http://cechhrobnicky.cz/ - BookLibrary - Závislosti BookLibrary BookLibrary 2020-10-23 06:55:14 BookLibrary Víme o drogách všechno? http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=29&catid=57 Authors: Mahdalíčková, Jana
ISBN: 9788074785894
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2014-10-22 11:23:48
Language: English
Price:


O drogách slyšíme tak často, že nám nutně musí připadat, že o nich už všechno víme. Ale je to opravdu tak? Smyslem knížky byla snaha poskládat útržky informací do přehledné skládačky.

 • Proč patří mladiství uživatelé drog mezi rizikové skupiny?
 • Jak vzniká závislost?
 • Jak se projevuje intoxikace?
 • Jaké jsou klíčové charakteristiky úspěšné školní prevence?
 • Jak může pomoci rodina?
 • Co může naznačovat, že dítě bere drogy?
 • Jak poskytnout první pomoc při předávkování?
 • Lze drogy testovat ve škole?
 • Jaká jsou kritéria trestnosti?

Odpovědi na všechny výše zmíněné otázky a mnoho dalších informací se dozvíte v předkládané publikaci.


Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer


Buy now!]]>
2014-10-22 11:23:48
Bez léčby to jde : Proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=164&catid=57 Authors: Nepustil, Pavel
ISBN: 9788021067547
Publisher: nakladatelství MU Brno
Publication date: 2014-10-20 15:52:31
Language: English
Price:


Kniha se zabývá možnostmi ukončení dlouhodobého užívání návykových látek bez odborné pomoci. Zahraniční výzkumy dostatečně prokazují, že lidí, kteří se s těmito problémy vypořádají bez pomoci odborníků, je daleko více než léčených závislých. Tato práce je jednou z prvních, která fenomén tzv. přirozeného zotavení popisuje v českém prostředí, navíc u uživatelů specificky české drogy – pervitinu. Autor realizoval devatenáct narativních rozhovorů s bývalými uživateli pervitinu, sedm z nich detailně analyzoval a jejich jedinečné příběhy nabízí v této knize.

Více informací na stránkách nakladatelství Masarykovy university Brno


Buy now!]]>
2014-10-20 15:52:31
Gamblerství aneb Ztráta svobody http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=190&catid=57 Authors: Prunner, Pavel
ISBN: 9788073804527
Publisher: nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Publication date: 2014-02-03 11:44:56
Language: English
Price:


Po čtenářskou veřejností pozitivně přijaté knize „Psychologie gamblerství“ – aneb Sázka na štěstí“ se předložená kniha pokouší vyslat další nové signály lidem, kteří si neuvědomují či podceňují možnost vzniku gamblerství. Kromě jiného poukazuje na „Psychologické aspekty“ rizikového hraní ve spojení se vznikem aktuálního psychického naladění, které v době hraní u gamblera vede k narušení schopnosti „sebeřízení“. Kniha se rovněž snaží v ucelené a široké veřejnosti přístupné formě předkládat výsledky mnohaleté a rozsáhlé výzkumné sondy, podávající obraz populace dětí a dospívající mládeže v České republice z pohledu jejich vztahu k „hraní o peníze“. Na naprosto exaktně postavených důkazech jsou předkládány cenné informace, které by si měli uvědomit hlavně rodiče, kteří si v naprosté většině vůbec nepřipouštějí, že jejich děti jsou mnohdy již nyní ve velkém ohrožení tímto celospolečensky vysoce nebezpečným „virem“. Čtenář se tak může například dovědět, jaké jsou naprosto konkrétní vzájemné vazby mezi hraním „počítačových her“ a hraním „o peníze“ u jednotlivých věkových kategorií.

