language: English
Price:


Cílem výuky čtení je naučit žáky základům čtení s porozuměním a motivovat je ke čtení, probudit v nich zájem o čtení.

Pracovní sešit Fíovo čtení vznikl pro děti, kterým se nedařilo čtení genetickou metodou nebo metodou analyticko-syntetickou bez tvorby slabik, kterou se učily ve škole. Tyto děti sice poznaly všechna písmena, ale na složení delšího slova jim nestačila sluchová paměť. Často se jednalo o děti, které byly v péči logopeda z důvodu diagnózy vývojové dysfázie, nebo o děti, které měly výrazný deficit v rozvoji v percepční rovině.

Cílem Fíova čtení je ukázat dítěti slabikovou techniku čtení a vyzkoušet, zda by mu nešla lépe, a nepomohla mu tak překonat jeho obtíže.

Fíovo čtení se skládá ze dvou částí navazujících na sebe a zařazených do jedné ucelené publikace. Jednotlivé části nejsou primárně plánovány pro jednotlivý ročník či období, kdy je má dítě používat.

Fíovo čtení je určeno dětem, které mají problém s výukou čtení, jejich rodičům a speciálním pedagogům, kteří s nimi pracují.

Pracovní sešit má udělenu schvalovací doložku MŠMT a je zařazen do seznamu učebnic pro obor vzdělání Základní škola.

Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer


Buy now!]]>
2015-03-02 13:56:07
Vedení lidí ve školách a školských zařízeních http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=67&catid=66 Authors: Trojanová, Lenka
ISBN: 9788074786563
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2014-12-15 14:24:18
Language: English
Price:


Známá pravda „lidé jsou největším bohatstvím každé organizace“ platí i ve školství. Ale uvědomuje si ředitel tuto pravdu? A vede své podřízené tak, aby naplno využil jejich schopností? Publikace Vedení lidí ve školách a školských zařízeních se zabývá dosud málo publikovanou problematikou, kterou představuje působení nejen ředitele školy, ale obecně všech vedoucích pracovníků na podřízené, aby se jejich prostřednictvím naplnily cíle školy.


Silnou stránkou predloženej monografie je spôsob jej spracovania. V úvode jednotlivých kapitol autorka prezentuje základné teoretické východiská príslušnej problematiky, pričom zakaždým ich uvádza v kontexte každodennej praxe výkonu postu lídra školskej inštitúcie, následne túto teóriu ozrejmuje na príkladoch z praxe, dokladá ju zisteniami vyplývajúcimi z rôznych výskumov a výskumných šetrení (realizovaných dominantne autorkou v rámci jej vedecko-výskumnej činnosti), dopĺňa ju podnetmi na vlastné zamyslenie sa čitateľa a v závere každej kapitoly rekapituluje hlavné body (poznatky), ktoré sú v nej obsiahnuté a čitateľ by si ich mal osvojiť (Tip pro zamyšlení, Příklad z praxe, Výsledky výskumného šetření, Shrnutí kapitoly).
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Kniha se velmi lehce čte a věřím, že bude nejen skvělým studijním materiálem pro všechny vedoucí pracovníky, ale i přínosem pro každého, pro koho je naslouchání či umění pochopit a pak být pochopen důležité. A je jedno, zda je to v rodinných či partnerských vztazích nebo v pracovním kontextu.
Mgr. Bc. Filip Kuchař
vedoucí školského odboru Úřadu MČ Praha 7

 

 

Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer

 

 


Buy now!]]>
2014-12-15 14:24:18
Didaktika osobnostní a sociální výchovy http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=35&catid=66 Authors: Valenta, Josef
ISBN: 9788024744735
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-11-06 13:21:22
Language: English
Price:


Osobnostní a sociální výchova (OSV) je jedním z edukačních systémů věnujících se právě osobnostním dovednostem (práce na sebepojetí, sebeovládání, psychohygiena atd.) a dovednostem sociálním (práce se vztahy, komunikace, kooperace atd.). Svorníkem těchto skupin dovedností je pak morální rozměr jejich použití v různých situacích. Ve vztahu ke škole je OSV tzv. průřezovým tématem (rámcové programy pro základní vzdělávání a pro gymnázia). Jejím specifikem je, že učivem se stává sám žák (účastník, klient), ale i třída jako skupina. Podle výpovědí učitelů patří OSV k oblíbeným tématům. Provázejí ji ale mýty, například o tom, že probíhá jaksi "samo sebou" (jen pobytem ve školním kolektivu), že probíhá vlastně neustále (vždy a všude) apod. Pohled do třídy nicméně může ukázat, že tomu tak nebývá.

Více informací, ukázky na stránkách nakladatelství Grada

 

 


Buy now!]]>
2014-11-06 13:21:22
Jak mluvit, aby se děti lépe učily - doma i ve škole http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=87&catid=66 Authors: Faber, Adele; Mazlish, Elaine
ISBN: 9788025129616
Publisher: nakladatelství CPRESS
Publication date: 2014-11-04 11:35:28
Language: English
Price:


Víte, jak děti motivovat, aby se rády učily a byly úspěšné ve škole? Chcete, aby vaše děti spolupracovaly, když jim něco vysvětlujete, a aby získaly pocit zodpovědnosti za své výkony? Vše naleznete v této knize!

Tento světový bestseller je určený jak rodičům, tak pedagogům. Ukazuje jim, jak mohou spolu inspirovat dítě k sebedisciplíně, sebekontrole a k zázrakům v učení.

Pomocí unikátní strategie v komunikaci a díky názornosti kreslených doporučených dialogů dokázaly autorky jak rodičům, tak učitelům nastínit, jak řešit každodenní problémy, které mohou u dětí ve vztahu k učení nastat.

Autorky Adele Faber a Elaine Mazlish jsou světově uznávané expertky na komunikaci mezi rodiči a dětmi. Jejich knihy byly přeloženy do více než dvaceti jazyků, prodalo se jich přes 3 milióny výtisků, jejich semináře se pořádají po celém světě a pomáhají v mezilidských vztazích i dospělým. Jejich zatím nejznámějším bestsellerem u nás je kniha Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly.

Více informací na stránkách nakladatelství CPRESS


Buy now!]]>
2014-11-04 11:35:28
Základní minimum o korupci a trestním právu pro pedagogy středních škol http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=219&catid=66 Authors: Horník, Jan; Žufanová, Hana
ISBN: 9788074785313
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2014-10-22 11:17:49
Language: English
Price:


Korupce a její nejrozmanitější formy trápí společnost dnes a denně. Jelikož korupce ohrožuje zákonnost, demokracii a lidská práva, podrývá dobrý způsob vlády, zásady solidnosti a sociální spravedlnosti, zkresluje konkurenceschopnost, brzdí ekonomický rozvoj a ohrožuje stabilitu demokratických institucí a morální základy společnosti, je primárně úkolem státu s ní bojovat. Na kontrole a odhalování korupčního jednání se však má podílet i sama veřejnost, k čemuž je nezbytná určitá míra povědomí o korupci. Je proto nezbytné poskytovat občanům dostatek informací, které umožní rozpoznání korupce a zapůsobí též preventivně před využíváním korupčních praktik. Z uvedeného důvodu byla problematika korupce a boje s ní zařazena do rámcových vzdělávacích programů a pedagogové ji musejí zařadit v souladu se školními vzdělávacími plány do své výuky. K tomu má napomoci tato učebnice.

