http://cechhrobnicky.cz/ - BookLibrary - Rasismus, xenofobie, extremismus BookLibrary BookLibrary 2020-10-23 07:15:40 BookLibrary Interkulturní psychologie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=30&catid=58 Authors: Čeněk Jiří, Smolík Josef, Vykoukalová Zdeňka
ISBN: 978-80-247-5414-7
Publisher: Grada
Publication date: 2016-03-08 10:28:45
Language: Not specified
Price: 399


Pokuste se pomocí této knihy zorientovat v dnešním překotně se měnícím světě! Její autoři fundovaným, ale přitom přehledným a přístupným způsobem přinášejí odpovědi na řadu otázek, které před námi v současnosti vyvstávají. Snaží se jít pod povrch běžného obrazu reality, který nám předkládají média. Kladou důraz na aktuální témata, relevantní i v českém prostředí: radikální náboženské proudy, imigraci do EU či ČR, etnické konflikty, zvládání kulturně odlišných situací.
Publikace představuje interkulturní psychologii jako mezioborovou disciplínu, kterou nelze oddělit od sociologie, politologie, bezpečnostních studií, sociální antropologie, etnologie a dalších oborů. Poslouží nejen jako zdroj základních informací, ale i jako vhodný základ pro následné aplikace a výzkumy. Je určena čtenářům, kteří se zaměřují na oblast interkulturní psychologie, diplomacie, cestovního ruchu, státní správy, nevládního sektoru. Nalezne však odezvu i u studentů psychologie a dalších humanitních oborů a u všech, kdo se zajímají o současnou situaci u nás i ve světě.

 

Více na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2016-03-08 10:28:45
Interkulturní psychologie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=182&catid=58 Authors: PRŮCHA, Jan
ISBN: 9788073677091
Publisher: Portál
Publication date: 2016-03-08 10:25:09
Language: English
Price: 399


Druhé rozšířené vydání.

Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. Pro současný svět je charakteristická vysoká míra setkávání lidí odlišných kultur, ras a národů, jež má někdy podobu mírového soužití a spolupráce, jindy však i konfliktů. Proto stále roste zájem o vědecké studium psychologických rozdílů mezi národy a kulturami, jejich odlišností v komunikaci, hodnotových systémech, rodinné výchově a řadě dalších aspektů. Autor podává v informačně velice bohaté knize přehled dosavadních znalostí shromážděných v posledních letech. Zabývá se jak teoretickými koncepcemi, tak výzkumnými zjištěními např. o rozdílech mezi kulturami, o psychických problémech imigrantů a etnických minorit, o rozdílech komunikačních stylů. Práce se rovněž věnuje aplikaci poznatků interkulturní psychologie do oblastí, jako je vzdělávání, management, zdravotnictví nebo řešení konfliktů.

Ukázka a podrobný obsah na stránkách vydavatele

Recenze od Jaromíra Kopečka na www.knihovnice.cz


Buy now!]]>
2016-03-08 10:25:09
Multikulturní výchova http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=193&catid=58 Authors: Bihelerová, Maja a kol.
ISBN: 9788087553183
Publisher: nakladatelství RAABE
Publication date: 2014-05-28 14:55:25
Language: English
Price:


Publikace nabízí náměty, pomocí kterých můžete žákům přiblížit národy, jejich historii, kulturu a zvyky z celého světa. Navštívíte evropské státy, ale i daleký Denpasar na indonéském ostrově Bali. Seznámíte žáky s romským jazykem, romskou poezií a kulturou tohoto národa.

Více informací na stránkách nakladatelství RAABE


Buy now!]]>
2014-05-28 14:55:25
O předsudcích http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=150&catid=58 Authors: Novák, Tomáš
ISBN: 8072391216
Publisher: nakladatelství Doplněk
Publication date: 2014-03-05 14:20:58
Language: English
Price:


Známý brněnský psycholog se ve své knize zaměřil na problematiku předsudků: kde se berou a jak s nimi nakládáme, co o nich říká teorie a jak fungují v praxi. Prostor věnuje zejména předsudkům s rasistickým podtextem. Čtenář si může „otestovat“ i své vlastní postoje.