Více informací na stránkách nakladatelství Aleš Čeněk


Buy now!]]>
2014-02-03 11:44:56
TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školských zařízeních při podezření z užití návykové látky http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=37&catid=57 Authors: Jaroslav Šejvl, Jana Zapletalová, Pavel Kabíček, Jarmila Vedralová a Lenka Endrödiová
ISBN: 9788074780240
Publisher: Wolters Kluwer ČR
Publication date: 2013-11-28 12:09:33
Language: English
Price:


Manuál vhodného postupu
Publikace předkládá analýzu se závěrečnými doporučeními aktuální problematiky testování dětí a mladistvých ve školských zařízeních při podezření na užití návykové látky.
Akcentuje čtyři hlavní úhly náhledu do tohoto významného úkonu, a to právní, psychologický, pedagogický a medicínský. Dále doporučuje vhodný postup, který vytváří právní jistotu jak pro testované, tak i pro testující.
Text nepředkládá jednoznačné a dogmatické postupy, ale nabízí variabilní možnosti a doporučení, která mají napomoci školským zařízením a jejich pedagogickým pracovníkům při práci s dětmi, které jsou důvodně podezřelé z užití návykové látky, při řešení těchto problémů.

Více informací, obsah, ukázky na stránkách nakladatelstvi Wolters Kluwer ČR


Buy now!]]>
2013-11-28 12:09:33
Adiktologické poradenství http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=27&catid=57 Authors: Millerová, Geri
ISBN: 9788072627653
Publisher: nakladatelství Galén
Publication date: 2013-09-25 16:16:34
Language: English
Price:


Publikace vznikla v reakci na potřebu souhrnného zpracování klinických, teoretických a výzkumných aktivit v oblasti adiktologického poradenství z hlediska odborníka z praxe. Slouží jako referenční materiál, který mohou využít jednak studenti bakalářských, magisterských a postgraduálních programů, kteří se připravují na práci v různých typech služeb určených osobám závislým na návykových látkách, a jednak kliničtí pracovníci, pro něž je oblast adiktologického poradenství nová nebo kteří by rádi přehodnotili aktuální stav jeho vývoje.

Přestože tato kniha pojednává o technikách a přístupech, jejichž těžiště spočívá ve výzkumu, zaměřuje se především na odborníky z praxe. Text je průběžně prokládán případovými studiemi, náměty k diskusi a dalšími interaktivními cvičeními, která mají čtenářům pomoci při praktické aplikaci zprostředkovaných informací a vyučujícím mají posloužit k lepšímu využití tohoto materiálu v hodinách. Adiktologické poradenství je textem, ke kterému se každý pracovník může uchýlit jako k základnímu metodickému průvodci po klinické praxi v této oblasti.

Více informací na stránkách nakladatelství Galén


Buy now!]]>
2013-09-25 16:16:34
Návykové chování a závislost http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=136&catid=57 Authors: Nešpor, Karel
ISBN: 9788073679088
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2013-07-03 11:35:07
Language: English
Price:


Současné poznatky a perspektivy léčby
Shrnutí nových psychologických a medicínských pohledů na vznik, projevy, možnosti terapie a prevence návykového chování a závislostí předkládané naším předním odborníkem na danou problematiku.
Autor v knize vysvětluje základní pojmy, popisuje psychologické a biologické mechanismy návykového chování a uvádí podrobný přehled typů závislostí. Věnuje se také zvláštnostem věkových kategorií, pohlaví, vlivu rodiny, kultury a náboženství. Ve druhé části své práce popisuje postupy používané při léčení nejrůznějších návykových problémů. Tato hutně zpracovaná kniha je určena psychologům a terapeutům, sociálním pracovníkům, učitelům a vychovatelům (zejména těm, kteří se zabývají drogovou prevencí), lékařům. Kniha vychází v aktualizovaném vydání.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2013-07-03 11:35:07
Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=126&catid=57 Authors: Kalina, Kamil
ISBN: 9788024743615
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2013-05-24 14:04:40
Language: English
Price:


Adiktologie je mezioborová vědecká disciplína, která se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování. Propojuje nejen poznatky z oboru medicíny, psychologie, sociologie a sociální práce, ale i ekonomiky, práva, kriminologie, pedagogiky, politologie, religionistiky či kulturní a sociální antropologie. Publikace učí rozumět psychoterapii a jednotlivým přístupům a uplatňovat je ve specifických aplikacích v adiktologii. Tím se podstatně liší od dalších psychoterapeutických titulů, které jsou na trhu dostupné. Oproti kolektivním monografiím využívá jednotícího autorského pohledu, podloženého dlouhodobými zkušenostmi. Doplňuje tak základní knižní fond v oboru pro potřeby studentů, absolventů i všech, kteří v něm třeba již dlouhá léta působí.

