http://cechhrobnicky.cz/ - BookLibrary - ALL BookLibrary BookLibrary 2020-10-23 06:58:31 BookLibrary http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=235&catid=62 Authors:
ISBN: ylq
Publisher: ylq
Publication date: 2018-03-20 06:11:12
Language: English
Price: Does not existBuy now!]]>
2018-03-20 06:11:12
Mluvme s dětmi o sexu http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=90&catid=61 Authors: Goldman, Linda
ISBN: 978-80-262-0924-9978
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2016-03-15 12:46:32
Language: Not specified
Price: 179


O sexu není nikdy snadné mluvit otevřeně. Dospělí často jen obtížně hledají slova zvlášť tehdy, když se jich na toto téma ptají děti. Předkládaná kniha zkoumá myšlenky a pocity, které děti v souvislosti s tímto tématem vyjadřují, a nabízí rodičům a vychovatelům podněty, jak mohou na nesnadné otázky odpovídat klidně, láskyplně a s citem. Autorka se věnuje nejčastějším otázkám, které děti na téma sexu kladou. Jak jsem přišel na svět? Jaké jsou rozdíly mezi chlapci a dívkami? Co je to sex? Co je to těhotenství a puberta?
Emoce a reakce dětí vnímá autorka jako přirozené a věnuje jim svou pozornost, uvádí zvlášť odpovědi pro dospělé a pro děti. Tento rádce je praktickou pomůckou pro rodiče a vychovatele, která jim pomůže mluvit s dětmi o sexu způsobem odpovídajícím jejich věku a rozumovým schopnostem. Nabízí cenné podněty pro sexuální výchovu v rodině.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2016-03-15 12:46:32
Šest kroků ke zvládnutí ADHD http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=75&catid=72 Authors: Laver-Bradbury, Cathy;Thompson, Margaret; Weeks, Anne a kol.
ISBN: 978-80-262-1035-1
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2016-03-10 15:35:23
Language: Not specified
Price: 212


Manuál pro rodiče i učitele.

Jednoduchý a flexibilní program nabízí šest kroků, jak zvládnout poruchy pozornosti a hyperaktivitu neboli ADHD. V knize najdete hry, které pomohou k zlepšení pozornosti dítěte, a ověřené nápady, které dítěti pomohou, aby si lépe organizovalo prostor a čas. ADHD je výzvou pro všechny, jak pro dítě, tak pro „jeho“ dospělé, tedy rodiče a učitele. Autoři vycházejí z poznatku, že děti s ADHD potřebují, abychom se o ně starali jinak, než se staráme o děti, které nemají problémy s koncentrací a hyperaktivitou. Kniha vychází z řady studií i ze zkušeností rodin, kde žije dítě s ADHD.

 

Více informací na stránkách nakladatelství Portál

 


Buy now!]]>
2016-03-10 15:35:23
Jak na žáky http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=60&catid=66 Authors: Tesařová, Martina a kol.
ISBN: 978-80-262-1047-4
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2016-03-10 14:59:47
Language: Not specified
Price: 284


Zvládání náročných situací ve třídě.

Při každodenní práci se žáky se učitelé setkávají s různými náročnými situacemi. Vypořádat se s drogami ve škole, žákem, který vyrušuje, neplní domácí úkoly, kyberšikanou či s nespolupracujícími rodiči nejsou jednoduché situace, do kterých se může učitel velmi rychle dostat, aniž by měl čas promýšlet to nejlepší řešení. Formou krátkých příběhů z praxe představuje kniha způsob, jak se s těmito situacemi lze vypořádat. U každé z nich je uvedeno několik možných řešení (dobrých i různým způsobem rizikových) ze strany pedagoga, která jsou následně rozebrána z hlediska dopadu na žáka a jeho výchovu, na třídní kolektiv a atmosféru, která v něm panuje, a na celý učitelský sbor a školu. U většiny situací je připojena krátká teoretická část věnující se dovednosti nebo postupu, který je pro danou situaci vhodný (odmítnutí nereálného požadavku, teorie ledovců apod.), ale i legislativní rámec dané problematiky. Kniha obsahuje užitečné kontakty na krizová centra zajišťující podporu dětem či dospělým v ohrožení.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2016-03-10 14:59:47
Bezpečně na internetu http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=45&catid=53 Authors: Kožíšek Martin, Písecký Václav
ISBN: 978-80-247-5595-3
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2016-03-08 11:26:37
Language: Not specified
Price: 199


Publikace nabízí čtenářům přehlednou orientaci v problematice internetových rizik, upozorňuje na současné trendy a největší nebezpečí, která se v prostředí sítě internetu vyskytují. Rizika internetu nečíhají pouze na děti. Formy kriminality, jakými jsou podvody, pomluvy, výhružky, porušování autorských práv i pornografie se týkají i dospělých. Jak se jim bránit, jak rozpoznat nástrahy online komunikace a nebezpečí skrytá pod falešnými identitami, objasňují autoři také prostřednictvím velkého množství reálných případů a příběhů převážně z českého prostředí. Rodičům, prarodičům, dětem, ale i pedagogickým pracovníkům, všem těm kniha jasně ukazuje, že zásady bezpečného chování ve světě online nejsou samoúčelné a zbytečné.

Více na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2016-03-08 11:26:37
Interkulturní psychologie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=30&catid=58 Authors: Čeněk Jiří, Smolík Josef, Vykoukalová Zdeňka
ISBN: 978-80-247-5414-7
Publisher: Grada
Publication date: 2016-03-08 10:28:45
Language: Not specified
Price: 399


Pokuste se pomocí této knihy zorientovat v dnešním překotně se měnícím světě! Její autoři fundovaným, ale přitom přehledným a přístupným způsobem přinášejí odpovědi na řadu otázek, které před námi v současnosti vyvstávají. Snaží se jít pod povrch běžného obrazu reality, který nám předkládají média. Kladou důraz na aktuální témata, relevantní i v českém prostředí: radikální náboženské proudy, imigraci do EU či ČR, etnické konflikty, zvládání kulturně odlišných situací.
Publikace představuje interkulturní psychologii jako mezioborovou disciplínu, kterou nelze oddělit od sociologie, politologie, bezpečnostních studií, sociální antropologie, etnologie a dalších oborů. Poslouží nejen jako zdroj základních informací, ale i jako vhodný základ pro následné aplikace a výzkumy. Je určena čtenářům, kteří se zaměřují na oblast interkulturní psychologie, diplomacie, cestovního ruchu, státní správy, nevládního sektoru. Nalezne však odezvu i u studentů psychologie a dalších humanitních oborů a u všech, kdo se zajímají o současnou situaci u nás i ve světě.

 

Více na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2016-03-08 10:28:45
Interkulturní psychologie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=182&catid=58 Authors: PRŮCHA, Jan
ISBN: 9788073677091
Publisher: Portál
Publication date: 2016-03-08 10:25:09
Language: English
Price: 399


Druhé rozšířené vydání.

Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. Pro současný svět je charakteristická vysoká míra setkávání lidí odlišných kultur, ras a národů, jež má někdy podobu mírového soužití a spolupráce, jindy však i konfliktů. Proto stále roste zájem o vědecké studium psychologických rozdílů mezi národy a kulturami, jejich odlišností v komunikaci, hodnotových systémech, rodinné výchově a řadě dalších aspektů. Autor podává v informačně velice bohaté knize přehled dosavadních znalostí shromážděných v posledních letech. Zabývá se jak teoretickými koncepcemi, tak výzkumnými zjištěními např. o rozdílech mezi kulturami, o psychických problémech imigrantů a etnických minorit, o rozdílech komunikačních stylů. Práce se rovněž věnuje aplikaci poznatků interkulturní psychologie do oblastí, jako je vzdělávání, management, zdravotnictví nebo řešení konfliktů.

Ukázka a podrobný obsah na stránkách vydavatele

Recenze od Jaromíra Kopečka na www.knihovnice.cz


Buy now!]]>
2016-03-08 10:25:09
James Patterson Lot of 6 Books, 1, 3-7 a Womans Murder Club Novel. (A womans Murder Club Novel) http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=92&catid=72 Authors: James Patterson
ISBN: 0446696617
Publisher: Warner Books
Publication date: 2015-09-21 23:32:38
Language: Dutch
Price: 273.81Buy now!]]>
2015-09-21 23:32:38
Teorie a praxe poradenské psychologie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=15&catid=68 Authors: Procházka, Roman; Šmahaj, Jan; Kolařík, Marek; Lečbych, Martin
ISBN: 9788024744513
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2015-03-13 11:01:17
Language: English
Price:


V jednotlivých kapitolách se autoři zabývají teoretickým zázemím poradenské psychologie a pomocí stručných příkladů je propojují s poradenskou praxí. Nevyhýbají se ani úskalím, se kterými se pracovníci i klienti poraden potýkají. Témata jednotlivých kapitol byla vybrána na základě otázek, s nimiž se autoři setkávají ve své psychologické praxi a jež jsou často předmětem jak odborné, tak laické diskuse, například:
• rizikoví klienti v poradenské práci
• poradenství pro nadané a talentované
• pomoc při volbě povolání a v profesním vývoji
• poradenství u poruch chování a učení
• poradenství v oblasti kyberšikany a drogových závislostí
Kniha je určena nejen psychologům, sociálním pracovníkům, speciálním pedagogům a studentům těchto oborů, ale i ostatním zájemcům o lidskou psychiku.

Více informací na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2015-03-13 11:01:17
Vývoj resilience v dětství a dospělosti http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=119&catid=68 Authors: Šolcová, Iva
ISBN: 9788024729473
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2015-03-09 18:20:26
Language: English
Price:


Popsat vyčerpávajícím způsobem tak rozsáhlou a komplikovanou tematiku, jakou vývoj resilience bezesporu je, je velice obtížné. PhDr. Iva Šolcová, Ph.D., se o to s úspěchem pokusila a ve svém textu poukazuje na nejdůležitější otázky, které jsou v současné době v této oblasti řešeny. Poskytuje čtenáři vodítka, aby se v této komplikované, ale nesmírně zajímavé a napínavě se vyvíjející oblasti mohl s přehledem orientovat. Porovnává výsledky výzkumů různých autorů, informuje o nejvýznamnějších intervenčních opatřeních a nezapomíná ani na český přínos.

Více informací, obsah, ukázky na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2015-03-09 18:20:26
Povím vám o ADHD http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=77&catid=72 Authors: Yarney, Susan
ISBN: 9788026605652
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2015-03-06 15:10:53
Language: English
Price:


Průvodce pro rodinu a přátele.

Seznamte se s Honzou, který má ADHD
Publikace je určena především samotným dětem ve věku od 7 do 15 let, které mají potíže s hyperaktivitou a poruchou pozornosti, a také jejich rodičům, vyučujícím, vedoucím zájmových kroužků nebo kamarádům. Knihou provází chlapec Honza, který sám trpí potížemi s nadměrnou aktivitou a nepozorností. Svým vyprávěním o sobě a svém denním životě se Honza snaží přiblížit problémy, se kterými se děti s AHDH běžně potýkají, a vysvětlit, co při tom cítí. Dětsky srozumitelnými slovy Honza vysvětluje, proč někdo má ADHD, jak se tato porucha projevuje a jakou podporu děti s ADHD potřebují doma i ve třídě.
Díky vyprávění o hyperaktivitě z pohledu dítěte a jazykem dítěte je kniha pochopitelná i malému čtenáři. V ilustrativním příběhu se děti s ADHD velmi snadno poznají, naučí nahlížet na sebe sama bez ponižujících „nálepek“ a budou umět svůj problém vysvětlit kamarádům a říct si o pomoc.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2015-03-06 15:10:53
Problémy se třídou? http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=33&catid=66 Authors: Kolektiv autorů
ISBN: 9788087553404
Publisher: nakladatelství RAABE
Publication date: 2015-03-03 12:05:21
Language: English
Price:


Tipy a náměty pro třídní učitele.

Publikace Problémy se třídou? obsahuje příspěvky zaměřené na problémové situace ve třídě, jako jsou například šikana, kyberšikana nebo užívání návykových látek. Nabízí tipy, jak problémy vyřešit, popřípadě jak jim efektivně předcházet. V publikaci naleznete návod, jak diagnostikovat vztahy ve třídě, jak se třídou pracovat, aby její kolektiv držel při sobě, jak můžeme vztahy ve třídě posilovat a rozvíjet nebo na koho se lze obrátit, když se ve třídě objeví negativní vztahy a šikana. Seznámíte se s různorodými diagnostickými postupy, které lze uplatnit pro hlubší porozumění vztahům ve třídě.

Více informací na stránkách nakladatelství RAABE


Buy now!]]>
2015-03-03 12:05:21
Terapeutické intervence u dětí se syndromem zavržení rodiče http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=179&catid=69 Authors: Gardner, Richard, A. M.D.
ISBN: 9788073873653
Publisher: nakladatelství Triton
Publication date: 2015-03-02 13:57:11
Language: English
Price:


Vznik a rozvoj syndromu zavržení rodiče se v životě dětí rovná emocionálnímu týrání, protože oslabení, či dokonce zničení původně pevného pouta mezi rodičem a dítětem může být trvalé.

Cílem této knihy je nabídnout terapeutům postupy přispívající k obnově narušeného vztahu. Richard A. Gardner podrobně popisuje intervenční techniky, s nimiž na teoretické i praktické rovině pracuje, a doplňuje je klinickými příklady. Poprvé popisuje novátorský postup zástupného deprogramování, při němž zavrhovaný rodič zastává roli primárního deprogramátora a je veden terapeutem, obeznámeným s tímto postupem.

Kniha – kromě užitečných a v praxi použitelných intervenčních technik – dává také naději zavrhovaným rodičům. Terapie zabraňuje postupování SZR, ale osvědčuje se i při jeho prevenci, jsou-li při prvních příznacích aplikovány odpovídající intervenční postupy.

 

Více informací na stránkách nakladatelství Triton


Buy now!]]>
2015-03-02 13:57:11
Fíovo čtení http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=223&catid=66 Authors: Balharová, Kamila
ISBN: 9788074785849
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2015-03-02 13:56:07
Language: English
Price:


Cílem výuky čtení je naučit žáky základům čtení s porozuměním a motivovat je ke čtení, probudit v nich zájem o čtení.

Pracovní sešit Fíovo čtení vznikl pro děti, kterým se nedařilo čtení genetickou metodou nebo metodou analyticko-syntetickou bez tvorby slabik, kterou se učily ve škole. Tyto děti sice poznaly všechna písmena, ale na složení delšího slova jim nestačila sluchová paměť. Často se jednalo o děti, které byly v péči logopeda z důvodu diagnózy vývojové dysfázie, nebo o děti, které měly výrazný deficit v rozvoji v percepční rovině.

Cílem Fíova čtení je ukázat dítěti slabikovou techniku čtení a vyzkoušet, zda by mu nešla lépe, a nepomohla mu tak překonat jeho obtíže.

Fíovo čtení se skládá ze dvou částí navazujících na sebe a zařazených do jedné ucelené publikace. Jednotlivé části nejsou primárně plánovány pro jednotlivý ročník či období, kdy je má dítě používat.

Fíovo čtení je určeno dětem, které mají problém s výukou čtení, jejich rodičům a speciálním pedagogům, kteří s nimi pracují.

Pracovní sešit má udělenu schvalovací doložku MŠMT a je zařazen do seznamu učebnic pro obor vzdělání Základní škola.

Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer


Buy now!]]>
2015-03-02 13:56:07
Proč zlobím? http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=38&catid=72 Authors: Škvorová, Jaroslava
ISBN: 8072544071
Publisher: nakladatelství Triton
Publication date: 2015-02-23 12:22:17
Language: English
Price:


Lehká mozková dysfunkce LMD/ADHD.

Rodiče, kteří mají problémové dítě, nad nímž lomí rukama, byli, jsou a budou. Problémových dětí na první pohled přibývá. Na tomto stavu se podílí mnoo faktorů: nedostatek času, zaměstnanost, nervozita, násilí, které dítě denně vidí v televizních pořadech. Neklidné, roztěkané a impulzivní děti působí rodičům mnoho potíží. Rodiče se za svého potomka stydí, neboť neustále slyší, jak je hrozný a neukázněný. Dítě s těmito obtížemi si za čas utvoří názor, že i kdyby dělalo cokoliv, stejně to bude vždycky špatně. Těmto dětem pomůžeme nejvíce tím, že vyhledáme odbornou pomoc. Pokud se jim jí včas neodstane, mohou mít v budoucnu problémy v zaměstnání i v mezilidských vztazích.

Více informací na stránkách nakladatelství Triton

 

 

 


Buy now!]]>
2015-02-23 12:22:17
Mám poruchu pozornosti, i když jsem dospělý? http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=229&catid=72 Authors: Žáčková, Hana; Jucovičová, Drahomíra
ISBN: 9788087295175
Publisher: Nakladatelství D + H
Publication date: 2015-02-19 15:19:38
Language: English
Price:


Nejen o kladech a záporech syndromu ADHD u dospívajících a dospělých.
Publikace provází čtenáře vývojem syndromu ADHD od dětství až do dospělosti, popisuje obtíže, které s ADHD souvisí, přináší konkrétní možnosti, jak řešit v běžném životě problémy s pozorností, pamětí, dochvilností, s dodržováním termínů, s udržením pořádku, chaosem, se zbrklostí, s učením, ale i s emoční nevyrovnaností, udržením přátelského nebo i partnerského vztahu, s vlastní sebekázní a vůlí.

Více informací na stránkách Nakladatelství D + H


Buy now!]]>
2015-02-19 15:19:38
Proč jsi stále tak neklidný?! http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=186&catid=72 Authors: Novák, Tomáš
ISBN: 9788024742267
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2015-02-16 16:31:55
Language: English
Price:


Všichni se ve svém pracovním i soukromém životě setkáváme s tak trochu zvláštními osobnostmi - lidmi neklidnými, nesoustředěnými, neobratnými, zbrklými, citově labilními. Jejich psychická nevyrovnanost může být důsledkem tzv. lehké mozkové dysfunkce - nepatrného poškození mozku při porodu nebo brzy po něm. U dětí je všeobecně známý projev neklidu, nesoustředění, příliš široké pozornosti, méně známá je však skutečnost, že stav přetrvává do určité míry až do dospělosti. Mnoho už dávno zletilých lidí s diagnózou lehké mozkové dysfunkce patří mezi ty, kteří často mění práci, partnery, obtížně se s nimi žije a spolupracuje. Kniha zkušeného poradenského psychologa Tomáše Nováka detailně, s empatií i s nadhledem popisuje dopad lehké mozkové dysfunkce na každodenní život dětí i dospělých. Poradí také, jak pomoci dětem s LMD a jejich rodičům zvládnout úskalí školního vzdělávání.

Více informací, ukázky na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2015-02-16 16:31:55
Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=145&catid=61 Authors: Šulová, Lenka; Fait, Tomáš; Weiss, Peter
ISBN: 9788073452384
Publisher: nakladatelství Maxdorf
Publication date: 2015-02-11 14:32:42
Language: English
Price:


Sexuální výchova v České republice se opírá o funkci veřejného školství. Školy využívají vlastních vyučujících nebo externích spolupracovníků. Informace podávané studentům externími organizacemi však mohou být často ovlivněny ne zcela průhlednými ideologickými či farmakoekonomickými zájmy - je tedy jednoznačně vhodnější, aby se výuce věnovali pedagogičtí pracovníci. V minulých letech vzniklo několik pomocných textů k této výuce, ale jejich rozsah je nedostatečný. Většinou se věnují technice výuky, ale nepodávají dostatečně široké informace. V projektu učebního textu spojujeme pod vedením specialistky na sexuální výchovu doc. Šulové, která je v této oblasti konzultantem Ministerstva školství, specialisty z různých oblastí k vzniku kompendia informací potřebných pro sexuální výchovu.

Více informací na stránkách nakladatelství Maxdorf


Buy now!]]>
2015-02-11 14:32:42
Začarovaný kruh anorexie, bulimie a psychogenního přejídání a cesty ven?! http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=220&catid=52 Authors: Papežová, Hana
ISBN: 9788087142189
Publisher: Psychiatrické centrum Praha
Publication date: 2015-02-11 14:22:13
Language: English
Price:


V posledním desetiletí se ukazuje, že zátěž, kterou přináší anorexie, bulimie i psychogenní přejídání do rodiny nebo partnerského vtahu, je značná, srovnatelná se zátěží např. schizofrenie či jiných závažných poruch. Postoj rodiny často ovlivní včasné vyhledání vhodné odborné pomoci, na níž závisí průběh onemocnění i úspěch léčby. Neodborné intervence mohou zvýšit tendenci k vyhýbání se léčby, strach ze stigmatizace a pocity studu. Autorka ve spolupráci s postiženými a jejich příbuznými a na základě dlouholeté zkušenosti s léčbou u nás i v zahraničí předkládá nový svépomocný manuál. Není zaměřen na jednotlivé diagnózy (anorexie, bulimie, psychogenní přejídání), protože ty, nejsou-li včas, vhodně a dostatečně léčeny, spolu úzce souvisí a přecházejí jedna v druhou a všechny ohrožují život a jeho kvalitu. Kniha přináší informace, jak se orientovat v záplavě údajů z různých médií i v mnohých nemedicínských přístupech. Odpovídá na otázky, nejistoty a obavy, se kterými se nejčastěji svěřují rodinní příslušníci - někdy bohužel příliš pozdě. Informace jsou určeny k lepší orientaci ve vlastních emocích a postojích, mohou čtenáři pomoci porozumět svému chování a najít způsoby, jak jej změnit. Cílem je usnadnit komunikaci o emočním prožívání a řešení závažných otázek a problémů, které onemocnění a jeho léčba přinášejí.

Více informací na stránkách knihy.abz.cz


Buy now!]]>
2015-02-11 14:22:13
Patologické vztahy ve skupině pro ZŠ a SŠ http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=148&catid=53 Authors: Kolektiv autorů
ISBN: 9788087553237
Publisher: nakladatelství RAABE
Publication date: 2015-02-04 10:57:32
Language: English
Price:


Materiály pro výchovné poradce a metodiky prevence na ZŠ a SŠ.

V publikaci najdete příspěvky, které využijete při diagnostice a při řešení šikany. Součástí publikace jsou i pracovní listy zaměřené na rozpoznání i rozvoj vztahů v třídním kolektivu.

Více informací na stránkách nakladatelství RAABE


Buy now!]]>
2015-02-04 10:57:32
Squaty a jejich revoluční tendence http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=79&catid=67 Authors: Růžička, Vlastimil
ISBN: 807254859X
Publisher: nakladatelství Triton
Publication date: 2015-02-02 15:33:22
Language: English
Price:


„…Žijeme v zajetí systému, jenž nás každodenně drtí jako rozjetý stroj. A my se snažíme být zrnky písku v naději, že se ten stroj jednou zadře,“ říkají v knize s názvem Squaty a jejich revoluční tendence obyvatelé vily Milada.

Obsazování prázdných domů (squatting) se odpradávna odehrává všude na světě, ale ve své specifické podobě, včetně nové formy protestu, se dostalo do Čech až po roce 1989. Bývá spojováno s řadou problémů jak pro samotné squattery, tak pro městská zastupitelstva, policii i soudy. Autor nabízí ve své knize především pohled na domácí, českou scénu, okrajově srovnává další subkultury a squaty v okolních státech. Přesah do politologie je tu logický – squatting je spojován s anarchismem a extremismem, společným znakem je vymezení vůči univerzalitě vlastnického práva, na němž je založen kapitalismus. Kniha vypovídá cosi o stavu naší demokracie, o síle a soudržnosti porevolučních subkultur, o zavedených levicových schématech, o vzdoru a ideálech té části mládeže, která se chce vymezit vůči společnosti. Autenticitu textu dodávají nejen rozhovory s anarchisty, ale také bohatý obrazový materiál, dokumentující zlatý věk českého squattingu.

Kniha v takovémto rozsahu, navíc s poutavým výkladem dosud nezkoumaného fenoménu v historii českých subkultur ještě nevyšla. Spojením sociologicko-politologického textu s autentickými výpověďmi a bohatým doprovodným materiálem (fotografie, korespondence, manifesty atd.) se dostává čtenáři do rukou žánr, jenž slučuje odborný text s reportérskými zkušenostmi autora a vytváří tak formu, která jistě uspokojí široké spektrum čtenářů.

Více informací na stránkách nakladatelství Triton


Buy now!]]>
2015-02-02 15:33:22
Rizikové chování v dospívání http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=6&catid=73 Authors: Kabíček, Pavel
ISBN: 9788073877934
Publisher: nakladatelství Triton
Publication date: 2015-01-28 13:31:14
Language: English
Price:


Kniha podává přehled o tzv. nové morbiditě mládeže, která v současnosti významně ohrožuje zdraví dospívajících a zvyšuje jejich nemocnost i úmrtnost. Jedná se o tzv. syndrom rizikového chování v dospívání; je pro toto období typický a je vázán na vývojové problémy tohoto věku. Zahrnuje několik okruhů – oblast psychosociální, návykových látek a reprodukčního zdraví. Mají společné možné příčiny (rizikové faktory) i společné faktory prevence (ochranné faktory). Kniha seznamuje se zákonitostmi biopsychosociálního vývoje v dospívání a podrobně pak osvětluje jednotlivá riziková chování i z hlediska nejnovějších poznatků, a ukazuje, jak zasahují do zdravého vývoje. Uplatňuje také rozsáhlé odborné zkušenosti autorů z jejich praxe. Jejím cílem je být vědecky fundovaným pomocníkem pro všechny, kdo se s touto problematikou setkávají (škola, rodiče, lektoři různých programů).

Více na stránkách nakladatelství Triton


Buy now!]]>
2015-01-28 13:31:14
Psychologie v učitelské praxi http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=73&catid=68 Authors: Holeček, Václav
ISBN: 9788024737041
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2015-01-23 15:29:25
Language: English
Price:


Když pracovníci NASA hledali profesi, která by vyžadovala podobné vlastnosti osobnosti, jaké jsou kladeny na špičkové letce, počítač prý z několika stovek profesiogramů vyhodnotil jako nejbližší vhodné povolání profesi učitele. Je proto možné konstatovat, že učit ve škole je stejně náročné jako řídit raketoplán, ne-li těžší a nebezpečnější. Proč se tedy více pečuje o psychiku špičkových pilotů než o psychiku pedagogů, když zátěž je srovnatelná? Jak uvádí sám autor: „Kdyby učitelé znali a používali alespoň některé poznatky aplikované psychologie, žili by ‚bohatěji uvnitř‘, byli by spokojenější ve svém soukromém životě a též ve třídách, sborovnách či školních kabinetech by vládla větší pohoda.“ Právě k této spokojenosti by měla publikace přispět. Po jejím přečtení by měl každý učitel více porozumět náročnosti učitelské profese, přičemž toto porozumění se může stát návodem ke zvládání nejrůznějších nesnází a překážek ve škole. A pokud se některé potíže přesto nepodaří
úspěšně vyřešit, nebude je touto knihou poučený pedagog chápat jako své osobní selhání.
Na co se autor zejména zaměřil?
Vybírá základní témata z psychologie osobnosti, z obecné, vývojové, sociální a pedagogické psychologie. Zaměřuje se zejména na „silná témata“, tedy na oblasti, které trápí naše současné učitele: zvládání nevhodného chování žáků, učitelského stresu, školních konfliktů či komunikace s problémovými rodiči apod. Připomíná také další psychologické zákonitosti, jako například chyby ve vnímání a hodnocení žáků, techniky podporující komunikaci učitel–žák a učitel–rodič, poznávání a utváření klimatu školní třídy či školy a mnohé další.