Kromě samotného vymezení pojmu korupce, jejího třídění, jejích forem, jejím postihu v právním řádu České republiky, ale i na poli mezinárodním, se publikace věnuje i kriminologickým aspektům, preventivním nástrojům a uvádí, jak by se měl občan při styku s ní zachovat. První kapitola je pak věnována uvedení stručných základů (právních, morálních) odpovědnosti každého občana, aby žáci dokázali ozřejmit základní principy svých práv v kontextu právní odpovědnosti za svá jednání. Závěrečná kapitola pak nastiňuje základy trestního práva procesního, konkrétně uvedení základních aspektů a situací, které v každodenním životě nastávají a i děti a mladiství se do nich mohou snadno dostat, ať už jako svědkové, podezřelí či dokonce jako pachatelé. Učebnice obsahuje i řadu kontrolních a testových otázek, otázek k opakování a další metodické návody.

Publikace je určena především pedagogům středních škol, ale v přiměřeném rozsahu by měla být pomůckou i učitelům základních škol. V základních školách je doporučeno problematiku zařadit do učiva 8. a 9. ročníku.


Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer


Buy now!]]>
2014-10-22 11:17:49
Finanční gramotnost - Výpočty v Excelu http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=91&catid=66 Authors: Bárta, Zbyněk
ISBN: 9788074784835
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2014-10-22 11:13:24
Language: English
Price:


Rozvoj tržního hospodářství v naší republice vytvořil nové ekonomické podmínky pro všechny občany, kteří na to nejsou bohužel dostatečně připraveni. Projevuje se to především na nevhodném způsobu hospodaření s penězi. Alarmující je velice nízká úroveň znalostí v oblasti finanční gramotnosti (FG). Předkládaná publikace je zaměřena na nejširší veřejnost s cílem přispět ke zvýšení celkové FG.

Kniha by měla plnit funkci jakési příručky, pomocníka, ale i cenného zdroje nových informací pro aplikaci tabulkového kalkulátoru MS Office Excel do výpočtů týkajících se FG. Čtenář získá přehled o širokém použití již zmíněného nástroje při sestavování a provádění celé řady výpočtů a šetření. Kniha ukazuje, že k jeho aplikaci do praxe není potřeba žádných složitých znalostí a že má i celou řadu nesporných výhod.

Hlavní pozornost je věnována výpočtům z oblasti finančních a bankovních transakcí. Postupně jsou vysvětlovány pojmy jako rodinný rozpočet, roční procentní sazba nákladů (RPSN), úrokové procento, způsoby úročení, doba splatnosti a frekvence úročení. Výsledky řešení a jejich souhrny jsou provedeny v tabulkách a doplňující informace pak přinášejí jednotlivé přílohy.

Autora vedla k napsání snaha přiblížit a zjednodušit poznání výhod tabulkového kalkulátoru MS Excel v oblasti FG, pomoci jim řešit problémy s financemi a vybavit je potřebnými vědomostmi pro zodpovědné finanční rozhodování.


Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer


Buy now!]]>
2014-10-22 11:13:24
Pedagogický proces a jeho řízení http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=47&catid=66 Authors: Trojan, Václac
ISBN: 9788074785399
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2014-10-22 11:09:37
Language: English
Price:


Publikace Pedagogický proces a jeho řízení se věnuje této základní činnosti školy. Je to právě česká škola, která je v poslední době konfrontována se změnami ve společnosti a která se dostává do nezáviděníhodného postavení. Na jedné straně je po škole požadována kontinuita, vedení žáků k tradičním hodnotám sloužícím veřejnému zájmu, na druhé straně je jí vyčítána setrvačnost, vzdalování se od života a pomalá reakce na požadavky zaměstnavatelů. Nelze nyní odhadnout, zdali právě tento neoliberální pohled nutící školu reagovat na módní krátkodobé vlny a neumožňující jí věnovat se skutečné kultivaci žáků nakonec převáží. Jisté je, že velká část společnosti o škole příliš neuvažuje, popř. se nechává ovlivňovat zkresleným mediálním obrazem.

Publikacese obrací na široké publikum z kruhů pedagogických i nepedagogických se zcela jasným záměrem – získat pro popisovanou a analyzovanou problematiku co nejširší počet spřízněných duší. Částečně vychází z textu Pedagogický proces a jeho řízení (Trojan, 2012), publikace je ovšem jinak strukturována a v neposlední řadě jsou reflektována aktuální témata odrážející situaci první poloviny roku 2014.

Kniha je určena:

  • ředitelům škol a ostatním pedagogickým pracovníkům,
  • studentům fakult vzdělávajících učitele,
  • pracovníkům státní správy zabývajícím se školstvím, politikům, inspektorům i zřizovatelům škol,
  • rodičům žáků.

Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer


Buy now!]]>
2014-10-22 11:09:37
Význam domácí přípravy pro začínajícího školáka http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=3&catid=66 Authors: Šulová, Lenka a kol.
ISBN: 9788074785429
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2014-10-22 11:05:06
Language: English
Price:


Publikace komplexně řešítéma nástupu do školy a s tím spojených školních povinností (domácí příprava na školu), a to s respektem ke třem hlavním aktérům, jichž se to týká – tedy k začínajícím školákům, jejich rodičům a učitelům. Obsah publikace je však jednoznačně zaměřen na dítě a jeho zdravý psychický vývoj během nástupu do školy a prvních let školní docházky.

Pro detailnější objasnění procesu, kterým dítě po nástupu do školy prochází, věnujeme v publikaci pozornost tomu, jak rodiče dítě na školu připravují, volbě školy ve vztahu k výchovným přístupům, uplatňovaným v rodině i ve vztahu k osobnostním předpokladům dítěte. Samostatné téma publikace je adaptace na školu, již je důležité vnímat jako proces, a nikoliv otázku týdenního horizontu. Za velmi důležité považujeme společné hledání možností, jak tento důležitý vývojový zlom dítěti co nejvíce usnadnit, a to především v oblastech součinnosti rodičů, učitelů a malých školáků. Publikace nabízí též kapitoly, které popisují vývojové charakteristiky dítěte předškolního a dítěte mladšího školního věku s důrazem na probíhající změny při nástupu do školy. Velká pozornost je věnována školní zralosti a jejímu určování a také školní úspěšnosti.

Publikace je určena především rodičům i ostatním členům rodiny budoucích školáků, ale také rodičům dětí, které již do školy začaly chodit. Dobře poslouží také učitelům dětí prvního stupně i učitelům předškolních zařízení, kteří chtějí své svěřence pro školu dobře připravit. Užitečná může být pro všechny trenéry, lektory a vychovatele dětí, které zahájily nebo zahájí školní docházku. Je využitelná sociálními pracovníky či opatrovnickými soudci pro získání lepšího vhledu do náročné životní situace, kterou je počínající školní docházka pro dítě. Snad lze říci, že může být užitečným textem také pro psychologickou a pedagogickou obec, a to především pro studenty a pro dětské psychology či speciální pedagogy.


Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer


Buy now!]]>
2014-10-22 11:05:06
Odměny a tresty ve školní praxi http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=171&catid=66 Authors: Čapek, Robert
ISBN: 9788024746395
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-09-25 16:15:32
Language: English
Price:


Jednou z nejdůležitějších aktivit učitele ve třídě je odměňování a trestání. Tyto činnosti souvisejí nejen s kázní a udržováním pravidel ve třídě, ale také s motivací, třídním klimatem i se vztahem žáků ke vzdělávání vůbec. Učitel by měl používat takové strategie, které jsou výhodné a efektivní, a to nejen krátkodobě. Není důležité pouze správně trestat, ale také vytvářet ve třídě klima působící preventivně proti nevhodnému chování. Nestačí jen vhodně odměňovat, ale je třeba promyšleným posilováním žáky motivovat. Učitel musí znát postup při vyšetřování školní krádeže, ale ještě důležitější je, aby uměl správně hodnotit a klasifikovat. Teoretický text je doplněn řadou ilustrativních kazuistik ze školních tříd a pro čtenáře jsou připravena i praktická doporučení a zajímavé podněty k zamyšlení.

Více informací, obsah, ukázky na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2014-09-25 16:15:32
Sociální pedagogika http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=131&catid=66 Authors: Procházka, Miroslav
ISBN: 9788024734705
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-09-18 15:20:13
Language: English
Price:


Sociální pedagogika je disciplína, studijní obor i předmět individuálního zájmu, jenž se stal v současné době velmi frekventovaným. Přinášíme vám proto ucelenější přehled problematiky, která je předmětem zájmu sociální pedagogiky a pokoušíme se tak o komplexní pohled na minulost i současnost tohoto oboru. Kniha se zaměřuje zejména na oblasti, jako je vliv prostředí a výchovy, sleduje dále rozmanitost výchovných vlivů jednotlivých sociálních prostředí a koncentruje se na některé činnosti, v nichž se realizuje sociálně pedagogická praxe. Důraz sociální pedagogiky na otázky výchovného vlivu sociálního prostředí vám umožní porozumět problémům současné rodiny, školy a vlivu vrstevníků na děti a mládež. Autor v přehledové publikaci nezapomněl ani na témata negativních sociálních vlivů a na sociální prevenci.

Více informací, obsah, ukázky na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2014-09-18 15:20:13
Cílená zpětná vazba http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=72&catid=66 Authors: Reitmayerová, Eva; Broumová, Věra
ISBN: 9788026202226
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-08-11 13:08:52
Language: English
Price:


Metody pro vedoucí skupin a učitele.

Cílená zpětná vazba se využívá vědomě či nevědomě prakticky ve všech oblastech vzdělávání, při aktivitách pro volný čas dětí, mládeže i dospělých, v kurzech pro pracovní týmy, v poradenství a supervizi, v pomáhajících profesích. Kniha podrobně seznamuje s cílenou zpětnou vazbou, v českém kontextu známou i jako reflexe, review, debriefing apod., a to prakticky, na konkrétních případech, včetně rozboru problémových situací a přehledu teoretických základů. Ukazuje, jak může být cílená zpětná vazba přínosná jak pro instruktora, učitele, trenéra, supervizora, tak pro účastníky.
Kniha obsahuje více než 80 strukturujících technik, vyzkoušených v praxi. U každé techniky je podrobně popsáno její provedení, variace i využití v různých věkových skupinách.
Příručka je určena pracovníkům v oblasti zážitkové pedagogiky, pedagogům všech typů škol, vedoucím táborů a akcí pro děti, mládež i dospělé, vedoucím kolektivů, studentům pedagogiky, psychologie a sportu.

Další informace, ukázky na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-08-11 13:08:52
Školní poradenství http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=76&catid=66 Authors: Knotová, Dana a kol.
ISBN: 9788024745022
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-06-11 15:37:02
Language: English
Price:


Tým spoluautorek působících v akademické sféře i v každodenní školní praxi předkládá publikaci, v níž zejména pracovníci školních poradenských pracovišť naleznou informace, praktické rady a doporučení na bázi aktuálních trendů v poradenství, psychologii, pedagogice, speciální pedagogice a v dalších příbuzných oborech. Text poskytuje odborný pohled na témata, s nimiž se výchovný poradce v každodenní praxi setkává, a nabízí náměty na řešení problémů, se kterými se musí kompetentně vypořádávat. Kniha poslouží také jako studijní pomůcka zejména studentům pedagogických oborů.

Více informací na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2014-06-11 15:37:02
Právo pro ředitele škol v kostce http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=185&catid=66 Authors: Puškinová, Monika
ISBN: 9788074783975
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2014-04-30 12:03:36
Language: English
Price:


Cílem publikace Právo pro ředitele škol v kostce je poskytnout ředitelům veřejných škol a školských zařízení informace, které jsou podstatné pro základní oblasti jejich činnosti, a to ve stručné a jasné formě.

Oblasti činností ředitele veřejné školy nebo školského zařízení jsou rozděleny tematicky a seřazeny od témat obecných k tématům konkrétním. Klíčovým momentem každé oblasti je praktický úhel pohledu ředitele veřejné školy nebo školského zařízení, který je možné vyjádřit dvěma otázkami: Co musím nebo můžu udělat v této oblasti ve vztahu k žákům, rodičům, zaměstnancům, zřizovateli, dodavatelům atd.? Kdy, v jakých lhůtách nebo dobách to musím nebo můžu udělat?

Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer


Buy now!]]>
2014-04-30 12:03:36
Péče a vzdělávání dětí v raném věku http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=144&catid=66 Authors: Syslová, Zora; Borkovcová, Irena; Průcha, Jan
ISBN: 9788074783548
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2014-04-30 11:49:49
Language: English
Price:


Publikace se snaží pohlédnout na současné české vzdělávání a péči v raném věku prostřednictvím komparace s vybranými zeměmi Evropské unie a Novým Zélandem. Autoři si kladou za cíl přispět k pochopení myšlenek kurikulární reformy a přinést inspiraci ke zvyšování kvality nejen na úrovni každodenní praxe v mateřských školách, ale i na úrovni systému předškolního vzdělávání a péče o děti raného věku.

Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer


Buy now!]]>
2014-04-30 11:49:49
Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=89&catid=66 Authors: Thumsová, Martina
ISBN: 9788074784002
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2014-04-30 11:44:50
Language: English
Price:


Kniha Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů seznamuje čtenáře s hlavními zásadami pro uskutečňování pracovních cest a uvádí příklady výpočtů cestovních náhrad i příklady stanovení pracovní doby při pracovních cestách ve školství. Zaměřuje se na školy zřízené samosprávními územními celky, tedy na školy plně financované z veřejných rozpočtů.

Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer


Buy now!]]>
2014-04-30 11:44:50
Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=19&catid=66 Authors: KREJČOVÁ, L.
ISBN: 9788024734743
Publisher: Grada
Publication date: 2014-04-14 15:07:16
Language: English
Price:


Publikace se primárně zabývá procesem socializace a rozvojem sociálních dovedností dospívajících v prostředí střední školy.

V této souvislosti se věnuje také motivaci středoškolských studentů ke školní práci, interakci s vrstevníky i učiteli, výskytu rizikového chování ve škole a jeho prevenci. Prezentované informace jsou založeny na soudobých tuzemských i zahraničních výzkumech i současné praxi středních škol v ČR.

Publikace je určena studentům učitelství a učitelům se zaměřením na terciární vzdělávání. Mohou z ní čerpat také studenti psychologie a pedagogiky, kteří se věnují práci s dospívajícími. V neposlední řadě je užitečná poradenským pracovníkům, kteří působí ve školských poradenských zařízeních.

Obsah knihy a ukázky na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2014-04-14 15:07:16
Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=222&catid=66 Authors: Kohoutek, Rudolf
ISBN: 9788021044340
Publisher: Nakladatelství Masarykovy univerzity
Publication date: 2014-03-11 13:28:03
Language: English
Price:


Učební text poskytuje odborné informace o identifikování, psychokorekci, reedukaci a psychorehabilitaci patopsychologické problematiky závad chování a prožívání (dificilit), hraničních potíží mezi normou a patologií, psychických obrazů některých nepsychiatrických chorob a vybrané odborné poznatky z psychopatologické diagnostiky a terapie vážných poruch chování a osobnosti, psychiatrických chorob. Publikace je využitelná jako studijní materiál pro studenty pedagogické fakulty i pro sociální pedagogy, učitele a vychovatele v praxi.

Více informací na stránkách Nakladatelství Masarykovy univerzity


Buy now!]]>
2014-03-11 13:28:03
Pedagogická psychologie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=120&catid=66 Authors: Mareš, Jiří
ISBN: 9788026201748
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-01-31 12:05:19
Language: English
Price:


Pedagogická psychologie je věda o psychologických zákonitostech výchovně vzdělávacího procesu v školních a jiných výchovných zařízeních. Pedagogická psychologie zkoumá všechny psychologické zákonitosti, které nastoluje proces výchovy, vyučování a vzdělávání v rodině, ve škole, v dětských a mládežnických domovech, internátech, dětských a mládežnických organizacích, spolcích, osvětových, tělovýchovných zařízeních, společenských organizacích apod., tedy všude tam, kde jde o proces výchovy v nejširším slova smyslu. Kniha navazuje na klasickou učebnici Psychologie pro učitele (Portál, 2001) a zcela nově zpracovává veškerá témata oboru.
Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., je zástupcem vedoucího Ústavu sociálního lékařství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Dlouhodobě se zabývá komunikací a interakcí mezi lidmi, sociálním klimatem školní třídy, individuálními styly žáků. Vydal řadu odborných prací z pedagogické, školní i lékařské psychologie.

 

Více informací, obsah, ukázky na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-01-31 12:05:19
Zpracování osobních údajů školami http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=71&catid=66 Authors: Eva Janečková, Václav Bartík
ISBN: 9788074783593
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2014-01-21 10:24:17
Language: English
Price:


Jako prakticky vše, co se nějakým způsobem týká lidí, jimž je poskytován nějaký statek nebo služba, se ani obor školství neobejde bez informací o jejich uživatelích, poskytovatelích, právech, ale i povinnostech. A v případě, že jsou zpracovávány informace o lidech, fyzických osobách, musí být brán v potaz i takový aspekt, jako je ochrana informací o lidech, tedy subjektech údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana osobních údajů si neklade za cíl absolutně bránit používání osobních údajů jiných lidí; jejím jediným deklarovaným a s větším či menším úspěchem naplňovaným cílem je zabránit zneužití osobních údajů a zároveň umožnit zpřístupnění osobních údajů k legálním účelům.

Prostřednictvím této publikace získáte praktický návod, jak tohoto cíle dosáhnout.

Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer


Buy now!]]>
2014-01-21 10:24:17
Vzdělávání Romů http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=42&catid=66 Authors: Šotolová, Eva
ISBN: 9788024619095
Publisher: nakladatelství Karolinum
Publication date: 2014-01-17 10:57:37
Language: English
Price:


Kniha Vzdělávání Romů vychází ze základních historických informací o romské národnostní menšině, zachycuje snahy o její asimilaci a integraci.
Zaměřuje se především na oblast vzdělávání romských dětí v České republice a v některých evropských zemích. Jedním z nejdůležitějších předpokladů při integraci Romů a realizaci multikulturní výchovy je výchova budoucích pedagogů k toleranci a respektování odlišných kultur. Kniha Evy Šotolové ukazuje, proč není možné Romy asimilovat, tj. potlačit jejich zvyky, tradice, kulturu včetně jazyka, a proč je naopak třeba respektovat je jako národnostní menšinu s jejími specifiky a právy. A především jakou roli v tomto procesu má zastávat pedagogická veřejnost.

Více informací, recenze na stránkách nakladatelství Karolinum


Buy now!]]>
2014-01-17 10:57:37
Výchovné poradenství http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=178&catid=66 Authors: Václav Mertin, Lenka Krejčová a kolektiv
ISBN: 97880747834
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2013-12-02 12:42:20
Language: English
Price:


• Co vše obnáší práce výchovného poradce?
• V čem se liší od práce řadového učitele?
• Co od výchovného poradce mohou očekávat vedení školy, kolegové, žáci a jejich rodiče?
• Které zákony, vyhlášky a další prováděcí pokyny souvisejí s prací výchovného poradce a co říkají?
• Provádí výchovný poradce také diagnostiku? A jakou?
• Jaké vzdělání je pro výchovné poradce nezbytné? A které se může hodit?

Publikace Výchovné poradenství odpovídá na všechny výše uvedené otázky i mnohé další. Je určena výchovných poradcům, kteří chtějí svojí práci vykonávat na vysoké úrovni, chápou smysl poradenské práce a současně si uvědomují, že se někdy vyplatí mít v záloze zdroj informací a podporu pro svoji činnost.

Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer


Buy now!]]>
2013-12-02 12:42:20
Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=109&catid=66 Authors: Irena Lhotková, Ivana Šnýdrová, Michaela Tureckiová
ISBN: 9788074783494
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2013-12-02 12:30:27
Language: English
Price:


Známá pravda „Pokud chcete vést ostatní, tak se nejdříve musíte naučit vést sám sebe." (Adair, 2009) vyjadřuje podstatu toho, že sebeřízení je základem jakékoliv manažerské nebo lídrovské činnosti.
Publikace Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství reaguje na současnou situaci ve školství, kdy si ředitelé volí své další pracovní směřování. Autorky v ní představují nástroje rozhodování, které mohou ředitelé využít při volbě své cesty.
Text je kombinací teoretických východisek a reflexe současné praxe a skládá se ze tří kapitol: Sebepoznání; Práce s časem a Problematika stresu a syndromu vyhoření.
První kapitola je zaměřená na vysvětlení významu sebepoznání pro efektivní práci ředitele školy, druhá je pak zamyšlením nad základní otázkou, co je čas a jak ho využít ve prospěch plnění dlouhodobých a krátkodobých cílů ředitelů škol. Třetí kapitola se věnuje zejména problematice syndromu vyhoření v návaznosti na vliv stresu.

Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer


Buy now!]]>
2013-12-02 12:30:27
Bilingvismus a interkulturní komunikace http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=202&catid=66 Authors: Morgensternová, M., Šulová, L., Scholl, L.
ISBN: 9788073576783
Publisher: Wolters Kluwer
Publication date: 2013-11-19 09:31:09
Language: English
Price:


Publikace je určená především pro rodiče a učitele či vychovatele bilingvních dětí. Úvodem zmiňuje význam řeči obecně včetně charakteristických znaků „řeči zaměřené na dítě" a popisuje detailně řečový vývoj bilingvních dětí. Obsáhle pojednává o bilingvismu jako takovém, jeho různých modifikacích a zdůrazňuje jeho vztah ke kognitivním schopnostem dítěte.

Autoři se v publikaci snaží postihnout i širší témata týkající se bilingvního jedince a část textu pojednává o interkulturní komunikaci, komunikaci s cizincem, o neverbální komunikaci a schopnosti ji náležitě dekódovat. Součástí tohoto pojednání je interkulturní senzitivita obecně a výchova k ní. Publikace věnuje pozornost také formování sebepojetí a identifikaci obecně, zdůrazňuje však její formování především ve vztahu k bilingvní výchově. V této souvislosti je také zmíněna kulturní identita, hodnoty, normy a tradice, rodinné rituály a interkulturní partnerství. Je pojednáno o významu kulturního kontextu, ve kterém dítě žije a o emoční inteligenci.

Publikace představuje různé typy bilingvních rodin a jejich výchovné strategie a seznamuje čtenáře s výzkumem realizovaným s česko-německými bilingvními rodinami. V závěru knihy autoři předkládají několik doporučení pro úspěšnou bilingvní výchovu.

Bližší informace na stránkách vyadavatele


Buy now!]]>
2013-11-19 09:31:09
Výchova ke zdraví http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=147&catid=66 Authors: Machová, Jitka; Kubátová, Dagmar a kolektiv
ISBN: 9788024727158
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2013-11-05 13:37:26
Language: English
Price:


Zdraví člověka je v současném pojetí podle definice Světové zdravotnické organizace chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha činiteli a je předpokladem pro aktivní a spokojený život, pro dobrou pracovní výkonnost. Proto je také výchova ke zdraví jednou z priorit základního vzdělávání a promítá se i do celého života školy. Kniha kolektivu renomovaných českých autorů zprostředkovává všem vyučujícím daného předmětu a studentům pedagogických fakult obsahovou stránku výchovy ke zdraví s důrazem na prevenci a aktuální informace týkající se zdraví a zdravého životního stylu.

Více informací, obsah, ukázky na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2013-11-05 13:37:26
Teorie výchovy http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=113&catid=66 Authors: Strouhal, Martin
ISBN: 9788024742120
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2013-10-16 15:17:03
Language: English
Price:


K vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny.
Kniha je určena učitelům i studentům pedagogiky, učitelství i širší pedagogické veřejnosti. Představuje koncept teorie výchovy jako komplexně založené reflexe zohledňující metodologickou dvojznačnost východisek v myšlení o výchově: východisko filosofie a východisko vědy. Čtenář v textu nalezne rozbor pojmů, bez nichž se teorie výchovy neobejde (diskurs, formativní proces, zájem, autorita, vzdělání, kultura, teorie, praxe aj.). Autor se ptá, zda soudobé pedagogice s jejím důrazem na „akci“ a „zážitek“ nechybí zájem o hlubší reflexi právě těchto základních pojmů. Polemizuje s pokusy chápat výchovu skrze jednoznačné definice, zdůrazňuje antinomickou, kontradiktorickou podstatu procesu výchovy a celé pedagogické teorie. Upozorňuje na nebezpečí skryté v zapomnění na význam ideálu ve výchově a odmítá rezignaci na hledání hodnotících měřítek v době tzv. postmoderny. Smyslem této knihy je přispět k hledání komplexního pojetí výchovné teorie.

Více informací na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2013-10-16 15:17:03
Vybrané formy rizikového chování pro ZŠ a SŠ http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=56&catid=66 Authors: Ženatová, Zdenka a kol.
ISBN: 9788087553251
Publisher: nakladatelství RAABE
Publication date: 2013-09-27 10:47:56
Language: English
Price:


Materiály pro výchovné poradce a metodiky prevence

V publikaci jsou zpracovány specifické informace týkající se vybraných typů rizikového chování - extremismu a záškoláctví. Naleznete zde podporu při řešení problémových situací.

Více informací na stránkách nakladatelství RAABE


Buy now!]]>
2013-09-27 10:47:56
Mediální výchova http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=227&catid=66 Authors: Bělohlavá, Eva a kol.
ISBN: 9788072381623
Publisher: nakladatelství Fraus
Publication date: 2013-06-26 15:15:59
Language: English
Price:


Mediální výchova má vybavit žáka základními poznatky o fungování a roli současných médií. Podporuje poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace, schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr. Hlavním cílem je dosažení mediální gramotnosti v rovině znalostí a dovedností.

Více informací a ukázky na stránkách nakladatelctví Fraus.cz


Buy now!]]>
2013-06-26 15:15:59
Úvod do školní psychologie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=167&catid=66 Authors: Štech, Stanislav; Zapletalová, Jana
ISBN: 9788026203681
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2013-05-31 11:19:48
Language: English
Price:


V našich podmínkách první a jedinečná publikace, která představuje úvod do problematiky školní psychologie a připravuje půdu pro další prakticky a speciálně orientované publikace. Kniha uvádí čtenáře do školní psychologie jako do relativně mladého psychologického oboru a současně subprofese. Stručně ilustruje historii školní psychologie ve světě i u nás a vystihuje její specifika. Podrobně se zabývá vztahy školního psychologa s ředitelem školy, s učiteli, s třídou, s jednotlivými žáky i jejich rodiči. Důraz je kladen na analýzu a teoretizaci praktických zkušeností – ať už z empirických sond, nebo ze zkušeností autorů. Poslední část předkládá vybrané metodické postupy s ukázkami. Přílohy obsahují důležité texty pro praxi: Etický kodex školního psychologa a Standardy práce školního psychologa. Kniha je určená školním psychologům, školním speciálním pedagogům, poradenským psychologům, ředitelům škol, učitelům a studentům pedagogiky a psychologie, ale i rodičům.
Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., je profesor pedagogické psychologie (PedF UK), od r. 1998 člen výboru AŠP SR a ČR.
PhDr. Jana Zapletalová má dvanáctiletou praxi školní psycholožky na SŠ, od r. 2002 je ředitelkou IPPP ČR a rovněž je členkou a bývalou předsedkyní výboru AŠP SR a ČR.