O autorovi

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., EMPH (1945) vystudoval medicínu a psychologii, získal specializace v oboru psychiatrie 1. a 2. stupně, veřejné zdravotnictví, léčba návykových nemocí a systematická psychoterapie. Základní psychoterapeutický výcvik absolvoval v letech 1972–1979 v komunitě SUR pod vedením doc. MUDr. Jaroslava Skály, CSc., k němuž se celoživotně hlásí jako ke svému učiteli. V letech 1970–1990 působil jako psychiatr a psychoterapeut, zabýval se psychózami, poruchami osobnosti a rozvojem nových forem péče (terapeutické komunity, denní stacionáře). V letech 1990–1997 zastával řadu veřejných funkcí (poslanec, náměstek ministra zdravotnictví, národní protidrogový koordinátor apod.), v nichž se podílel na koncepcích zdravotnické reformy a drogové politiky. Působil též jako vedoucí Školy veřejného zdravotnictví v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a jako hostující vědecký pracovník Londýnské univerzity. Od roku 1998 dosud pracuje v o
blasti drogových závislostí jako psychiatr, psychoterapeut a lékařský ředitel sdružení SANANIM. Přednáší na 1. lékařské fakultě UK v Praze (Klinika adiktologie). V letech 2007–2010 zastával podruhé pozici národního protidrogového koordinátora. Spolupracuje na národních i mezinárodních projektech výzkumu, rozvoje a vzdělávání, byl například konzultantem WHO a expertem Rady Evropy na Balkáně. Publikuje v domácích i zahraničních časopisech a kolektivních monografi ích, vydal několik samostatných publikací. Nejznámější jsou Jak žít s psychózou, Kvalita a účinnost v léčbě a prevenci závislostí nebo dvousvazková kolektivní monografi e Drogy a drogové závislosti – mezioborový přístup. V nakladatelství Grada Publishing vyšla v roce 2008 jeho kniha Terapeutická komunita – obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí a další kolektivní monografi e, Základy klinické adiktologie. Kamil Kalina třikrát obdržel cenu Jaroslava Skály za odborné publikace, roku 2011 získal Cenu ad
iktologie za výjimečný přínos v oboru. Je nositelem evropských certifi kátů v psychoterapii a supervizi. V psychoterapii se hlásí k psychodynamické orientaci a vedle vlastní terapeutické práce vede psychoterapeutický výcvik a program teoretického vzdělávání v akreditovaném institutu SUR. Kromě odborné literatury píše i verše a beletrii (nyní hledá nakladatele, který by uvedl na trh jeho románovou prvotinu).

Více informací, obsah na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2013-05-24 14:04:40
O rodičích, dětech a drogách http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=59&catid=57 Authors: Hajný, Martin
ISBN: 8024701359
Publisher: Grada
Publication date: 2013-03-12 13:25:49
Language: English
Price:


Cílem publikace je představit široké veřejnosti, především pak rodičům a pedagogům, problematiku návykových látek, legálních i zakázaných, a ukázat rodičům jak účinně chránit vlastní děti před riziky užívání drog. Kniha poskytuje rovněž praktické návody co dělat, když se dítě dostane do skutečných problémů se závislostí. Čtení zpestřuje řada konkrétních příběhů.

V současné době kniha dostupná v knihovnách a antikvariátech.