Více informací, obsah knihy na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2015-01-23 15:29:25
Děti a dospívající online http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=44&catid=73 Authors: Ševčíková, Anna a kolektiv
ISBN: 9788024750101
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2015-01-20 14:35:27
Language: English
Price:


Vybraná rizika používání internetu.
Kniha určená nejen širší odborné veřejnosti představuje vybraná rizika, se kterými se dnešní děti mohou na internetu setkat. Pozornost je upřena na jejich výskyt a důsledky, dále na vymezení ohrožených skupin dětských uživatelů internetu a v neposlední řadě na preventivní či intervenční opatření.

Více informací, obsah na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2015-01-20 14:35:27
Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální chování http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=234&catid=67 Authors: Meyrowitz, Joshua
ISBN: 8024609053
Publisher: nakladatelství Karolinum
Publication date: 2015-01-19 12:27:05
Language: English
Price:


Kniha Všude a nikde, která vyšla poprvé v roce 1985, patří bez nadsázky ke klasickým titulům mediální knižnice. Joshua Meyrowitz, americký profesor komunikace na University of New Hampshire, v ní nápaditě a živě shrnul dramaturgickou sociologii Ervina Goffmana a technologický determinismus Marshalla McLuhana. Elektronická média podle něj vytvářejí nové a bezprecedentní sociální situace, v nichž navazujeme vztahy a předvádíme se, aniž bychom byli svázáni příslušností ke konkrétní fyzické nebo společenské lokalitě. Díky - nebo kvůli - elektronickým médiím se nacházíme všude a současně nikde. Elektronická média, která nás oslovují především obrazy a zvuky, nejsou před nikým "uzamčena" abstraktním kódem vyžadujícím různé úrovně gramotnosti, jako je třeba písmo. Dovolují vstoupit dovnitř prakticky každému, což s sebou však nese také zánik tajemství. Nastolují "smíšené situace", v nichž se dříve neznámé a pouze tušené stává běžně dostupným. Meyrowitz podrobně popisuje zejména zánik tajemství mezi světy mužů a žen, dětí a dospělých a veřejnosti a jejích politických vůdců.

Více informací na stránkách nakladatelství Karolinum


Buy now!]]>
2015-01-19 12:27:05
Na prahu dospělosti http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=105&catid=67 Authors: Katrňák, Tomáš a kol.
ISBN: 9788073633523
Publisher: MUNI Press, nakladatelství Dokořán
Publication date: 2015-01-13 16:36:15
Language: English
Price:


Partnerství, sex a životní představy mladých v současné české společnosti.

Kniha z dílny brněnských sociologů představuje partnerský život současné mladé generace a snaží se nahlédnout do jejích představ o rodinném životě. Na významných životních událostech jako je nalezení partnera, narození dítěte, sňatek či rozvod autoři ukazují nejen to, jak mladí lidé v České republice tyto události prožívají, ale také jaké mají o nich představy, jaké postoje a předpoklady s nimi spojují a v neposlední řadě jaké obrysy životní dráhy si s ohledem na tyto události vytvářejí. Text knihy je založen na autorském výzkumu s využitím dat z vlastního šetření, které již třetím rokem realizuje Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Mimo to kniha na daných tématech přibližuje čtenáři sociologii rodiny jakožto disciplínu, která individuální rozhodování a sféru intimity dokáže spojit s logikou fungování celospolečenské struktury. Čtenář se zájmem o sociologické myšlení je seznámen s obecně používanými sociologickými koncepty jako je individualizace, modernita, nebo detradicionalizace prostřednictvím jejich konkrétních zkoumatelných projevů. Kniha tak nabízí nejen velmi aktuální popis změn v rodinném chování, ale také ukazuje, jakým způsobem lze hledat jejich vysvětlení.

Více informací na stránkách nakladatelství Dokořán

 

 

 


Buy now!]]>
2015-01-13 16:36:15
Kognitivní psychologie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=62&catid=68 Authors: Eysenck, Michael W.; Keane, Mark
ISBN: 9788020015594
Publisher: nakladatelství Academia
Publication date: 2015-01-09 12:11:14
Language: English
Price:


Kniha světově uznávaných autorů představuje souhrnnou práci o jednom z nejširších a nejvýznamnějších psychologických oborů – kognitivní psychologii – a je určena především ke studiu. Práce reflektuje nejnovější výzkumné výsledky v této oblasti a obsahuje i informativní diskusi o teoretickém, empirickém a metodologickém kontextu vývoje kognitivní psychologie. Prezentuje jak základy kognitivní psychologie, tak všechny významné teorie, přístupy, metody a poznatky. Ty jsou vysvětleny, hodnoceny a shrnuty tak, aby si čtenář mohl vytvořit i vlastní kritický názor. Díky těmto charakteristikám je Eysenckova a Keanova Kognitivní psychologie, která vyšla anglicky již v pěti vydáních, „příručkou“ takového druhu, že ji čtenáři budou chtít mít stále „po ruce“. Text je navíc doplněn množstvím názorných obrázků a grafů. Kromě studentů psychologie a psychologů zaujme publikace nepochybě i pedagogy, lékaře, lingvisty, fyziology a odborníky na informační technologie.

Více informací na stránkách nakladatelství Academia


Buy now!]]>
2015-01-09 12:11:14
Učíme děti zvládat úzkost, obavy a stres http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=208&catid=73 Authors: Plummer, Deborah M.
ISBN: 9788026203773
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2015-01-05 16:48:22
Language: English
Price:


Cvičení pro mladší školní věk

Kniha přináší pedagogům základní informace, metodické postupy a jednotlivé listy cvičení, které mohou využít při výuce. Cílem je naučit dítě uvědomovat si a pojmenovat vlastní pocity i myšlenky a jejich spojitost s určitým jednáním u sebe i u druhých. Rozvíjí schopnost dítěte zvládnout změny, které s sebou nese život, stresující situace i reakce s tím spojené, tj. úzkost, strach, obavy, apod. Při individuálních i skupinových cvičeních děti pracují s představami a pocity, využívají reminiscenční techniky, učí se, jak přijímat nové a neznámé. Slovní cvičení jsou kombinována s výtvarným vyjádřením.
Deborah M. Plummer je vysokoškolská pedagožka (De Montfort University, Leicester) a terapeutka, autorka řady publikací pro práci s dětmi i s dospělými.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál

 

 

 


Buy now!]]>
2015-01-05 16:48:22
Nepřítel v mém pokoji http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=18&catid=71 Authors: Yovell, Yoram
ISBN: 9788073678128
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-12-19 11:51:37
Language: English
Price:


A jiné příběhy z psychoterapie

Kniha je psána jako soubor příběhů, v nichž v hlavní roli vystupují klient a terapeut, zároveň je ale učebnicí psychoterapie, protože případy jsou vybírány podle různých chorob a psychických narušení a jejich vždy odlišného způsobu terapie (ztráta smyslu života u bohatého člověka, posttraumatický stres, erotický přenos mezi klientem a terapeutem, kognitivní terapie chování, hraniční poruchy osobnosti, výklad snů, sebevražda, deprese, anorexie, strach, paranoia a schizofrenie). Autor výstižně líčí vývin terapie u jednotlivých případů i s tím, jaký průběh měl někdy velmi složitý vývoj vztahu k jeho pacientům (striptérka, terapie palestinského studenta u židovského doktora, terapie chirurga, který měl po válce v Libanonu posttraumatické výpadky paměti aj.). Součástí příběhů jsou také úvahy autora o příslušných medikacích, o způsobu léčby, terapie, psychoanalýzy apod., které odborníkům umožní používat knihu jako případovou učebnici. V tomto smyslu je ke každé povídce také připojen seznam doporučené a doplňující literatury.
Kniha je psána pro milovníky psychologizující prózy s přesahem do odborného žánru. Kniha bude užitečná i pro odborníky z oboru psychologie a psychoterapie jako doplňková četba k odborné literatuře.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-12-19 11:51:37
Děti a jejich sexualita-rádce pro rodiče a pedagogy http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=137&catid=61 Authors: Kaňák, Jan; Kniha, Michal; Krčmářová, Barbora; Drábek, Tomáš; Stretti, Sylvie
ISBN: 9788026402909
Publisher: nakladatelství CPRESS
Publication date: 2014-12-17 11:37:29
Language: English
Price:


Dětská sexualita je v naší společnosti stále velmi citlivé i tabuizované téma. Často tedy dochází k tomu, že dospělí neví, jak s dětmi o sexualitě hovořit a jak jim pomoci při řešení jejich intimních problémů. Cílem této publikace je předat čtenářům z řad rodičů, pedagogů, vychovatelů a sociálních pracovníků nejen potřebné informace, ale seznámit je také s modelovými příklady z praxe a přinést inspiraci pro další výchovné či vzdělávací působení. Autoři, z nichž většina pracuje, či pracovala ve Sdružení Linka bezpečí, v knize popisují zásady komunikace s dětmi a dospívajícími o sexualitě, věnují se problematice homosexuální orientace a coming outu, sexuální problematice mladých lidí se zdravotním postižením a na modelových příkladech uvádí praktické zkušenosti z práce s klienty a klientkami.

*Sexualita a její tabu
*Jak s dětmi mluvit o sexualitě
*Problematika genderu a sexuality u dětí a dospívajících
*Coming out neboli objevování vlastní sexuality
*Praktické zkušenosti

 

Více informací, obsah, ukázky na stránkách nakladatelství CPRESS


Buy now!]]>
2014-12-17 11:37:29
Vedení lidí ve školách a školských zařízeních http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=67&catid=66 Authors: Trojanová, Lenka
ISBN: 9788074786563
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2014-12-15 14:24:18
Language: English
Price:


Známá pravda „lidé jsou největším bohatstvím každé organizace“ platí i ve školství. Ale uvědomuje si ředitel tuto pravdu? A vede své podřízené tak, aby naplno využil jejich schopností? Publikace Vedení lidí ve školách a školských zařízeních se zabývá dosud málo publikovanou problematikou, kterou představuje působení nejen ředitele školy, ale obecně všech vedoucích pracovníků na podřízené, aby se jejich prostřednictvím naplnily cíle školy.


Silnou stránkou predloženej monografie je spôsob jej spracovania. V úvode jednotlivých kapitol autorka prezentuje základné teoretické východiská príslušnej problematiky, pričom zakaždým ich uvádza v kontexte každodennej praxe výkonu postu lídra školskej inštitúcie, následne túto teóriu ozrejmuje na príkladoch z praxe, dokladá ju zisteniami vyplývajúcimi z rôznych výskumov a výskumných šetrení (realizovaných dominantne autorkou v rámci jej vedecko-výskumnej činnosti), dopĺňa ju podnetmi na vlastné zamyslenie sa čitateľa a v závere každej kapitoly rekapituluje hlavné body (poznatky), ktoré sú v nej obsiahnuté a čitateľ by si ich mal osvojiť (Tip pro zamyšlení, Příklad z praxe, Výsledky výskumného šetření, Shrnutí kapitoly).
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Kniha se velmi lehce čte a věřím, že bude nejen skvělým studijním materiálem pro všechny vedoucí pracovníky, ale i přínosem pro každého, pro koho je naslouchání či umění pochopit a pak být pochopen důležité. A je jedno, zda je to v rodinných či partnerských vztazích nebo v pracovním kontextu.
Mgr. Bc. Filip Kuchař
vedoucí školského odboru Úřadu MČ Praha 7

 

 

Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer

 

 


Buy now!]]>
2014-12-15 14:24:18
Typologie osobnosti u dětí http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=9&catid=73 Authors: Miková, Šárka; Stang, Jiřina
ISBN: 9788073675875
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-12-10 12:50:27
Language: English
Price:


Využití ve výchově a vzdělávání.
Kniha poskytuje klíč k porozumění dětské osobnosti, ať už je naším vlastním potomkem, žákem nebo klientem. Ukazuje, že pokud dospělý člověk porozumí nuancím v osobnosti dítěte tak, jak to umožňuje typologie osobnosti MBTI, může s ním navázat velmi kvalitní a v celku bezproblémový vztah založený na vzájemné spolupráci a úctě. Všechny aspekty typologie osobnosti MBTI jsou v knize ilustrovány rozmanitými kazuistikami dětí. Na případech jednotlivých dětí budou ilustrovány typologické příčiny jejich problémů a způsoby řešení včetně prevence.
Kniha je psána pro učitele a učitelky mateřských a základních škol, poradenské pracovníky a ostatní profese pracující s dětmi.
Mgr. Šárka Miková a Mgr. Jiřina Stang jsou dětské psycholožky s praxí v pedagogicko-psychologickém a školně-psychologickém poradenství. Pracují jako lektorky programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a lektorky vlastních autorských kurzů a seminářů v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků; vyučují externě na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Zabývají se především psychologickými aspekty hodnocení a tím, jak různé hodnotící přístupy respektují vrozené dispozice žáků.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-12-10 12:50:27
Praktikum školní psychologie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=104&catid=73 Authors: Braun, Richard; Marková, Dana; Nováčková, Jana
ISBN: 9788026201762
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-12-10 12:47:11
Language: English
Price:


První ucelená publikace-manuál pro každodenní praxi školních psychologů na základní či střední škole. Autoři shrnují zkušenosti a ověřené postupy, jak může psycholog v prostředí školy pracovat s jednotlivými žáky, malými růstovými skupinami nebo celými třídami, poskytují praktický pohled na problémového žáka, problémovou třídu. Součástí knihy jsou také diagnostické nástroje, náměty pro vedení třídnických a intervenčních hodin formou komunitních sezení. Zvláště začínající školní psychologové ocení informace o legislativě, která se týká jejich činnosti, a uvedení do základů supervizního zajištění. Publikace je určena i pro další odborníky, kupříkladu z pedagogicko-psychologických poraden, neziskových (např. preventivních) organizací.

Více informací, ukázky na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-12-10 12:47:11
Příručka psychoterapeutických technik pro práci s dětmi a rodinou http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=200&catid=69 Authors: Caby, Filip; Caby, Andrea
ISBN: 9788026207108
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-12-02 13:36:22
Language: English
Price:


Autoři, kteří se pohybují zejména v oblasti práce s dětmi a dospívajícími, uvádějí 43 různých intervencí, rozdělených podle toho, zda jsou obecně použitelné, nebo mají specifičtější zaměření; zda jsou k nim třeba pomůcky; zda je lze provádět v terapeutické místnosti, nebo i doma. Intervence se zaměřují na řešení a na hledání úspěchů, schopností, zdrojů, dobrých nápadů a výjimek z problému či chvílí bez jejich výskytu. U každé intervence je uvedena následující struktura: základní myšlenka; popis metody; konkrétní tipy pro užití; indikace; kontraindikace; vhodné pro (rodinu, jednotlivce, skupinu, pár). V následující části autoři představují výčet různých indikací typu agrese, autismus, poruchy příjmu potravy, úzkost či školní problémy a ke každé z nich uvádějí, které z intervencí lze uplatnit při jejich léčbě. Publikace je doplněna nápady, co dělat, pokud se terapeut dostane do určitých typických „neřešitelných“ situací. Kniha, která se svojí přehledností a systematičností podobá slovníku, v Německu zaznamenala velký zájem.

Dr. Filip Caby pracuje jako hlavní lékař oddělení dětské psychiatrie nemocnice v německém Papenburg-Aschendorfu. Má systemické a hlubinněpsychologické vzdělání.

Dr. Andrea Caby je profesorkou sociální pediatrie na Vysoké škole v Emdenu/Leeru.

 

Více informací, ukázky na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-12-02 13:36:22
Zátěž v adolescenci http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=158&catid=73 Authors: Tyrlík, Mojmír (ed.)
ISBN: 9788021060425
Publisher: nakladatelství Masarykovy univerzity
Publication date: 2014-11-27 16:14:29
Language: English
Price:


V úvodní kapitole pojednáváme o povaze zátěže v psychologickém smyslu. Specificky uvažujeme o zátěži spojené s dospíváním v dětství a adolescenci a jednáním mladistvých. Druhá kapitola se zaměřuje na problematiku vnímání rodičovských konfliktů v období adolescence. Představuje základní teoretické přístupy ke zkoumání konfliktů mezi rodiči a jejich dopad na maladaptaci dospívajících a také řadu výsledků empirických studií. Třetí kapitola pojednává o důležitosti pocitu začlenění mladých lidí do společnosti. Popisujeme způsob, jakým se mladí lidé vyrovnávají s různými formami sociálního vyloučení. Ve čtvrté kapitole jsme popsali různé mechanismy volnočasových aktivit, které přispívají ke zvládání mnohdy náročných situací.

Více informací na stránkách nakladatelství Masarykovy univerzity


Buy now!]]>
2014-11-27 16:14:29
Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=176&catid=73 Authors: Pokorná, Věra
ISBN: 9788073678173
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-11-18 13:07:18
Language: English
Price:


Vývojové (neboli specifické) poruchy učení nebo chování postihují nemalou část dětské i dospělé populace. Potíže dětí trpících např. dyslexií, dysgrafií nebo hyperaktivitou (ADHD) se neomezují jen na školní vyučování, ale promítají se do celého sociálního systému, v němž dítě žije. Ucelený přehled a zhodnocení světové odborné literatury k tématu vývojových poruch učení a chování i praktické návody pro jejich nápravu nabízí podstatně přepracované a rozšířené vydání úspěšné učebnice. Autorka se soustředila na doplnění nejnovějších poznatků o příčinách a projevech vývojových poruch učení a chování a jejich klasifikaci, a především na nové informace o možnostech pomoci dětem, které jimi trpí.
Kniha je rozčleněna do dvou částí:
Teoretické předpoklady specifických poruch učení
Diagnostika a náprava specifických poruch učení (zásady a techniky nápravy specifických poruch učení, projekty k nápravě,..atd.).

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-11-18 13:07:18
Domácí násilí http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=107&catid=62 Authors: Ševčík, Drahomír; Špatenková, Naděžda a kol.
ISBN: 9788073676902
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-11-10 15:47:44
Language: English
Price:


Kontext, dynamika a intervence.

Domácí násilí je nebezpečný celospolečenský jev. Publikace přináší ucelené informace o jeho jednotlivých podobách, formách a typech. Popisuje cyklus násilí, jeho výskyt v české populaci, pomáhajícím profesionálům nabízí metody a prostředky k jeho identifikaci. Seznamuje s projevy chování a jednání hlavních aktérů domácího násilí – ohrožených osob a osob násilných. Představuje systém pomoci osobám ohroženým domácím násilím, včetně jejich právních možností a možností ze strany státu při řešení domácího násilí. Detailně popisuje činnost intervenčních center – specializovaných pracovišť pro osoby ohrožené domácím násilím, komunikaci a zásady intervence při práci s touto cílovou skupinou. Odborný text je doplněn kazuistikami a příběhy lidí, kteří si prošli nelehkým postavením osob ohrožených domácím násilím.
Mgr. Drahomír Ševčík působí jako koordinátor pro oblast domácího násilí Olomouckého kraje, je psychologem Intervenčního centra Olomouc – specializované sociální služby pro osoby ohrožené domácím násilím. Je také jednatelem a dobrovolným poradcem regionální pobočky Bílého kruhu bezpečí, o. s. v Olomouci, občanského sdružení pro pomoc obětem a svědkům trestné činnosti v ČR.
PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na FF UP v Olomouci a OU v Ostravě, je lektorkou Asociace české pečovatelské služby ČR, jako psycholožka se specializuje na problematiku náročných životních situací, krizí a ztráty. Je autorkou několika knih.
Autorský kolektiv pod vedením Drahomíra Ševčíka a Naděždy Špatenkové tvořili zkušení odborníci – psychologové, sociologové, právníci.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-11-10 15:47:44
Didaktika osobnostní a sociální výchovy http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=35&catid=66 Authors: Valenta, Josef
ISBN: 9788024744735
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-11-06 13:21:22
Language: English
Price:


Osobnostní a sociální výchova (OSV) je jedním z edukačních systémů věnujících se právě osobnostním dovednostem (práce na sebepojetí, sebeovládání, psychohygiena atd.) a dovednostem sociálním (práce se vztahy, komunikace, kooperace atd.). Svorníkem těchto skupin dovedností je pak morální rozměr jejich použití v různých situacích. Ve vztahu ke škole je OSV tzv. průřezovým tématem (rámcové programy pro základní vzdělávání a pro gymnázia). Jejím specifikem je, že učivem se stává sám žák (účastník, klient), ale i třída jako skupina. Podle výpovědí učitelů patří OSV k oblíbeným tématům. Provázejí ji ale mýty, například o tom, že probíhá jaksi "samo sebou" (jen pobytem ve školním kolektivu), že probíhá vlastně neustále (vždy a všude) apod. Pohled do třídy nicméně může ukázat, že tomu tak nebývá.

Více informací, ukázky na stránkách nakladatelství Grada

 

 


Buy now!]]>
2014-11-06 13:21:22
Jak mluvit, aby se děti lépe učily - doma i ve škole http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=87&catid=66 Authors: Faber, Adele; Mazlish, Elaine
ISBN: 9788025129616
Publisher: nakladatelství CPRESS
Publication date: 2014-11-04 11:35:28
Language: English
Price:


Víte, jak děti motivovat, aby se rády učily a byly úspěšné ve škole? Chcete, aby vaše děti spolupracovaly, když jim něco vysvětlujete, a aby získaly pocit zodpovědnosti za své výkony? Vše naleznete v této knize!

Tento světový bestseller je určený jak rodičům, tak pedagogům. Ukazuje jim, jak mohou spolu inspirovat dítě k sebedisciplíně, sebekontrole a k zázrakům v učení.

Pomocí unikátní strategie v komunikaci a díky názornosti kreslených doporučených dialogů dokázaly autorky jak rodičům, tak učitelům nastínit, jak řešit každodenní problémy, které mohou u dětí ve vztahu k učení nastat.

Autorky Adele Faber a Elaine Mazlish jsou světově uznávané expertky na komunikaci mezi rodiči a dětmi. Jejich knihy byly přeloženy do více než dvaceti jazyků, prodalo se jich přes 3 milióny výtisků, jejich semináře se pořádají po celém světě a pomáhají v mezilidských vztazích i dospělým. Jejich zatím nejznámějším bestsellerem u nás je kniha Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly.

Více informací na stránkách nakladatelství CPRESS


Buy now!]]>
2014-11-04 11:35:28
Bulimie a záchvatovité přejídání http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=58&catid=52 Authors: Cooper, Peter
ISBN: 9788026207061
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-10-29 13:40:52
Language: English
Price:


Jak je překonat.

Snad každý se občas přejí. Pro někoho se však přejídání může stát každodenní rutinou a ve snaze zbavit se přebytečných kalorií může sahat k životu nebezpečným metodám. Začarovaný kruh přejídání-zvracení-laxativ může svědčit o vážné poruše příjmu potravy zvané bulimia nervosa či záchvatovité přejídání.

Tato svépomocná kniha britského psychoterapeuta objasňuje, oč v bulimii jde, popisuje její rizika a nabízí účinné a osvědčené postupy k překonání této poruchy.

Prof. Peter Cooper je klinický psycholog a výzkumný pracovník působící na University of Reading ve Velké Británii.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-10-29 13:40:52
Víme o drogách všechno? http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=29&catid=57 Authors: Mahdalíčková, Jana
ISBN: 9788074785894
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2014-10-22 11:23:48
Language: English
Price:


O drogách slyšíme tak často, že nám nutně musí připadat, že o nich už všechno víme. Ale je to opravdu tak? Smyslem knížky byla snaha poskládat útržky informací do přehledné skládačky.

 • Proč patří mladiství uživatelé drog mezi rizikové skupiny?
 • Jak vzniká závislost?
 • Jak se projevuje intoxikace?
 • Jaké jsou klíčové charakteristiky úspěšné školní prevence?
 • Jak může pomoci rodina?
 • Co může naznačovat, že dítě bere drogy?
 • Jak poskytnout první pomoc při předávkování?
 • Lze drogy testovat ve škole?
 • Jaká jsou kritéria trestnosti?

Odpovědi na všechny výše zmíněné otázky a mnoho dalších informací se dozvíte v předkládané publikaci.


Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer


Buy now!]]>
2014-10-22 11:23:48
Základní minimum o korupci a trestním právu pro pedagogy středních škol http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=219&catid=66 Authors: Horník, Jan; Žufanová, Hana
ISBN: 9788074785313
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2014-10-22 11:17:49
Language: English
Price:


Korupce a její nejrozmanitější formy trápí společnost dnes a denně. Jelikož korupce ohrožuje zákonnost, demokracii a lidská práva, podrývá dobrý způsob vlády, zásady solidnosti a sociální spravedlnosti, zkresluje konkurenceschopnost, brzdí ekonomický rozvoj a ohrožuje stabilitu demokratických institucí a morální základy společnosti, je primárně úkolem státu s ní bojovat. Na kontrole a odhalování korupčního jednání se však má podílet i sama veřejnost, k čemuž je nezbytná určitá míra povědomí o korupci. Je proto nezbytné poskytovat občanům dostatek informací, které umožní rozpoznání korupce a zapůsobí též preventivně před využíváním korupčních praktik. Z uvedeného důvodu byla problematika korupce a boje s ní zařazena do rámcových vzdělávacích programů a pedagogové ji musejí zařadit v souladu se školními vzdělávacími plány do své výuky. K tomu má napomoci tato učebnice.

Kromě samotného vymezení pojmu korupce, jejího třídění, jejích forem, jejím postihu v právním řádu České republiky, ale i na poli mezinárodním, se publikace věnuje i kriminologickým aspektům, preventivním nástrojům a uvádí, jak by se měl občan při styku s ní zachovat. První kapitola je pak věnována uvedení stručných základů (právních, morálních) odpovědnosti každého občana, aby žáci dokázali ozřejmit základní principy svých práv v kontextu právní odpovědnosti za svá jednání. Závěrečná kapitola pak nastiňuje základy trestního práva procesního, konkrétně uvedení základních aspektů a situací, které v každodenním životě nastávají a i děti a mladiství se do nich mohou snadno dostat, ať už jako svědkové, podezřelí či dokonce jako pachatelé. Učebnice obsahuje i řadu kontrolních a testových otázek, otázek k opakování a další metodické návody.

Publikace je určena především pedagogům středních škol, ale v přiměřeném rozsahu by měla být pomůckou i učitelům základních škol. V základních školách je doporučeno problematiku zařadit do učiva 8. a 9. ročníku.


Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer


Buy now!]]>
2014-10-22 11:17:49
Finanční gramotnost - Výpočty v Excelu http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=91&catid=66 Authors: Bárta, Zbyněk
ISBN: 9788074784835
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2014-10-22 11:13:24
Language: English
Price:


Rozvoj tržního hospodářství v naší republice vytvořil nové ekonomické podmínky pro všechny občany, kteří na to nejsou bohužel dostatečně připraveni. Projevuje se to především na nevhodném způsobu hospodaření s penězi. Alarmující je velice nízká úroveň znalostí v oblasti finanční gramotnosti (FG). Předkládaná publikace je zaměřena na nejširší veřejnost s cílem přispět ke zvýšení celkové FG.

Kniha by měla plnit funkci jakési příručky, pomocníka, ale i cenného zdroje nových informací pro aplikaci tabulkového kalkulátoru MS Office Excel do výpočtů týkajících se FG. Čtenář získá přehled o širokém použití již zmíněného nástroje při sestavování a provádění celé řady výpočtů a šetření. Kniha ukazuje, že k jeho aplikaci do praxe není potřeba žádných složitých znalostí a že má i celou řadu nesporných výhod.

Hlavní pozornost je věnována výpočtům z oblasti finančních a bankovních transakcí. Postupně jsou vysvětlovány pojmy jako rodinný rozpočet, roční procentní sazba nákladů (RPSN), úrokové procento, způsoby úročení, doba splatnosti a frekvence úročení. Výsledky řešení a jejich souhrny jsou provedeny v tabulkách a doplňující informace pak přinášejí jednotlivé přílohy.

Autora vedla k napsání snaha přiblížit a zjednodušit poznání výhod tabulkového kalkulátoru MS Excel v oblasti FG, pomoci jim řešit problémy s financemi a vybavit je potřebnými vědomostmi pro zodpovědné finanční rozhodování.


Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer


Buy now!]]>
2014-10-22 11:13:24
Pedagogický proces a jeho řízení http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=47&catid=66 Authors: Trojan, Václac
ISBN: 9788074785399
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2014-10-22 11:09:37
Language: English
Price:


Publikace Pedagogický proces a jeho řízení se věnuje této základní činnosti školy. Je to právě česká škola, která je v poslední době konfrontována se změnami ve společnosti a která se dostává do nezáviděníhodného postavení. Na jedné straně je po škole požadována kontinuita, vedení žáků k tradičním hodnotám sloužícím veřejnému zájmu, na druhé straně je jí vyčítána setrvačnost, vzdalování se od života a pomalá reakce na požadavky zaměstnavatelů. Nelze nyní odhadnout, zdali právě tento neoliberální pohled nutící školu reagovat na módní krátkodobé vlny a neumožňující jí věnovat se skutečné kultivaci žáků nakonec převáží. Jisté je, že velká část společnosti o škole příliš neuvažuje, popř. se nechává ovlivňovat zkresleným mediálním obrazem.

Publikacese obrací na široké publikum z kruhů pedagogických i nepedagogických se zcela jasným záměrem – získat pro popisovanou a analyzovanou problematiku co nejširší počet spřízněných duší. Částečně vychází z textu Pedagogický proces a jeho řízení (Trojan, 2012), publikace je ovšem jinak strukturována a v neposlední řadě jsou reflektována aktuální témata odrážející situaci první poloviny roku 2014.

Kniha je určena:

 • ředitelům škol a ostatním pedagogickým pracovníkům,
 • studentům fakult vzdělávajících učitele,
 • pracovníkům státní správy zabývajícím se školstvím, politikům, inspektorům i zřizovatelům škol,
 • rodičům žáků.

Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer


Buy now!]]>
2014-10-22 11:09:37
Význam domácí přípravy pro začínajícího školáka http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=3&catid=66 Authors: Šulová, Lenka a kol.
ISBN: 9788074785429
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2014-10-22 11:05:06
Language: English
Price:


Publikace komplexně řešítéma nástupu do školy a s tím spojených školních povinností (domácí příprava na školu), a to s respektem ke třem hlavním aktérům, jichž se to týká – tedy k začínajícím školákům, jejich rodičům a učitelům. Obsah publikace je však jednoznačně zaměřen na dítě a jeho zdravý psychický vývoj během nástupu do školy a prvních let školní docházky.

Pro detailnější objasnění procesu, kterým dítě po nástupu do školy prochází, věnujeme v publikaci pozornost tomu, jak rodiče dítě na školu připravují, volbě školy ve vztahu k výchovným přístupům, uplatňovaným v rodině i ve vztahu k osobnostním předpokladům dítěte. Samostatné téma publikace je adaptace na školu, již je důležité vnímat jako proces, a nikoliv otázku týdenního horizontu. Za velmi důležité považujeme společné hledání možností, jak tento důležitý vývojový zlom dítěti co nejvíce usnadnit, a to především v oblastech součinnosti rodičů, učitelů a malých školáků. Publikace nabízí též kapitoly, které popisují vývojové charakteristiky dítěte předškolního a dítěte mladšího školního věku s důrazem na probíhající změny při nástupu do školy. Velká pozornost je věnována školní zralosti a jejímu určování a také školní úspěšnosti.

Publikace je určena především rodičům i ostatním členům rodiny budoucích školáků, ale také rodičům dětí, které již do školy začaly chodit. Dobře poslouží také učitelům dětí prvního stupně i učitelům předškolních zařízení, kteří chtějí své svěřence pro školu dobře připravit. Užitečná může být pro všechny trenéry, lektory a vychovatele dětí, které zahájily nebo zahájí školní docházku. Je využitelná sociálními pracovníky či opatrovnickými soudci pro získání lepšího vhledu do náročné životní situace, kterou je počínající školní docházka pro dítě. Snad lze říci, že může být užitečným textem také pro psychologickou a pedagogickou obec, a to především pro studenty a pro dětské psychology či speciální pedagogy.


Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer


Buy now!]]>
2014-10-22 11:05:06
Bez léčby to jde : Proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=164&catid=57 Authors: Nepustil, Pavel
ISBN: 9788021067547
Publisher: nakladatelství MU Brno
Publication date: 2014-10-20 15:52:31
Language: English
Price:


Kniha se zabývá možnostmi ukončení dlouhodobého užívání návykových látek bez odborné pomoci. Zahraniční výzkumy dostatečně prokazují, že lidí, kteří se s těmito problémy vypořádají bez pomoci odborníků, je daleko více než léčených závislých. Tato práce je jednou z prvních, která fenomén tzv. přirozeného zotavení popisuje v českém prostředí, navíc u uživatelů specificky české drogy – pervitinu. Autor realizoval devatenáct narativních rozhovorů s bývalými uživateli pervitinu, sedm z nich detailně analyzoval a jejich jedinečné příběhy nabízí v této knize.

Více informací na stránkách nakladatelství Masarykovy university Brno


Buy now!]]>
2014-10-20 15:52:31
Psychologie dítěte http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=96&catid=73 Authors: Jean Piaget
ISBN: 9788026206910
Publisher: Portál
Publication date: 2014-10-15 14:13:25
Language: English
Price:Kniha shrnuje hlavní výsledky pětačtyřicetileté práce ženevské psychologické školy. Jean Piaget v ní spolu se svou žákyní a nástupkyní na ženevské univerzitě podává syntetický obraz vývoje dítěte od narození do adolescence. Je to obraz plastický, bohatě členěný a zároveň teoreticky podložený. Poskytuje ucelený pohled na vývoj lidského jedince a obohacuje novými hledisky jeho úvahy o výchovných cílech a prostředcích.

Jean Piaget (1896–1980), švýcarský psycholog, biolog, logik a epistemolog, známý především svými pracemi o vývojové psychologii. Stal se profesorem psychologie, sociologie a filozofie vědy na univerzitách v Neuchâtel, Ženevě a Lausanne. Jako profesor posléze působil na pařížské Sorbonně, kde založil Mezinárodní centrum genetické epistemologie. Zároveň byl ředitelem Mezinárodní komise pro vzdělávání, jež se stala součástí UNESCO. Mezi hlavní přínosy Piagetovy práce patří jeho uspořádání teorie kognitivního vývoje dítěte, který rozdělil do několika stadií. Patří mezi nejcitovanější psychology 20. století.

Kniha v nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-10-15 14:13:25
Sociální patologie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=23&catid=68 Authors: Fischer, Slavomil; Škoda, Jiří
ISBN: 9788024750460
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-10-01 12:37:24
Language: English
Price:


Závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení , 2., rozšířené a aktualizované vydání.

Pro studium problematiky sociálně patologických jevů je k dispozici jak řada vysoce odborných knih, tak těch, jež se snaží v lepším případě o popularizaci, v tom horším jdou pouze po senzacích, bez ambice rozkrýt hlubší souvislosti. Odborných publikací, které by byly přínosem jak pro odborníky a specialisty, tak i pro studenty a další případné zájemce, je bohužel poskrovnu. Jednou z nich je právě tato kniha. Mohou ji využít jak pracovníci, kteří se na řešení sociálně deviantních a patologických jevů již v praxi podílejí, tak specialisté na vědeckých pracovištích. Je ale též určena vysokoškolským studentům, kteří se připravují na práci v tzv. pomáhajících profesích, tedy budoucím vychovatelům, sociálním pracovníkům, terapeutům, etopedům, speciálním pedagogům apod., a studentům učitelských a zdravotnických oborů. Vzhledem ke společenskému zájmu o projednávaná témata poslouží i dalším zájemcům z řad širší veřejnosti.

Více informací, obsah na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2014-10-01 12:37:24
Podpora rodiny http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=214&catid=70 Authors: Matoušek, Oldřich; Pazlarová, Hana a kol.
ISBN: 9788026206972
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-09-29 14:02:05
Language: English
Price:


Manuál pro pomáhající profese.

Záměrem manuálu je formulovat pragmatické východisko pro práci s tzv. mnohoproblémovými rodinami. Manuál poskytuje praktické instrukce týkající se procesu práce s rodinou (mj. navázání kontaktu, práce s obranami, ochrana pracovníka, spolupráce organizací), dále instrukce pro intervenci v hlavních sférách fungování rodiny (zaměstnání, bydlení, výživa, ochrana zdraví, vedení domácnosti, výchova dětí aj.) a konečně vodítka pro práci s rodinami, v nichž jeden vážný problém dominuje (např. domácí násilí, závislost na návykových látkách, pobyt ve vězení, duševní nemoc).
Doc. PhDr. Oldřich Matoušek učí na katedře sociální práce FF UK v Praze. Má za sebou dlouholetou praxi klinického psychologa a psychoterapeuta. Je autorem řady odborných publikací, v posledních letech zejména z oblasti sociální práce.
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D., je odbornou asistentkou na katedře sociální práce FF UK v Praze. Zaměřuje se na práci s dětmi v ústavních zařízeních, pěstounskou péči a práci s ohroženými dětmi. Je rovněž autorkou odborných publikací.

 

Více informací, ukázky na stránkách nakladatelství Portál

 

 


Buy now!]]>
2014-09-29 14:02:05
Odměny a tresty ve školní praxi http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=171&catid=66 Authors: Čapek, Robert
ISBN: 9788024746395
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-09-25 16:15:32
Language: English
Price:


Jednou z nejdůležitějších aktivit učitele ve třídě je odměňování a trestání. Tyto činnosti souvisejí nejen s kázní a udržováním pravidel ve třídě, ale také s motivací, třídním klimatem i se vztahem žáků ke vzdělávání vůbec. Učitel by měl používat takové strategie, které jsou výhodné a efektivní, a to nejen krátkodobě. Není důležité pouze správně trestat, ale také vytvářet ve třídě klima působící preventivně proti nevhodnému chování. Nestačí jen vhodně odměňovat, ale je třeba promyšleným posilováním žáky motivovat. Učitel musí znát postup při vyšetřování školní krádeže, ale ještě důležitější je, aby uměl správně hodnotit a klasifikovat. Teoretický text je doplněn řadou ilustrativních kazuistik ze školních tříd a pro čtenáře jsou připravena i praktická doporučení a zajímavé podněty k zamyšlení.

Více informací, obsah, ukázky na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2014-09-25 16:15:32
Sociální pedagogika http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=131&catid=66 Authors: Procházka, Miroslav
ISBN: 9788024734705
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-09-18 15:20:13
Language: English
Price:


Sociální pedagogika je disciplína, studijní obor i předmět individuálního zájmu, jenž se stal v současné době velmi frekventovaným. Přinášíme vám proto ucelenější přehled problematiky, která je předmětem zájmu sociální pedagogiky a pokoušíme se tak o komplexní pohled na minulost i současnost tohoto oboru. Kniha se zaměřuje zejména na oblasti, jako je vliv prostředí a výchovy, sleduje dále rozmanitost výchovných vlivů jednotlivých sociálních prostředí a koncentruje se na některé činnosti, v nichž se realizuje sociálně pedagogická praxe. Důraz sociální pedagogiky na otázky výchovného vlivu sociálního prostředí vám umožní porozumět problémům současné rodiny, školy a vlivu vrstevníků na děti a mládež. Autor v přehledové publikaci nezapomněl ani na témata negativních sociálních vlivů a na sociální prevenci.

Více informací, obsah, ukázky na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2014-09-18 15:20:13
Psychodiagnostika dětí a dospívajících http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=205&catid=73 Authors: Svoboda, Mojmír (ed.); Krejčířová, Dana; Vágnerová, Marie
ISBN: 9788073675660
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-09-10 12:06:28
Language: English
Price:


Psychodiagnostika je základním pracovním nástrojem psychologů v mnoha oblastech praxe i výzkumu. Stále roste zvláště význam psychodiagnostiky dětí a dospívajících, mj. v souvislosti s individualizací přístupu ve vzdělávání a s integrací postižených dětí do běžných škol. Publikace navazuje na knihu prof. M. Svobody Psychologická diagnostika dospělých a pokrývá metody diagnostiky dětí, specifické zejména vývojovým rozměrem sledovaných jevů. Kniha uvádí stručně metodologická východiska diagnostiky, zásady formulace nálezů (s příklady), ale především představuje jednotlivé klinické a testovací metody v dětské psychodiagnostice. Ve speciální části probírá širokou škálu oblastí aplikace dětské diagnostiky podle situací, poruch a postižení a uvádí pro ně specifická diagnostika doporučení.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-09-10 12:06:28
Násilí není řešení http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=134&catid=53 Authors: Herzog, Rupert
ISBN: 9788072388509
Publisher: nakladatelství Fraus
Publication date: 2014-09-01 16:40:36
Language: English
Price:


Publikace „Násilí není řešení" analyzuje pojem násilí, hledá jeho příčiny a podmínky, za kterých se mu „daří". Zaměřuje se na aktuální a mimořádně závažný projev násilí ve školním prostředí, totiž na šikanování, resp. mobbing, jak autor tento jev označuje. Na problematiku šikanování autor nazírá jako na sociální problém.

Zkoumá jeho formy a průběh. Srozumitelnou formou nabízí učitelům možnosti, jak šikanování předcházet a jak mu čelit. Vyjmenovává a charakterizuje podmínky účinnosti prevence násilí.

Knížka obsahuje řadu praktických cvičení a aktivit, které mohou učitelé použít v běžných školách, a to jak pro pochopení daného jevu a jeho účastníků, tak pro jeho předcházení a řešení. Najdeme v ní také řadu poznatků z vývojové psychologie, které jsou uváděny do souvislosti se zkoumanou problematikou. Čtenář zde dále nalezne řadu odkazů a kontaktů na české pomáhající instituce, které se věnují problematice násilí páchanému na dětech.

 

Více insormací na stránkách nakladatelství Fraus


Buy now!]]>
2014-09-01 16:40:36
Psychologie ve školní praxi http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=64&catid=68 Authors: Fontana, David
ISBN: 9788073677251
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-08-27 15:45:54
Language: English
Price:


Příručka pro učitele.
Přehled poznatků moderní psychologie, které mají vztah k problémům vzdělávání a výchovy.
Informace jsou předkládány srozumitelně a jsou vždy spojeny s aplikací na praktické činnosti učitele.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-08-27 15:45:54
Morální vývoj školáků a předškoláků http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=101&catid=73 Authors: Klusák, Miroslav
ISBN: 9788024623252
Publisher: nakladatelství Karolinum
Publication date: 2014-08-18 15:52:54
Language: English
Price:


Monografie Morální vývoj školáků a předškoláků. Paradigmatické výzvy dle Jeana Piageta představuje podrobnou analýzu výzkumu Jeana Piageta v oblasti morálního vývoje dítěte. Text je členěn do dvou oddílů. Ve své první, interpretační části nabízí náhled do Piagetovy teorie morálního vývoje dítěte s důrazem na morální výzvy, které dítě během svého vývoje přijímá a které jej „posouvají“ od egocentrické heteronomie k decentrované autonomii. Druhá, faktografická část zprostředkovává zakotvení Piagetovy teorie v empirii. Čtenáři jsou zde nabízeny k vlastní interpretaci všechny výzkumné situace, ze kterých Piagetova teorie vychází. Vývojové výzvy plynoucí z těchto situací kniha sdružuje do tří oborů uplatnění dětského morálního hodnocení: konflikty s autoritou, problematika trestání a instituce her organizovaných jako soutěž. Autor rovněž analyzuje účast dětí na tomto typu her a skutečnost, proč Piaget považoval právě tyto hry za nejvíce inspirativní pro vývoj dětského morálního hodnocení a jak toto hraní zkoumal.

Více informací na stránkách nakladatelství Karolinum


Buy now!]]>
2014-08-18 15:52:54
Cílená zpětná vazba http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=72&catid=66 Authors: Reitmayerová, Eva; Broumová, Věra
ISBN: 9788026202226
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-08-11 13:08:52
Language: English
Price:


Metody pro vedoucí skupin a učitele.

Cílená zpětná vazba se využívá vědomě či nevědomě prakticky ve všech oblastech vzdělávání, při aktivitách pro volný čas dětí, mládeže i dospělých, v kurzech pro pracovní týmy, v poradenství a supervizi, v pomáhajících profesích. Kniha podrobně seznamuje s cílenou zpětnou vazbou, v českém kontextu známou i jako reflexe, review, debriefing apod., a to prakticky, na konkrétních případech, včetně rozboru problémových situací a přehledu teoretických základů. Ukazuje, jak může být cílená zpětná vazba přínosná jak pro instruktora, učitele, trenéra, supervizora, tak pro účastníky.
Kniha obsahuje více než 80 strukturujících technik, vyzkoušených v praxi. U každé techniky je podrobně popsáno její provedení, variace i využití v různých věkových skupinách.
Příručka je určena pracovníkům v oblasti zážitkové pedagogiky, pedagogům všech typů škol, vedoucím táborů a akcí pro děti, mládež i dospělé, vedoucím kolektivů, studentům pedagogiky, psychologie a sportu.

Další informace, ukázky na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-08-11 13:08:52
Rizikové a antisociální chování v adolescenci http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=43&catid=73 Authors: Nielsen Sobotková Veronika a kolektiv
ISBN: 9788024740423
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-06-27 12:36:53
Language: English
Price:


Antisociální chování dospívajících je přítomné v každé generaci, mění se pouze jeho projevy.
Kniha se zaměřuje nejen na popis tohoto chování, ale také na vztah mezi ním a užíváním návykových látek, a zejména na tři nejvýznamnější socializační kontexty vývoje v adolescenci – rodinu, školu a prostředí vrstevníků. V každé kapitole jsou uvedeny výsledky vlastního výzkumu, který se zabývá těmito tématy.
Publikace je je určena především odborníkům, psychologům, pedagogům, sociálním pracovníkům a studentům těchto oborů, dále lidem z pomáhajících profesí a v neposlední řadě rodičům, jejichž děti procházejí tímto mnohdy nelehkým obdobím.

Více informací na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2014-06-27 12:36:53
Dívčí a chlapecká identita http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=14&catid=73 Authors: Janošová, Pavlína
ISBN: 9788024722849
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-06-18 16:40:25
Language: English
Price:


Vývoj a úskalí.

Problematika dívčí a chlapecké identity je jedním z nejaktuálnějších témat na hranici sociální a vývojové psychologie a psychologie osobnosti. Autorka předkládá detailní přehled o pohlavním vývoji a jeho alternativách v jednotlivých obdobích i o specifikách vývoje genderově "nestandardních" dětí. Ovlivňuje rodinná situace formování rodové identity? Co je to vlastně intersexualita? Jak moc jsme ovlivněni okolím a stereotypy, do jaké míry jsou poruchy identity dědičné? Rádi byste našli na tyto a další otázky srozumitelné odpovědi, bez nutnosti se pídit po střípcích informací v zahraniční literatuře či na internetu? Snažíte se lépe porozumět chování dětí a dospívajících? Pak je tato publikace určena právě vám.

Více informací, obsah, ukázky na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2014-06-18 16:40:25
Psychoterapeutické systémy http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=204&catid=69 Authors: Prochaska, James O.; Norcross, John C.
ISBN: 8071697664
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-06-12 11:22:44
Language: English
Price:


Průřez teoriemi.

Vyvážená, obsažná učebnice analyzující čtrnáct hlavních psychoterapeutických směrů 20. století. Čtenář je s každým systémem seznamován postupně z hlediska teorie osobnosti, terapeutického procesu a vztahu a prostřednictvím fascinujících kazuistik. Hypotetický komplikovaný model jednoho případu je řešen různými terapeutickými přístupy. Integrativní rámec knihy respektuje jak základní podobnosti, tak i bazální rozdíly mezi jednotlivými psychoterapeutickými směry a nabízí srovnání jejich účinnosti. Srovnávací analýza je založena na transteoretickém modelu. Text ukazuje síly a slabiny jednotlivých psychoterapeutických postupů a pomáhá je zbavit nánosu mystiky. Jde o základní publikaci pro každého, kdo se psychoterapií vážně zabývá nebo vede výcvik. Autoři patří ke špičce mezi severoamerickými psychology a psychoterapeuty.

Více informací na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2014-06-12 11:22:44
Sebepoškozování http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=128&catid=68 Authors: PLATZNEROVÁ, A.
ISBN: 9788072626069
Publisher: Galén
Publication date: 2014-06-11 16:08:57
Language: English
Price:


Záměrné sebepoškozování je jev, s nímž se dnes psychiatři a psychoterapeuti ve své praxi setkávají stále častěji. Zdá se, že narůstající počet mladých lidí v „objektivních" nebo „subjektivních" životních krizích sahá po žiletce či hořící cigaretě a zaměřuje svou „agresivitu" proti sobě. Tato publikace vysvětluje, že nejde o agresivitu v zjednodušujícím slova smyslu, že cílem sebepoškození je jen v malém zlomku případů smrt a že naopak sebepoškozování je nezralou snahou o přežití. Stejně tak je z lékařského hlediska důležité v přístupu k poškozujícím se lidem pochopit jejich konkrétní motivy a emoční a myšlenkové vzorce vedoucí k sebepoškození. Kniha je určena v první řadě psychiatrům a psychoterapeutům, kterým kromě jiných důležitých informací a praktických zkušeností nabízí konkrétní diagnostické a terapeutické postupy. Bude však také přínosem pro pracovníky ve školství a sociální oblasti, respektive pro všechny, kdo chtějí více rozumět - a tedy umět lépe pomoci - poškozujícím se lidem.

Více na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2014-06-11 16:08:57
Školní poradenství http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=76&catid=66 Authors: Knotová, Dana a kol.
ISBN: 9788024745022
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-06-11 15:37:02
Language: English
Price:


Tým spoluautorek působících v akademické sféře i v každodenní školní praxi předkládá publikaci, v níž zejména pracovníci školních poradenských pracovišť naleznou informace, praktické rady a doporučení na bázi aktuálních trendů v poradenství, psychologii, pedagogice, speciální pedagogice a v dalších příbuzných oborech. Text poskytuje odborný pohled na témata, s nimiž se výchovný poradce v každodenní praxi setkává, a nabízí náměty na řešení problémů, se kterými se musí kompetentně vypořádávat. Kniha poslouží také jako studijní pomůcka zejména studentům pedagogických oborů.

Více informací na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2014-06-11 15:37:02
Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=32&catid=72 Authors: Carter, Cheryl R.
ISBN: 9788026206217
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-06-03 15:38:22
Language: English
Price:


Praktický rádce pro rodiče i učitele.

Zase nemá domácí úkol? Zase nedává pozor a ruší? Rodiče a učitelé dětí s poruchami pozornosti a hyperaktivitou zkoušejí často první poslední, střídají odměny a tresty, ale máloco zabere. Jednou z cest je dovést děti s ADHD a ADD k tomu, aby se naučily samy si zorganizovat své věci i to, co dělají. Podle autorky na děti s ADHD a ADD platí zábava spojená s individuálním přístupem, pravidly, jednoduchostí a plánováním času. Všechno, co děti učíme, bychom jim podle ní měli nejprve předvést, pak na tom s nimi spolupracovat, poté dohlížet na to, jak to zkoušejí udělat samy, nechat je práci provést samostatně a nakonec zkontrolovat, jak se jim to povedlo. Kniha je plná praktických tipů, které pomohou zvládnout výzvu, již představuje ADHD a ADD.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-06-03 15:38:22
Multikulturní výchova http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=193&catid=58 Authors: Bihelerová, Maja a kol.
ISBN: 9788087553183
Publisher: nakladatelství RAABE
Publication date: 2014-05-28 14:55:25
Language: English
Price:


Publikace nabízí náměty, pomocí kterých můžete žákům přiblížit národy, jejich historii, kulturu a zvyky z celého světa. Navštívíte evropské státy, ale i daleký Denpasar na indonéském ostrově Bali. Seznámíte žáky s romským jazykem, romskou poezií a kulturou tohoto národa.

Více informací na stránkách nakladatelství RAABE


Buy now!]]>
2014-05-28 14:55:25
Motivační rozhovory v praxi http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=123&catid=69 Authors: Soukup, Jan
ISBN: 9788026206071
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-05-20 16:05:44
Language: English
Price:


Motivační rozhovory jsou komunikačním přístupem zaměřeným na podporu klientů v nalézání a rozvíjení vnitřní motivace ke změně chování. V posledních dvaceti letech se motivační rozhovory rozvinuly do respektované metody, jejíž využití přesahuje oblast léčby závislostí, kde původně vznikly, a nalézá uplatnění při prevenci, léčbě i podpoře udržení dosažených změn v oblasti sociální práce, v praktickém lékařství, v psychiatrii, v nápravných zařízeních, při práci s mladistvými nebo v koučování. Předkládaná publikace popisuje procesy změny chování a ukazuje, jak úspěšně pracovat s motivací. Jádrem textu je seznámení s dílčími technikami a s celkovou strategií vedení motivačních rozhovorů. Důraz je kladen na základní vztahový přístup charakterizovaný spoluprací, respektem, zájmem a pomocí klientům hledat vlastní motivaci, nápady a cesty ke změně. Témata jsou zpracována s ohledem na praktické využití a ilustrována množstvím příkladů.
PhDr. Jan Soukup, Ph.D., je klinický psycholog a psychoterapeut, pracoval v neziskových organizacích i ve zdravotnictví, vyučuje na katedře adiktologie 1. LF UK v Praze, lektor výcviků v motivačních rozhovorech. Absolvoval výcviky v rogersovské psychoterapii, v motivačních rozhovorech, v taneční a pohybové terapii.

Další informace a ukázka na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-05-20 16:05:44
Psychopatologie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=52&catid=68 Authors: Orel, Miroslav a kol.
ISBN: 9788024737379
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-05-12 15:52:40
Language: English
Price:


Psychopatologie se zabývá psychickými poruchami. Věnuje se jak příčinám, průběhu a prognóze, tak diagnostice, třídění, léčbě a prevenci duševních poruch a stavů. Počty lidí s nějakou formou narušení psychického stavu mají celosvětově stoupající tendenci. Znalost základů psychopatologie tak dnes patří k nepostradatelným předpokladům pro práci ve všech pomáhajících profesích (u psychologů, sociálních pracovníků, zdravotníků, pedagogů apod.). Poznatky o duševních poruchách jsou nezbytné pro studující příslušných oborů, mohou však být k užitku i zájemcům z řad širší veřejnosti. Moderní a přehledná publikace přibližuje základní témata obecné i speciální psychopatologie. Vychází z klinické praxe i z výuky v rámci univerzity, a tvoří tedy kompendium širokého oboru.

Více informací, obsah, ukázky na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2014-05-12 15:52:40
Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=228&catid=73 Authors: Svoboda, Jan
ISBN: 9788026206033
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-05-05 14:39:02
Language: English
Price:


Cílem knihy je předat čtenáři podstatné a výzkumy získané informace o současných dětech, a to v souvislosti s řešením situací, které běžně nastávají. Obecně jsou stížnosti na zvyšující se dětskou agresivitu. Ta opravdu existuje, vždy ale jako důsledek, není příčinou sama o sobě. Text pomáhá čtenáři pochopit, co je příčinou agresivity u dětí, a navrhuje možné postupy řešení. Také upozorňuje na zásadní výchovné chyby, kterých se dopouštějí současní rodiče – hlavně pod tlakem výchovných mýtů, které konzumní společnost propaguje. Veškerá teoretická pojednání jsou doplněna kazuistikami a jejich řešením, díky čemuž je problém nahlížen v širších souvislostech.
Kniha je určena především vyučujícím v MŠ a v prvních dvou třídách školy ZŠ. Kniha osloví také rodiče a vychovatele dětí věkové skupiny předškolních dětí a dětí těsně po zahájení školní docházky.