Více na stránkách nakladatelství Doplněk


Buy now!]]>
2014-03-05 14:20:58
Náměty pro multikulturní výchovu http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=199&catid=58 Authors: Cílková, Eva; Borešová, Petra
ISBN: 9788073678906
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-02-18 10:03:37
Language: English
Price:


Poznáváme jiné národy.
Kniha poskytuje formou pestrých aktivit dětem základní informace o jiných státech, národech, lidech a o dětech stejného věku, kteří z různých důvodů žijí s námi. Autorky uvádějí náměty pro tyto země: Ukrajina, Rusko, Řecko, některé balkánské státy - např. Chorvatsko, Srbsko a Slovinsko, Vietnam, Čína, Indie a arabské země.
Při činnostech se děti seznamují s odlišnými skutečnostmi a prožívají je všemi smysly - sluchem, zrakem, hmatem i chutí, srovnávají různé kultury a jejich estetické i duchovní hodnoty. Kniha se zaměřuje také na rozvíjení spolupráce a komunikace při práci ve skupinách nebo s rodiči. Podněcuje zájem o nové a zajímavé informace a tím podporuje touhu po vzdělávání, které je jedním ze základních cest k budoucímu tolerantnějšímu světu.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-02-18 10:03:37
Pedagogika, andragogika a multikulturalita http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=117&catid=58 Authors: Balvín, Jaroslav
ISBN: 9788086798073
Publisher: nakladatelství Radix
Publication date: 2014-02-05 14:35:18
Language: English
Price:


Autor doc. PhDr. Jaroslav Balvín, CSc., se ve své monografii Pedagogika, andragogika a multikulturalita zabývá vědecky zdůvodněným rozlišením multikulturality, interkulturality a plurality. Originální je pohled na vztah pedagogiky, andragogiky a multikulturality. Vědecko-pedagogický charakter je doplněn autorovými fotografiemi, které mají vysokou výpovědní uměleckou hodnotu a zobrazují kulturní souvislosti života Romů. Výzkumná stránka publikace je zastoupena analýzou textů studentů, vyvolaných hrami italského specialisty Duccia Demetria, jejich názorů a emocionálního přístupu k sociální etice a její praktické realizaci v pomáhajících profesích.

Více informací ZDE


Buy now!]]>
2014-02-05 14:35:18
Úvod do problematiky extremismu http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=17&catid=58 Authors: Lebeda, David
ISBN: 9788074783944
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2013-12-13 14:46:06
Language: English
Price:


Extremismus. V dnešní době velmi skloňované a používané slovo. Rozumíme mu však? Víme, o co se jedná? Jak se najednou toto slovo objevilo v našem slovníku a hlavně ve slovníku pedagogů, policistů, novinářů, politiků? Mnohdy dochází mezi odborníky na tuto problematiku k názorovým rozkolům. Kde tedy končí svoboda projevu, slova, náboženství a kde začíná extremismus?

Nositeli extremismu jsou jak jednotlivci, tak skupiny, hnutí, politické strany, teroristické organizace nebo i samotné státy. Extremismus provází celé dějiny lidstva, není tedy výplodem dnešní doby, jak by se mohlo zdát. Jednou z příčin je nespokojenost s určitými projevy společenského života, stavem společnosti (jak ekonomickým, tak sociálním i morálním).

Kniha sleduje problematiku extremismu z hlediska potřeb pracovníků ve školství, nabízí doporučení a rady, jak postupovat v případě, kdy se s extremismem osobně setkají u některého z žáků. Nezanedbatelná část knihy je věnována v současnosti aktuálnímu možnému zneužití mladých lidí extremistickými skupinami.
Text je doplněn fotografiemi a ukázkami symbolů, se kterými je možné se v souvislosti s extremismem setkat.

Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer


Buy now!]]>
2013-12-13 14:46:06
Jsme lidé jedné Země http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=2&catid=58 Authors: Tollarová, Blanka; Hradečná, Marie; Špirková, Andrea a kol.
ISBN: 9788026203766
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2013-04-08 12:55:16
Language: English
Price:


Program prevence xenofobie a rasismu

Program, jehož hlavním záměrem je upevňovat a posilovat pozitivní postoje žáků k multikulturní společnosti, otevírá prostor pro uvědomění si předsudků a vyjádření obav plynoucích z migrace nebo z odlišností ve společnosti a přispívá k eliminaci pocitů a projevů xenofobie a rasismu. Program je rozčleněn do tří základních modulů: Média kolem nás a svět očima novinových titulků, Můj svět tady a tam, Země původu. Kromě metodologického průvodce přináší kniha soubor her a aktivit pro žáky a také řadu informací o tématech, jako jsou lidská práva, migrace, uprchlictví, integrace, kultura, tradice a situace vybraných zemí (Vietnam, Ukrajina, Afghánistán, Bělorusko, Čečensko, Demokratická republika Kongo). Program byl vytvořen pro žáky 2. stupně základní školy či nižších ročníků středních škol.
Učitelé najdou v knize strategii a zásady, které jim pomohou vytvořit si vlastní koncepci výukového stylu, rozvinout své kompetence, začleňovat prevenci xenofobie a rasismu a otázky multikulturního soužití do školního vzdělávacího programu, ale také do skrytého kurikula školy, tedy do utváření klimatu ve škole i v jejím okolí. Kniha staví na využití principu poznání a rozvíjení vztahu k sobě a k často odlišnému druhému, na osvojování informací v činnostech, utváření postojů na základě prožitků a jejich intelektového zpracování.

Mgr. Blanka Tollarová, Ph.D., je socioložka, působí na FHS UK, zabývá se sociologickým výzkumem a sociologií migrace a sociální práce.
PhDr. Marie Hradečná, CSc., je pedagožka a psycholožka s bohatou publikační zkušeností v oblasti sociální pedagogiky.
Mgr. Andrea Špirková je andragožka a koordinátorka vzdělávacích aktivit v Organizaci pro pomoc uprchlíkům.
Dalšími autorkami jsou Ing. Džana Popovič, koordinátorka vzdělávacích a sociálních projektů v oblasti migrace Organizace pro pomoc uprchlíkům, a Mgr. Eva Kaličinská, učitelka a lektorka speciálních projektů.

Další informace a ukázky stránky nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2013-04-08 12:55:16
Romská otázka. Psychologické důvody sociálního vyloučení Romů http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=25&catid=58 Authors: SAMKOVÁ, K.A.
ISBN: 9788087579039
Publisher: Blinkr
Publication date: 2012-05-28 12:59:28
Language: English
Price:


Ze stránek vydavatelství Blinkr:

"Autorkou je advokátka Klára Samková (na snímku), která byla počátkem 90. let poslankyní posledního federálního parlamentu za Romskou občanskou iniciativu, ačkoliv sama není Romka. Reagujeme tak na na palčivé téma české veřejnosti, rozjitřené konfliktními událostmi konce léta a podzimu roku 2011. Jedná se o ojedinělou korektní vědeckou práci, veřejnosti zcela srozumitelnou, která dosud v Čechách a zřejmě i v celé Evropě nemá obdoby. Reflektuje mj. i skutečnost, že na území EU žije přes 10 milionů Romů. Kniha je určena především orgánům státní a obecní správy, ale i veřejnosti.