Buy now!]]>
2013-03-12 13:25:49
Drogy lidského těla http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=40&catid=57 Authors: Zehentbauer, Josef
ISBN: 9788026201595
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2013-02-06 16:43:11
Language: English
Price:


Drogy lidského těla bez vedlejších účinků.
Mnozí lidé si navykli používat k ovlivnění své výkonnosti či svého prožívání psychofarmaka. Málokdo si je však vědom toho, že lidské tělo produkuje vlastní substance, které působí jako antidepresiva, anxiolytika, stimulanty, tišicí prostředky apod. Autor popisuje názorně biochemické pochody v lidském těle a účinek "drog", které naše tělo produkuje. Nabízí zároveň čtenáři řadu podnětů, jak tyto látky vlastní našemu tělu zdravým způsobem aktivovat a využít - bez jakýchkoli vedlejších účinků. Knihu využijí lékaři, psychologové, psychoterapeuti, čtenáři se zájmem o sebepoznání a práci na sobě.
Josef Zehentbauer je lékař a psychoterapeut, žije a působí v Mnichově. Autor několika knižních titulů k tématu užívání psychofarmak a drog.

Další informace na stránkách nakladatelství Portál.


Buy now!]]>
2013-02-06 16:43:11
Efektivní regulace užívání marihuany (metodická příručka pro terapeuty) http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=125&catid=57 Authors: Engelander, M., Lang, E., Lacy, R., Cash, R.
ISBN: 9788074400414
Publisher: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Publication date: 2012-06-12 09:50:04
Language: English
Price:


Efektivní regulace užívání marihuany - Jak pracovat s lidmi, aby omezili nebo přestali užívat konopí.

Tato publikace představuje metodiku pro provádění integrované krátké intervence a skupinového porogramu pro léčbu klientů, kteří intenzivně užívají konopné drogy, popřípadě jsou na nich závislí.

Postupy uvedené v této publikaci jsou založené na moderních, empiricky ověřených poznatcích vycházejících ze zahraniční poradenské praxe, jsou velmi srozumitelným, podrobným a erudovaným způsobem popsané. Publikace přináší dva modely léčby, vytvořené australskou organizací Turning Point , a sice integrovanou krátkou intervenci a skupinový program. K oběma modelům léčby je zpracována podrobná metodika. Oba terapeutické postupy jsou vhodné pro klienty vykazující závislostní užívání konopí bez dalších komplikací. Materiál také poskytuje přehled poznatků o uživání konopných drog a o jeho dopadech na zdraví. V ČR se jedná o první metodickou příručku speciálně zaměřenou na uživatele konopných drog.

Bližší informace a publikace ke stažení na http://www.drogy-info.cz

 

 


Buy now!]]>
2012-06-12 09:50:04
Prevence užívání tabáku, alkoholu a jiných drog u dospívajících http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=83&catid=57 Authors: PEŠEK, R., NEČASNÁ, K.
ISBN: 9788025459713
Publisher: Arkáda - sociálně psychologické centrum
Publication date: 2012-06-11 16:41:23
Language: English
Price:


Tato příručka je určena zejména starším dětem, dospívajícím teenagerům, rodičům, pedagogům, sociálním pracovníkům, zdravotníkům a všem dalším, kdo se přímým nebo nepřímým způsobem podílejí na primární prevenci, popř. léčbě mladých lidí, kteří se mohou rizikově chovat v souvislosti s užíváním návykových látek jako jsou tabák, alkohol a jiné drogy.

Publikace se zaměřuje nejen na základní aspekty této adiktologické problematiky, ale ve druhé části jsou rovněž uváděny některé metody vhodné pro nácvik a posilování psychosociálních dovedností, které se u mladých lidí mohou stát účinnou prevencí nejen před užíváním návykových látek, ale obecně před mnoha dalšími druhy rizikového chování.

Z obsahu: vybrané klíčové dokumenty, výsledky aktuálních výzkumů, příčiny a vývoj užívání drog, možnosti prevence, motivace ke změně a léčba, moderní metody pro nácvik psychosociálních dovedností zvyšujících sebedůvěru.


Recenze

Autoři publikace „Prevence užívání tabáku, alkoholu a jiných drog u dospívajících“ přichází se zpracováním v současné době velmi aktuálního tématu pro teenagery, rodiče, pedagogy, sociální pracovníky, zdravotníky a další, kteří působí jak v primární prevenci, tak i v léčbě rizikového chování ve vztahu k užívání návykových látek jako je tabák, alkohol a jiné drogy dnešní mládeží.