 

Více informací na stránkách nakladatelství Portál

 


Buy now!]]>
2014-05-05 14:39:02
Právo pro ředitele škol v kostce http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=185&catid=66 Authors: Puškinová, Monika
ISBN: 9788074783975
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2014-04-30 12:03:36
Language: English
Price:


Cílem publikace Právo pro ředitele škol v kostce je poskytnout ředitelům veřejných škol a školských zařízení informace, které jsou podstatné pro základní oblasti jejich činnosti, a to ve stručné a jasné formě.

Oblasti činností ředitele veřejné školy nebo školského zařízení jsou rozděleny tematicky a seřazeny od témat obecných k tématům konkrétním. Klíčovým momentem každé oblasti je praktický úhel pohledu ředitele veřejné školy nebo školského zařízení, který je možné vyjádřit dvěma otázkami: Co musím nebo můžu udělat v této oblasti ve vztahu k žákům, rodičům, zaměstnancům, zřizovateli, dodavatelům atd.? Kdy, v jakých lhůtách nebo dobách to musím nebo můžu udělat?

Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer


Buy now!]]>
2014-04-30 12:03:36
Péče a vzdělávání dětí v raném věku http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=144&catid=66 Authors: Syslová, Zora; Borkovcová, Irena; Průcha, Jan
ISBN: 9788074783548
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2014-04-30 11:49:49
Language: English
Price:


Publikace se snaží pohlédnout na současné české vzdělávání a péči v raném věku prostřednictvím komparace s vybranými zeměmi Evropské unie a Novým Zélandem. Autoři si kladou za cíl přispět k pochopení myšlenek kurikulární reformy a přinést inspiraci ke zvyšování kvality nejen na úrovni každodenní praxe v mateřských školách, ale i na úrovni systému předškolního vzdělávání a péče o děti raného věku.

Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer


Buy now!]]>
2014-04-30 11:49:49
Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=89&catid=66 Authors: Thumsová, Martina
ISBN: 9788074784002
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2014-04-30 11:44:50
Language: English
Price:


Kniha Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů seznamuje čtenáře s hlavními zásadami pro uskutečňování pracovních cest a uvádí příklady výpočtů cestovních náhrad i příklady stanovení pracovní doby při pracovních cestách ve školství. Zaměřuje se na školy zřízené samosprávními územními celky, tedy na školy plně financované z veřejných rozpočtů.

Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer


Buy now!]]>
2014-04-30 11:44:50
Výchova k reprodukčnímu zdraví http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=161&catid=61 Authors: Neklapilová, Vladimíra a kol.
ISBN: 9788087553718
Publisher: nakladatelství Raabe
Publication date: 2014-04-28 16:14:31
Language: English
Price:


Praktické náměty pro výuku Výchovy ke zdraví na 2. stupni ZŠ.

V publikaci naleznete nejen inspiraci, ale i návod, jak nenásilně začlenit sexuální výchovu do výuky. Publikace obsahuje čtyři tematické celky, ve kterých se žáci seznámí se zásadami intimní hygieny, fyzickými a psychickými rozdíly mezi mužem a ženou, plánovaným rodičovstvím a s tím, jak je prezentována sexualita v médiích. Pomocí příběhů ze života varujete žáky před výskytem a riziky pohlavních onemocnění.

Více informací na stránkách nakladatelství Raabe


Buy now!]]>
2014-04-28 16:14:31
Zneužití http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=93&catid=68 Authors: Röhr, Heinz-Peter
ISBN: 9788026206019
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-04-23 14:09:33
Language: English
Price:


Léčba následků sexuálního či emočního násilí.

Lidé, kteří byli ve svém dětství vystaveni sexuálnímu nebo emočnímu zneužívání, trpí často ještě po desetiletích následky těchto prožitků. Zneužívání představuje vždy masivní zásah do osobnosti člověka a vede k duševním či tělesným následkům. Dotyční přicházejí do psychoterapie s nejrůznějšími obtížemi – problémy s vlastní identitou, sexuálními obtížemi, psychosomatickými poruchami, depresemi a úzkostmi, závislostí, často též s ohrožením sebevražedným jednáním.
Heinz-Peter Röhr opět na pozadí pohádky bratří Grimmů (Allerleirauh) a na četných kazuistikách z vlastní psychoterapeutické praxe fenomén sexuálního a emočního zneužívání popisuje, dává porozumět jeho následkům a ukazuje možnosti léčby a uzdravení.
Heinz-Peter Röhr se 25 let zabývá psychoterapií závislostí na odborné klinice v německém Fredeburgu.

Více informací, ukázky na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-04-23 14:09:33
Sociální práce pro pedagogické obory http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=114&catid=70 Authors: Gulová, Lenka
ISBN: 9788024733791
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-04-15 15:46:28
Language: English
Price:


Publikace se snaží přiblížit studentům pedagogických oborů disciplínu sociální práce, která může budoucím pedagogům odhalit mechanismy a strategie tohoto pomáhajícího oboru. Teorii sociální práce doplňuje výzkumné šetření mezi odborníky, kteří se v této oblasti dlouhodobě angažují. Čtenář má možnost nahlédnout prostřednictvím výzkumné analýzy do náročné profese, která vzhledem k současné společenské situaci zažívá velký rozmach. Pedagogičtí pracovníci se v rámci své práce setkávají se složitými sociálními situacemi žáků a právě studium témat sociální práce a spolupráce se sociálními pracovníky nabízí vhled do těchto situací a zefektivňují jejich řešení.

Více informací, obsah, ukázka na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2014-04-15 15:46:28
Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=86&catid=73 Authors: Vágnerová, Marie; Klégrová, Jarmila
ISBN: 9788024615387
Publisher: nakladatelství Karolinum
Publication date: 2014-04-14 15:18:50
Language: English
Price:


Publikace sleduje v dosud nejkomplexnější podobě problematiku psychologické diagnostiky dětí ve školním věku. Autorky nejprve zkoumají oblast kognitivních funkcí u standardní části dětské populace a v případě diagnostiky mentálně postižených dětí, nadprůměrně nadaných dětí a dětí ze specifi ckého sociokulturního prostředí. V kapitole o tzv. školní zralosti se věnují schopnostem plnění úkolu a sociální adaptace, opět v úzké souvztažnosti s praktickým školním poradenstvím a prací školního psychologa a s ohledem na děti trpící poruchami některých dovedností (čtení, psaní, počítání). Další kapitoly jsou zaměřeny na emoční charakteristiky a behaviorální projevy dítěte, problematiku školní úspěšnosti, motivace a sociální pozice v kolektivu třídy. Kniha nabízí obsahově bohatý materiál pro každodenní využití v praxi školních a poradenských psychologů i originální podněty pro další rozvoj odborné psychodiagnostiky.

 

Více informací na stránkách nakladatelství Karolinum

 

 


Buy now!]]>
2014-04-14 15:18:50
Dětská psychoterapie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=115&catid=69 Authors: LANGMEIER, J., BALCAR, K., ŠPITZ, J.
ISBN: 9788073677107
Publisher: Portál
Publication date: 2014-04-14 15:10:49
Language: English
Price:


Psychoterapeutická pomoc dětem má řadu specifik, daných především nutností respektovat ještě více než u dospělých vývojovou situaci dítěte a kontext jeho rodiny.

Učebnice podává přehled obecných otázek spojených s psychoterapeutickou pomocí dětem, představuje jednotlivé přístupy a formy terapie i možnosti jejich použití u vybraných skupin poruch (děti nemocné, týrané, užívající drogy aj.).

Nové, přepracované a rozšířené vydání knihy tří renomovaných českých autorů vedle základů oboru odráží i vývoj v posledním desetiletí. Výklad je doplněn řadou příkladů a kazuistik.

Recenze knihy na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2014-04-14 15:10:49
Dětská psychoterapie a poradenství http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=49&catid=69 Authors: GELDARD, K., GELDARD, D.
ISBN: 9788073674762
Publisher: Portál
Publication date: 2014-04-14 15:08:34
Language: English
Price:


Kniha je praktickým úvodem do oblasti psychoterapeutické a poradenské práce s dětským klientem, který nabízí jak teoretické základy, tak přehled zásad a dovedností využitelných v praxi.

Terapeut či poradce v knize najde popis dovedností specifických pro práci s dětmi, seznámí se s integrativním modelem dětské psychoterapie a poradenství, získá řadu podnětů jak využívat při práci různé druhy pomůcek, technik a aktivit.

Knihu doplňuje 30 praktických pracovních listů, které lze využít při práci se specifickými tématy, jako je např. sebevědomí nebo zvládání emocí.

Dětskou psychoterapii a poradenství uvítají psychologové, psychiatři, psychoterapeuti, pracovníci poraden, ale také sociální pracovníci a učitelé.

Recenze a ukázky na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2014-04-14 15:08:34
Agresivita dětí http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=180&catid=73 Authors: ANTIER, Edwige
ISBN: 9788073678814
Publisher: Portál
Publication date: 2014-04-14 15:07:48
Language: English
Price:


Co si počít s agresivitou svého dítěte.

Agresivita je především energie, síla, která je nezbytná pro jeho vývoj. Výchova tedy nemá spočívat v tom, aby tuto sílu úplně potlačila, ale aby ji usměrnila a proměnila v energii prospěšnou dítěti. Autorka pomáhá rodičům a vychovatelům rozeznávat specifické projevy dětí v jednotlivých obdobích jejich věku (od narození do dospívání) a dává rady, jak na ně reagovat. Kapitoly obsahují charakteristiky jednání podle věku dítěte, správná slova, podněty k jednání, výběr her, příklady z psychoterapeutické praxe, objasňují roli otce aj.

Ukázky z knihy na stránkách vydavatele

Recenze od Milana Nakonečného


Buy now!]]>
2014-04-14 15:07:48
Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=19&catid=66 Authors: KREJČOVÁ, L.
ISBN: 9788024734743
Publisher: Grada
Publication date: 2014-04-14 15:07:16
Language: English
Price:


Publikace se primárně zabývá procesem socializace a rozvojem sociálních dovedností dospívajících v prostředí střední školy.

V této souvislosti se věnuje také motivaci středoškolských studentů ke školní práci, interakci s vrstevníky i učiteli, výskytu rizikového chování ve škole a jeho prevenci. Prezentované informace jsou založeny na soudobých tuzemských i zahraničních výzkumech i současné praxi středních škol v ČR.

Publikace je určena studentům učitelství a učitelům se zaměřením na terciární vzdělávání. Mohou z ní čerpat také studenti psychologie a pedagogiky, kteří se věnují práci s dospívajícími. V neposlední řadě je užitečná poradenským pracovníkům, kteří působí ve školských poradenských zařízeních.

Obsah knihy a ukázky na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2014-04-14 15:07:16
Strachy v období rané adolescence http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=57&catid=73 Authors: Michalčáková, Radka
ISBN: 9788087029152
Publisher: nakladatelství Barrister Principal
Publication date: 2014-04-14 15:06:12
Language: English
Price:


Cílem publikace je přiblížit jednu ze základních lidských emocí – strach – v širším kontextu vzájemných souvislostí. Zdánlivě jednoduchá emoce strachu je ovlivňována celou řadou vlivů od dispozičních charakteristik osobnosti až k působení vnějšího prostředí; to vše vsazeno do dlouhodobého procesu vývoje pak vytváří úplnou mozaiku této v životě člověka tolik důležité emoce. Autorka se zaměřila na období plné vývojových změn – na počátek adolescence. Díky otevřenosti a vstřícnosti respondentů výzkumu se tak dovídáme o podobě strachů prožívaných současnými dospívajícími.

 

Více informací na stránkách nakladatelství Barrister Principal


Buy now!]]>
2014-04-14 15:06:12
Vztahy v dospívání http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=233&catid=73 Authors: Macek, Petr; Lacinová, Lenka
ISBN: 9788087474464
Publisher: Nakladatelství Barrister Principal
Publication date: 2014-04-14 15:05:59
Language: English
Price:


Publikace Vztahy v dospívání shrnuje různé aspekty vývoje vztahů dospívajících, kterým nebylo dosud věnováno v tuzemské odborné literatuře mnoho pozornosti. Studie v ní prezentované mají přehledový charakter a autoři do většiny z nich zasazují také výsledky vlastních relevantních výzkumů. Autorský tým je z převážné většiny tvořen pracovníky Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kteří se zabývají vztahy adolescentů v nejrůznějších souvislostech v rámci řešení výzkumného záměru MŠMT 0021622406 „Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny: vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti“.

„Monografie Vztahy v dospívání je unikátní v tom smyslu, že detailně a přehledně shrnuje mnohé aspekty vývoje vztahů dospívajících, jimž nebylo dosud věnováno v naší odborné literatuře mnoho pozornosti. Řada tradičních názorů je zde revidována a aktualizována – publikace reflektuje změny společensko-historické a kulturní, které mají vliv na průběh a náplň období dospívání. Bez nadsázky lze uvést, že předkládaná monografie nemá vzhledem ke své komplexnosti v současné české psychologické literatuře konkurenci.“

doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

 

Více informací na stránkách nakladatelství Barrister Principal


Buy now!]]>
2014-04-14 15:05:59
Emoční poruchy v dětství a dospívání http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=85&catid=73 Authors: Pöthe, Peter
ISBN: 9788024745855
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-04-14 15:05:45
Language: English
Price:


Renomovaný český autor MUDr. Peter Pöthe předkládá čtenářům řadu nosných a inspirativních psychoanalytických objevů. Formou napínavého čtení se snaží předat co největší množství informací z oblasti psychoanalýzy dětí a dospívajících, vývojové psychologie a psychiatrie, věnuje se terapii i diagnostice. Vše doplňuje praktickými příklady ze své praxe. Publikaci zaměřil především na psychiatry, psychology, psychoterapeuty, sociální pracovníky, pediatry, pedagogy, vychovatele a učitele mateřských škol. Jistě však v mnohém obohatí rodiče i dospívající, kteří se trápí psychickými problémy.

2., doplněné a aktualizované vydání

Obsah, ukázky, další informace na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2014-04-14 15:05:45
Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=143&catid=73 Authors: Kriegelová, Marie
ISBN: 9788024723334
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-04-14 15:05:34
Language: English
Price:


Záměrné sebepoškozování je formou sebepoškozujícího chování. Stejně jako zneužívání alkoholu a jiných návykových látek, přejídání se a hladovění může sloužit jako strategie zvládání zátěže, technika navození relaxace, únik od bolestivé reality nebo daň za sociální interakci. Proto je třeba záměrné sebepoškozování chápat jako závažný problém a důkaz hluboké psychické nepohody, který vyžaduje pozornost odborníků i širší veřejnosti. Jeho výskyt se zvyšuje i v České republice a veřejná média se začínají o tuto problematiku zajímat, ovšem informovanost laické i odborné veřejnosti je stále spíše nízká. Publikace "Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci" je první českou monografií a je určena především odborníkům, kteří se ve své praxi s tímto fenoménem setkávají.

Obsah a další info na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2014-04-14 15:05:34
Psychické problémy v dospívání http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=95&catid=73 Authors: Carr-Gregg, Michael
ISBN: 9788026200628
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-04-14 15:05:25
Language: English
Price:


Dospívání – raná puberta a adolescence – je období, když už se mladý člověk necítí jako dítě, a přitom ještě není dospělý. Je to období plné emocí, které někdy zaplaví nejen dospívajícího člověka, ale i jeho okolí, a většinou samy odezní. Pokud se ale u dospívajícího projeví deprese či porucha příjmu potravy, problém s přijetím vlastního těla, úzkosti nebo úvahy o sebevraždě, měli bychom mu bez váhání podat pomocnou ruku. Psychické problémy však mohou zůstat skryty, nemusíme o nich vědět a naše dítě se pak trápí. Kniha nabízí rady, jak poznat, že se s dospívajícím „něco děje“ a že to „něco“ není běžným projevem dospívání, ale že se jedná o vážné obtíže. Autor v knize vysvětluje, jak vypadají běžné projevy dospívajících, a velmi přístupnou formou objasňuje psychické obtíže, s nimiž se dospívající mohou potýkat. Publikaci doprovodila předmluvou Jana Kocourková. Kniha je určena pro rodiče, učitele a vychovatele dospívajících, psychology, kteří pracují s dospívajícími dětmi a mládeží.
Michael Carr-Gregg působí jako poradenský psycholog, na Novém Zélandu a v Austrálii založil sdružení pro skupinovou terapii pro dospívající CanTeen. Je ženatý a je otcem dvou dětí. V Portálu vyšla jeho kniha Puberťáci a adolescenti.

Více informací a ukázky na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-04-14 15:05:25
Internetová kriminalita páchaná na dětech http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=22&catid=73 Authors: Hulanová, Lenka, PhDr.
ISBN: 9788073875459
Publisher: nakladatelství Triton
Publication date: 2014-04-14 15:05:05
Language: English
Price:


Děti byly odjakživa snadnou kořistí pro pachatele jakékoli trestné činnosti, hlavně pro svou důvěřivou povahu, naivitu a nezkušenost. Děti oplývají přirozenou zvědavostí a dychtivostí zkoušet stále nové věci. Toto zkoušení a poznávání jim dnes velmi usnadňuje internet. Pachatelé internetové kriminality to vědí a dokážou toho patřičně využít. První část knihy nás na konkrétních příkladech seznamuje s nejznámějšími druhy internetové kriminality páchané na dětech a se základními psychologickými poznatky o pachatelích a obětech. Druhá část knihy je věnována výzkumu kazuistik dětských obětí internetové kriminality a zkušenosti dnešních dětí s internetem.

Kniha je určena nejen odborníkům z řad psychologů, pedagogů, kriminalistů, sociálních pracovníků či soudců, ale i rodičům a laické veřejnosti, kterým mimo jiné poskytuje návod, jak děti v kyberprostoru chránit.

Více informací na stránkách nakladatelství Triton


Buy now!]]>
2014-04-14 15:05:05
Bezpečnost dětí na Internetu http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=116&catid=73 Authors: Eckertová, Lenka; Dočekal, Daniel
ISBN: 9788025138045
Publisher: Computer Press
Publication date: 2014-04-14 15:04:53
Language: English
Price:


Rádce zodpovědného rodiče.

Doufáte, že se vás a vašich dětí problémy na Internetu netýkají? Omyl! Přečtěte si tuto knihu a zjistíte, že vaše sladká nevědomost a jejich nemístná sebejistota může ublížit.
Tento průvodce obsahuje deset tematických okruhů – potíží, které se týkají každého uživatele počítače či mobilního telefonu s přístupem na Internet. Najdete v něm skutečné příběhy ze života a reálné situace. Poskytuje praktické rady: jak problémům předejít a jak je řešit, pokud nastanou. Doporučuje postupy a návody, kontakty na pomáhající pracoviště, tipy na vhodný software, odkazy na další zdroje informací. Na tvorbě knihy se podílelo více než dvě desítky odborníků, pro něž jsou zmíněná témata denním chlebem. Při čtení navíc nebudete potřebovat žádné speciální znalosti.
Autoři se v knize věnují mimo jiné těmto tématům:
- Skrytí agresoři na Internetu
- Pornografie v dětském pokoji
- Kdo vlastně sleduje vaše fotky
- Co nepatří na sociální sítě
- Virové odposlechy počítačů
- Počítačové hry: zlo, nebo přínos?
- Tresty rodičům za činy jejich dětí
- Kdo a kde vám pomůže

 

Více informací na stránkách nakladatelství Computer Press


Buy now!]]>
2014-04-14 15:04:53
Dětská řeč a komunikace http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=216&catid=73 Authors: PRŮCHA, J.
ISBN: 9788024736037
Publisher: Grada
Publication date: 2014-04-14 15:04:42
Language: English
Price:


Poznatky vývojové psycholingvistiky

Málokterá schopnost člověka je tak samozřejmá, jako je schopnost dítěte naučit se jazyk a tímto jazykem komunikovat. Ačkoliv osvojování jazyka dětmi je předmětem psychologického a lingvistického bádání již po dobu více než sto let, ani dnes není tento proces dokonale prozkoumán.

Kniha objasňuje proces osvojování jazyka a rozvoje komunikační schopnosti u dětí na základě teorií a výzkumů vývojové psycholingvistiky.Seznamuje čtenáře s nejnovějšími teoretickými a výzkumnými poznatky o tom, jak vzniká a vyvíjí se jazyková a komunikační schopnost u dětí od narození a během předškolního období.

Publikace je určena především studentům psychologie, lingvistiky, pedagogiky, vysokoškolským pedagogům těchto oborů a také učitelkám mateřských škol.

Ukázky z knihy na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2014-04-14 15:04:42
Dětská klinická psychologie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=36&catid=73 Authors: ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D.
ISBN: 9788024710495
Publisher: Grada
Publication date: 2014-04-14 15:04:33
Language: English
Price:


Dětská klinická psychologie, publikace komplexně mapující celý tento obor, vychází ve čtvrtém, přepracovaném a doplněném vydání.

Zahrnuje nejdůležitější oblasti psychodiagnostiky, psychoterapie a klinického poradenství, a oproti třetímu vydání se rozrostla o dvě nové kapitoly – jednak o oddíl vztahující se k poruchám řeči, jednak o téma agresivity v dětském věku.

Všechny ostatní části byly upraveny s ohledem na pokroky oboru a zohledňují současné výzkumné i klinické trendy. Například oddíl zaměřený na otázky psychodiagnostiky byl přepracován tak, aby nabídl čtenářům aktuální přehled nejdůležitějších diagnostických metod, včetně těch, které byly u nás vydány teprve v posledních letech. 

Více informací, ukázky a obsah knihy na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2014-04-14 15:04:33
Praxe dětského psychologického poradenství http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=141&catid=73 Authors: MATĚJČEK, Zdeněk
ISBN: 9788026200000
Publisher: Portál
Publication date: 2014-04-14 15:04:13
Language: English
Price:


Autor shrnuje praktické zkušenosti ze své mnohaleté poradenské práce, při níž vyšetřil přes třicet tisíc dětí. Hlásil se k biopsychosociálnímu přístupu, zároveň v knize zdůrazňuje tvořivost a respekt k jedinečnosti svých malých klientů.

Ještě více než o vědecký výklad témat mu jde o zpracování osobní zkušenosti a o osobní vyznání. Mezi probíraná témata patří: obecné zásady dětského psychologického poradenství a psychologického vyšetření dětí, poruchy učení, mentální retardace, mozkové dysfunkce, smyslové vady, poruchy emocí a chování vzniklé v dětství apod.

Více na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2014-04-14 15:04:13
Terapie ve speciální pedagogice http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=28&catid=69 Authors: Müller (ed.) Oldřich a kolektiv
ISBN: 9788024741727
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-03-31 16:14:29
Language: English
Price:


Podstatnou část knihy tvoří popis konkrétních terapií využitelných ve sféře působnosti speciální pedagogiky, tedy expresivních terapií:
* arteterapie,
* dramaterapie,
* teatroterapie,
* biblioterapie a poetoterapie,
* muzikoterapie,
* taneční terapie a terapeutický tanec.
Autoři se dále věnují:
* rehabilitaci,
* fyzioterapii,
* ergoterapii.
Publikace vycházející již ve druhém, přepracovaném vydání je určena studentům speciální pedagogiky, psychologie a dalších příbuzných oborů. Využít ji může rovněž široký okruh odborníků z praxe věnujících se znevýhodněným osobám.

Více informací na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2014-03-31 16:14:29
Rodičovství očima matek neklidných dětí http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=189&catid=72 Authors: Lacinová, Lenka; Kolčárková, Irena
ISBN: 9788087029473
Publisher: nakladatelství Barrister & Principal, o.p.s.
Publication date: 2014-03-19 13:27:34
Language: English
Price:


Vzhledem k současným požadavkům na vzdělání je evidentní, že jakékoli překážky představují mnohem závažnější problém, než tomu bylo před dvaceti, padesáti roky. Dítě musí zvládnout obrovské množství dovedností jiného druhu než v dřívějších dobách, vstřebat neuvěřitelné množství poznatků. Podstatný požadavek proto je, aby se dítě dobře soustředilo, aby bylo pozorné, ukázněné, vytrvalé – v tom se sice dnešní situace příliš neliší od minulosti, nicméně podstatná změna spočívá v tom, že u většiny vzdělávacích aktivit (ve škole i doma) musí být dítě v klidu! Proto představují stížnosti na neklid, živost dítěte od učitelů i od rodičů podstatný díl indikací na vyšetření v odborných institucích. Navíc vzhledem k tomu, že vychovatelé nemohou a nechtějí používat násilné metody ukázňování z dřívějších dob, je logické, že aktivity, neklidu, roztěkanosti musí mezi školáky přibývat. Odborníci jsou proto nuceni zabývat se těmito „jemnými odchylkami“ intenzivněji jak prakticky, tak i teoreticky. Hledají se způsoby, jak s výrazným neklidem zacházet, jak mu předcházet. Předložená práce Ireny Kolčárkové a Lenky Lacinové vykazuje jak lidskou, tak i odbornou potřebnost a relevanci.
Je velmi povzbuzující, že po letech sofistikovaných výzkumů využívajících kvantitativní přístupy při hledání vztahů mezi proměnnými použily autorky kvalitativní přístup. Je jednoznačně vhodný a přínosný.
PhDr. Václav Mertin


Více informací na stránkách nakladatelství Barrister & Principal, o.p.s.


Buy now!]]>
2014-03-19 13:27:34
Psychomotorické hry pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=61&catid=72 Authors: Blahutková, Marie; Klenková,Jiřina; Zichová, Dana
ISBN: 8021036273
Publisher: Nakladatelství Masarykovy univerzity
Publication date: 2014-03-17 14:26:03
Language: English
Price:


Publikace se zabývá problematikou poruch pozornosti a hyperaktivity a předkládá zájemcům psychomotorické hry, které jsou vhodné pro práci s těmito dětmi. Hry z oblasti pohybových aktivit jsou zaměřeny na rozvoj pozornosti a na relaxační a uvolňovací techniky s netradičními materiály a s netradičními přístupy. Doporučujeme ji zejména speciálním pedagogům, psychologům, psychoterapeutům, ale i pedagogickým pracovníkům.

Více informací na stránkách Nakladatelství Masarykovy univerzity


Buy now!]]>
2014-03-17 14:26:03
Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=222&catid=66 Authors: Kohoutek, Rudolf
ISBN: 9788021044340
Publisher: Nakladatelství Masarykovy univerzity
Publication date: 2014-03-11 13:28:03
Language: English
Price:


Učební text poskytuje odborné informace o identifikování, psychokorekci, reedukaci a psychorehabilitaci patopsychologické problematiky závad chování a prožívání (dificilit), hraničních potíží mezi normou a patologií, psychických obrazů některých nepsychiatrických chorob a vybrané odborné poznatky z psychopatologické diagnostiky a terapie vážných poruch chování a osobnosti, psychiatrických chorob. Publikace je využitelná jako studijní materiál pro studenty pedagogické fakulty i pro sociální pedagogy, učitele a vychovatele v praxi.

Více informací na stránkách Nakladatelství Masarykovy univerzity


Buy now!]]>
2014-03-11 13:28:03
O předsudcích http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=150&catid=58 Authors: Novák, Tomáš
ISBN: 8072391216
Publisher: nakladatelství Doplněk
Publication date: 2014-03-05 14:20:58
Language: English
Price:


Známý brněnský psycholog se ve své knize zaměřil na problematiku předsudků: kde se berou a jak s nimi nakládáme, co o nich říká teorie a jak fungují v praxi. Prostor věnuje zejména předsudkům s rasistickým podtextem. Čtenář si může „otestovat“ i své vlastní postoje.

