http://cechhrobnicky.cz/ - BookLibrary - Religionistika, spiritualita BookLibrary BookLibrary 2020-10-23 07:38:57 BookLibrary Sekty a nová náboženství http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=160&catid=59 Authors: Cowan, Douglas E.; Bromley, David G.
ISBN: 9788024731636
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2013-04-15 12:11:39
Language: English
Price:


Výzkum na poli sekt a nových náboženských hnutí postupuje mílovými kroky. Špičková práce světově známých a uznávaných odborníků Douglase Cowana a Davida Bromleyho shrnuje nejaktuálnější trendy v bádání a ve velmi koncentrované podobě vás seznámí s vývojem bádání v posledních letech. Na příkladech historického vývoje několika nejznámějších nových náboženských hnutí (např. hnutí Transcendentální meditace, u nás ještě málo známého společenství Ramthova škola osvícení a dalších) vás autoři provedou nejožehavějšími otázkami současných i dřívějších výzkumů a seznámí vás s aktuálním stavem odborné diskuse.
Kniha je určena všem zájemcům o nová náboženská hnutí z řad laiků i odborníků, stejně tak i studentům religionistiky, teologie, psychologie, pedagogiky a příbuzných oborů.

Více informací, obsah, recenze na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2013-04-15 12:11:39
Čeští svobodní zednáři ve XX. století http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=142&catid=59 Authors: ČECHUROVÁ, J.
ISBN: 8072771221
Publisher: Libri
Publication date: 2012-06-15 16:02:52
Language: English
Price:


Podrobné dějiny zednářských lóží v českých zemí, a zvláště v Praze od počátku 20. století do roku 1951, kdy zednářství v Československu zaniklo.

Cenné líčení dějin českého zednářství sepsané na základě obvykle badatelům nepřístupných tištěných i archivních pramenů. Autorka vyvrací nepřátelskou, zejména katolickou, protizednářskou propagandu o údajném politickém a ekonomickém lobbování českých zednářů, citujíc archivní materiály. Jsou to především písemné pozůstalosti českých zednářů, tj. jejich korespondence a deníky, do nichž si zaznamenávali své dojmy z činností lóží. Podle autorky byly vlastně lóže Komenský a Národ i jejich odnože zájmovými spolky vysokoškolských profesorů, několika politiků (např. E. Beneš), umělců (A. Mucha), knihovníků (J. Thon, J. Volf) a jiných příslušníků elity českého národa, které však neustále zápasily s nedostatkem spolkových peněz a občas pořádaly pro své členy bankety či tajuplné ceremoniály. Jejich pravá zednářská, tedy filantropická činnost se plně rozvinula až ve 30. letech. Za fašistické okupace ji sami zastavili. Po válce se sice lóže se svolením Národní fronty obnovily, ale protože se o ně začala zajímat Státní bezpečnost, rozhodly se 1. dubna 1951 o ukončení své činnosti. Německých lóží si autorka všímá jen okrajově, protože s výjimkou let 1936-1938 s českými nespolupracovaly. Kniha je provázena snímky zednářských tiskovin v textu a doplněna podrobných poznámkovým aparátem, jak s citacemi, tak i s dokreslením hlavního textu, dále přehledem pramenů a literatury, slovníčkem základních pojmů a symbolů a jmenným rejstříkem.

Bližší informace a ukázka z knihy na stránkách nakladatelství

 

 


Buy now!]]>
2012-06-15 16:02:52
Průvodce hledačů absolutna (Encyklopedie duchovních nauk) http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=102&catid=59 Authors: LASH, J.
ISBN: 9788071981442
Publisher: Votobia
Publication date: 2012-06-13 10:22:09
Language: English
Price:


Lexikon seznamuje se základními díly východní i západní spirituality, charakterizuje a popisuje tradiční náboženství i alternativní cesty mystiky.

Obsahuje informace o starých i nových duchovních proudech - od šamanismu k sufismu, od gnostiků ke Gurdjieffovi, od rituálů amerických indiánů k moderní fyzice. Je rozdělena do tří částí: první je výběrem základních pramenných zdrojů, druhá obsahuje eseje, které analyzují významná témata, třetí tvoří slovník.

Další informace na google books


Buy now!]]>
2012-06-13 10:22:09
Mechanismus sekt http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=20&catid=59 Authors: ABGRALL, J.M.
ISBN: 9788071847748
Publisher: Karolinum
Publication date: 2012-06-12 15:27:05
Language: English
Price:


"Přední francouzský psychiatr J.M.Abgrall ve své knize zkoumá fenomén sekt nikoli z pohledu jejich teologického zakotvení, ale z psychiatrického hlediska. Klade si za cíl přiblížit psychodynamiku sekt a analyzovat sektářskou psychopatologii. V konečném důsledku mu jde o to vysvětlit mechanismus manipulace, které se sekty dopouštějí vůči svým stoupencům. Publikace je tak i vhodným průvodcem pro všechny kteří se ať ve svém soukromém životě či v práci střetávají s praktickým působením různých sekt." (Zdroj: Karolinum) 

Další info na stránkách vydavatele

Recenze od Heleny Haškovcové

 

 

 

 


Buy now!]]>
2012-06-12 15:27:05
Spiritualita v pomáhajících profesích http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=210&catid=59 Authors: VOJTÍŠEK, Z., DUŠEK, P., MOTL, J.
ISBN: 9788026200888
Publisher: Portál
Publication date: 2012-06-12 10:52:13
Language: English
Price:


"O spiritualitě se sice v posledních letech hodně hovoří, ale to bohužel neznamená, že se v otázkách spirituality více vyznáme. Kniha také neodpovídá zdaleka na všechny otázky a možná spíše provokuje k přemýšlení, než aby dávala jednoznačné odpovědi, může ovšem sloužit jako pevný bod, od něhož je možné „spirituální terén" poznávat a mapovat. Ke spiritualitě přistupuje nezaujatě z hlediska religionistiky a psychologie náboženství. 