Úvodní pasáž nás provází vybranými klíčovými dokumenty pro pochopení a orientaci v legislativním prostředí daného tématu. Následně nás autoři seznamují s aktuálními, současnými výzkumy, statistickými daty, příčinami a rizikovými faktory v uvedených nežádoucích formách chování dospívajících. Začleněny jsou i strategie pomoci a léčby s neméně důležitými podpůrnými informačními zdroji.

Poměrně rozsáhlá pozornost je věnována praktickým tématům a metodicky rozpracovaným základním lekcím pro potřeby prevence a léčby. Jde o nácvik psychosociálních dovedností jako je posilování sebedůvěry a sebevědomí, dovednost ke zvládání problémů, mezilidských konfliktů, používání pozitivní aserce, ovlivňování myšlenek a pocitů, zvládání zlosti, odmítání nabízených drog a v neposlední řadě i neméně důležité projektivní dovednosti, jak efektivně a smysluplně využívat a plánovat svůj čas.

Oceňuji, že po dlouhé době se nám, pracovníkům v prevenci a léčbě rizikových forem chování ve vztahu k užívání alkoholu, tabáku a jiných drog, dostává do rukou tato publikace, na kterou jsme tak dlouho čekali. Přeji jí rychlé rozšíření a využití v praxi.

PhDr. Lenka Skácelová
Psycholog, vedoucí Poradenského centra pro drogové a jiné závislosti, Pedagogicko psychologická poradna Brno

 

Publikace ke stažení

Pešek, Roman. Nečesaná, Kateřina. Prevence užívání tabáku, alkoholu a jiných drog u dospívajících. Písek: Arkáda - sociálně psychologické centrum, 2009. ISBN 978-80-254-5971-3. Vydáno za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky v rámci dotačního programu Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví 2009, projekt č. 9917 Buď IN.

Download this file (Prevence.pdf)Prevence.pdf  (1775 Kb)


Buy now!]]>
2012-06-11 16:41:23
Základy klinické adiktologie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=187&catid=57 Authors: KALINA, K. a kol.
ISBN: 9788024714110
Publisher: Grada Publishing
Publication date: 2011-11-14 12:58:46
Language: English
Price:


Adiktologie je multidisciplinární obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování, jejich dopadů na jedince a na společnost a na sociální reintegraci osob, které v důsledku takových forem chování strádají. Klinická adiktologie zužuje ohnisko na témata relevantní pro přímou práci s klientem.

Jde o "léčbu" v širším slova smyslu, kam patří nejen medicínské služby, ale všechny specializované služby, které jsou poskytovány současným nebo bývalým uživatelům drog v souvislosti s jejich užíváním psychotropních látek, tj. různé typy ambulantní léčby a služeb, nemocniční péče, rezidenční léčba v terapeutických komunitách, nízkoprahové služby zaměřené na snižování rizik plynoucích ze zneužívání drog, léčba a služby ve vězení atd.

Více informací a ukázky z knihy na alkohol-alkoholismus.cz

 


Buy now!]]>
2011-11-14 12:58:46
Konopí a konopné drogy http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=132&catid=57 Authors: MIOVSKÝ, M.
ISBN: 9788024708652
Publisher: Grada
Publication date: 2011-11-13 15:27:34
Language: English
Price:


Tato kniha je v českém a slovenském prostředí unikátním publikačním projektem, který trval pět let, je ukázkou aplikace tzv. mezioborového přístupu k návykovým látkám.

Přáním celého autorského kolektivu bylo nabídnout materiál pro kultivovanou odbornou i veřejnou diskuzi o celospolečensky náročném tématu konopných drog, tedy diskuzi založenou na poznatcích z výzkumu a klinické praxe, nikoli na dojmech, mýtech nebo účelových a populistických desinterpretacích či nepřesnostech.

Více informací a obsah na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-11-13 15:27:34
Terapeutická komunita http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=206&catid=57 Authors: KALINA, K.
ISBN: 9788024724492
Publisher: Grada
Publication date: 2011-11-13 15:21:24
Language: English
Price:


Terapeutická komunita je důležitou součástí léčby psychických a behaviorálních poruch.