Více na stránkách nakladatelství Doplněk


Buy now!]]>
2014-03-05 14:20:58
Pojetí vlastního těla - Zdraví, zdatnost, vzhled http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=81&catid=68 Authors: Fialová, Ludmila; Krch, František David
ISBN: 9788024621609
Publisher: nakladatelství Karolinum
Publication date: 2014-02-24 17:19:06
Language: English
Price:


Tato monografie popisuje teoretická východiska k problematice tělesného sebepojetí a přináší také výsledky výzkumů realizovaných pracovišti obou autorů (tělesné já adolescentů, vysokoškoláků, dospělých, klientů plastických chirurgů…). Zabývá se problematikou sebepojetí člověka a jeho identitou. Zvláštní pozornost je věnována tělu a jeho filosofickému, biologickému, psychologickému, sociologickému i estetickému pojetí.
Autoři přinášejí také přehled metod zkoumajících tělesné sebepojetí. Zabývají se i problematikou narušeného vnímaní vlastního těla a přílišné péče o něj, problematikou poruch příjmu potravy, sebepoškozování různými formami zdobení… Popisují vliv různorodých médií na péči o tělo a ideál krásy. Závěr knihy je věnován výchově ke zdraví v rodině i ve škole a životnímu stylu.

Více informací na stránkách nakladatelství Karolinum


Buy now!]]>
2014-02-24 17:19:06
Speciální techniky sociální terapie rodin http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=8&catid=70 Authors: Zakouřilová, Eva
ISBN: 9788026205838
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-02-20 14:29:20
Language: English
Price:


Nejčastěji používanou technikou při práci sociálního pracovníka s klientem bývá rozhovor. Kromě něj však můžeme používat i další, speciální techniky, které rozhovor nejen podpoří vhodným směrem, ale zároveň mohou mít velký význam diagnostický i terapeutický. S jejich pomocí můžeme zjistit:
* co si klient vlastně přeje a co nechce,
* co je pro něj největším problémem,
* jak vnímá současnou situaci,
* jaké má obtíže, požadavky, očekávání i přání.

Je proto důležité, aby sociální pracovník uměl speciální techniky používat a zařazovat je do průběhu sociální terapie i sociální diagnostiky.

V první části publikace je definována a vymezena sociální terapie a sociální diagnostika, ve druhé, praktické a stěžejní části je prezentováno kolem 50 konkrétních speciálních technik, včetně popsání přínosu, základních podmínek a zásad jejich používání. Publikace je doplněna kazuistikami z autorčiny praxe i skutečnými kresbami a pracemi jejích klientů. Závěr obsahuje několik příloh - formuláře a pomůcky pro užití popsaných technik, soubor vhodných otázek, kritéria pro dobré fungování střídavé a společné výchovy či vzor uzavřené mimosoudní dohody.

Mgr. Eva Zakouřilová již více než dvacet let vykonává práci sociálního pracovníka v oblasti sociálně-právní ochrany rodin a zároveň přes deset let funguje jako mediátorka. Lektoruje témata z oblasti sociální práce, speciálních technik a mediace. Mediaci učí také na vyšší odborné škole sociální Dorkas v Olomouci.

Více informací, ukázky na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-02-20 14:29:20
Náměty pro multikulturní výchovu http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=199&catid=58 Authors: Cílková, Eva; Borešová, Petra
ISBN: 9788073678906
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-02-18 10:03:37
Language: English
Price:


Poznáváme jiné národy.
Kniha poskytuje formou pestrých aktivit dětem základní informace o jiných státech, národech, lidech a o dětech stejného věku, kteří z různých důvodů žijí s námi. Autorky uvádějí náměty pro tyto země: Ukrajina, Rusko, Řecko, některé balkánské státy - např. Chorvatsko, Srbsko a Slovinsko, Vietnam, Čína, Indie a arabské země.
Při činnostech se děti seznamují s odlišnými skutečnostmi a prožívají je všemi smysly - sluchem, zrakem, hmatem i chutí, srovnávají různé kultury a jejich estetické i duchovní hodnoty. Kniha se zaměřuje také na rozvíjení spolupráce a komunikace při práci ve skupinách nebo s rodiči. Podněcuje zájem o nové a zajímavé informace a tím podporuje touhu po vzdělávání, které je jedním ze základních cest k budoucímu tolerantnějšímu světu.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-02-18 10:03:37
Džungle před tabulí http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=84&catid=71 Authors: Hunter, Evan
ISBN: 8072575791
Publisher: BB art
Publication date: 2014-02-18 09:42:39
Language: English
Price:


Americký spisovatel Evan Hunter se ve svém románu Džungle před tabulí zabývá sociální problematikou, která vládne ve školách, kde se scházejí děti sociálně, ekonomicky, národnostně, jazykově, fyzicky či mentálně handicapované, čímž jsou jakoby automaticky vyloučeny ze společenského systému, jehož součástí jsou a který o ně nejeví větší zájem.

V současné době kniha dostupná v knihovnách a na pultech antikvariátů.

Recenze např. na odaha.com


Buy now!]]>
2014-02-18 09:42:39
Neklidné dítě http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=157&catid=72 Authors: Prekopová, Jiřina; Schweizerová, Christel
ISBN: 9788026204664
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-02-11 14:57:29
Language: English
Price:


Dvě třetiny českých rodičů se domnívají, že jejich děti jsou výrazně neklidnější a nesoustředěnější než děti ostatní. Někdy to není jen subjektivní pocit plynoucí ze snížené tolerance přirozeného dětského temperamentu. Některé děti svou zvýšenou dráždivostí, neposedností a rozjíveností dovádějí k zoufalství rodiče, učitele, vychovatele i lidi, k nimž nemají žádný vztah. Neklid se u nich stává vývojovou poruchou, kterou je třeba brát vážně.

Kniha vysvětluje příčiny hyperaktivity vrozené i získané, přináší poznatky z oblasti neurofyziologie i sociologie a seznamuje s možnostmi nápravy-terapie. Nabízí podporu a rady rodičům neklidných dětí, doporučení učitelkám v mateřských školách a pedagogům ZŠ.

Dr. J. Prekopová je uznávaná dětská psycholožka, zabývá se vývojovými poruchami. Žije v Německu. V Portálu vyšly její knihy Když dítě nechce spát, Malý tyran a Děti jsou hosté, kteří hledají cestu.

Dr. Ch. Schweizerová je dětská lékařka, spoluautorka knihy Děti jsou hosté, kteří hledají cestu.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-02-11 14:57:29
Pedagogika, andragogika a multikulturalita http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=117&catid=58 Authors: Balvín, Jaroslav
ISBN: 9788086798073
Publisher: nakladatelství Radix
Publication date: 2014-02-05 14:35:18
Language: English
Price:


Autor doc. PhDr. Jaroslav Balvín, CSc., se ve své monografii Pedagogika, andragogika a multikulturalita zabývá vědecky zdůvodněným rozlišením multikulturality, interkulturality a plurality. Originální je pohled na vztah pedagogiky, andragogiky a multikulturality. Vědecko-pedagogický charakter je doplněn autorovými fotografiemi, které mají vysokou výpovědní uměleckou hodnotu a zobrazují kulturní souvislosti života Romů. Výzkumná stránka publikace je zastoupena analýzou textů studentů, vyvolaných hrami italského specialisty Duccia Demetria, jejich názorů a emocionálního přístupu k sociální etice a její praktické realizaci v pomáhajících profesích.

Více informací ZDE


Buy now!]]>
2014-02-05 14:35:18
Gamblerství aneb Ztráta svobody http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=190&catid=57 Authors: Prunner, Pavel
ISBN: 9788073804527
Publisher: nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Publication date: 2014-02-03 11:44:56
Language: English
Price:


Po čtenářskou veřejností pozitivně přijaté knize „Psychologie gamblerství“ – aneb Sázka na štěstí“ se předložená kniha pokouší vyslat další nové signály lidem, kteří si neuvědomují či podceňují možnost vzniku gamblerství. Kromě jiného poukazuje na „Psychologické aspekty“ rizikového hraní ve spojení se vznikem aktuálního psychického naladění, které v době hraní u gamblera vede k narušení schopnosti „sebeřízení“. Kniha se rovněž snaží v ucelené a široké veřejnosti přístupné formě předkládat výsledky mnohaleté a rozsáhlé výzkumné sondy, podávající obraz populace dětí a dospívající mládeže v České republice z pohledu jejich vztahu k „hraní o peníze“. Na naprosto exaktně postavených důkazech jsou předkládány cenné informace, které by si měli uvědomit hlavně rodiče, kteří si v naprosté většině vůbec nepřipouštějí, že jejich děti jsou mnohdy již nyní ve velkém ohrožení tímto celospolečensky vysoce nebezpečným „virem“. Čtenář se tak může například dovědět, jaké jsou naprosto konkrétní vzájemné vazby mezi hraním „počítačových her“ a hraním „o peníze“ u jednotlivých věkových kategorií.

Více informací na stránkách nakladatelství Aleš Čeněk


Buy now!]]>
2014-02-03 11:44:56
Pedagogická psychologie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=120&catid=66 Authors: Mareš, Jiří
ISBN: 9788026201748
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-01-31 12:05:19
Language: English
Price:


Pedagogická psychologie je věda o psychologických zákonitostech výchovně vzdělávacího procesu v školních a jiných výchovných zařízeních. Pedagogická psychologie zkoumá všechny psychologické zákonitosti, které nastoluje proces výchovy, vyučování a vzdělávání v rodině, ve škole, v dětských a mládežnických domovech, internátech, dětských a mládežnických organizacích, spolcích, osvětových, tělovýchovných zařízeních, společenských organizacích apod., tedy všude tam, kde jde o proces výchovy v nejširším slova smyslu. Kniha navazuje na klasickou učebnici Psychologie pro učitele (Portál, 2001) a zcela nově zpracovává veškerá témata oboru.
Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., je zástupcem vedoucího Ústavu sociálního lékařství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Dlouhodobě se zabývá komunikací a interakcí mezi lidmi, sociálním klimatem školní třídy, individuálními styly žáků. Vydal řadu odborných prací z pedagogické, školní i lékařské psychologie.

 

Více informací, obsah, ukázky na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-01-31 12:05:19
Sanace rodiny http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=127&catid=70 Authors: Bechyňová, Věra; Konvičková, Marta
ISBN: 9788026200314
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-01-27 15:17:59
Language: English
Price:


Sociální práce s dysfunkčními rodinami.
Sanace rodiny je v českém kontextu sociální práce novým fenoménem. Jde o moderní a efektivní způsob sociální práce s celou rodinou, jejíž děti jsou ohrožené v důsledku nevyhovujícího rodinného a sociálního prostředí. Kniha popisuje proces sanace rodiny i jeho specifika v různých situacích, v nichž se rodiny s dětmi nacházejí. Nevyhýbá se ani pojmenovávání rizik, která mohou s poskytováním sanace rodiny souviset nebo ji vylučovat. Výklad teorie je propojen s ukázkami z příběhů klientských rodin.
Kniha je určena sociálním pracovníkům, sociálním pedagogům a studentům příslušných oborů na VŠ a VOŠ, pracovníkům pomáhajících profesí v oblasti práce s ohroženými rodinami.
V. Bechyňová, DiS., je zakladatelkou a ředitelkou občanského sdružení STŘEP – Českého centra pro sanaci rodiny.
Mgr. M. Konvičková je sociální pedagožka, pracuje v občanském sdružení STŘEP jako vedoucí metodik raně intervenčního programu.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-01-27 15:17:59
Metody a řízení sociální práce http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=100&catid=70 Authors: Matoušek, Oldřich a kol.
ISBN: 9788026202134
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2014-01-23 12:26:08
Language: English
Price:


Jádrem publikace jsou informace o klasických i nových metodách sociální práce.
Podrobně jsou probrány různé formy případové práce (poradenství, krizová intervence, mediace), práce se skupinou (skupinová práce, streetwork), práce s dětmi a s rodinou i makrometody (analýza sociálních potřeb obce a regionu, systémové projekty). Pozornost je věnována i otázkám řízení, supervize a hodnocení sociální práce, etickým aspektům výkonu povolání a riziku vyhoření sociálních pracovníků. Učebnice navazuje na publikaci Základy sociální práce (O. Matoušek a kol., Portál 2001).

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2014-01-23 12:26:08
Zpracování osobních údajů školami http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=71&catid=66 Authors: Eva Janečková, Václav Bartík
ISBN: 9788074783593
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2014-01-21 10:24:17
Language: English
Price:


Jako prakticky vše, co se nějakým způsobem týká lidí, jimž je poskytován nějaký statek nebo služba, se ani obor školství neobejde bez informací o jejich uživatelích, poskytovatelích, právech, ale i povinnostech. A v případě, že jsou zpracovávány informace o lidech, fyzických osobách, musí být brán v potaz i takový aspekt, jako je ochrana informací o lidech, tedy subjektech údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana osobních údajů si neklade za cíl absolutně bránit používání osobních údajů jiných lidí; jejím jediným deklarovaným a s větším či menším úspěchem naplňovaným cílem je zabránit zneužití osobních údajů a zároveň umožnit zpřístupnění osobních údajů k legálním účelům.

Prostřednictvím této publikace získáte praktický návod, jak tohoto cíle dosáhnout.

Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer


Buy now!]]>
2014-01-21 10:24:17
Vzdělávání Romů http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=42&catid=66 Authors: Šotolová, Eva
ISBN: 9788024619095
Publisher: nakladatelství Karolinum
Publication date: 2014-01-17 10:57:37
Language: English
Price:


Kniha Vzdělávání Romů vychází ze základních historických informací o romské národnostní menšině, zachycuje snahy o její asimilaci a integraci.
Zaměřuje se především na oblast vzdělávání romských dětí v České republice a v některých evropských zemích. Jedním z nejdůležitějších předpokladů při integraci Romů a realizaci multikulturní výchovy je výchova budoucích pedagogů k toleranci a respektování odlišných kultur. Kniha Evy Šotolové ukazuje, proč není možné Romy asimilovat, tj. potlačit jejich zvyky, tradice, kulturu včetně jazyka, a proč je naopak třeba respektovat je jako národnostní menšinu s jejími specifiky a právy. A především jakou roli v tomto procesu má zastávat pedagogická veřejnost.

Více informací, recenze na stránkách nakladatelství Karolinum


Buy now!]]>
2014-01-17 10:57:37
Jednání se zájemcem o službu sociální péče od A do Z http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=13&catid=70 Authors: Chloupková, Soňa
ISBN: 9788024746784
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2014-01-13 10:58:22
Language: English
Price:


Kniha přináší ucelený pohled na oblast jednání se zájemcem o sociální službu. Je určena zejména sociálním pracovníkům a sociálním pracovnicím působícím ve službách sociální péče, je však využitelná i pro sociální pracovníky v jiných sociálních službách, na obecních úřadech, v oblasti zdravotnictví, školství apod. Vhodná je také pro studenty oborů zaměřených na sociální práci. Čtenáři přináší podněty pro praxi, obsahuje konkrétní příklady a také ukázky dokumentů, které jsou užívány při jednání se zájemcem o službu. Dostatečný prostor je věnován sociálnímu šetření, které je často v oblasti sociální práce a sociálních služeb skloňováno, ovšem chybí k němu zdroje – ať už v podobě knih, studií nebo např. článků publikovaných v časopisech, které lze využít pro teorii a praxi.

Více informací, ukázky na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2014-01-13 10:58:22
Konverzace, jazyk a jejich možnosti: Postmoderní přístup k terapii http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=218&catid=69 Authors: Anderson, Harlene
ISBN: 9788090385863
Publisher: NEWTON BOOKS
Publication date: 2014-01-07 17:33:00
Language: English
Price:


Kniha Konverzace, jazyk a jejich možnosti: Postmoderní přístup k terapii se setkala s celosvětovým ohlasem a byla přeložena již do sedmi světových jazyků. S neuvěřitelnou obratností v ní autorka propojuje teoretické koncepty s praktickými ukázkami své terapeutické práce. Kniha je oceňována jak velkými postmoderními mysliteli současnosti, např. K. J. Gergenem a J. Shotterem, tak i lidmi z praxe, a to nejen psychoterapeuty, ale i sociálními pracovníky, pedagogy, personálními konzultanty, zkrátka všemi, pro něž je konverzace s druhými lidmi hlavním pracovním nástrojem.

Český překlad: Mgr. Pavel Nepustil, odborná redakce překladu: doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., česká předmluva: MUDr. David Skorunka, Ph.D.

Více informací, obsah na stránkách nakladatelství NEWTON BOOKS


Buy now!]]>
2014-01-07 17:33:00
Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=174&catid=62 Authors: Cimrmannová, Tereza a kol.
ISBN: 9788024624037
Publisher: nakladatelství Karolinum
Publication date: 2013-12-17 16:40:42
Language: English
Price:


Aplikace v kontextu rodinného násilí.

Publikace je určena profesionálním pomáhajícím, kteří neabsolvovali výcvik krizové intervence, avšak ve své praxi se dostávají do kontaktu s lidmi v závažných situacích a krizích. Jak jednat v roli pomáhajících prvního kontaktu? Jakým úskalím se vyhnout? Jak by mělo vypadat minimum pomoci v uspěchané atmosféře lékařské ordinace, školní sborovny nebo policejní služebny? Kniha obsahuje aplikace do kontextu rodinného násilí, na němž lze nezbytnou pomoc dobře ukázat. Zvláštní kapitoly jsou věnovány filozofickým a teologickým základům chápání krize a otázkám jejich smyslu v lidském životě. Publikace je vhodná také pro studenty pomáhajících profesí a pro laiky.

Více informací na stránkách nakladatelství Karolinum


Buy now!]]>
2013-12-17 16:40:42
Úvod do problematiky extremismu http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=17&catid=58 Authors: Lebeda, David
ISBN: 9788074783944
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2013-12-13 14:46:06
Language: English
Price:


Extremismus. V dnešní době velmi skloňované a používané slovo. Rozumíme mu však? Víme, o co se jedná? Jak se najednou toto slovo objevilo v našem slovníku a hlavně ve slovníku pedagogů, policistů, novinářů, politiků? Mnohdy dochází mezi odborníky na tuto problematiku k názorovým rozkolům. Kde tedy končí svoboda projevu, slova, náboženství a kde začíná extremismus?

Nositeli extremismu jsou jak jednotlivci, tak skupiny, hnutí, politické strany, teroristické organizace nebo i samotné státy. Extremismus provází celé dějiny lidstva, není tedy výplodem dnešní doby, jak by se mohlo zdát. Jednou z příčin je nespokojenost s určitými projevy společenského života, stavem společnosti (jak ekonomickým, tak sociálním i morálním).

Kniha sleduje problematiku extremismu z hlediska potřeb pracovníků ve školství, nabízí doporučení a rady, jak postupovat v případě, kdy se s extremismem osobně setkají u některého z žáků. Nezanedbatelná část knihy je věnována v současnosti aktuálnímu možnému zneužití mladých lidí extremistickými skupinami.
Text je doplněn fotografiemi a ukázkami symbolů, se kterými je možné se v souvislosti s extremismem setkat.

Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer


Buy now!]]>
2013-12-13 14:46:06
Výchovné poradenství http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=178&catid=66 Authors: Václav Mertin, Lenka Krejčová a kolektiv
ISBN: 97880747834
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2013-12-02 12:42:20
Language: English
Price:


• Co vše obnáší práce výchovného poradce?
• V čem se liší od práce řadového učitele?
• Co od výchovného poradce mohou očekávat vedení školy, kolegové, žáci a jejich rodiče?
• Které zákony, vyhlášky a další prováděcí pokyny souvisejí s prací výchovného poradce a co říkají?
• Provádí výchovný poradce také diagnostiku? A jakou?
• Jaké vzdělání je pro výchovné poradce nezbytné? A které se může hodit?

Publikace Výchovné poradenství odpovídá na všechny výše uvedené otázky i mnohé další. Je určena výchovných poradcům, kteří chtějí svojí práci vykonávat na vysoké úrovni, chápou smysl poradenské práce a současně si uvědomují, že se někdy vyplatí mít v záloze zdroj informací a podporu pro svoji činnost.

Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer


Buy now!]]>
2013-12-02 12:42:20
Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=109&catid=66 Authors: Irena Lhotková, Ivana Šnýdrová, Michaela Tureckiová
ISBN: 9788074783494
Publisher: nakladatelství Wolters Kluwer
Publication date: 2013-12-02 12:30:27
Language: English
Price:


Známá pravda „Pokud chcete vést ostatní, tak se nejdříve musíte naučit vést sám sebe." (Adair, 2009) vyjadřuje podstatu toho, že sebeřízení je základem jakékoliv manažerské nebo lídrovské činnosti.
Publikace Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství reaguje na současnou situaci ve školství, kdy si ředitelé volí své další pracovní směřování. Autorky v ní představují nástroje rozhodování, které mohou ředitelé využít při volbě své cesty.
Text je kombinací teoretických východisek a reflexe současné praxe a skládá se ze tří kapitol: Sebepoznání; Práce s časem a Problematika stresu a syndromu vyhoření.
První kapitola je zaměřená na vysvětlení významu sebepoznání pro efektivní práci ředitele školy, druhá je pak zamyšlením nad základní otázkou, co je čas a jak ho využít ve prospěch plnění dlouhodobých a krátkodobých cílů ředitelů škol. Třetí kapitola se věnuje zejména problematice syndromu vyhoření v návaznosti na vliv stresu.

Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer


Buy now!]]>
2013-12-02 12:30:27
TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školských zařízeních při podezření z užití návykové látky http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=37&catid=57 Authors: Jaroslav Šejvl, Jana Zapletalová, Pavel Kabíček, Jarmila Vedralová a Lenka Endrödiová
ISBN: 9788074780240
Publisher: Wolters Kluwer ČR
Publication date: 2013-11-28 12:09:33
Language: English
Price:


Manuál vhodného postupu
Publikace předkládá analýzu se závěrečnými doporučeními aktuální problematiky testování dětí a mladistvých ve školských zařízeních při podezření na užití návykové látky.
Akcentuje čtyři hlavní úhly náhledu do tohoto významného úkonu, a to právní, psychologický, pedagogický a medicínský. Dále doporučuje vhodný postup, který vytváří právní jistotu jak pro testované, tak i pro testující.
Text nepředkládá jednoznačné a dogmatické postupy, ale nabízí variabilní možnosti a doporučení, která mají napomoci školským zařízením a jejich pedagogickým pracovníkům při práci s dětmi, které jsou důvodně podezřelé z užití návykové látky, při řešení těchto problémů.

Více informací, obsah, ukázky na stránkách nakladatelstvi Wolters Kluwer ČR


Buy now!]]>
2013-11-28 12:09:33
Terapie rodiny http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=213&catid=69 Authors: Satir, Virginia; Baldwin, Michele
ISBN: 9788026201793
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2013-11-25 14:24:08
Language: English
Price:


Krok za krokem podle Virginie Satirové.

Přístup Virginie Satirové, tzv. model růstu, zažívá v posledních letech v ČR období vzestupu a zvýšeného zájmu jak odborné, tak i „poučené laické“ veřejnosti. U nás je používán v psychologických ambulancích, v léčbě drogových závislostí a alkoholismu, při práci s rodinami v manželských poradnách i ve speciální pedagogice. V roce 1990 byl model růstu uznán za funkční odborný směr psychoterapie a podpořen stanoviskem odborníků. První část knihy je věnována analýze terapeutického sezení s konkrétní rodinou, jak napovídá titul knihy – krok za krokem. Sudé strany knihy jsou vyčleněny autentickému záznamu a liché strany komentáři, postřehům, názorům, způsobu vedení. Druhá část je věnována východiskům modelu Virginie Satirové a konceptuálnímu rámci jejího terapeutického přístupu, které nám pomohou lépe porozumět cílům terapie i jednotlivým bodům terapeutické intervence.
Virginia Satirová, M.A., MSW, získala vzdělání na Chicagské univerzitě. Pracovala v Illinois State Psychiatric Institute a v rámci svého působení v Mental Research Institute v Palo Alto založila první výcvikový program rodinné terapie v USA. Významně se zasloužila o rozvoj vzdělávacích programů pro rodinné terapeuty po celém světě. K jejím nejznámějším publikacím patří Peoplemaking (česky Kniha o rodině) a Conjoint Family Therapy (česky Společná terapie rodiny).
Michele Baldwin, PhD., se narodila v Paříži a do USA přijela v r. 1956 na Fulbrightovo stipendium. Vystudovala antropologii, politologii a sociální práci. Profesně se dlouhodobě věnuje sociální práci, rodinnému poradenství a rodinné psychoterapii. Se Satirovou se poprvé setkala v r. 1969 a spolupracovala s ní až do její smrti, tj. do r. 1988. V současné době působí mimo jiné jako výcviková terapeutka Avanta Network. Přednáší také na Virginia Satir International Training Institute.

Více informací, ukázky, recenze na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2013-11-25 14:24:08
Fast Minds: How to Thrive If You Have ADHD http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=170&catid=72 Authors: Craig Surman, Tim Bilkey, Karen Weintraub
ISBN: 0425252833
Publisher: Berkley Hardcover
Publication date: 2013-11-19 09:32:23
Language: Not specified
Price:


How to Thrive If You Have ADHD (Or Think You Might)
FAST MINDS is an acronym for common symptoms that are often seen in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Millions of adults have ADHD or some of its traits, but they are under-recognized, under-treated, and often under-supported. 
This book empowers people with ADHD, or some of its characteristics, to adapt and thrive. By working through the program in this book, you will develop personalized strategies to take control of your life.

Více informací, ukázky, objednání na amazon.com


Buy now!]]>
2013-11-19 09:32:23
Bilingvismus a interkulturní komunikace http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=202&catid=66 Authors: Morgensternová, M., Šulová, L., Scholl, L.
ISBN: 9788073576783
Publisher: Wolters Kluwer
Publication date: 2013-11-19 09:31:09
Language: English
Price:


Publikace je určená především pro rodiče a učitele či vychovatele bilingvních dětí. Úvodem zmiňuje význam řeči obecně včetně charakteristických znaků „řeči zaměřené na dítě" a popisuje detailně řečový vývoj bilingvních dětí. Obsáhle pojednává o bilingvismu jako takovém, jeho různých modifikacích a zdůrazňuje jeho vztah ke kognitivním schopnostem dítěte.

Autoři se v publikaci snaží postihnout i širší témata týkající se bilingvního jedince a část textu pojednává o interkulturní komunikaci, komunikaci s cizincem, o neverbální komunikaci a schopnosti ji náležitě dekódovat. Součástí tohoto pojednání je interkulturní senzitivita obecně a výchova k ní. Publikace věnuje pozornost také formování sebepojetí a identifikaci obecně, zdůrazňuje však její formování především ve vztahu k bilingvní výchově. V této souvislosti je také zmíněna kulturní identita, hodnoty, normy a tradice, rodinné rituály a interkulturní partnerství. Je pojednáno o významu kulturního kontextu, ve kterém dítě žije a o emoční inteligenci.

Publikace představuje různé typy bilingvních rodin a jejich výchovné strategie a seznamuje čtenáře s výzkumem realizovaným s česko-německými bilingvními rodinami. V závěru knihy autoři předkládají několik doporučení pro úspěšnou bilingvní výchovu.

Bližší informace na stránkách vyadavatele


Buy now!]]>
2013-11-19 09:31:09
Kyberšikana http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=130&catid=53 Authors: Černá, Alena; Dědková, Lenka; Macháčková, Hana; Ševčíková, Anna; Šmahel, David
ISBN: 9788024745770
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2013-11-12 12:58:21
Language: English
Price:


Průvodce novým fenoménem.
Kniha představuje relativně nový společenský jev, jemuž se v současnosti dostává velké pozornosti ve školství, v médiích i v akademickém světě. Čtenář se seznámí s jevy, které s kyberšikanou souvisejí (agrese a agresivní chování), s rozdíly oproti tradiční (školní) šikaně a s tím, jak je tato nová forma šikany formována specifickým charakterem online prostředí. Prostor je věnován i kyberšikaně v českém a světovém kontextu a jejímu mediálnímu obrazu. Podrobně jsou představeny charakteristiky jejích aktérů – obětí, agresorů i přihlížejících. Pozornost je upřena též na možné dopady kyberšikany a na způsoby, jakými se s ní její oběti vyrovnávají. Závěrečná část knihy je zaměřena na možnosti prevence a zvládání tohoto jevu na individuální, rodinné a institucionální rovině.

