http://cechhrobnicky.cz/ - BookLibrary - Sexuálně rizikové chování BookLibrary BookLibrary 2020-10-23 07:55:35 BookLibrary Mluvme s dětmi o sexu http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=90&catid=61 Authors: Goldman, Linda
ISBN: 978-80-262-0924-9978
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2016-03-15 12:46:32
Language: Not specified
Price: 179


O sexu není nikdy snadné mluvit otevřeně. Dospělí často jen obtížně hledají slova zvlášť tehdy, když se jich na toto téma ptají děti. Předkládaná kniha zkoumá myšlenky a pocity, které děti v souvislosti s tímto tématem vyjadřují, a nabízí rodičům a vychovatelům podněty, jak mohou na nesnadné otázky odpovídat klidně, láskyplně a s citem. Autorka se věnuje nejčastějším otázkám, které děti na téma sexu kladou. Jak jsem přišel na svět? Jaké jsou rozdíly mezi chlapci a dívkami? Co je to sex? Co je to těhotenství a puberta?
Emoce a reakce dětí vnímá autorka jako přirozené a věnuje jim svou pozornost, uvádí zvlášť odpovědi pro dospělé a pro děti. Tento rádce je praktickou pomůckou pro rodiče a vychovatele, která jim pomůže mluvit s dětmi o sexu způsobem odpovídajícím jejich věku a rozumovým schopnostem. Nabízí cenné podněty pro sexuální výchovu v rodině.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2016-03-15 12:46:32
Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=145&catid=61 Authors: Šulová, Lenka; Fait, Tomáš; Weiss, Peter
ISBN: 9788073452384
Publisher: nakladatelství Maxdorf
Publication date: 2015-02-11 14:32:42
Language: English
Price:


Sexuální výchova v České republice se opírá o funkci veřejného školství. Školy využívají vlastních vyučujících nebo externích spolupracovníků. Informace podávané studentům externími organizacemi však mohou být často ovlivněny ne zcela průhlednými ideologickými či farmakoekonomickými zájmy - je tedy jednoznačně vhodnější, aby se výuce věnovali pedagogičtí pracovníci. V minulých letech vzniklo několik pomocných textů k této výuce, ale jejich rozsah je nedostatečný. Většinou se věnují technice výuky, ale nepodávají dostatečně široké informace. V projektu učebního textu spojujeme pod vedením specialistky na sexuální výchovu doc. Šulové, která je v této oblasti konzultantem Ministerstva školství, specialisty z různých oblastí k vzniku kompendia informací potřebných pro sexuální výchovu.

Více informací na stránkách nakladatelství Maxdorf


Buy now!]]>
2015-02-11 14:32:42
Děti a jejich sexualita-rádce pro rodiče a pedagogy http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=137&catid=61 Authors: Kaňák, Jan; Kniha, Michal; Krčmářová, Barbora; Drábek, Tomáš; Stretti, Sylvie
ISBN: 9788026402909
Publisher: nakladatelství CPRESS
Publication date: 2014-12-17 11:37:29
Language: English
Price:


Dětská sexualita je v naší společnosti stále velmi citlivé i tabuizované téma. Často tedy dochází k tomu, že dospělí neví, jak s dětmi o sexualitě hovořit a jak jim pomoci při řešení jejich intimních problémů. Cílem této publikace je předat čtenářům z řad rodičů, pedagogů, vychovatelů a sociálních pracovníků nejen potřebné informace, ale seznámit je také s modelovými příklady z praxe a přinést inspiraci pro další výchovné či vzdělávací působení. Autoři, z nichž většina pracuje, či pracovala ve Sdružení Linka bezpečí, v knize popisují zásady komunikace s dětmi a dospívajícími o sexualitě, věnují se problematice homosexuální orientace a coming outu, sexuální problematice mladých lidí se zdravotním postižením a na modelových příkladech uvádí praktické zkušenosti z práce s klienty a klientkami.

*Sexualita a její tabu
*Jak s dětmi mluvit o sexualitě
*Problematika genderu a sexuality u dětí a dospívajících
*Coming out neboli objevování vlastní sexuality
*Praktické zkušenosti

 

Více informací, obsah, ukázky na stránkách nakladatelství CPRESS


Buy now!]]>
2014-12-17 11:37:29
Výchova k reprodukčnímu zdraví http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=161&catid=61 Authors: Neklapilová, Vladimíra a kol.
ISBN: 9788087553718
Publisher: nakladatelství Raabe
Publication date: 2014-04-28 16:14:31
Language: English
Price:


Praktické náměty pro výuku Výchovy ke zdraví na 2. stupni ZŠ.

V publikaci naleznete nejen inspiraci, ale i návod, jak nenásilně začlenit sexuální výchovu do výuky. Publikace obsahuje čtyři tematické celky, ve kterých se žáci seznámí se zásadami intimní hygieny, fyzickými a psychickými rozdíly mezi mužem a ženou, plánovaným rodičovstvím a s tím, jak je prezentována sexualita v médiích. Pomocí příběhů ze života varujete žáky před výskytem a riziky pohlavních onemocnění.

Více informací na stránkách nakladatelství Raabe


Buy now!]]>
2014-04-28 16:14:31
Homofobie v žákovských kolektivech http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=5&catid=61 Authors: SMETÁČKOVÁ, I., BRAUN, R.
ISBN: 9788074400162
Publisher: Úřad vlády ČR
Publication date: 2011-11-24 13:23:42
Language: English
Price:


Publikace Homofobie v žákovských kolektivech s podtitulem Homofobní obtěžování a šikana na základních a středních školách - jak se projevuje a jak se proti ní bránit.

Jedná se o publikaci Rady vlády pro lidská práva vydanou ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kterou je možné využít nejen pro základní a střední školy.

Obsahuje úvodní slovo náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kláry Laurenčíkové a informace o tom, čeho se vlastně homofobie týká,jak je definována i jak se proti ní bránit.

Ve druhé části, didaktické aplikaci, jsou vybrané techniky - hry s psychologickým obsahem i další možnosti práce ve třídě.

Příručka ke stažení na stránkách MŠMT

 


Buy now!]]>
2011-11-24 13:23:42
Příručka HIV poradenství http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=195&catid=61 Authors: BRŮČKOVÁ, M., JEDLIČKA, J., STUPKA, J., CHMELOVÁ, B.
ISBN: 9788070712948
Publisher: Praha: Státní zdravotní ústav
Publication date: 2011-11-23 16:08:21
Language: English
Price:


Příručka by měla sloužit jako manuál pro poradenství před a po provedení HIV testu, a to zejména u osob patřících např. mezi příslušníky gay minority, uživatele drog, komerční sexuální pracovnice či příslušníky rómské minority.


Buy now!]]>
2011-11-23 16:08:21
Dětská prostituce http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=152&catid=61 Authors: VANÍČKOVÁ, E.
ISBN: 9788024722184
Publisher: Grada
Publication date: 2011-11-23 14:56:06
Language: English
Price:


Doplněné a rozšířené vydání knihy Dětská prostituce se šířeji zabývá otázkou komerčního zneužívání dětí a přináší výsledky nových studií tohoto aktuálního tématu.

Tato ojedinělá publikace se věnuje dětské prostituci nejenom jako palčivému sociálnímu problému, ale pojednává i o důvodech vzniku zmíněného chování u dětí a mladistvých i dopadům, které takové jednání má na budoucí život a vztahy jedinců v dětství komerčně zneužívaných.

Nezbytným doplněním je informace o možné prevenci a právních aspektech dětské prostituce.

Ukázka a obsah na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2011-11-23 14:56:06