Renomovaný český autor nabízí čtenářům dokonalý přehled o obecném modelu terapeutické komunity (psychiatricko-psychoterapeutické komunity a terapeutické komunity pro drogově závislé) a srozumitelně charakterizuje společné jádro všech typů terapeutické komunity: léčebnou filosofii, pravidla, komunikaci, složky programu a účinné faktory.

Publikace se zaměřuje i na jednotlivé aspekty terapeutické komunity pro drogově závislé jako v současnosti nejfrekventovanější uplatnění daného modelu.

Obsah a ukázky na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2011-11-13 15:21:24
Drogy - otázky a odpovědi http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=10&catid=57 Authors: Kolektiv autorů občanského sdružení SANANIM
ISBN: 9788073672232
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-14 13:13:48
Language: English
Price:


Příručka pro rodinné příslušníky a pomáhající profese

Informace o drogách a nebezpečích s nimi spojených mohou zajímat ty, kteří s drogami experimentují, dlouhodobě je užívají, snaží se závislosti na nich zbavit nebo již úspěšně abstinují. Informace jim umožní předejít nesnázím a problémům, do nichž by se mohli dostat, případně jim pomáhají se s nimi vypořádat, pokud už nastaly. Další významnou skupinou, která se chce o drogách něco dozvědět, jsou rodinní příslušníci a přátelé uživatelů drog. Zajímají se například o to, jak postupovat při podezření, že jejich dítě bere drogy, jak se chovat k příteli, který bere pervitin, kam se obrátit o pomoc. Objektivní informace často zabrání tomu, aby udělali neuvážené kroky, které mohou poškodit vzájemné vztahy a situaci ještě zhoršit.

Netradičně pojatá kniha informuje o drogách a rizicích jejich užívání formou výběru autentických dotazů a odpovědí z internetové poradny občanského sdružení SANANIM. Kniha je rozdělena na tři hlavní části - dotazy uživatelů, rodinných příslušníků a bývalých uživatelů. Každá část je doplněna odborným úvodem. V závěru knihy najdou čtenáři slangový slovníček a užitečné kontakty.

Kniha je psána pro ty, kteří se setkávají s drogami, jejich rodinné příslušníky, přátele a učitele.

Autoři: Pracovníci občanského sdružení SANANIM Jana Marečková, Mgr. Barbora Orlíková, MUDr. Jakub Minařík, Mgr. Gabriela Koryntová, Mgr. Jana Justinová, Bc. Martin Hulík, MUDr. Pavel Kubů.

Autorem koncepce internetové poradny SANANIM je Mgr. Jiří Richter, výkonný ředitel o. s. SANANIM.

 

Ukázky z knihy na stránkách vydavatele

Recenze na www.webhumanita.cz

 


Buy now!]]>
2011-10-14 13:13:48
Drogy a drogové závislosti http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=159&catid=57 Authors: KALINA, K. a kol.
ISBN: 8086734056
Publisher: Úřad vlády ČR
Publication date: 2011-10-14 11:59:00
Language: English
Price:


Rozsáhlá studijní monografie, která vychází z bio-psycho-sociálního modelu zneužívání návykových látek a shrnuje v širokém multidisciplinárním záběru soudobé poznatky z oblasti drog a drogových závislostí.

Kapitoly v 1. dílu:

 • Návykové látky: Problémy a přístupy
 • Bio-psycho-sociální model
 • Rozdělení a účinky návykových látek
 • Základy diagnostiky a zhodnocení klienta, psychologické a somatické komplikace
 • Včasné a krizové intervence, poradenství, zvládání somatických komplikací

Kapitoly v 2. dílu:

 • Léčba a rehabilitace
 • Systém péče - obecné otázky
 • Systém péče - jednotlivé složky
 • Práce se specifickou klientelou
 • Primární prevence 

Oba díly jsou zdarma ke stažení na www.drogy-info.cz


Buy now!]]>
2011-10-14 11:59:00