Více informací na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2013-11-12 12:58:21
ADHD - Porucha pozornosti s hyperaktivitou - 100 tipů pro rodiče a učitele http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=74&catid=72 Authors: Wolfdieter, Jenett
ISBN: 9788026601586
Publisher: nakladatelství EDIKA
Publication date: 2013-11-11 14:47:26
Language: English
Price:


ADHD je často nepochopený problém! Rodiny, kterých se tato diagnóza týká, se mnohdy přes veškerou svou angažovanost cítí bezmocné a osamělé. Právě jim a jejich dětem pomůže tato kniha s přesnými pokyny a konkrétními tipy.

Se svými více než dvacetiletými zkušenostmi v oblasti dětské psychoterapie Wolfdieter Jenett upouští od nezáživného vědeckého vysvětlování a místo toho nabízí praktické tipy pro všední den, které pokrývají celé spektrum rodinného života: od stresových situací jako je ranní vstávání nebo večerní usínání, přes používání televize a počítačů, až k problémům ve škole jako je psaní, čtení, počítání a vypracování domácích úkolů. Žádné abstraktní reflexe, ale lehce a rychle pochopitelné, praktické a konkrétní tipy pro všechny životní situace nabízí pomoc, kterou mohou těžce zkoušení rodiče i pedagogové od příručky právem očekávat.

 

Více informací na stránkách nakladatelství EDIKA


Buy now!]]>
2013-11-11 14:47:26
Výchova ke zdraví http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=147&catid=66 Authors: Machová, Jitka; Kubátová, Dagmar a kolektiv
ISBN: 9788024727158
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2013-11-05 13:37:26
Language: English
Price:


Zdraví člověka je v současném pojetí podle definice Světové zdravotnické organizace chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha činiteli a je předpokladem pro aktivní a spokojený život, pro dobrou pracovní výkonnost. Proto je také výchova ke zdraví jednou z priorit základního vzdělávání a promítá se i do celého života školy. Kniha kolektivu renomovaných českých autorů zprostředkovává všem vyučujícím daného předmětu a studentům pedagogických fakult obsahovou stránku výchovy ke zdraví s důrazem na prevenci a aktuální informace týkající se zdraví a zdravého životního stylu.

Více informací, obsah, ukázky na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2013-11-05 13:37:26
Teorie výchovy http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=113&catid=66 Authors: Strouhal, Martin
ISBN: 9788024742120
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2013-10-16 15:17:03
Language: English
Price:


K vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny.
Kniha je určena učitelům i studentům pedagogiky, učitelství i širší pedagogické veřejnosti. Představuje koncept teorie výchovy jako komplexně založené reflexe zohledňující metodologickou dvojznačnost východisek v myšlení o výchově: východisko filosofie a východisko vědy. Čtenář v textu nalezne rozbor pojmů, bez nichž se teorie výchovy neobejde (diskurs, formativní proces, zájem, autorita, vzdělání, kultura, teorie, praxe aj.). Autor se ptá, zda soudobé pedagogice s jejím důrazem na „akci“ a „zážitek“ nechybí zájem o hlubší reflexi právě těchto základních pojmů. Polemizuje s pokusy chápat výchovu skrze jednoznačné definice, zdůrazňuje antinomickou, kontradiktorickou podstatu procesu výchovy a celé pedagogické teorie. Upozorňuje na nebezpečí skryté v zapomnění na význam ideálu ve výchově a odmítá rezignaci na hledání hodnotících měřítek v době tzv. postmoderny. Smyslem této knihy je přispět k hledání komplexního pojetí výchovné teorie.

Více informací na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2013-10-16 15:17:03
Vybrané formy rizikového chování pro ZŠ a SŠ http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=56&catid=66 Authors: Ženatová, Zdenka a kol.
ISBN: 9788087553251
Publisher: nakladatelství RAABE
Publication date: 2013-09-27 10:47:56
Language: English
Price:


Materiály pro výchovné poradce a metodiky prevence

V publikaci jsou zpracovány specifické informace týkající se vybraných typů rizikového chování - extremismu a záškoláctví. Naleznete zde podporu při řešení problémových situací.

Více informací na stránkách nakladatelství RAABE


Buy now!]]>
2013-09-27 10:47:56
Adiktologické poradenství http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=27&catid=57 Authors: Millerová, Geri
ISBN: 9788072627653
Publisher: nakladatelství Galén
Publication date: 2013-09-25 16:16:34
Language: English
Price:


Publikace vznikla v reakci na potřebu souhrnného zpracování klinických, teoretických a výzkumných aktivit v oblasti adiktologického poradenství z hlediska odborníka z praxe. Slouží jako referenční materiál, který mohou využít jednak studenti bakalářských, magisterských a postgraduálních programů, kteří se připravují na práci v různých typech služeb určených osobám závislým na návykových látkách, a jednak kliničtí pracovníci, pro něž je oblast adiktologického poradenství nová nebo kteří by rádi přehodnotili aktuální stav jeho vývoje.

Přestože tato kniha pojednává o technikách a přístupech, jejichž těžiště spočívá ve výzkumu, zaměřuje se především na odborníky z praxe. Text je průběžně prokládán případovými studiemi, náměty k diskusi a dalšími interaktivními cvičeními, která mají čtenářům pomoci při praktické aplikaci zprostředkovaných informací a vyučujícím mají posloužit k lepšímu využití tohoto materiálu v hodinách. Adiktologické poradenství je textem, ke kterému se každý pracovník může uchýlit jako k základnímu metodickému průvodci po klinické praxi v této oblasti.

Více informací na stránkách nakladatelství Galén


Buy now!]]>
2013-09-25 16:16:34
Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=203&catid=70 Authors: Matoušek, Oldřich; Pazlarová, Hana
ISBN: 9788073677398
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2013-08-27 13:00:58
Language: English
Price:


Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny - V kontextu plánování péče.

Příručka se zabývá hodnocením rodin, v nichž dítě může být ohroženo špatným zacházením ze strany rodičů nebo jiných blízkých osob. Hodnocení rodiny má ukázat, nakolik je prostředí rodiny pro dítě příznivé, případně nepříznivé. Autoři dávají určitá doporučení; dělají to však s vědomím, že je profesionálové budou přizpůsobovat svým potřebám. Cílem publikace je umožnit odborníkům, kteří v pomáhajících profesích pracují s rodinami, aby se seznámili se změnami podoby rodiny, s využitelnými obecnými teoriemi rodiny, s relevantními současnými názory na rodičovství, partnerství a sourozenectví, s teritoriálním chováním rodiny, ekonomickým chováním rodiny a s vnějšími vztahy rodiny. Text rovněž zahrnuje problematiku norem a postupů pro hodnocení vývojové úrovně dítěte a nasycení jeho potřeb, postupy pro plánování práce s dítětem a rodinou.
Kniha se dotýká také problematiky ústavní péče a náhradní rodinné péče. Příručka je určena pro sociální pracovníky, psychology, pedagogy, psychiatry, pediatry, soudce apod.
Doc. PhDr. Oldřich Matoušek učí na katedře sociální práce FF UK v Praze, pracoval jako klinický psycholog a psychoterapeut, zabýval se výzkumy školství, mládeže a organizací programů pro rizikové děti a dospívající. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací i populárních knih (Mládež a delikvence, Slovník sociální práce, Rodina jako instituce a vztahová síť).
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D., je odbornou asistentkou na katedře sociální práce FF UK v Praze, členkou občanského sdružení Člověk hledá člověka, které se zaměřuje na práci s dětmi v ústavních zařízeních, pěstounskou péči a na práci s ohroženými dětmi. Věnuje se výzkumné a publikační činnosti.

 

Další informace, ukázky na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2013-08-27 13:00:58
Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=46&catid=67 Authors: Vágnerová, Marie; Csémy, Ladislav; Marek, Jakub
ISBN: 9788024622095
Publisher: nakladatelství Karolinum
Publication date: 2013-07-18 11:40:18
Language: English
Price:


Bezdomovectví je bezesporu zajímavým fenoménem současné doby. Představuje jednoznačný společenský propad, který lze označit jako syndrom komplexního sociálního selhání. Každý bezdomovce zná a denně vídá, ale málokdo o nich ví víc, než že vypadají zanedbaně, konzumují alkohol a přespávají na nejrůznějších místech. Skutečnost je ale v mnoha směrech jiná, především u mladých lidí, pro něž může být život na ulici jen přechodnou životní fází. Kniha Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí přináší informaci o těch, kteří ztratili své zázemí nebo je dokonce nikdy nezískali. Je o jejich životě na ulici i před ním, o jejich přístupu k různým problémům, s nimiž se museli vypořádat – a leckdy se jim to ani nepodařilo. Mladí bezdomovci jsou různí a různé jsou i jejich příběhy a příčiny sociálního propadu. Popis života na ulici, kde člověk ztrácí soukromí, možnost uspokojit základní potřeby a leckdy i sebeúctu, ukazuje, co je třeba vydržet, aby zde bylo možné přežít. Druhá část publikace je věnována opačnému procesu, návratu z ulice zpět do společnosti, a obtížím, které je nutné překonat, aby to vůbec bylo možné. Často nejde jen o zvládání stigmatu vlastní minulosti, ale i dalších důsledků nestandardního života, jako je drogová závislost, zápis v trestním rejstříku či nakumulované dluhy. Text vychází z rozhovorů s těmito lidmi a je autentickým obrazem uvedené sociální skupiny.

Více informací, obsah, recenze na stránkách nakladatelství Karolinum


Buy now!]]>
2013-07-18 11:40:18
Neklidné a nesoustředěné dítě http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=207&catid=72 Authors: Jucovičová, Drahomíra; Žáčková, Hana
ISBN: 9788024726977
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2013-07-12 13:49:43
Language: English
Price:


Ve škole a v rodině.
Neklidné a nesoustředěné děti, zejména ty hyperaktivní, zde zřejmě vždy byly a rozhodně i budou. Často jsou pro své chování vnímány pedagogy a někdy i rodiči jako problémové. Publikace by měla přispět k tomu, aby hyperaktivní děti přestaly být neřešitelným problémem – včasné a správné výchovné vedení hyperaktivního dítěte může nejen zmírnit problémy, které tyto děti mají, ale některým i předejít. Autorky poukazují zejména na to, že hyperaktivita nemá jen negativa, ale také svá pozitiva, kterých lze využít. Publikace přináší nejen teoretické informace v souladu s nejmodernějšími trendy, ale zejména řadu konkrétních možností, jak vhodným způsobem reagovat na tyto projevy ve školním i domácím prostředí. Podrobněji se zabývá vhodným řešením případných výchovných obtíží a důraz klade i na využívání relaxačních technik. Svým praktickým zaměřením napomáhá při výchově a vzdělávání těchto dětí. Řadu důležitých postřehů z praxe přináší i pracovníkům poradenských pracovišť.

Více informací, obsah na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2013-07-12 13:49:43
Návykové chování a závislost http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=136&catid=57 Authors: Nešpor, Karel
ISBN: 9788073679088
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2013-07-03 11:35:07
Language: English
Price:


Současné poznatky a perspektivy léčby
Shrnutí nových psychologických a medicínských pohledů na vznik, projevy, možnosti terapie a prevence návykového chování a závislostí předkládané naším předním odborníkem na danou problematiku.
Autor v knize vysvětluje základní pojmy, popisuje psychologické a biologické mechanismy návykového chování a uvádí podrobný přehled typů závislostí. Věnuje se také zvláštnostem věkových kategorií, pohlaví, vlivu rodiny, kultury a náboženství. Ve druhé části své práce popisuje postupy používané při léčení nejrůznějších návykových problémů. Tato hutně zpracovaná kniha je určena psychologům a terapeutům, sociálním pracovníkům, učitelům a vychovatelům (zejména těm, kteří se zabývají drogovou prevencí), lékařům. Kniha vychází v aktualizovaném vydání.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2013-07-03 11:35:07
Electroboy http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=66&catid=71 Authors: Behrman, Andy
ISBN: 8071787213
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2013-07-03 11:28:28
Language: English
Price:


Vzpomínky na mánii
Beletristicky sepsané vzpomínky na autorův život s maniodepresivní psychózou. Kniha je strhujícím autobiografickým ohlédnutím Andyho Behrmana na jeho život v mánii, na nákupy obrovských zásob kečupu ve čtyři hodiny ráno, na potřebu vyrovnávat studené a teplé počasí lety z Curychu na Bahamy a zpět, na nošení 20 000 dolarů ukrytých v botách, na navazování sexuálních známostí jen proto, že dotyčná sedí v baru o šest (six) židlí dál. Andymu Behrmanovi se dařilo po čtyři roky nemoc skrývat za tváří úspěšného mladého muže, který střídal zaměstnání podobně jako ostatní lidé vyměňují své obleky. Postupem doby jej však nemoc přivedla ke konfliktům se zákonem a posléze ke složité léčbě… Kniha napsaná v podobě deníku je jedinečným příspěvkem do literatury o duševních chorobách.

Ukázky, další informace na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2013-07-03 11:28:28
Mediální výchova http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=227&catid=66 Authors: Bělohlavá, Eva a kol.
ISBN: 9788072381623
Publisher: nakladatelství Fraus
Publication date: 2013-06-26 15:15:59
Language: English
Price:


Mediální výchova má vybavit žáka základními poznatky o fungování a roli současných médií. Podporuje poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace, schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr. Hlavním cílem je dosažení mediální gramotnosti v rovině znalostí a dovedností.

Více informací a ukázky na stránkách nakladatelctví Fraus.cz


Buy now!]]>
2013-06-26 15:15:59
Bulimie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=184&catid=52 Authors: Krch, František
ISBN: 9788024721309
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2013-06-18 12:03:50
Language: English
Price:


Jak bojovat s přejídáním, 3., doplněné a přepracované vydání
Mentální bulimií trpí v České republice každá dvacátá dívka. První náznaky tohoto psychického onemocnění můžeme vysledovat již u dívek kolem čtrnáctého roku věku. Vzhledem ke zdravotním komplikacím, které může mentální bulimie způsobit, jsou tato čísla alarmující. Pro všechny, kteří chtějí tomuto závažnému problému porozumět, je určena publikace známého českého psychologa. Autor, odborník na tématiku poruch příjmu potravy, podává srozumitelný výklad problematiky a skrze příručku nabízí pomocnou ruku všem, kteří s mentální bulimií bojují. Svépomocná část knihy vychází ze zásad kognitivně-behaviorální terapie a ukazuje pacientům možnosti, jak se vymanit z bludného kruhu přejídání, nevhodných kompenzačních mechanismů a pocitů viny. Kniha je doplněna četnými kazuistikami z autorovy praxe.

Další informace, obsah, ukázky na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2013-06-18 12:03:50
To dítě je nepozorné http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=103&catid=72 Authors: Antal, Martin
ISBN: 9788020428981
Publisher: nakladatelství Mladá fronta
Publication date: 2013-06-05 11:02:25
Language: English
Price:


ADHD očima ADHD.

Jak žít s hyperaktivním dítětem.
ADHD (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou), příp. ADD se u dětí vyskytuje v současné době stále častěji – dříve se udávalo 3-7 % populace, nyní směřujeme k 10 %. Diagnostikuje se především v mladším školním věku, po prvních známkách potíží s učením. Nicméně jde o jedince nadprůměrně inteligentní a velmi kreativní.
Kniha je zpovědí otce, který až po zjištění této diagnózy u svého syna si uvědomil, že je na tom stejně. A právě proto se pokusili bojovat proti těžkostem, které na syna v životě čekají – šikana, nechápavost okolí, neoblíbenost u učitelek... Autor nastudoval všechny dostupné zdroje a konzultoval s mnoha psychology apod., takže nejde jen o subjektivní životní příběh. V knize tedy čtenáři mají možnost z úst poučeného laika snadněji pochopit, jak a proč se člověk s ADHD chová. Dále se dozvědí, jak takovým dětem pomoci – od řešení potíží ve škole, přes organizaci života doma, seznámí se s různými technikami a cviky, jak upravit projevy chování dítěte a rozvíjet jeho silné stránky.

Více informací na stránkách nakladatelství Mladá fronta


Buy now!]]>
2013-06-05 11:02:25
Hyperkinetická porucha a poruchy chování http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=175&catid=72 Authors: Pacit, Ivo a kolektiv
ISBN: 9788024714264
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2013-06-03 15:04:39
Language: English
Price:


Problematika hyperkinetické poruchy, poruch chování a agresivity u dětí je u nás tématem čím dál tím víc diskutovaným. Publikace pana doktora Paclta se dotýká všech těchto oblastí a přináší čtenářům jak teoretické vysvětlení, tak i praktické rady a doporučení. Kniha je určena nejenom odborníkům, psychologům, psychiatrům a vychovatelům, ale i rodičům dětí s diagnózou hyperkinetické poruchy a dalších, souvisejících poruch.

Více informací, obsah, odborná recenze na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2013-06-03 15:04:39
Úvod do školní psychologie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=167&catid=66 Authors: Štech, Stanislav; Zapletalová, Jana
ISBN: 9788026203681
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2013-05-31 11:19:48
Language: English
Price:


V našich podmínkách první a jedinečná publikace, která představuje úvod do problematiky školní psychologie a připravuje půdu pro další prakticky a speciálně orientované publikace. Kniha uvádí čtenáře do školní psychologie jako do relativně mladého psychologického oboru a současně subprofese. Stručně ilustruje historii školní psychologie ve světě i u nás a vystihuje její specifika. Podrobně se zabývá vztahy školního psychologa s ředitelem školy, s učiteli, s třídou, s jednotlivými žáky i jejich rodiči. Důraz je kladen na analýzu a teoretizaci praktických zkušeností – ať už z empirických sond, nebo ze zkušeností autorů. Poslední část předkládá vybrané metodické postupy s ukázkami. Přílohy obsahují důležité texty pro praxi: Etický kodex školního psychologa a Standardy práce školního psychologa. Kniha je určená školním psychologům, školním speciálním pedagogům, poradenským psychologům, ředitelům škol, učitelům a studentům pedagogiky a psychologie, ale i rodičům.
Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., je profesor pedagogické psychologie (PedF UK), od r. 1998 člen výboru AŠP SR a ČR.
PhDr. Jana Zapletalová má dvanáctiletou praxi školní psycholožky na SŠ, od r. 2002 je ředitelkou IPPP ČR a rovněž je členkou a bývalou předsedkyní výboru AŠP SR a ČR.

Další informace, obsah na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2013-05-31 11:19:48
Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=126&catid=57 Authors: Kalina, Kamil
ISBN: 9788024743615
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2013-05-24 14:04:40
Language: English
Price:


Adiktologie je mezioborová vědecká disciplína, která se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování. Propojuje nejen poznatky z oboru medicíny, psychologie, sociologie a sociální práce, ale i ekonomiky, práva, kriminologie, pedagogiky, politologie, religionistiky či kulturní a sociální antropologie. Publikace učí rozumět psychoterapii a jednotlivým přístupům a uplatňovat je ve specifických aplikacích v adiktologii. Tím se podstatně liší od dalších psychoterapeutických titulů, které jsou na trhu dostupné. Oproti kolektivním monografiím využívá jednotícího autorského pohledu, podloženého dlouhodobými zkušenostmi. Doplňuje tak základní knižní fond v oboru pro potřeby studentů, absolventů i všech, kteří v něm třeba již dlouhá léta působí.

O autorovi

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., EMPH (1945) vystudoval medicínu a psychologii, získal specializace v oboru psychiatrie 1. a 2. stupně, veřejné zdravotnictví, léčba návykových nemocí a systematická psychoterapie. Základní psychoterapeutický výcvik absolvoval v letech 1972–1979 v komunitě SUR pod vedením doc. MUDr. Jaroslava Skály, CSc., k němuž se celoživotně hlásí jako ke svému učiteli. V letech 1970–1990 působil jako psychiatr a psychoterapeut, zabýval se psychózami, poruchami osobnosti a rozvojem nových forem péče (terapeutické komunity, denní stacionáře). V letech 1990–1997 zastával řadu veřejných funkcí (poslanec, náměstek ministra zdravotnictví, národní protidrogový koordinátor apod.), v nichž se podílel na koncepcích zdravotnické reformy a drogové politiky. Působil též jako vedoucí Školy veřejného zdravotnictví v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a jako hostující vědecký pracovník Londýnské univerzity. Od roku 1998 dosud pracuje v o
blasti drogových závislostí jako psychiatr, psychoterapeut a lékařský ředitel sdružení SANANIM. Přednáší na 1. lékařské fakultě UK v Praze (Klinika adiktologie). V letech 2007–2010 zastával podruhé pozici národního protidrogového koordinátora. Spolupracuje na národních i mezinárodních projektech výzkumu, rozvoje a vzdělávání, byl například konzultantem WHO a expertem Rady Evropy na Balkáně. Publikuje v domácích i zahraničních časopisech a kolektivních monografi ích, vydal několik samostatných publikací. Nejznámější jsou Jak žít s psychózou, Kvalita a účinnost v léčbě a prevenci závislostí nebo dvousvazková kolektivní monografi e Drogy a drogové závislosti – mezioborový přístup. V nakladatelství Grada Publishing vyšla v roce 2008 jeho kniha Terapeutická komunita – obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí a další kolektivní monografi e, Základy klinické adiktologie. Kamil Kalina třikrát obdržel cenu Jaroslava Skály za odborné publikace, roku 2011 získal Cenu ad
iktologie za výjimečný přínos v oboru. Je nositelem evropských certifi kátů v psychoterapii a supervizi. V psychoterapii se hlásí k psychodynamické orientaci a vedle vlastní terapeutické práce vede psychoterapeutický výcvik a program teoretického vzdělávání v akreditovaném institutu SUR. Kromě odborné literatury píše i verše a beletrii (nyní hledá nakladatele, který by uvedl na trh jeho románovou prvotinu).

Více informací, obsah na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2013-05-24 14:04:40
Sociální psychologie pro pedagogy http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=99&catid=66 Authors: Helus, Zdeněk
ISBN: 9788024711683
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2013-04-30 15:34:33
Language: English
Price:


Sociální psychologie patří do souboru základních vědních disciplín, v nichž musí být pedagog orientován, protože napomáhají reflexi nad účinností jeho vyučování a úspěšností žákova učení a protože jej kvalifikují jako profesionála. Autor knihy, prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc., patří v České republice mezi přední odborníky oboru sociální a pedagogické psychologie. Teoretické i praktické poznatky uspořádal jako přehlednou učebnici určenou především pro studenty učitelství na VŠ, na vyšší úrovni studia může být nápomocna i doktorantům a praktikujícím učitelům i pedagogům pracujícím v neučitelských profesích (vychovatelům, poradcům, inspektorům). Klíčové kapitoly díla jsou věnovány socializaci dítěte se zřetelem k jeho školní úspěšnosti, analýze vztahů, interakci a komunikaci ve vyučování, školní třídě z hlediska jejího efektivního řízení a čelení nežádoucím jevům, sociálněpsychologickým problémům učitele a učitelského sboru, součinnosti rodiny a školy. Samostatně autor charakterizuje téma rodiny, tvořící základní prostředí dětí a mládeže. Kniha nabízí široké možnosti aplikace sociálněpsychologického vědění v konkrétních situacích, při řešení problémů s nimiž se každý učitel setkává ve své praxi.

Více informací, obsah, ukázka na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2013-04-30 15:34:33
Subkultury mládeže http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=70&catid=67 Authors: Smolík, Josef
ISBN: 9788024729077
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2013-04-24 13:51:54
Language: English
Price:


Uvedení do problematiky.

Kniha přináší podrobnou analýzu vybraných subkultur mládeže. Text vychází z teoretického i metodologického ukotvení tématu a definuje základní pojmy: mládež, kultura, subkultura, scéna, životní styl, hnutí a další. Představuje též vybrané sociologické školy (jako je škola chicagská či birminghamská), které se tématu subkultur věnují. Autor se zabývá typologií subkultur mládeže a jejich vztahem k sociálněpatologickým jevům, médiím, trhu a politice. Blíže představuje subkultury hippies, skinheads, fotbalové chuligány, punk/hard core, graffiti, metal, gothic rock a taneční scénu. Kniha poslouží především pedagogům, novinářům, ale i výchovným poradcům, psychologům a sociologům, kteří pracují s mládeží. Stejně tak je určena i rodičům a mládeži samotné – čtivou formou je seznámí s formováním jednotlivých subkultur a životních stylů v minulosti i současnosti.

 

Více informací, ukázky stránky nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2013-04-24 13:51:54
Problémy s chováním ve škole – jak na ně http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=41&catid=66 Authors: Mertin, V.; Krejčová, L.; Pekárková, M.; Dosoudil, P.; Čáp, D.; Beranová, A.; Feřtek, T.
ISBN: 9788074780264
Publisher: vydavatelství Wolters Kluwers ČR
Publication date: 2013-04-17 16:10:27
Language: English
Price:


(Individuální výchovný plán)

Kniha je určena zejména pro učitele základních škol. Věnuje se tématu prevence a intervence u žáků s problémy v chování. Zabývá se tradičními výchovnými přístupy rodiny i školy, zdravotnickými klasifikačními schématy se zaměřením na poruchy chování i tradičními edukačními cíli u dětí. Přestože těžiště knihy tvoří zdůvodnění změn přístupů učitelů k výchovným otázkám, pokládali autoři za nutné vysvětlit proměny cílů edukace u dětí, odlišný způsob uvažování o problémech s chováním i novější přístupy diagnostiky.

Podstatné kapitoly se věnují způsobům, jak pracovat se třídou, s rodinou i jednotlivým žákem, aby jeho chování bylo v souladu s požadavky efektivního vzdělávání. Nezanedbatelná je také otázka možností, které dávají právní předpisy při vymáhání slušného chování žáků i spolupráce rodiny se školou při plnění společných cílů. Stručné kapitoly upozorňují na využití dalších institucí, které mají za úkol pomáhat škole a rodině.

Čtvrtá část knihy se věnuje samotnému konceptu Individuálního výchovného plánu. Upozorňuje na úskalí, která jsou spojena s jeho vznikem i naplňováním, uvádí možné příklady jeho realizace u některých problémů a návrh formuláře pro zápis jednání. Závěr publikace obsahuje dílčí zkušenosti s Individuálním výchovným plánem v zahraničí.

Více informací, ukázka, obsah na stránkách vydavatelství Wolters Kluwers ČR


Buy now!]]>
2013-04-17 16:10:27
Výchova bez trestů http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=12&catid=66 Authors: Mertin, Václav
ISBN: 9788074780288
Publisher: vydavatelství Wolters Kluwers ČR
Publication date: 2013-04-17 15:59:59
Language: English
Price:


Kniha je určena pro všechny rodiče a další vychovatele, kteří vážně přemýšlejí o tom, zda by dokázali úspěšně vychovávat dítě bez tělesných trestů nebo vůbec bez trestání, či jsou dokonce přesvědčeni, že to jde. Obsahuje argumenty pro tento přístup a současně konkrétní návody na to, jak mají rodiče postupovat, chtějí-li se bez trestů reálně obejít. Byl bych rád, kdybych získal na svou stranu nejen již přesvědčené, ale i váhavé, nejisté, nerozhodné. Přál bych si, abych je přesvědčil o tom, že to jde a že se jedná o účinný a velmi perspektivní způsob výchovy, i o tom, že se nemusí stydět, když budou tímto humánním, byť trošku podezřelým přístupem představovat ostrůvek pozitivní deviace. A ty, kteří nevěří, že to je vůbec možné, nebo si dokonce myslí, že jde o nesmysl, prosím, aby zkusili knihu bez předsudků alespoň prolistovat.
PhDr. Václav Mertin

Autor knihy PhDr. Václav Mertin je psycholog s dlouholetou praxí v pedagogicko-psychologické poradně, vyučuje také na katedře psychologie FF UK v Praze pedagogickou psychologii a školní a poradenskou psychologii. Je autorem mnoha odborných i populárních publikací.