Je praktickou příručkou pro všechny, kdo se setkávají se záležitostmi náboženství (ať už rádi, nebo neradi) ve své profesi: pro terapeuty, psychology, pedagogy, sociální pracovníky, poradce, pastorační pracovníky i duchovní." (Zdroj: Portál)

Bližší informace a recenze od Heleny Haškovcové na stránkách vydavatele

 

 

 


Buy now!]]>
2012-06-12 10:52:13
Lexikon magie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=166&catid=59 Authors: NAKONEČNÝ, M.
ISBN: 9788025701348
Publisher: Argo
Publication date: 2012-06-12 10:24:45
Language: English
Price:


Důkladně zpracovaný slovník, kdy v jednotlivých abecedně řazených heslech jsou probrány pojmy západního esoterismu okultistického druhu a mystiky.

Pojem magie, jak je použit v názvu lexikonu, je zde chápán v širším významu - jako pradávná tajná věda o přírodě, nadpřirozenu, skrytých zákonitostech existence, jako nejvyšší moudrost i jako ovládání nadpřirozených sil. Obecná definice magie je velmi nejednotná a složitá, existují úzké vazby a souvislosti mezi magií, hermetismem, okultismem a mystikou, východní i západní. Proto je i tento lexikon koncipován jako slovník vysvětlující všechny tyto fenomény a další jevy s nimi související. Magický pohled na svět a magické myšlení autor lexikonu popisuje v psychologickém a kulturním kontextu. Nejedná se o okultní pojednání - na magii a esoteriku je zde pohlíženo jako na kulturní jev, který si žádá bližší vysvětlení, přístupné i laikovi. Významné dílo poskytující základní informace a obecné znalosti o okultních a hermetických vědách, magii a esoterice.

O autorovi

 


Buy now!]]>
2012-06-12 10:24:45
Encyklopedie náboženských směrů v České republice http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=65&catid=59 Authors: VOJTÍŠEK, Z.
ISBN: 9788071787983
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-19 15:58:57
Language: English
Price:


Náboženství, církve, sekty, duchovní společenství

Náboženský život v české společnosti prochází řadou dynamických proměn, jež probíhají uvnitř tradičních církví a duchovních hnutí, ale jsou rovněž spojeny se vznikem nebo příchodem skupin a proudů nových.

Renomovaný autor podává encyklopedický obraz současné náboženské scény v České republice s důrazem na co nejúplnější zachycení všech významnějších náboženských a duchovních skupin (s důrazem na ty, které jsou v obecném povědomí méně známé).

O každé z nich poskytuje základní informace (historie ve světě a u nás, učení, podoba života daného společenství případně jeho představitelé u nás a ve světě, ukázku z textů, literaturu, kontaktní adresy) a stručnou charakteristiku kritické diskuse o dané skupině, pokud aktuálně probíhá. Pokryty jsou směry vycházející z křesťanství, judaismu, islámu, směry ezoterické, indické a čínské.

Podrobný obsah a ukázky z knihy na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-10-19 15:58:57
Psychologie náboženství a spirituality http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=201&catid=59 Authors: ŘÍČAN, Pavel
ISBN: 9788073673123
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-14 12:34:31
Language: English
Price:


Význam slova náboženství se v obecném povědomí v poslední době posunul, rozumí se jím nauky, instituce a rituály, tedy to vnější v oblasti religiozity. Spiritualitou se naproti tomu rozumí prožívání, přičemž se často zdůrazňuje, že spiritualita existuje jak v rámci organizovaného náboženství, tak i mimo tento rámec. V tom případě se mluví o nenáboženské spiritualitě nebo o přirozené spiritualitě.

Přední český psycholog se už řadu let snaží postihnout šíři poznatků psychologie aplikovaných na náboženství a spiritualitu. V knize Psychologie náboženství a spirituality probírá, čím k porozumění náboženských jevů přispěly hlavní směry psychologického bádání (například teorie motivace, vývojová nebo sociální psychologie). Podrobněji jsou představeny proudy psychologického myšlení, které měly významný vliv na moderní chápání náboženství (psychoanalýza a analytická psychologie). Pozornost je však věnována i speciálním tématům, například běžným a mimořádným náboženským prožitkům, morálce, lidské vině, svědomí, vztahu mezi psychopatologickými a náboženskými jevy a podobně.

Kniha je určena psychologům, religionistům, teologům, studentům těchto oborů a zájemcům o náboženství a víru.

 

Ukázky a podrobné informace na stránkách vydavatele

Recenze Milana Nakonečného

Recenze Jara Křivohlavého


Buy now!]]>
2011-10-14 12:34:31