http://cechhrobnicky.cz/ - BookLibrary - Šikana BookLibrary BookLibrary 2020-10-23 07:05:34 BookLibrary Bezpečně na internetu http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=45&catid=53 Authors: Kožíšek Martin, Písecký Václav
ISBN: 978-80-247-5595-3
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2016-03-08 11:26:37
Language: Not specified
Price: 199


Publikace nabízí čtenářům přehlednou orientaci v problematice internetových rizik, upozorňuje na současné trendy a největší nebezpečí, která se v prostředí sítě internetu vyskytují. Rizika internetu nečíhají pouze na děti. Formy kriminality, jakými jsou podvody, pomluvy, výhružky, porušování autorských práv i pornografie se týkají i dospělých. Jak se jim bránit, jak rozpoznat nástrahy online komunikace a nebezpečí skrytá pod falešnými identitami, objasňují autoři také prostřednictvím velkého množství reálných případů a příběhů převážně z českého prostředí. Rodičům, prarodičům, dětem, ale i pedagogickým pracovníkům, všem těm kniha jasně ukazuje, že zásady bezpečného chování ve světě online nejsou samoúčelné a zbytečné.

Více na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2016-03-08 11:26:37
Patologické vztahy ve skupině pro ZŠ a SŠ http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=148&catid=53 Authors: Kolektiv autorů
ISBN: 9788087553237
Publisher: nakladatelství RAABE
Publication date: 2015-02-04 10:57:32
Language: English
Price:


Materiály pro výchovné poradce a metodiky prevence na ZŠ a SŠ.

V publikaci najdete příspěvky, které využijete při diagnostice a při řešení šikany. Součástí publikace jsou i pracovní listy zaměřené na rozpoznání i rozvoj vztahů v třídním kolektivu.

Více informací na stránkách nakladatelství RAABE


Buy now!]]>
2015-02-04 10:57:32
Násilí není řešení http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=134&catid=53 Authors: Herzog, Rupert
ISBN: 9788072388509
Publisher: nakladatelství Fraus
Publication date: 2014-09-01 16:40:36
Language: English
Price:


Publikace „Násilí není řešení" analyzuje pojem násilí, hledá jeho příčiny a podmínky, za kterých se mu „daří". Zaměřuje se na aktuální a mimořádně závažný projev násilí ve školním prostředí, totiž na šikanování, resp. mobbing, jak autor tento jev označuje. Na problematiku šikanování autor nazírá jako na sociální problém.

Zkoumá jeho formy a průběh. Srozumitelnou formou nabízí učitelům možnosti, jak šikanování předcházet a jak mu čelit. Vyjmenovává a charakterizuje podmínky účinnosti prevence násilí.

Knížka obsahuje řadu praktických cvičení a aktivit, které mohou učitelé použít v běžných školách, a to jak pro pochopení daného jevu a jeho účastníků, tak pro jeho předcházení a řešení. Najdeme v ní také řadu poznatků z vývojové psychologie, které jsou uváděny do souvislosti se zkoumanou problematikou. Čtenář zde dále nalezne řadu odkazů a kontaktů na české pomáhající instituce, které se věnují problematice násilí páchanému na dětech.

 

Více insormací na stránkách nakladatelství Fraus


Buy now!]]>
2014-09-01 16:40:36
Kyberšikana http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=130&catid=53 Authors: Černá, Alena; Dědková, Lenka; Macháčková, Hana; Ševčíková, Anna; Šmahel, David
ISBN: 9788024745770
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2013-11-12 12:58:21
Language: English
Price:


Průvodce novým fenoménem.
Kniha představuje relativně nový společenský jev, jemuž se v současnosti dostává velké pozornosti ve školství, v médiích i v akademickém světě. Čtenář se seznámí s jevy, které s kyberšikanou souvisejí (agrese a agresivní chování), s rozdíly oproti tradiční (školní) šikaně a s tím, jak je tato nová forma šikany formována specifickým charakterem online prostředí. Prostor je věnován i kyberšikaně v českém a světovém kontextu a jejímu mediálnímu obrazu. Podrobně jsou představeny charakteristiky jejích aktérů – obětí, agresorů i přihlížejících. Pozornost je upřena též na možné dopady kyberšikany a na způsoby, jakými se s ní její oběti vyrovnávají. Závěrečná část knihy je zaměřena na možnosti prevence a zvládání tohoto jevu na individuální, rodinné a institucionální rovině.