 

Více informací, obsah, ukázka na stránkách vydavatelství Wolters Kluwers ČR


Buy now!]]>
2013-04-17 15:59:59
Jak úspěšně řídit mateřskou školu http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=217&catid=66 Authors: Hornáčková, V.; Kocián, J.; Mikáč, J.; Parmová, L.; Poláková, H.; Prokůpková, D.; Sedláčková, H.; Svobodová, E.; Syslová, Z.; Šmoldasová, T.; Štěpánková,L.
ISBN: 9788073579760
Publisher: vydavatelství Wolters Kluwers ČR
Publication date: 2013-04-17 15:50:35
Language: English
Price:


Kniha popisuje hlavní zásady řízení mateřské školy a důležité aspekty, které by mohly přispět k její vyšší kvalitě. Do školství proniká konkurenční a tržní prostředí, proto se do řízení škol postupně dostávají způsoby a zásady řízení/managementu ze ziskových organizací. Právě funkce managementu se staly stěžejním východiskem tvorby této publikace. Snahou autorů bylo poskytnout ředitelům mateřských škol vhled do jednotlivých funkcí, kterými jsou plánování, vedení lidí, personalistika, organizování a kontrola. Součástí publikace je přehled základních právních předpisů.

Texty jsou doplněny příklady, které by se měly stát vodítkem pro lepší pochopení a případnou realizaci ve vlastní praxi. Kniha vznikla s vírou, že může pomoci ředitelům, kteří mají zájem provádět změny a přijímat nové věci, kteří mají jasný cíl – aby se jejich mateřská škola stala kvalitní a efektivní.

Více informací, ukázky, obsah na stránkách vydavatelství Wolters Kluwers ČR


Buy now!]]>
2013-04-17 15:50:35
Sekty a nová náboženství http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=160&catid=59 Authors: Cowan, Douglas E.; Bromley, David G.
ISBN: 9788024731636
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2013-04-15 12:11:39
Language: English
Price:


Výzkum na poli sekt a nových náboženských hnutí postupuje mílovými kroky. Špičková práce světově známých a uznávaných odborníků Douglase Cowana a Davida Bromleyho shrnuje nejaktuálnější trendy v bádání a ve velmi koncentrované podobě vás seznámí s vývojem bádání v posledních letech. Na příkladech historického vývoje několika nejznámějších nových náboženských hnutí (např. hnutí Transcendentální meditace, u nás ještě málo známého společenství Ramthova škola osvícení a dalších) vás autoři provedou nejožehavějšími otázkami současných i dřívějších výzkumů a seznámí vás s aktuálním stavem odborné diskuse.
Kniha je určena všem zájemcům o nová náboženská hnutí z řad laiků i odborníků, stejně tak i studentům religionistiky, teologie, psychologie, pedagogiky a příbuzných oborů.

Více informací, obsah, recenze na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2013-04-15 12:11:39
Jsme lidé jedné Země http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=2&catid=58 Authors: Tollarová, Blanka; Hradečná, Marie; Špirková, Andrea a kol.
ISBN: 9788026203766
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2013-04-08 12:55:16
Language: English
Price:


Program prevence xenofobie a rasismu

Program, jehož hlavním záměrem je upevňovat a posilovat pozitivní postoje žáků k multikulturní společnosti, otevírá prostor pro uvědomění si předsudků a vyjádření obav plynoucích z migrace nebo z odlišností ve společnosti a přispívá k eliminaci pocitů a projevů xenofobie a rasismu. Program je rozčleněn do tří základních modulů: Média kolem nás a svět očima novinových titulků, Můj svět tady a tam, Země původu. Kromě metodologického průvodce přináší kniha soubor her a aktivit pro žáky a také řadu informací o tématech, jako jsou lidská práva, migrace, uprchlictví, integrace, kultura, tradice a situace vybraných zemí (Vietnam, Ukrajina, Afghánistán, Bělorusko, Čečensko, Demokratická republika Kongo). Program byl vytvořen pro žáky 2. stupně základní školy či nižších ročníků středních škol.
Učitelé najdou v knize strategii a zásady, které jim pomohou vytvořit si vlastní koncepci výukového stylu, rozvinout své kompetence, začleňovat prevenci xenofobie a rasismu a otázky multikulturního soužití do školního vzdělávacího programu, ale také do skrytého kurikula školy, tedy do utváření klimatu ve škole i v jejím okolí. Kniha staví na využití principu poznání a rozvíjení vztahu k sobě a k často odlišnému druhému, na osvojování informací v činnostech, utváření postojů na základě prožitků a jejich intelektového zpracování.

Mgr. Blanka Tollarová, Ph.D., je socioložka, působí na FHS UK, zabývá se sociologickým výzkumem a sociologií migrace a sociální práce.
PhDr. Marie Hradečná, CSc., je pedagožka a psycholožka s bohatou publikační zkušeností v oblasti sociální pedagogiky.
Mgr. Andrea Špirková je andragožka a koordinátorka vzdělávacích aktivit v Organizaci pro pomoc uprchlíkům.
Dalšími autorkami jsou Ing. Džana Popovič, koordinátorka vzdělávacích a sociálních projektů v oblasti migrace Organizace pro pomoc uprchlíkům, a Mgr. Eva Kaličinská, učitelka a lektorka speciálních projektů.

Další informace a ukázky stránky nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2013-04-08 12:55:16
Výchovné problémy se žáky http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=163&catid=66 Authors: Jedlička, Richard
ISBN: 9788073677886
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2013-03-25 16:25:45
Language: English
Price:


Z pohledu hlubinné psychologie.
Autor ve své knize vychází z výchovného přístupu, jenž respektuje individuální zvláštnosti žáků. S vědomím náročnosti tohoto přístupu a s oporou o řadu kazuistik dokládá, jak může být individualizovaný přístup v konkrétních případech úspěšně realizován u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v případě hrozby sociálně patologického vývoje, nebo naopak při podpoře latentního nadání. Cílem jeho textu je srozumitelně vyložit, jak různé analytické směry rozumějí problematice socializace v rámci rodiny (ve vztazích k rodičům a sourozencům) i školy (ve vztahu učitel – žák). Autor na konkrétních příkladech demonstruje, jak pochopení podstaty raných frustrací a poruch v sociálních vazbách usnadňuje porozumění aktuálním vztahovým problémům u dospívajících.
Kniha vychází s podporou Metropolitní univerzity Praha.
doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. je původně zdravotník a psychoanalyticky zaměřený psychoterapeut. Řadu let externě vyučoval na katedře pedagogiky Filozofické fakulty UK, v Ústavu pro lékařskou etiku a ošetřovatelství na 3. LF UK a v Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK. V současné době působí jako vysokoškolský pedagog a vede oddělení pedagogicko-psychologických disciplín katedry humanitních věd Metropolitní univerzity Praha. Je rovněž odborným garantem výuky psychologie na katedře pedagogiky a psychologie FP TUL v Liberci.

Více informací a ukázky na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2013-03-25 16:25:45
Krize a tvořivý přístup k ní http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=198&catid=62 Authors: Kastová, Verena
ISBN: 9788073678005
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2013-03-15 14:38:16
Language: English
Price:


Typy životních krizí, jejich dynamika a možnosti krizové intervence

Typy životních krizí, jejich dynamika a možnosti krizové internvence.Krize představuje v životě člověka takový stav, kdy se ukazuje, že navyklé způsoby prožívání a jednání již nejsou udržitelné a je třeba osvojit si nové. Jak v krizi pomoci a co lze od krize očekávat? Na tyto otázky naleznou v knize Vereny Kastové odborníci i laici fundovanou a současně srozumitelnou odpověď. Na četných příkladech a kazuistikách z vlastní dlouholeté praxe autorka ukazuje možnosti, jak může člověk v krizi odpovědět na tuto svou situaci jako na výzvu k tvořivosti. Úkolem terapeuta, který s člověkem v krizi pracuje, je podporovat svého klienta, aby tuto výzvu přijal a odpověděl na ni. Autorka bere v úvahu nejen oblast individuální psychiky člověka, ale také rodinný, profesionální a vůbec sociální rozměr krize.

Další informace strákny prodejce


Buy now!]]>
2013-03-15 14:38:16
Mentální anorexie a mentální bulimie v dětství a dospívání http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=156&catid=52 Authors: Kocourková, Jana et al.
ISBN: 8085824515
Publisher: nakladatelství Galén
Publication date: 2013-03-15 13:18:16
Language: English
Price:


Publikace je vysoce informativní příručkou zejména pro praktické lékaře, kteří s mentální anorexií a mentální bulimií přicházejí ve svých ordinacích do styku většinou jako první. Jde přitom o onemocnění, které je obtížně srozumitelné a terapeutický kontakt s pacienty (nebo spíše pacientkami) je zvlášť komplikovaný.

Prakticky zaměřená monografie stručnou formou podává přehled aktuálního stavu našich znalostí o daných onemocněních ze všech hledisek a součástí publikace jsou rovněž kazuistiky, které danou problematiku názorně ilustrují.

Více informací stránky nakladatelství Galén


Buy now!]]>
2013-03-15 13:18:16
O rodičích, dětech a drogách http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=59&catid=57 Authors: Hajný, Martin
ISBN: 8024701359
Publisher: Grada
Publication date: 2013-03-12 13:25:49
Language: English
Price:


Cílem publikace je představit široké veřejnosti, především pak rodičům a pedagogům, problematiku návykových látek, legálních i zakázaných, a ukázat rodičům jak účinně chránit vlastní děti před riziky užívání drog. Kniha poskytuje rovněž praktické návody co dělat, když se dítě dostane do skutečných problémů se závislostí. Čtení zpestřuje řada konkrétních příběhů.

V současné době kniha dostupná v knihovnách a antikvariátech.


Buy now!]]>
2013-03-12 13:25:49
Hyperaktivní a nepozorné dítě http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=196&catid=72 Authors: Altmanová, Miroslava
ISBN: EAN1096
Publisher: Pražská pedagogicko-psychologická poradna
Publication date: 2013-03-06 12:29:19
Language: English
Price:


Podněty k práci s dětmi s ADHD pro rodiče a učitele.

Publikace obsahuje přehled typických projevů a znaků syndromu ADHD – poruchy pozornosti s hyperaktivitou (dříve lehká mozková dysfunkce).
Projevy ADHD a obtíže z nich plynoucí nepříznivě ovlivňují školní výsledky dětí a často i jejich chování. Výchova i výuka dětí s ADHD je obtížná a vyžaduje od rodičů i učitelů značné úsilí a velkou pozornost. Vhodné postupy, jak s těmito dětmi jednat a pracovat, shrnuje tato publikace.

Více na stránkách vydavatele - Pražská pedagogicko-psychologická poradna


Buy now!]]>
2013-03-06 12:29:19
Agresivita a kriminalita školní mládeže http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=153&catid=66 Authors: Martínek, Zdeněk
ISBN: 9788024723105
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2013-03-05 14:57:13
Language: English
Price:


V posledních letech začalo stoupat procento dětí, které mají problémy s chováním, v klasických třídách a vyučovacích hodinách jsou nezvladatelné, narušují chod celé třídy, do jisté míry znamenají i ohrožení ostatních spolužáků. Učitelé jsou při jejich vedení bezbranní a bezradní a mnohdy se i jejich rodiče dostávají do pozice bezmocných a nešťastných lidí. Publikace proto odpovídá na otázky, které slýchá většina odborníků zabývajících se patologickým chováním dětí a mládeže: "Co se s dnešními dětmi děje, že jsou takové?", "Jak je možné, že to, co v chování dětí bylo před dvaceti lety nepředstavitelné, se dnes stává normou?" Renomovaný český autor seznamuje pedagogickou veřejnost a studenty učitelství se způsoby agresivního chování dětí a mládeže ve škole, s druhy agresí, s nimiž se mohou setkat ve školním prostředí, a s jejich příčinami a důsledky pro další vývoj jedince.

Více informací, ukázky stránky nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2013-03-05 14:57:13
Indické léto http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=181&catid=71 Authors: Randall, Will
ISBN: 9788073760748
Publisher: Olympia
Publication date: 2013-03-05 14:41:17
Language: English
Price:


Dobrý člověk v Asii.

Toto je kniha pro všechny, kdo si myslí, že když přidají svou kapku do oceánu, může to mít smysl.Will Randall se domníval, že vyučovat na střední škole v centru Londýna je dost obtížná práce. Ale to nebylo nic ve srovnání s jeho příštím úkolem: záchranou školy ve slumu v indickém městě Púna.Will, jenž se tam učil zrovna tak jako vyučoval, shledal, že mu život zcela změnila jeho pozoruhodná třída sirotků: Dulabéš, třídní vtipálek, který se stavěl na hlavu a ztratil rodiče na přeplněném nádražním nástupišti, Prakáš, který se naučil samostatnosti velmi tvrdým způsobem při čištění násypek míchaček na beton, či trochu střelená, ale šarmantní Tanúšrí, fanynka zpěvačky „Maradony“. Když slumoví baroni vyhrožují, že srovnají školu se zemí, napadne Willa zachránit ji nastudováním divadelní hry, jejíž provedení by přineslo tolik potřebné peníze. Vybere staroindický, sanskrtem psaný epos Rámájana o dvaceti čtyřech tisících dvojverších, i když, pravda, v trochu zkrácené podobě...Zábavná, břitká i jímavá kniha uchvacuje nevšedními postřehy, oslavuje život a ukazuje Indii, kterou turisté obvykle nespatří. Přeložil Jakub Florian.

Více na stránkách nakladatelství Olympia


Buy now!]]>
2013-03-05 14:41:17
Motivace žáků efektivní komunikací http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=112&catid=66 Authors: Mešková, Marta
ISBN: 9788026201984
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2013-03-04 12:20:20
Language: English
Price:


Kniha integruje poznatky a přístupy moderní pedagogiky se zaměřením na vztah učitele a žáka jako motivující prvek ve vyučování. Autorka vychází z poznatků humanistické psychologie a porovnává autoritativní a partnerský přístup ve vyučovacím procesu, které označuje jako přístup tlakem a tahem. Rozebírá výchovné i vzdělávací konfliktní situace a naznačuje možnosti, jak jim účinně předcházet. Objasňuje význam empatie ve vyučování. Zabývá se rozvojem vnitřní i vnější motivace žáka, ale i tím, jak rozmluvit „mlčícího“ žáka. Věnuje se neverbálním projevům učitele a jeho vlivu na motivaci žáka. Kniha je obohacena četnými příklady z praxe, cvičeními a poznatky z terénních výzkumů autorky.
PhDr. Marta Mešková, Ph.D., je psycholožka s pedagogickou praxí. Působí jako zástupkyně ředitele na SŠ. Působí jako odborný garant ve vzdělávací agentuře.

Další informace, ukázky, recenze na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2013-03-04 12:20:20
Poruchy pozornosti v dětství i dospělosti http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=55&catid=72 Authors: Hallowell, Edward M.; Ratey, John J.
ISBN: 9788072551545
Publisher: nakladatelství Návrat domů
Publication date: 2013-03-01 13:44:33
Language: English
Price:


Na základě vyprávění zážitků svých pacientů (dětí i dospělých) Dr. Hallowell a Dr. Ratey ukazují, jaké různé podoby může mít ADD – od hyperaktivního hledání vysoké stimulace až po přechodnou nepozornost spojenou se sněním s otevřenýma očima – a na proměňující účinek přesné diagnózy a léčby.
"...Jakmile pochopíte, co všechno porucha pozornosti obnáší, najednou si uvědomíte, že ji vidíte všude, takřka na každém kroku. Najednou spoustu lidí uvidíte jinak. O někom jste si mysleli, že je věčný popleta, nenechavec nebo nezdolný tvůrce, byť dosti nepředvídatelný... Ti všichni možná mají ADD. Ptáte se, v jakém bodě vlastně syndrom začíná a takzvané normální chování končí? Co obnáší impulzivita? Co znamená rozptylitelnost pozornosti? Těmito otázkami se budeme zabývat v celé knize, odpovědi budeme hledat především v příbězích a příkladech. Zamyslíme-li se nad příznaky, pochopíme, z čeho se celek ADD skládá. Nejspíš v nich najdeme i část sebe. Je však třeba mít na paměti, že diagnóza ADD nevyplývá pouze z přítomnosti příznaků, nýbrž i z jejich rozsahu a trvání, z toho, do jaké míry danému jedinci zasahují do života..."

Z doslovu Dr.Václava Mertina

Další informace, zakoupení knihy např. Neoluxor


Buy now!]]>
2013-03-01 13:44:33
Máte neklidné, nesoustředěné dítě? http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=26&catid=72 Authors: Žáčková, Hana; Jucovičová, Drahomíra
ISBN: 8090386907
Publisher: nakladatelství D+H
Publication date: 2013-02-27 14:36:35
Language: English
Price:


Metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro rodiče a vychovatele

Publikace přináší zejména praktické rady, jak zvládat výchovu dětí s ADHD/ADD (výchovné zásady, charakteristické projevy a možnosti ovlivnění, situace ve škole, výběr dalšího vzdělávání, období dospívání a dospělosti).

Více informací a ukázky stránky nakladatelství D+HBuy now!]]>
2013-02-27 14:36:35
Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=188&catid=72 Authors: Taylor, John F.
ISBN: 9788026200680
Publisher: Portál
Publication date: 2013-02-21 15:31:40
Language: English
Price:


Rádce pro děti s ADHD a ADD.
Dělá ti potíže, když se máš na něco soustředit? Napomínají tě ve škole za to, že vyrušuješ a vstáváš bez dovolení z lavice? Nejde ti učení? Neumíš usměrnit své chování? Možná máš ADD (poruchu pozornosti) nebo ADHD (poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou). V této knize zjistíš, co to je ADD neboli porucha pozornosti a také co to je ADHD neboli porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Naučíš se, jak udržet na uzdě své nálady a jak překonat pocity neúspěchu, smutku a strachu. Zjistíš, které jídlo ti může pomoci k lepšímu soustředění. Na konci každé kapitoly se můžeš otestovat, a tak zjistíš, jestli rozumíš všem otázkám spojeným s poruchou pozornosti a také hyperaktivitou. Kniha je určena dětem s ADHD a ADD, jejich rodičům, učitelům a vychovatelům.
John F. Taylor, Ph.D., je psycholog a otec tří dětí s poruchou pozornosti. Založil společnost ADD Plus a vytvořil řadu materiálů pro děti a mladé lidi s ADHD a ADD.

Ukázky a další informace na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2013-02-21 15:31:40
Nejčastější poruchy chování dětí http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=31&catid=72 Authors: Train, Alan
ISBN: 8071785032
Publisher: Portál
Publication date: 2013-02-18 14:36:50
Language: English
Price:


Jak je rozpoznat a kdy se obrátit na odborníka.
Pedagogům i rodičům, kteří se setkávají s problémovým chováním dětí, je určena publikace popisující projevy dětského chování, které mohou (ale nemusejí) být signálem vážnější poruchy, s níž je i při pouhém podezření vhodné obrátit se na odborníka. Druhá část knihy je pak přehledem nejčastějších duševních poruch objevujících se v dětském věku. Probírá okruh poruch spojený s ADHD, poruchy vztahů, komunikace, úzkostné poruchy, strachy, deprese, poruchy spojené s užíváním návykových látek apod. V závěrečné části rodiče a vychovatelé naleznou informace, jak mohou dětem s problémovým chováním pomoci sami a jaké metody léčení mohou užít odborníci.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2013-02-18 14:36:50
Poruchy pozornosti a hyperaktivita http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=192&catid=72 Authors: Munden, Alison; Arcelus, Jon
ISBN: 9788073674304
Publisher: Portál
Publication date: 2013-02-18 14:29:23
Language: English
Price:


Přehled současných poznatků a přístupů pro rodiče a odborníky.

Děti trpící poruchou pozornosti s hyperaktivitou (syndromem ADHD) představují pro své rodiče a učitele náročnou zkoušku. Ale i dětem samým přináší jejich postižení řadu problémů a často ohrožuje jejich zařazení do společnosti a někdy i zdraví. Kniha je přehledem současných poznatků o specifických poruchách pozornosti a hyperaktivitě u dětí a zároveň je vodítkem pro práci s nimi.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2013-02-18 14:29:23
Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=122&catid=72 Authors: Riefová, Sandra F.
ISBN: 9788073677282
Publisher: Portál
Publication date: 2013-02-18 14:18:00
Language: English
Price:


Praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD.
Specifické poruchy chování často zůstanou nerozpoznány. A přece mohou dítěti, jeho rodičům i jeho učitelům způsobit nesmírné množství problémů a nepříznivě ovlivnit celou další životní dráhu jedince. Autorka nabízí praktické rady pro všechny oblasti školní práce s dětmi se specifickými poruchami chování. Kniha je psána jako manuál - neobsahuje dlouhé teoretické výklady, většina textu je shrnuta do přehledů osvědčených zásad, seznamů, postupů atd. pro všechny oblasti života a práce školy. Umožní všem zainteresovaným lépe rozpoznávat děti s tímto syndromem, vyučovat s ohledem na jejich potřeby a zvládat krizové situace a konflikty, ke kterým může dojít.

Ukázky a další informace na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2013-02-18 14:18:00
Hyperkinetická poucha / ADHD http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=51&catid=72 Authors: Drtílková, Ivana; Šerý, Omar et al.
ISBN: 9788072624195
Publisher: Galén
Publication date: 2013-02-18 14:04:05
Language: English
Price:Publikace podává ucelený přehled současných poznatků o hyperkinetické poruše, které byla v posledních letech v odborné literatuře věnována mimořádná pozornost. Na jedné straně nové poznatky z oblasti neurověd a genetiky umožnily specialistům lépe porozumět příčinám tohoto onemocnění, na druhé straně se však problematika stala složitější a méně srozumitelná pro všechny, kteří nejsou přímo odborníky v dané oblasti. Kolektiv autorů z dětského oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno zpracoval problematiku hyperkinetické poruchy způsobem, který je přínosný pro odbornou veřejnost a současně může oslovit i laiky - zejména rodiče hyperkinetických dětí.

Monografie je rozdělena na dvě části: větší díl obsahuje kapitoly určené odborníkům (klasifikace, etiopatogeneze, genetika, biologické příčiny hyperkinetické poruchy, metody klinického a psychologického vyšetření, diagnostika, diferenciální diagnostika, výskyt komorbidních poruch, průběh hyperkinetické poruchy od dětství do dospělosti, farmakoterapie, psychoterapie); odbornou část doplňuje samostatná příloha vhodná zejména pro rodiče a vychovatele, která pojednává o hyperkinetické poruše u dětí formou otázek a odpovědí. Vedle přehledu současných znalostí je záměrem monografie také zdůvodnit potřebu komplexního, multimodálního terapeutického přístupu k léčbě hyperkinetické poruchy - použitím moderní farmakoterapie společně se specifickými výchovnými a psychoterapeutickými metodami.

Publikace je určena především psychiatrům a klinickým psychologům, ale přínosná bude i pro další odborníky, kteří se s problematikou hyperkinetické poruchy ve své praxi setkávají (pediatři, pedagogové, neurologové).

Více informací na stránkách nakladatelství Galén


Buy now!]]>
2013-02-18 14:04:05
Relaxace nejen pro děti s ADHD http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=212&catid=72 Authors: Jucovičová, Drahomíra; Žáčková, Hana
ISBN: 9788090386983
Publisher:
Publication date: 2013-02-18 13:54:52
Language: English
Price: 77,-


Máte neklidné, nesoustředěné dítě?
Publikace nabízí celou řadu relaxačních technik využitelných nejen pro děti s ADHD. Rozšířena je i o psychorelaxační hry a barevnou obrazovou přílohu.

Více informací obchod Portál


Buy now!]]>
2013-02-18 13:54:52
Hyperaktivní dítě http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=129&catid=72 Authors: Drtílková, Ivana
ISBN: 9788072624478
Publisher: nakladatelství Galén
Publication date: 2013-02-14 16:03:49
Language: English
Price:


Vše, co potřebujete vědět o dítěti s hyperaktivní poruchou.

Když je dítě příliš divoké, vzteká se a zlobí, snad každého rodiče občas napadne, že to už »není normální«, a uvažuje o poradě s nějakým odborníkem. Často rodičům doporučí vyšetření dítěte učitel nebo školní psycholog, kteří u dítěte pozorují hyperaktivitu a problémy se soustředěním na školní práci. Přestože jsou tyto projevy typické pro děti s hyperkinetickou poruchou (nebo ADHD), nemusejí definitivně potvrzovat tuto diagnózu, zejména když se objevují jen příležitostně a jen v některých situacích.

Neklid a nepozornost u dětí mohou pramenit z mnoha příčin, proto diagnózu hyperkinetické poruchy může zodpovědně stanovit jen odborník, kterým je dětský psychiatr ve spolupráci s dětským psychologem. Pokud jsou však rodiče, učitelé a vychovatelé dobře obeznámeni s typickými příznaky tohoto onemocnění, stávají se významnými pomocníky lékaře nejen při diagnostice hyperkinetické poruchy, ale také v průběhu následné dlouhodobé léčby.

Hlavním cílem této příručky je odpovědět na nejčastější otázky rodičů dětí s hyperkinetickou poruchou a uvést současné názory odborníků na příčiny a možnosti její léčby. Pro rodiče a všechny ostatní, kteří se podílejí na výchově těchto dětí, jsou určeny rady, jak k nim přistupovat v běžném životě a pomáhat jim překonávat problémy, které je provázejí v rodinném i školním prostředí.

Další informace na stránkách nakladatelství Galén


Buy now!]]>
2013-02-14 16:03:49
Františku, přestaň konečně zlobit, nebo... http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=169&catid=72 Authors: Ondráček, Petr
ISBN: 8086642186
Publisher: ISV
Publication date: 2013-02-14 16:03:10
Language: English
Price:


Publikace je věnována rušivému chování dětí ve škole. Problematikou kázně a především nekázně se prof. Ondráček zabývá celou svou profesionální dráhu. I když text zachovává vědeckou serióznost, je psán čtivě, svižně a – nejen odborné veřejnosti – srozumitelně. Textů, které tvoří skutečné přemostění mezi pedagogickou teorií a výchovnou praxí, není na současném knižním trhu příliš. Předložená publikace reflektuje nejnovější pedagogické a psychologické teorie i školskou a výchovnou praxi. Odborně fundovaný text je vhodně prokládán řadou příkladů z „pedagogického života” i vlastních osobních zkušeností autora. Prof. PhDr. P. Ondráček je absolventem učitelského studia na Pedagogické fakultě v Plzni a studia psychologie a pedagogiky na Karlově Univerzitě v Praze. Jako emigrant získával své zkušenosti především v německých dětských domovech a výchovných ústavech pro děti a mládež v oblasti Porúří. V současné době vyučuje didaktiku a metodiku speciální pedagogiky na Evangelické vysoké odborné škole (Evangelische Fachhochschule) v Bochumi. Naší odborné veřejnosti je znám jako vynikající odborník v oblasti speciální i sociální pedagogiky.

Více na stránkách nakladatelství Kosmas/ISV


Buy now!]]>
2013-02-14 16:03:10
ADHD Porucha pozornosti s hyperaktivitou http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=224&catid=72 Authors: GOETZ, M., UHLÍKOVÁ, P.
ISBN: 9788072626304
Publisher: Galén
Publication date: 2013-02-14 16:02:17
Language: English
Price:


ADHD je anglická zkratka názvu attention deficit hyperactivity disorder neboli porucha s deficitem pozornosti a hyperaktivitou. Označuje onemocnění způsobující obtížné soustředění, nepřiměřeně zvýšenou aktivitu a impulzivitu dítěte.

Tato příručka shrnuje všechny základní moderní poznatky o poruše pozornosti s hyperaktivitou, jinak též hyperkinetické poruše. Najdete zde popis různých oblastí této nemoci, od jejích příčin až po možnosti léčby, a také jsou zde na pravou míru uvedeny některé polopravdy a mýty.

