http://cechhrobnicky.cz/ - BookLibrary - Krizová intervence BookLibrary BookLibrary 2020-09-30 03:33:06 BookLibrary http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=235&catid=62 Authors:
ISBN: ylq
Publisher: ylq
Publication date: 2018-03-20 06:11:12
Language: English
Price: Does not existBuy now!]]>
2018-03-20 06:11:12
Domácí násilí http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=107&catid=62 Authors: Ševčík, Drahomír; Špatenková, Naděžda a kol.
ISBN: 9788073676902
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-11-10 15:47:44
Language: English
Price:


Kontext, dynamika a intervence.

Domácí násilí je nebezpečný celospolečenský jev. Publikace přináší ucelené informace o jeho jednotlivých podobách, formách a typech. Popisuje cyklus násilí, jeho výskyt v české populaci, pomáhajícím profesionálům nabízí metody a prostředky k jeho identifikaci. Seznamuje s projevy chování a jednání hlavních aktérů domácího násilí – ohrožených osob a osob násilných. Představuje systém pomoci osobám ohroženým domácím násilím, včetně jejich právních možností a možností ze strany státu při řešení domácího násilí. Detailně popisuje činnost intervenčních center – specializovaných pracovišť pro osoby ohrožené domácím násilím, komunikaci a zásady intervence při práci s touto cílovou skupinou. Odborný text je doplněn kazuistikami a příběhy lidí, kteří si prošli nelehkým postavením osob ohrožených domácím násilím.
Mgr. Drahomír Ševčík působí jako koordinátor pro oblast domácího násilí Olomouckého kraje, je psychologem Intervenčního centra Olomouc – specializované sociální služby pro osoby ohrožené domácím násilím. Je také jednatelem a dobrovolným poradcem regionální pobočky Bílého kruhu bezpečí, o. s. v Olomouci, občanského sdružení pro pomoc obětem a svědkům trestné činnosti v ČR.
PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na FF UP v Olomouci a OU v Ostravě, je lektorkou Asociace české pečovatelské služby ČR, jako psycholožka se specializuje na problematiku náročných životních situací, krizí a ztráty. Je autorkou několika knih.
Autorský kolektiv pod vedením Drahomíra Ševčíka a Naděždy Špatenkové tvořili zkušení odborníci – psychologové, sociologové, právníci.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-11-10 15:47:44
Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=174&catid=62 Authors: Cimrmannová, Tereza a kol.
ISBN: 9788024624037
Publisher: nakladatelství Karolinum
Publication date: 2013-12-17 16:40:42
Language: English
Price:


Aplikace v kontextu rodinného násilí.

Publikace je určena profesionálním pomáhajícím, kteří neabsolvovali výcvik krizové intervence, avšak ve své praxi se dostávají do kontaktu s lidmi v závažných situacích a krizích. Jak jednat v roli pomáhajících prvního kontaktu? Jakým úskalím se vyhnout? Jak by mělo vypadat minimum pomoci v uspěchané atmosféře lékařské ordinace, školní sborovny nebo policejní služebny? Kniha obsahuje aplikace do kontextu rodinného násilí, na němž lze nezbytnou pomoc dobře ukázat. Zvláštní kapitoly jsou věnovány filozofickým a teologickým základům chápání krize a otázkám jejich smyslu v lidském životě. Publikace je vhodná také pro studenty pomáhajících profesí a pro laiky.

Více informací na stránkách nakladatelství Karolinum


Buy now!]]>
2013-12-17 16:40:42
Krize a tvořivý přístup k ní http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=198&catid=62 Authors: Kastová, Verena
ISBN: 9788073678005
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2013-03-15 14:38:16
Language: English
Price:


Typy životních krizí, jejich dynamika a možnosti krizové intervence

Typy životních krizí, jejich dynamika a možnosti krizové internvence.Krize představuje v životě člověka takový stav, kdy se ukazuje, že navyklé způsoby prožívání a jednání již nejsou udržitelné a je třeba osvojit si nové. Jak v krizi pomoci a co lze od krize očekávat? Na tyto otázky naleznou v knize Vereny Kastové odborníci i laici fundovanou a současně srozumitelnou odpověď. Na četných příkladech a kazuistikách z vlastní dlouholeté praxe autorka ukazuje možnosti, jak může člověk v krizi odpovědět na tuto svou situaci jako na výzvu k tvořivosti. Úkolem terapeuta, který s člověkem v krizi pracuje, je podporovat svého klienta, aby tuto výzvu přijal a odpověděl na ni. Autorka bere v úvahu nejen oblast individuální psychiky člověka, ale také rodinný, profesionální a vůbec sociální rozměr krize.

Další informace strákny prodejce


Buy now!]]>
2013-03-15 14:38:16
Krizová intervence pro praxi http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=177&catid=62 Authors: ŠPATENKOVÁ, N.
ISBN: 9788024726243
Publisher: Grada
Publication date: 2011-11-24 14:32:35
Language: English
Price:


Co vás jako první napadne, když se řekne krize? Možná si vzpomenete na nějaké neštěstí, které potkalo někoho jiného, možná na nějaký vlastní traumatický zážitek.

Abyste pocity strachu, nejistoty a paniky v souvislosti s krizí a krizovou intervencí zažívali co nejméně, přichystali jsme pro vás tuto publikaci. Při setkání s lidmi v krizi často nevíme, co dělat a co říci, bojíme se, abychom neudělali něco nepatřičného, abychom "nešlápli vedle", a proto někdy neuděláme vůbec nic.

Renomovaní čeští autoři se proto pokusili identifikovat jednotlivé kroky, které můžete při poskytování krizové intervence sledovat, a tak - krok za krokem - provázet klienta jeho krizí.

Obsah na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-11-24 14:32:35
Krizová intervence http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=108&catid=62 Authors: VODÁČKOVÁ, D.
ISBN: 9788073673420
Publisher: Portál
Publication date: 2011-11-24 14:25:15
Language: English
Price:


Lidem, kteří řeší naléhavou krizovou situaci, je dnes k dispozici řada různých zařízení, poskytujících krizovou pomoc, v nichž působí profesionálové i dobrovolníci. Publikace širokého autorského kolektivu shrnuje současný stav oboru, který je východiskem jejich práce, a popisuje základní postupy krizové intervence v nejrůznějších situacích.

Úvodní část knihy charakterizuje společné znaky životních situací, v nichž lidé vyhledávají krizovou pomoc, a ukazuje možnosti odborné pomoci v krizi.

Podává přehled pracovišť krizové intervence u nás i v zahraničí. Podrobně jsou rozebrána teoretická východiska i jednotlivé kroky různých forem a technik krizové intervence - tváří v tvář (s jednotlivcem, párem, skupinou); telefonická pomoc, mobilní služby (výjezd, práce v terénu) i krizová intervence při katastrofách.

Ve speciální části autoři probírají hlavní typy krizových situací: krize spojené s jednotlivými fázemi lidského života (krizová intervence u dětí, dospívajících a jejich rodin, krizové situace u žen a mužů, v seniorském věku; krize spojené s partnerstvím, manželstvím a sexualitou); psychospirituální krize; krize spojené s duševními poruchami (klienti s poruchou osobnosti, s drogovou závislostí; týraní a zneužívaní klienti, problematika sebevražd).
Závěr knihy se věnuje sociálně-právním aspektům krizové intervence.

Ukázky z knihy na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2011-11-24 14:25:15