Více informací na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2013-11-12 12:58:21
Kyberšikana http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=69&catid=53 Authors: Rogers, Vanessa
ISBN: 9788073679842
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2013-02-06 15:41:18
Language: English
Price:


Pracovní materiály pro učitele, žáky i studenty
Kyberšikana je „jen“ jiný projev šikany, přenáší se do ní rozdělení rolí ve skupině. Jejími prostředky jsou textové zprávy, e-maily, weby a sociální sítě. Pracovní materiály, které kniha obsahuje, jsou zaměřeny na bezpečné chování na internetu. Najdete zde hry a zábavné kvízy, které dětem a dospívajícím přiblíží rizika komunikace spojená s moderními komunikačními prostředky. Prostřednictvím zajímavých aktivit se dozvědí, že není neslušné odmítnout „žádost o přátelství“ i že není snadné odhalit identitu člověka, se kterým se seznámí přes internet. Příručka je určena především učitelům, ale i rodičům dětí školního věku a dospívajících a kromě her a aktivit nabízí i vysvětlení podstaty kyberšikany a rady, jak se zachovat, pokud se dítě stane její obětí.
Vanessa Rogers je učitelka, má dlouholetou zkušenost v práci s mládeží.

Ukázky a další informace na stránkách nakladatelství Portál.


Buy now!]]>
2013-02-06 15:41:18
Minimalizace šikany Praktické rady pro rodiče http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=124&catid=53 Authors: VÁGNEROVÁ, Kateřina
ISBN: 9788073676117
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-14 13:52:00
Language: English
Price:


Šikana je zneužívání moci a podle opakovaných výzkumů se její obětí stává až 40% dětí školního věku - aktérem šikany se může stát prakticky kterékoliv dítě. Úvodní část textu doporučí, jak postupovat od okamžiku, kdy rodič zjistí, že jeho dítě je obětí šikany (případně na ni má podezření): jak se od dítěte dozvědět, co se vlastně děje, jak se postarat o jeho bezpečnost, jak vést jednání se školou. Druhá část je věnována prevenci: jak lze problematiku ošetřit výchovou, jak zamezit tomu, aby se dítě stalo obětí nebo agresorem. Třetí úsek by měl pomoci k pochopení šikany v hlubších souvislostech a rozpoznat mechanismy, které ovlivňují skupinové dění. Závěrem jsou uvedena jednoduchá cvičení, která mohou šikanovanému dítěti pomoci, spolu s výběrem zákonů vztahujících se k problematice a seznamem organizací, na něž se lze obrátit.

Ukázka z knihy na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-10-14 13:52:00
Jak na šikanu http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=215&catid=53 Authors: ŘÍČAN, Pavel
ISBN: 9788024729916
Publisher: Grada Publishing
Publication date: 2011-10-14 13:50:52
Language: English
Price:


Publikace jasně definuje pojem šikany a popisuje způsoby zjišťování tohoto chování, které je jednoduše popsáno jako ubližování někomu, kdo se nemůže nebo nedovede bránit. Věnuje se také pojmu agrese, jeho biologickým základům i jeho místu v chování člověka. Šikana se často odehrává ve specifické skupině - ve třídě. Další části knihy se zabývají vyšetřováním, zásahem, nápravou i prevencí šikany. Na závěr kniha nabízí interdisciplinární složku ve formě poznámek, zamyšlení a několika dodatků.

Podrobný obsah a další informace na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-10-14 13:50:52
Bolest šikanování http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=82&catid=53 Authors: KOLÁŘ, Michal
ISBN: 807178513X
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-14 13:45:21
Language: English
Price:


Odborná publikace, která je určena především učitelům a vychovatelům (i jako výborná metodická příručka), se zabývá srozumitelně, velmi popdrobně a fundovaně problematikou šikanování na našich školách. Kniha je rozdělena do tří částí. První část charakterizuje šikanování, jeho mechanismy a příčiny i úskalí při jeho odhalování a vyšetřování. Druhá část ukazuje hlubší souvislosti ve světě šikany; zabývá se také osobností agresorů i obětí. Třetí, nejobsáhlejší část obsahuje konkrétní metody a postupy prevence, diagnostiky a nápravy šikanování a nabízí praktické návody řešení různých případů a situací. Práce je doplněna popisy konkrétních případů šikanování z autorovy odborné praxe.

Další informace na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-10-14 13:45:21
Nová cesta k léčbě šikany http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=172&catid=53 Authors: KOLÁŘ, Michal
ISBN: 9788073678715
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-14 13:38:41
Language: English
Price:


Podrobně rozpracovává jednotlivá stadia a formy tohoto druhu chování. Cesta k překonání šikany je zde popsána srozumitelně krok za krokem. Publikace je rozdělena do čtyř částí. První se zabývá klíčovými prostředky léčby šikany, druhá obsahuje filosofii této léčby, třetí pojednává o nových přístupech k šikanování a čtvrtá část informuje o léčbě šikany u nás i ve světě. Kniha také obsahuje další informace o školním šikanování a to i o nových skutečnostech jako je kyberšikana, šikana učitelů a projevy šikany v mateřských školách. Jedna kapitola je také věnována rodičům, kteří hledají pomoc při šikanování svých dětí. Publikace je též doplněna popisy konkrétních případů z autorovy odborné praxe.