Další informace, obsah na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2013-05-31 11:19:48
Sociální psychologie pro pedagogy http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=99&catid=66 Authors: Helus, Zdeněk
ISBN: 9788024711683
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2013-04-30 15:34:33
Language: English
Price:


Sociální psychologie patří do souboru základních vědních disciplín, v nichž musí být pedagog orientován, protože napomáhají reflexi nad účinností jeho vyučování a úspěšností žákova učení a protože jej kvalifikují jako profesionála. Autor knihy, prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc., patří v České republice mezi přední odborníky oboru sociální a pedagogické psychologie. Teoretické i praktické poznatky uspořádal jako přehlednou učebnici určenou především pro studenty učitelství na VŠ, na vyšší úrovni studia může být nápomocna i doktorantům a praktikujícím učitelům i pedagogům pracujícím v neučitelských profesích (vychovatelům, poradcům, inspektorům). Klíčové kapitoly díla jsou věnovány socializaci dítěte se zřetelem k jeho školní úspěšnosti, analýze vztahů, interakci a komunikaci ve vyučování, školní třídě z hlediska jejího efektivního řízení a čelení nežádoucím jevům, sociálněpsychologickým problémům učitele a učitelského sboru, součinnosti rodiny a školy. Samostatně autor charakterizuje téma rodiny, tvořící základní prostředí dětí a mládeže. Kniha nabízí široké možnosti aplikace sociálněpsychologického vědění v konkrétních situacích, při řešení problémů s nimiž se každý učitel setkává ve své praxi.

Více informací, obsah, ukázka na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2013-04-30 15:34:33
Problémy s chováním ve škole – jak na ně http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=41&catid=66 Authors: Mertin, V.; Krejčová, L.; Pekárková, M.; Dosoudil, P.; Čáp, D.; Beranová, A.; Feřtek, T.
ISBN: 9788074780264
Publisher: vydavatelství Wolters Kluwers ČR
Publication date: 2013-04-17 16:10:27
Language: English
Price:


(Individuální výchovný plán)

Kniha je určena zejména pro učitele základních škol. Věnuje se tématu prevence a intervence u žáků s problémy v chování. Zabývá se tradičními výchovnými přístupy rodiny i školy, zdravotnickými klasifikačními schématy se zaměřením na poruchy chování i tradičními edukačními cíli u dětí. Přestože těžiště knihy tvoří zdůvodnění změn přístupů učitelů k výchovným otázkám, pokládali autoři za nutné vysvětlit proměny cílů edukace u dětí, odlišný způsob uvažování o problémech s chováním i novější přístupy diagnostiky.

Podstatné kapitoly se věnují způsobům, jak pracovat se třídou, s rodinou i jednotlivým žákem, aby jeho chování bylo v souladu s požadavky efektivního vzdělávání. Nezanedbatelná je také otázka možností, které dávají právní předpisy při vymáhání slušného chování žáků i spolupráce rodiny se školou při plnění společných cílů. Stručné kapitoly upozorňují na využití dalších institucí, které mají za úkol pomáhat škole a rodině.

Čtvrtá část knihy se věnuje samotnému konceptu Individuálního výchovného plánu. Upozorňuje na úskalí, která jsou spojena s jeho vznikem i naplňováním, uvádí možné příklady jeho realizace u některých problémů a návrh formuláře pro zápis jednání. Závěr publikace obsahuje dílčí zkušenosti s Individuálním výchovným plánem v zahraničí.

Více informací, ukázka, obsah na stránkách vydavatelství Wolters Kluwers ČR


Buy now!]]>
2013-04-17 16:10:27
Výchova bez trestů http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=12&catid=66 Authors: Mertin, Václav
ISBN: 9788074780288
Publisher: vydavatelství Wolters Kluwers ČR
Publication date: 2013-04-17 15:59:59
Language: English
Price:


Kniha je určena pro všechny rodiče a další vychovatele, kteří vážně přemýšlejí o tom, zda by dokázali úspěšně vychovávat dítě bez tělesných trestů nebo vůbec bez trestání, či jsou dokonce přesvědčeni, že to jde. Obsahuje argumenty pro tento přístup a současně konkrétní návody na to, jak mají rodiče postupovat, chtějí-li se bez trestů reálně obejít. Byl bych rád, kdybych získal na svou stranu nejen již přesvědčené, ale i váhavé, nejisté, nerozhodné. Přál bych si, abych je přesvědčil o tom, že to jde a že se jedná o účinný a velmi perspektivní způsob výchovy, i o tom, že se nemusí stydět, když budou tímto humánním, byť trošku podezřelým přístupem představovat ostrůvek pozitivní deviace. A ty, kteří nevěří, že to je vůbec možné, nebo si dokonce myslí, že jde o nesmysl, prosím, aby zkusili knihu bez předsudků alespoň prolistovat.
PhDr. Václav Mertin

Autor knihy PhDr. Václav Mertin je psycholog s dlouholetou praxí v pedagogicko-psychologické poradně, vyučuje také na katedře psychologie FF UK v Praze pedagogickou psychologii a školní a poradenskou psychologii. Je autorem mnoha odborných i populárních publikací.

 

Více informací, obsah, ukázka na stránkách vydavatelství Wolters Kluwers ČR


Buy now!]]>
2013-04-17 15:59:59
Jak úspěšně řídit mateřskou školu http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=217&catid=66 Authors: Hornáčková, V.; Kocián, J.; Mikáč, J.; Parmová, L.; Poláková, H.; Prokůpková, D.; Sedláčková, H.; Svobodová, E.; Syslová, Z.; Šmoldasová, T.; Štěpánková,L.
ISBN: 9788073579760
Publisher: vydavatelství Wolters Kluwers ČR
Publication date: 2013-04-17 15:50:35
Language: English
Price:


Kniha popisuje hlavní zásady řízení mateřské školy a důležité aspekty, které by mohly přispět k její vyšší kvalitě. Do školství proniká konkurenční a tržní prostředí, proto se do řízení škol postupně dostávají způsoby a zásady řízení/managementu ze ziskových organizací. Právě funkce managementu se staly stěžejním východiskem tvorby této publikace. Snahou autorů bylo poskytnout ředitelům mateřských škol vhled do jednotlivých funkcí, kterými jsou plánování, vedení lidí, personalistika, organizování a kontrola. Součástí publikace je přehled základních právních předpisů.

Texty jsou doplněny příklady, které by se měly stát vodítkem pro lepší pochopení a případnou realizaci ve vlastní praxi. Kniha vznikla s vírou, že může pomoci ředitelům, kteří mají zájem provádět změny a přijímat nové věci, kteří mají jasný cíl – aby se jejich mateřská škola stala kvalitní a efektivní.