Odpovídá na otázky, proč jsou Romové jací jsou, proč mají strach ze smrti, ze svobody, z osamělosti, ze ztráty smyslu života, jaká je jejich sociální frustrace v českém prostředí, proč je s nimi komunikace obtížná, jaký je jejich vztah ke vzdělání, úřadům atd. Především usvědčuje současnou vládní garnituru České republiky z naprosté nekompetentnosti řešit romskou otázku. Už mohla být vyřešena, kdyby měla kvalitní přístup k tomuto tématu, jehož základem je dostatek informací a kvalifikovaný náhled."

Článek od autorky na psychologie.cz

Recenze  - Darius Nosreti na lidovky.cz

 

 


Buy now!]]>
2012-05-28 12:59:28
Výchova k toleranci a proti rasismu http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=94&catid=58 Authors: ŠIŠKOVÁ, Tatjana
ISBN: 9788073671822
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-14 13:26:08
Language: English
Price:


Druhé, aktualizované vydání

Naši přední psychologové, sociologové, pedagogové, antropologové a další odborníci z oblasti sociálních věd připravili jeden z prvních konkrétních programů výchovy dětí a mládeže k toleranci a proti rasismu.

Informace o národnostních menšinách a zvycích etnik, vytváření modelových situací pomocí interaktivních her, výsledky výzkumu postojů mládeže základních a středních škol aj.

Ukázka a podrobný obsah na stránkách vydavatele

Recenze na www.webhumanita.cz


Buy now!]]>
2011-10-14 13:26:08
Multikulturní výchova : teorie - praxe - výzkum http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=1&catid=58 Authors: PRŮCHA, Jan
ISBN: 8085866722
Publisher: ISV
Publication date: 2011-10-13 15:03:29
Language: English
Price:


Podrobná recenze knihy a zamyšlení nad multikulturní výchovou od Dominika Lukeše


Buy now!]]>
2011-10-13 15:03:29
Multikulturní výchova - Příručka (nejen) pro učitele http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=162&catid=58 Authors: PRŮCHA, Jan
ISBN: 9788072548668
Publisher: Triton
Publication date: 2011-10-11 15:06:22
Language: English
Price:


Problémy soužití lidí z různých etnických, rasových a kulturních skupin jsou dnes zvlášť naléhavé. Proto se stávají i součástí školního vzdělávání v podobě multikulturní výchovy. Tato příručka vychází z požadavků, které na učitele a žáky klade Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, v němž je multikulturní výchova zařazena jako tzv. průřezové téma. Autor objasňuje teorii a praxi multikulturní výchovy na četných příkladech a výzkumech jak z českého prostředí, tak ze zahraničí. Knížka je určena učitelům a studentům pedagogických oborů, pracovníkům ve školství i zájemcům z širší veřejnosti. Text je doprovázen ilustračními rámci, v nichž jsou uváděny praktické příklady a výsledky zajímavých výzkumů, a didaktickými aplikacemi.

 


Buy now!]]>
2011-10-11 15:06:22
Romové v české společnosti http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=21&catid=58 Authors: NAVRÁTIL, P.
ISBN: 9788071787419
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-11 14:27:43
Language: English
Price:


Jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky

V roce 2001 u nás proběhl bezprecedentní výzkum o životě Romů u nás o jejich vzájemných vztazích s majoritou v podmínkách deseti měst - od "bezproblémových" (např. Český Krumlov, Uherské Hradiště) po ty, které se "proslavily" konflikty (Ústí nad Labem, Ostrava). Na základě tohoto výzkumu podávají autoři aktuální obraz situace Romů u nás a vztahů, jež k nim mají jejich spoluobčané i jež mají oni ke svému okolí. Tyto informace jsou zasazeny do širšího rámce, který vysvětluje, jaké problémy typicky zažívají menšiny - zvláště z hlediska sociálního vyloučení, jak může a má být integrační politika vázána na podmínky konkrétní lokality. Velká pozornost je věnována perspektivám integrace ve světle výzkumu a příkladům "dobré" praxe v boji proti sociálnímu vyloučení Romů jak od nás, tak ze zahraničí.

Podrobný obsah a ukázka na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-10-11 14:27:43