Ukázka z knihy na stránkách vydavatele

Recenze knihy od Davida Čápa


Buy now!]]>
2011-10-14 13:38:41
Šikana dětí s poruchami autistického spektra http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=50&catid=53 Authors: DUBIN, Nick
ISBN: 9788073675530
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-14 13:33:15
Language: English
Price:


Autor, doktor psychologie, u něhož byl v dospělosti diagnostikován Aspergerův syndrom (porucha autistického spektra), se v dětství osobně setkal s násilím a šikanou. Proto sepsal knihu pro rodiče i pedagogy, kteří pečují o děti s touto poruchou. Radí, jak je vychovávat a učit, aby nedocházelo k psychickému či fyzickému násilí. Zvláštnosti v chování dětí s Aspergerovým syndromem může totiž u některých dětských i dospělých (!) jedinců vyvolávat sklony k necitlivému přístupu, ubližování až násilí. A tomu je třeba zamezit.

Další informace na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-10-14 13:33:15
Šikana ve škole, na ulici, doma http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=191&catid=53 Authors: BOURCET, Stéphane
ISBN: 8000015528
Publisher: Albatros
Publication date: 2011-10-14 13:30:53
Language: English
Price:


Agrese nemusí nutně znamenat fyzické napadení a osoba agresora nemusí vždy odpovídat našim představám. Autoři definují agresi, typické rysy agresora i týraného s jeho pocity akutního stresu (děs, stud, obviňování) i obvyklé posttraumatické příznaky. Správnou reakcí rodičů je najít střední cestu mezi přehnanou ochranou a falešným klidem. Pro poučení z předchozího násilí a vyloučení rizika dalšího útoku je třeba se snažit pozměnit chování týraného. Text je doplněn kontakty na organizace zabývající se danou problematikou.

Ukázka na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-10-14 13:30:53
Násilí ve škole a jak mu čelit http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=211&catid=53 Authors: ERB, Helmut H.
ISBN: 8086299228
Publisher: Amulet
Publication date: 2011-10-05 14:14:16
Language: English
Price:


Kniha o každodenním násilí a agresivitě nejen ve škole a o způsobech obrany proti nim.
Kniha je určena především dětem a mládeži. Poskytuje informace a rady, jak se vyrovnat s každodenním násilím a agresivitou, jak se mu vyhýbat a jak se mu bránit.


Buy now!]]>
2011-10-05 14:14:16
Agresivita a šikana mezi dětmi http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=121&catid=53 Authors: ŘÍČAN, Pavel
ISBN: 8071780499
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-05 14:13:49
Language: English
Price:


Výsledky našich i zahraničních výzkumů zaměřených na výskyt šikany a dalších agresivních projevů mezi dětmi.


Buy now!]]>
2011-10-05 14:13:49
Stop šikaně http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=24&catid=53 Authors: NECKAŘ, Petr
ISBN: 9788090469013
Publisher: Statutární město Hradec Králové
Publication date: 2011-10-05 13:50:55
Language: English
Price:


Brožura informuje o šikaně, co je šikana, jak jí předcházet, jak se zachovat v případě, pokud k ní došlo.


Buy now!]]>
2011-10-05 13:50:55
Jak se bránit šikaně http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=118&catid=53 Authors: FIELD, Evelyn M.
ISBN: 9788024911762
Publisher: Euromedia Group - Ikar
Publication date: 2011-10-05 13:39:28
Language: English
Price:


Školní šikanování je těžkou poruchou vztahů ve skupině. Tato porucha má systémový charakter a zasahuje celou skupinu: oběti, agresory, další členy skupiny a skupinu jako celek. Poškození vztahů má svůj zákonitý vývoj a směřuje od zárodečné podoby tzv. ostrakismu k dokonalému pátému stadiu - totalitě. Existuje zásadní rozdíl v dílčí léčbě u počátečního a u pokročilého onemocnění skupiny; techniky v knize jsou určeny pro prevenci šikanování, případně pro postup v počátečním stadiu šikanování. Text nabízí systém obrany proti šikaně, který má šest pilířů - zvládnutí svých pocitů, rozpoznání, proč jsme obětí nebo útočníkem, posílení sebevědomí, asertivní komunikaci, vytvoření vlastního zdroje moci a vybudování podpůrné sítě. Ke každému z pilířů je vypracován arzenál metod určených rodičům coby sociálním trenérům svých více či méně šikanovaných dětí.


Buy now!]]>
2011-10-05 13:39:28