Více informací, ukázky, obsah na stránkách vydavatelství Wolters Kluwers ČR


Buy now!]]>
2013-04-17 15:50:35
Výchovné problémy se žáky http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=163&catid=66 Authors: Jedlička, Richard
ISBN: 9788073677886
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2013-03-25 16:25:45
Language: English
Price:


Z pohledu hlubinné psychologie.
Autor ve své knize vychází z výchovného přístupu, jenž respektuje individuální zvláštnosti žáků. S vědomím náročnosti tohoto přístupu a s oporou o řadu kazuistik dokládá, jak může být individualizovaný přístup v konkrétních případech úspěšně realizován u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v případě hrozby sociálně patologického vývoje, nebo naopak při podpoře latentního nadání. Cílem jeho textu je srozumitelně vyložit, jak různé analytické směry rozumějí problematice socializace v rámci rodiny (ve vztazích k rodičům a sourozencům) i školy (ve vztahu učitel – žák). Autor na konkrétních příkladech demonstruje, jak pochopení podstaty raných frustrací a poruch v sociálních vazbách usnadňuje porozumění aktuálním vztahovým problémům u dospívajících.
Kniha vychází s podporou Metropolitní univerzity Praha.
doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. je původně zdravotník a psychoanalyticky zaměřený psychoterapeut. Řadu let externě vyučoval na katedře pedagogiky Filozofické fakulty UK, v Ústavu pro lékařskou etiku a ošetřovatelství na 3. LF UK a v Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK. V současné době působí jako vysokoškolský pedagog a vede oddělení pedagogicko-psychologických disciplín katedry humanitních věd Metropolitní univerzity Praha. Je rovněž odborným garantem výuky psychologie na katedře pedagogiky a psychologie FP TUL v Liberci.

Více informací a ukázky na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2013-03-25 16:25:45
Agresivita a kriminalita školní mládeže http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=153&catid=66 Authors: Martínek, Zdeněk
ISBN: 9788024723105
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2013-03-05 14:57:13
Language: English
Price:


V posledních letech začalo stoupat procento dětí, které mají problémy s chováním, v klasických třídách a vyučovacích hodinách jsou nezvladatelné, narušují chod celé třídy, do jisté míry znamenají i ohrožení ostatních spolužáků. Učitelé jsou při jejich vedení bezbranní a bezradní a mnohdy se i jejich rodiče dostávají do pozice bezmocných a nešťastných lidí. Publikace proto odpovídá na otázky, které slýchá většina odborníků zabývajících se patologickým chováním dětí a mládeže: "Co se s dnešními dětmi děje, že jsou takové?", "Jak je možné, že to, co v chování dětí bylo před dvaceti lety nepředstavitelné, se dnes stává normou?" Renomovaný český autor seznamuje pedagogickou veřejnost a studenty učitelství se způsoby agresivního chování dětí a mládeže ve škole, s druhy agresí, s nimiž se mohou setkat ve školním prostředí, a s jejich příčinami a důsledky pro další vývoj jedince.

Více informací, ukázky stránky nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2013-03-05 14:57:13
Motivace žáků efektivní komunikací http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=112&catid=66 Authors: Mešková, Marta
ISBN: 9788026201984
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2013-03-04 12:20:20
Language: English
Price:


Kniha integruje poznatky a přístupy moderní pedagogiky se zaměřením na vztah učitele a žáka jako motivující prvek ve vyučování. Autorka vychází z poznatků humanistické psychologie a porovnává autoritativní a partnerský přístup ve vyučovacím procesu, které označuje jako přístup tlakem a tahem. Rozebírá výchovné i vzdělávací konfliktní situace a naznačuje možnosti, jak jim účinně předcházet. Objasňuje význam empatie ve vyučování. Zabývá se rozvojem vnitřní i vnější motivace žáka, ale i tím, jak rozmluvit „mlčícího“ žáka. Věnuje se neverbálním projevům učitele a jeho vlivu na motivaci žáka. Kniha je obohacena četnými příklady z praxe, cvičeními a poznatky z terénních výzkumů autorky.
PhDr. Marta Mešková, Ph.D., je psycholožka s pedagogickou praxí. Působí jako zástupkyně ředitele na SŠ. Působí jako odborný garant ve vzdělávací agentuře.

Další informace, ukázky, recenze na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2013-03-04 12:20:20
Problémové chování dětí a mládeže http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=88&catid=66 Authors: Navrátil, Stanislav; Mattioli, Jan
ISBN: 9788024736723
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2013-02-12 14:33:16
Language: English
Price:


Jak mu předcházet, jak ho eliminovat.

Obsah knihy vychází z faktu, že častým zdrojem nežádoucího chování dětí a mládeže jsou chybná osobní pojetí výchovy, učení, vyučování a pedagogické komunikace jednotlivých rodičů, vychovatelů a učitelů a jim odpovídající činnosti využívané v průběhu výchovně-vzdělávací práce. První část publikace se zaměřuje na rozbor a zhodnocení konkrétních podob chybného pojetí výchovy, učení a vyučování a na popis jejich vlivů na vznik nežádoucího chování dětí a mládeže. Druhá část předkládá alternativy pedagogických činností, které pomáhají předcházet vzniku nevhodného chování, a popisuje podmínky pro jejich využití ve výchovně-vzdělávací praxi. Kniha je určena studentům pedagogických oborů, pedagogům, výchovným poradcům, vychovatelům apod.

Více informací na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2013-02-12 14:33:16
Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=11&catid=66 Authors: Syslová, Z.,Sedláčková, H., Štěpánková, L.
ISBN: 9788073578848
Publisher: Wolters Kluwer
Publication date: 2012-11-05 16:35:35
Language: English
Price:


Publikace je určena ředitelům a učitelům mateřských škol, ale také těm, kteří studují obory spojené s předškolní pedagogikou. Autorky přistupují k textu se snahou pomoci čtenáři pochopit smysl, účel a proces hodnocení pokroků dětí a ukázat, jak provádět diagnostické procesy s cílem naučit se odhalovat silné stránky dítěte a vycházet z nich při rozvoji jeho osobnosti.

K problematice hodnocení výsledků přistupují z jiného úhlu pohledu než ostatní autoři známých publikací. Poznatky z vývojové psychologie a pedagogické diagnostiky propojují s individualizací vzdělávání a podporou rozvoje kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Na konkrétních příkladech z praxe dokládají teoretická tvrzení. Příklady slouží rovněž jako doklady již existujících pozitiv v práci mateřských škol a také jako ukázky diagnostických chyb, kterých se dopouštějí.

Bližší informace na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2012-11-05 16:35:35
Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=221&catid=66 Authors: Mertin, V.,Krejčová, L., Čáp, D.,Gillernová, I., Hoskovcová, S., Housarová, B., Krejčová, K., Lidická, J., Mertin, T., Šírová, E., Štorch, J.
ISBN: 9788073576790
Publisher: Wolters Kluwer
Publication date: 2012-11-05 16:16:41
Language: English
Price:


Publikace shrnuje a popisuje tradiční postupy pedagogické diagnostiky a současně nabízí přehled aktuálních testových metod, resp. diagnostických nástrojů, které mohou učitelé využít ve všech oblastech vzdělávacího procesu. Pozornost je věnována individuální diagnostice schopností, dovedností a činností žáků, ale také poznávání vztahů, vzájemných vazeb a atmosféry ve školní třídě a v neposlední řadě zmapování dovedností učitele a forem působení učitele na žáky. Diagnostické postupy se zaměřují na žáky obou stupňů základních škol i žáky středních škol. Informace pedagogicko psychologického rázu jsou doplněny výkladem relevantní legislativy, která s problematikou pedagogické diagnostiky souvisí.

Cílová skupina:

Učitelé základních škol s přesahy do středních škol, výchovní poradci, metodici prevence rizikového chování, pedagogové v poradenských zařízeních, studenti učitelství, speciální pedagogiky, psychologie.

Bližší informace a stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2012-11-05 16:16:41
Kompetence řídících pracovníků ve školství http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=146&catid=66 Authors: Lhotková, I., Trojan. V., Kitzberger, J.
ISBN: 9788073578992
Publisher: Wolters Kluwer
Publication date: 2012-11-05 16:09:19
Language: English
Price:


Tato kniha je výsledkem práce týmu autorů, kteří se snažili pojmout problematiku kompetence pracovníků ve školství jak z pohledu teorie, tak na základě praktických zkušeností.

Autoři počítají s využitím samotnými řídícími pracovníky, zřizovateli a hodnotiteli škol, studenty pedagogických oborů i ostatními zájemci.

V knize naleznete kapitolu uvádějící čtenáře do celé problematiky, dále teoretické vymezení termínu kompetence, jeho uchopení z hlediska práva a následně popsanou využitelnost kompetenčních modelů ředitelů škol a středního managementu v praxi.

Bližší informace na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2012-11-05 16:09:19
MERITUM Pedagogická intervence u žáků ZŠ http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=149&catid=66 Authors: Wolters Kluwer - kolektiv
ISBN: 9788073576035
Publisher: Wolters Kluwer
Publication date: 2012-11-05 15:58:20
Language: English
Price:


Příručka pro učitele nabízí konkrétní možnosti řešení různorodých problémů z každodenní praxe. Zaměřuje se na praktické postupy při adaptaci na prostředí školy, obtížích při učení, výchovných problémech, při řešení konfliktů, v krizových situacích. Představuje rovněž postupy, ve kterých může učitel hledat podporu pro svoji práci - např. videotrénink interakcí, balintovské skupiny pro učitele, dynamická diagnostika, funkční analýza chování, reakce na intervenci. Obsahuje rovněž právní aspekty intervence, odkazy na instituce, se kterými učitel spolupracuje.

Na jednotlivých kapitolách publikace se významnou měrou podíleli autoři úspěšné publikace Meritum: Výchovné poradenství.

Obsah a bližší info na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2012-11-05 15:58:20
MERITUM Výchovné poradenství http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=7&catid=66 Authors: Wolters Kluwer - kolektiv
ISBN: 9788073574985
Publisher: Wolters Kluwer
Publication date: 2012-11-05 15:44:08
Language: English
Price:


MERITUM Výchovné poradenství je praktická pomůcka pro výchovné poradce a ty, které tato školská problematika zajímá.

Hlavním cílem publikace je napomoci výchovným poradcům při hledání mnohdy velmi komplikovaných odpovědí na otázky, které jsou jim v jejich poradenské praxi kladeny, nebo si je kladou sami. Začínajícím výchovným poradcům významně ulehčí orientaci a vhled do problematiky výchovného poradenství obecně.

Na zpracování publikace se podíleli právníci a vysokoškolští pedagogové ve spolupráci s výchovnými poradci.

Obsah, recenze a aktuální text z dubna 2012 na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2012-11-05 15:44:08
Pedagogické znalosti učitele - Teorie a praxe http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=183&catid=66 Authors: ŠVEC, V.
ISBN: 807357076
Publisher: Wolters Kluwer
Publication date: 2012-11-05 15:29:14
Language: English
Price:


Pedagogické znalosti se stále více stávají nepostradatelnou součástí učitelovy profesionality. Jsou však důležité také pro kouče, kteří se jako manažeři nebo poradci uplatňují při vzdělávání a rozvoji osobnosti zaměstnanců.

Publikace Pedagogické znalosti učitele / Teorie a praxe je příručkou, které mohou využít studenti učitelství (budoucí učitelé), vzdělavatelé těchto studentů, učitelé na různých typech a stupních škol, manažeři, poradci a lektoři ve vzdělávání dospělých a všichni ti, do jejich pracovní nebo zájmové činnosti patří vzdělávání, výcvik a výchova dětí, mládeže i dospělých (např. trenéři, instruktoři, mistři odborné výchovy, vychovatelé apod.).

Obsah a bližší informace na stránkách vydavatelství


Buy now!]]>
2012-11-05 15:29:14
Aktivní naslouchání při vyučování http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=34&catid=66 Authors: PALENČÁROVÁ, J., ŠEBESTA, K.
ISBN: 9788073671013
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-18 16:07:16
Language: English
Price:


Rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ

Naslouchání je zdaleka nejvyužívanější komunikační dovedností. To dokazují i četné domácí a zahraniční výzkumy, přesto je umění naslouchat věnována v našich školách jen velmi malá pozornost.

S nástupem komunikačně orientovaného vyučování od druhé poloviny devadesátých let 20. století se sice si-tuace začíná postupně měnit, změny však výrazně brzdí skutečnost, že učitelům v praxi i studentům stále chybí soustavnější teoreticky podložené a zároveň prakticky orientované poučení o tom, jak umění naslouchat u žáků rozvíjet.

Tato publikace se pokouší tuto mezeru zaplnit. Je věnována metodice rozvíjení dovednosti naslouchat aktivně a s porozuměním při výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ. Autoři vycházejí z komunikačního pojetí jazykového vyučování, zasazují umění naslouchat a jeho rozvíjení do obecnějšího rámce rozvíjení komunikačních dovedností a aktivit dítěte, podávají metodické pokyny a doporučení, jak při výuce na 1. stupni ZŠ postupovat, a nabízejí příklady cvičení či aktivit, jež mohou učitelé při výuce využít.

Ukázky a o autorech na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-10-18 16:07:16
Alternativní školy a inovace ve vzdělávání http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=138&catid=66 Authors: PRŮCHA, Jan
ISBN: 9788071789772
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-18 15:47:50
Language: English
Price:


Které alternativní školy a koncepce vzdělávání existují u nás a ve světě? A jsou opravdu lepší než školy běžné? Třetí, upravené a rozšířené vydání úspěšné knihy přináší kromě základních informací o známějších typech alternativních škol zejména poznatky o jejich kladech a záporech, jak je zjišťuje nezávislý výzkum. V tomto vydání je důraz dále kladen na nové alternativní a inovativní koncepce vzdělávání a školství, které ve světě vznikly v nedávných letech.

Ukázka z knihy a o autorovi na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-10-18 15:47:50
Pedagogické ovlivňování volného času http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=106&catid=66 Authors: Hájek B., Hofbauer B., Pávková J.
ISBN: 9788026200307
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-14 12:43:36
Language: English
Price:


Publikace charakterizuje základní problémy zhodnocování a ovlivňování volného času dětí a mládeže, reflektuje současný stav i předpokládaný vývoj.

Kniha je určena studentům pedagogiky, sociální pedagogiky a dalších příbuzných oborů na středních i vysokých pedagogických školách, vychovatelům školních družin, domů dětí a mládeže, domovů mládeže a dětských domovů.

Ukázka na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-10-14 12:43:36