Autoři knihu připravili ve spolupráci s učiteli, psychology a zejména rodiči a pacienty s ADHD. Jejich společným přáním je, aby vám kniha pomohla získat co nejvíce nových, užitečných a pravdivých informací, které budete potřebovat v případě, že by se onemocnění ADHD prokázalo i u vašeho dítěte.

Ukázka a rozhovor s autory na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2013-02-14 16:02:17
Problémové chování dětí a mládeže http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=88&catid=66 Authors: Navrátil, Stanislav; Mattioli, Jan
ISBN: 9788024736723
Publisher: nakladatelství Grada
Publication date: 2013-02-12 14:33:16
Language: English
Price:


Jak mu předcházet, jak ho eliminovat.

Obsah knihy vychází z faktu, že častým zdrojem nežádoucího chování dětí a mládeže jsou chybná osobní pojetí výchovy, učení, vyučování a pedagogické komunikace jednotlivých rodičů, vychovatelů a učitelů a jim odpovídající činnosti využívané v průběhu výchovně-vzdělávací práce. První část publikace se zaměřuje na rozbor a zhodnocení konkrétních podob chybného pojetí výchovy, učení a vyučování a na popis jejich vlivů na vznik nežádoucího chování dětí a mládeže. Druhá část předkládá alternativy pedagogických činností, které pomáhají předcházet vzniku nevhodného chování, a popisuje podmínky pro jejich využití ve výchovně-vzdělávací praxi. Kniha je určena studentům pedagogických oborů, pedagogům, výchovným poradcům, vychovatelům apod.

Více informací na stránkách nakladatelství Grada


Buy now!]]>
2013-02-12 14:33:16
Mládež a delikvence http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=225&catid=70 Authors: Matoušek, Oldřich; Matoušková, Andrea
ISBN: 9788073678258
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2013-02-11 16:31:21
Language: English
Price:


Možné příčiny, současná struktura, programy prevence kriminality mládeže.
Rozšířené a aktualizované vydání knihy obsahující syntézu poznatků nejrůznějších oborů o příčinách delikventního chování mládeže a existujících metodách prevence a represe. Důraz je kladen na nové metody řešení a na porovnání jejich efektivity.

Více informací a ukázky na stránkách nakladatelství Portál


Buy now!]]>
2013-02-11 16:31:21
Čas Botswany http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=139&catid=71 Authors: Randall, Will
ISBN: 9788073760960
Publisher: Olympia
Publication date: 2013-02-11 15:48:52
Language: English
Price:


Kariéra učitele v neznámé zemi plné kontrastů.

Po řadě objevných cest a setkání se Will Randal ocitl v Botswaně, aby i tady pokračoval v učitelské kariéře, která ho kdysi přivedla z Londýna do Púny v Indii. A teď tato kariéra vybočuje z vyjetých kolejí a míří do malého města Kasane, které má velmi dobré vězení a údajně nejlepší fotbalové mužstvo v zemi. Do města, kde na školní rodičovské sdružení chodí tlupa lemurů, rodina prasat bradavičnatých, párek kroužících orlů a pozorný buvol. Do města, kde se nikdo neptá na minulost, kde je přijat s odzbrojující otevřeností a kde se – většinou prostřednictvím rozličných nehod – dozvídá všechno o Botswaně. Přeložil Jakub Florian.

Více na stránkách nakladatelství Olympia


Buy now!]]>
2013-02-11 15:48:52
Sociologie výchovy a školy http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=98&catid=67 Authors: Havlík, Radomír; Koťa, Jaroslav
ISBN: 9788026200420
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2013-02-07 17:57:28
Language: English
Price:


Jak souvisejí školní výsledky dětí se sociálním prostředím, z něhož pocházejí? Pomáhá škola nerovnosti ve společnosti odstranit, nebo je naopak zvyšuje? Jaké mají učitelé dnes postavení ve společnosti a jaké role by měli zastávat? Tyto a další zajímavé otázky si klade obor u nás tradičně zvaný sociologie výchovy.
Výklad základních myšlenek oboru je doložen řadou konkrétních údajů z výzkumů českého školství a české společnosti.

Ukázky a další informace:

Stránky nakladatelství Portál

 


Buy now!]]>
2013-02-07 17:57:28
Drogy lidského těla http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=40&catid=57 Authors: Zehentbauer, Josef
ISBN: 9788026201595
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2013-02-06 16:43:11
Language: English
Price:


Drogy lidského těla bez vedlejších účinků.
Mnozí lidé si navykli používat k ovlivnění své výkonnosti či svého prožívání psychofarmaka. Málokdo si je však vědom toho, že lidské tělo produkuje vlastní substance, které působí jako antidepresiva, anxiolytika, stimulanty, tišicí prostředky apod. Autor popisuje názorně biochemické pochody v lidském těle a účinek "drog", které naše tělo produkuje. Nabízí zároveň čtenáři řadu podnětů, jak tyto látky vlastní našemu tělu zdravým způsobem aktivovat a využít - bez jakýchkoli vedlejších účinků. Knihu využijí lékaři, psychologové, psychoterapeuti, čtenáři se zájmem o sebepoznání a práci na sobě.
Josef Zehentbauer je lékař a psychoterapeut, žije a působí v Mnichově. Autor několika knižních titulů k tématu užívání psychofarmak a drog.

Další informace na stránkách nakladatelství Portál.


Buy now!]]>
2013-02-06 16:43:11
Kyberšikana http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=69&catid=53 Authors: Rogers, Vanessa
ISBN: 9788073679842
Publisher: nakladatelství Portál
Publication date: 2013-02-06 15:41:18
Language: English
Price:


Pracovní materiály pro učitele, žáky i studenty
Kyberšikana je „jen“ jiný projev šikany, přenáší se do ní rozdělení rolí ve skupině. Jejími prostředky jsou textové zprávy, e-maily, weby a sociální sítě. Pracovní materiály, které kniha obsahuje, jsou zaměřeny na bezpečné chování na internetu. Najdete zde hry a zábavné kvízy, které dětem a dospívajícím přiblíží rizika komunikace spojená s moderními komunikačními prostředky. Prostřednictvím zajímavých aktivit se dozvědí, že není neslušné odmítnout „žádost o přátelství“ i že není snadné odhalit identitu člověka, se kterým se seznámí přes internet. Příručka je určena především učitelům, ale i rodičům dětí školního věku a dospívajících a kromě her a aktivit nabízí i vysvětlení podstaty kyberšikany a rady, jak se zachovat, pokud se dítě stane její obětí.
Vanessa Rogers je učitelka, má dlouholetou zkušenost v práci s mládeží.

Ukázky a další informace na stránkách nakladatelství Portál.


Buy now!]]>
2013-02-06 15:41:18
Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=11&catid=66 Authors: Syslová, Z.,Sedláčková, H., Štěpánková, L.
ISBN: 9788073578848
Publisher: Wolters Kluwer
Publication date: 2012-11-05 16:35:35
Language: English
Price:


Publikace je určena ředitelům a učitelům mateřských škol, ale také těm, kteří studují obory spojené s předškolní pedagogikou. Autorky přistupují k textu se snahou pomoci čtenáři pochopit smysl, účel a proces hodnocení pokroků dětí a ukázat, jak provádět diagnostické procesy s cílem naučit se odhalovat silné stránky dítěte a vycházet z nich při rozvoji jeho osobnosti.

K problematice hodnocení výsledků přistupují z jiného úhlu pohledu než ostatní autoři známých publikací. Poznatky z vývojové psychologie a pedagogické diagnostiky propojují s individualizací vzdělávání a podporou rozvoje kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Na konkrétních příkladech z praxe dokládají teoretická tvrzení. Příklady slouží rovněž jako doklady již existujících pozitiv v práci mateřských škol a také jako ukázky diagnostických chyb, kterých se dopouštějí.

Bližší informace na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2012-11-05 16:35:35
Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=221&catid=66 Authors: Mertin, V.,Krejčová, L., Čáp, D.,Gillernová, I., Hoskovcová, S., Housarová, B., Krejčová, K., Lidická, J., Mertin, T., Šírová, E., Štorch, J.
ISBN: 9788073576790
Publisher: Wolters Kluwer
Publication date: 2012-11-05 16:16:41
Language: English
Price:


Publikace shrnuje a popisuje tradiční postupy pedagogické diagnostiky a současně nabízí přehled aktuálních testových metod, resp. diagnostických nástrojů, které mohou učitelé využít ve všech oblastech vzdělávacího procesu. Pozornost je věnována individuální diagnostice schopností, dovedností a činností žáků, ale také poznávání vztahů, vzájemných vazeb a atmosféry ve školní třídě a v neposlední řadě zmapování dovedností učitele a forem působení učitele na žáky. Diagnostické postupy se zaměřují na žáky obou stupňů základních škol i žáky středních škol. Informace pedagogicko psychologického rázu jsou doplněny výkladem relevantní legislativy, která s problematikou pedagogické diagnostiky souvisí.

Cílová skupina:

Učitelé základních škol s přesahy do středních škol, výchovní poradci, metodici prevence rizikového chování, pedagogové v poradenských zařízeních, studenti učitelství, speciální pedagogiky, psychologie.

Bližší informace a stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2012-11-05 16:16:41
Kompetence řídících pracovníků ve školství http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=146&catid=66 Authors: Lhotková, I., Trojan. V., Kitzberger, J.
ISBN: 9788073578992
Publisher: Wolters Kluwer
Publication date: 2012-11-05 16:09:19
Language: English
Price:


Tato kniha je výsledkem práce týmu autorů, kteří se snažili pojmout problematiku kompetence pracovníků ve školství jak z pohledu teorie, tak na základě praktických zkušeností.

Autoři počítají s využitím samotnými řídícími pracovníky, zřizovateli a hodnotiteli škol, studenty pedagogických oborů i ostatními zájemci.

V knize naleznete kapitolu uvádějící čtenáře do celé problematiky, dále teoretické vymezení termínu kompetence, jeho uchopení z hlediska práva a následně popsanou využitelnost kompetenčních modelů ředitelů škol a středního managementu v praxi.

Bližší informace na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2012-11-05 16:09:19
MERITUM Pedagogická intervence u žáků ZŠ http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=149&catid=66 Authors: Wolters Kluwer - kolektiv
ISBN: 9788073576035
Publisher: Wolters Kluwer
Publication date: 2012-11-05 15:58:20
Language: English
Price:


Příručka pro učitele nabízí konkrétní možnosti řešení různorodých problémů z každodenní praxe. Zaměřuje se na praktické postupy při adaptaci na prostředí školy, obtížích při učení, výchovných problémech, při řešení konfliktů, v krizových situacích. Představuje rovněž postupy, ve kterých může učitel hledat podporu pro svoji práci - např. videotrénink interakcí, balintovské skupiny pro učitele, dynamická diagnostika, funkční analýza chování, reakce na intervenci. Obsahuje rovněž právní aspekty intervence, odkazy na instituce, se kterými učitel spolupracuje.

Na jednotlivých kapitolách publikace se významnou měrou podíleli autoři úspěšné publikace Meritum: Výchovné poradenství.

Obsah a bližší info na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2012-11-05 15:58:20
MERITUM Výchovné poradenství http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=7&catid=66 Authors: Wolters Kluwer - kolektiv
ISBN: 9788073574985
Publisher: Wolters Kluwer
Publication date: 2012-11-05 15:44:08
Language: English
Price:


MERITUM Výchovné poradenství je praktická pomůcka pro výchovné poradce a ty, které tato školská problematika zajímá.

Hlavním cílem publikace je napomoci výchovným poradcům při hledání mnohdy velmi komplikovaných odpovědí na otázky, které jsou jim v jejich poradenské praxi kladeny, nebo si je kladou sami. Začínajícím výchovným poradcům významně ulehčí orientaci a vhled do problematiky výchovného poradenství obecně.

Na zpracování publikace se podíleli právníci a vysokoškolští pedagogové ve spolupráci s výchovnými poradci.

Obsah, recenze a aktuální text z dubna 2012 na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2012-11-05 15:44:08
Pedagogické znalosti učitele - Teorie a praxe http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=183&catid=66 Authors: ŠVEC, V.
ISBN: 807357076
Publisher: Wolters Kluwer
Publication date: 2012-11-05 15:29:14
Language: English
Price:


Pedagogické znalosti se stále více stávají nepostradatelnou součástí učitelovy profesionality. Jsou však důležité také pro kouče, kteří se jako manažeři nebo poradci uplatňují při vzdělávání a rozvoji osobnosti zaměstnanců.

Publikace Pedagogické znalosti učitele / Teorie a praxe je příručkou, které mohou využít studenti učitelství (budoucí učitelé), vzdělavatelé těchto studentů, učitelé na různých typech a stupních škol, manažeři, poradci a lektoři ve vzdělávání dospělých a všichni ti, do jejich pracovní nebo zájmové činnosti patří vzdělávání, výcvik a výchova dětí, mládeže i dospělých (např. trenéři, instruktoři, mistři odborné výchovy, vychovatelé apod.).

Obsah a bližší informace na stránkách vydavatelství


Buy now!]]>
2012-11-05 15:29:14
Kmeny. Současné městské subkultury http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=54&catid=67 Authors: SOUČEK, T., VESELÝ K., VLADIMÍR 518
ISBN: 9788090397323
Publisher: Bigg Boss a Yinachi
Publication date: 2012-06-18 16:10:17
Language: English
Price:


V prosinci 2011 vydal label Bigg Boss a Yinachi publikaci o současných českých subkulturách. Kniha s názvem KMENY vzniká pod vedením Vladimira 518 a ve fotografiích a textech představí aktuální podobu pražských komunit od hip hopu a hardcore, přes gotiky a neohippies, až po motorkáře, fanoušky tuningu či milovníky japonské popkultury. Jejich vizuální a životní styl mapuje více než tři sta barevných snímků fotografa Tomáše Součka. Kniha KMENY je součástí městských projektů BU2R.

„Cílem KMENŮ je zachytit momentální stav různorodých městských subkultur, které cirkulují kolem sdílených středobodů, jako jsou hudba, móda, hry, umění či závislosti. KMENY umožní čtenáři nahlédnout mezi skupiny lidí, do nichž se běžně nemá šanci podívat, a třeba si ani zatím neuvědomil, že taková společenství vůbec existují," říká rapper a výtvarník Vladimir 518.

Více na:  

https://www.facebook.com/BudweiserUrbanProjects

Recenze

Ukázka

 

 


Buy now!]]>
2012-06-18 16:10:17
Čeští svobodní zednáři ve XX. století http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=142&catid=59 Authors: ČECHUROVÁ, J.
ISBN: 8072771221
Publisher: Libri
Publication date: 2012-06-15 16:02:52
Language: English
Price:


Podrobné dějiny zednářských lóží v českých zemí, a zvláště v Praze od počátku 20. století do roku 1951, kdy zednářství v Československu zaniklo.

Cenné líčení dějin českého zednářství sepsané na základě obvykle badatelům nepřístupných tištěných i archivních pramenů. Autorka vyvrací nepřátelskou, zejména katolickou, protizednářskou propagandu o údajném politickém a ekonomickém lobbování českých zednářů, citujíc archivní materiály. Jsou to především písemné pozůstalosti českých zednářů, tj. jejich korespondence a deníky, do nichž si zaznamenávali své dojmy z činností lóží. Podle autorky byly vlastně lóže Komenský a Národ i jejich odnože zájmovými spolky vysokoškolských profesorů, několika politiků (např. E. Beneš), umělců (A. Mucha), knihovníků (J. Thon, J. Volf) a jiných příslušníků elity českého národa, které však neustále zápasily s nedostatkem spolkových peněz a občas pořádaly pro své členy bankety či tajuplné ceremoniály. Jejich pravá zednářská, tedy filantropická činnost se plně rozvinula až ve 30. letech. Za fašistické okupace ji sami zastavili. Po válce se sice lóže se svolením Národní fronty obnovily, ale protože se o ně začala zajímat Státní bezpečnost, rozhodly se 1. dubna 1951 o ukončení své činnosti. Německých lóží si autorka všímá jen okrajově, protože s výjimkou let 1936-1938 s českými nespolupracovaly. Kniha je provázena snímky zednářských tiskovin v textu a doplněna podrobných poznámkovým aparátem, jak s citacemi, tak i s dokreslením hlavního textu, dále přehledem pramenů a literatury, slovníčkem základních pojmů a symbolů a jmenným rejstříkem.

Bližší informace a ukázka z knihy na stránkách nakladatelství

 

 


Buy now!]]>
2012-06-15 16:02:52
Průvodce hledačů absolutna (Encyklopedie duchovních nauk) http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=102&catid=59 Authors: LASH, J.
ISBN: 9788071981442
Publisher: Votobia
Publication date: 2012-06-13 10:22:09
Language: English
Price:


Lexikon seznamuje se základními díly východní i západní spirituality, charakterizuje a popisuje tradiční náboženství i alternativní cesty mystiky.

Obsahuje informace o starých i nových duchovních proudech - od šamanismu k sufismu, od gnostiků ke Gurdjieffovi, od rituálů amerických indiánů k moderní fyzice. Je rozdělena do tří částí: první je výběrem základních pramenných zdrojů, druhá obsahuje eseje, které analyzují významná témata, třetí tvoří slovník.

Další informace na google books


Buy now!]]>
2012-06-13 10:22:09
Mechanismus sekt http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=20&catid=59 Authors: ABGRALL, J.M.
ISBN: 9788071847748
Publisher: Karolinum
Publication date: 2012-06-12 15:27:05
Language: English
Price:


"Přední francouzský psychiatr J.M.Abgrall ve své knize zkoumá fenomén sekt nikoli z pohledu jejich teologického zakotvení, ale z psychiatrického hlediska. Klade si za cíl přiblížit psychodynamiku sekt a analyzovat sektářskou psychopatologii. V konečném důsledku mu jde o to vysvětlit mechanismus manipulace, které se sekty dopouštějí vůči svým stoupencům. Publikace je tak i vhodným průvodcem pro všechny kteří se ať ve svém soukromém životě či v práci střetávají s praktickým působením různých sekt." (Zdroj: Karolinum) 

Další info na stránkách vydavatele

Recenze od Heleny Haškovcové

 

 

 

 


Buy now!]]>
2012-06-12 15:27:05
Spiritualita v pomáhajících profesích http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=210&catid=59 Authors: VOJTÍŠEK, Z., DUŠEK, P., MOTL, J.
ISBN: 9788026200888
Publisher: Portál
Publication date: 2012-06-12 10:52:13
Language: English
Price:


"O spiritualitě se sice v posledních letech hodně hovoří, ale to bohužel neznamená, že se v otázkách spirituality více vyznáme. Kniha také neodpovídá zdaleka na všechny otázky a možná spíše provokuje k přemýšlení, než aby dávala jednoznačné odpovědi, může ovšem sloužit jako pevný bod, od něhož je možné „spirituální terén" poznávat a mapovat. Ke spiritualitě přistupuje nezaujatě z hlediska religionistiky a psychologie náboženství. 

Je praktickou příručkou pro všechny, kdo se setkávají se záležitostmi náboženství (ať už rádi, nebo neradi) ve své profesi: pro terapeuty, psychology, pedagogy, sociální pracovníky, poradce, pastorační pracovníky i duchovní." (Zdroj: Portál)

Bližší informace a recenze od Heleny Haškovcové na stránkách vydavatele

 

 

 


Buy now!]]>
2012-06-12 10:52:13
Lexikon magie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=166&catid=59 Authors: NAKONEČNÝ, M.
ISBN: 9788025701348
Publisher: Argo
Publication date: 2012-06-12 10:24:45
Language: English
Price:


Důkladně zpracovaný slovník, kdy v jednotlivých abecedně řazených heslech jsou probrány pojmy západního esoterismu okultistického druhu a mystiky.

Pojem magie, jak je použit v názvu lexikonu, je zde chápán v širším významu - jako pradávná tajná věda o přírodě, nadpřirozenu, skrytých zákonitostech existence, jako nejvyšší moudrost i jako ovládání nadpřirozených sil. Obecná definice magie je velmi nejednotná a složitá, existují úzké vazby a souvislosti mezi magií, hermetismem, okultismem a mystikou, východní i západní. Proto je i tento lexikon koncipován jako slovník vysvětlující všechny tyto fenomény a další jevy s nimi související. Magický pohled na svět a magické myšlení autor lexikonu popisuje v psychologickém a kulturním kontextu. Nejedná se o okultní pojednání - na magii a esoteriku je zde pohlíženo jako na kulturní jev, který si žádá bližší vysvětlení, přístupné i laikovi. Významné dílo poskytující základní informace a obecné znalosti o okultních a hermetických vědách, magii a esoterice.

O autorovi

 


Buy now!]]>
2012-06-12 10:24:45
Efektivní regulace užívání marihuany (metodická příručka pro terapeuty) http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=125&catid=57 Authors: Engelander, M., Lang, E., Lacy, R., Cash, R.
ISBN: 9788074400414
Publisher: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Publication date: 2012-06-12 09:50:04
Language: English
Price:


Efektivní regulace užívání marihuany - Jak pracovat s lidmi, aby omezili nebo přestali užívat konopí.

Tato publikace představuje metodiku pro provádění integrované krátké intervence a skupinového porogramu pro léčbu klientů, kteří intenzivně užívají konopné drogy, popřípadě jsou na nich závislí.

Postupy uvedené v této publikaci jsou založené na moderních, empiricky ověřených poznatcích vycházejících ze zahraniční poradenské praxe, jsou velmi srozumitelným, podrobným a erudovaným způsobem popsané. Publikace přináší dva modely léčby, vytvořené australskou organizací Turning Point , a sice integrovanou krátkou intervenci a skupinový program. K oběma modelům léčby je zpracována podrobná metodika. Oba terapeutické postupy jsou vhodné pro klienty vykazující závislostní užívání konopí bez dalších komplikací. Materiál také poskytuje přehled poznatků o uživání konopných drog a o jeho dopadech na zdraví. V ČR se jedná o první metodickou příručku speciálně zaměřenou na uživatele konopných drog.

Bližší informace a publikace ke stažení na http://www.drogy-info.cz

 

 


Buy now!]]>
2012-06-12 09:50:04
Prevence užívání tabáku, alkoholu a jiných drog u dospívajících http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=83&catid=57 Authors: PEŠEK, R., NEČASNÁ, K.
ISBN: 9788025459713
Publisher: Arkáda - sociálně psychologické centrum
Publication date: 2012-06-11 16:41:23
Language: English
Price:


Tato příručka je určena zejména starším dětem, dospívajícím teenagerům, rodičům, pedagogům, sociálním pracovníkům, zdravotníkům a všem dalším, kdo se přímým nebo nepřímým způsobem podílejí na primární prevenci, popř. léčbě mladých lidí, kteří se mohou rizikově chovat v souvislosti s užíváním návykových látek jako jsou tabák, alkohol a jiné drogy.

Publikace se zaměřuje nejen na základní aspekty této adiktologické problematiky, ale ve druhé části jsou rovněž uváděny některé metody vhodné pro nácvik a posilování psychosociálních dovedností, které se u mladých lidí mohou stát účinnou prevencí nejen před užíváním návykových látek, ale obecně před mnoha dalšími druhy rizikového chování.

Z obsahu: vybrané klíčové dokumenty, výsledky aktuálních výzkumů, příčiny a vývoj užívání drog, možnosti prevence, motivace ke změně a léčba, moderní metody pro nácvik psychosociálních dovedností zvyšujících sebedůvěru.


Recenze

Autoři publikace „Prevence užívání tabáku, alkoholu a jiných drog u dospívajících“ přichází se zpracováním v současné době velmi aktuálního tématu pro teenagery, rodiče, pedagogy, sociální pracovníky, zdravotníky a další, kteří působí jak v primární prevenci, tak i v léčbě rizikového chování ve vztahu k užívání návykových látek jako je tabák, alkohol a jiné drogy dnešní mládeží.

Úvodní pasáž nás provází vybranými klíčovými dokumenty pro pochopení a orientaci v legislativním prostředí daného tématu. Následně nás autoři seznamují s aktuálními, současnými výzkumy, statistickými daty, příčinami a rizikovými faktory v uvedených nežádoucích formách chování dospívajících. Začleněny jsou i strategie pomoci a léčby s neméně důležitými podpůrnými informačními zdroji.

Poměrně rozsáhlá pozornost je věnována praktickým tématům a metodicky rozpracovaným základním lekcím pro potřeby prevence a léčby. Jde o nácvik psychosociálních dovedností jako je posilování sebedůvěry a sebevědomí, dovednost ke zvládání problémů, mezilidských konfliktů, používání pozitivní aserce, ovlivňování myšlenek a pocitů, zvládání zlosti, odmítání nabízených drog a v neposlední řadě i neméně důležité projektivní dovednosti, jak efektivně a smysluplně využívat a plánovat svůj čas.

Oceňuji, že po dlouhé době se nám, pracovníkům v prevenci a léčbě rizikových forem chování ve vztahu k užívání alkoholu, tabáku a jiných drog, dostává do rukou tato publikace, na kterou jsme tak dlouho čekali. Přeji jí rychlé rozšíření a využití v praxi.

PhDr. Lenka Skácelová
Psycholog, vedoucí Poradenského centra pro drogové a jiné závislosti, Pedagogicko psychologická poradna Brno

 

Publikace ke stažení

Pešek, Roman. Nečesaná, Kateřina. Prevence užívání tabáku, alkoholu a jiných drog u dospívajících. Písek: Arkáda - sociálně psychologické centrum, 2009. ISBN 978-80-254-5971-3. Vydáno za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky v rámci dotačního programu Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví 2009, projekt č. 9917 Buď IN.

Download this file (Prevence.pdf)Prevence.pdf  (1775 Kb)


Buy now!]]>
2012-06-11 16:41:23
Romská otázka. Psychologické důvody sociálního vyloučení Romů http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=25&catid=58 Authors: SAMKOVÁ, K.A.
ISBN: 9788087579039
Publisher: Blinkr
Publication date: 2012-05-28 12:59:28
Language: English
Price:


Ze stránek vydavatelství Blinkr:

"Autorkou je advokátka Klára Samková (na snímku), která byla počátkem 90. let poslankyní posledního federálního parlamentu za Romskou občanskou iniciativu, ačkoliv sama není Romka. Reagujeme tak na na palčivé téma české veřejnosti, rozjitřené konfliktními událostmi konce léta a podzimu roku 2011. Jedná se o ojedinělou korektní vědeckou práci, veřejnosti zcela srozumitelnou, která dosud v Čechách a zřejmě i v celé Evropě nemá obdoby. Reflektuje mj. i skutečnost, že na území EU žije přes 10 milionů Romů. Kniha je určena především orgánům státní a obecní správy, ale i veřejnosti.

Odpovídá na otázky, proč jsou Romové jací jsou, proč mají strach ze smrti, ze svobody, z osamělosti, ze ztráty smyslu života, jaká je jejich sociální frustrace v českém prostředí, proč je s nimi komunikace obtížná, jaký je jejich vztah ke vzdělání, úřadům atd. Především usvědčuje současnou vládní garnituru České republiky z naprosté nekompetentnosti řešit romskou otázku. Už mohla být vyřešena, kdyby měla kvalitní přístup k tomuto tématu, jehož základem je dostatek informací a kvalifikovaný náhled."

Článek od autorky na psychologie.cz

Recenze  - Darius Nosreti na lidovky.cz

 

 


Buy now!]]>
2012-05-28 12:59:28
Dějiny psychologie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=173&catid=68 Authors: HUNT, M.
ISBN: 978807367814
Publisher: Portál
Publication date: 2011-11-24 15:48:17
Language: English
Price:


Velmi čtivě napsané vyprávění o historii psychologie. Autorovi se podařilo spojit novinářskou srozumitelnost s velkým množstvím informací o psychologii. Vznikl tak nezjednodušený a současně zajímavý příběh o objevování lidské duše.

Jednotlivé psychologické teorie podává autor jako vyprávění o konkrétních osobách a jejich práci. Autor sleduje rozvoj psychologie i podle jejích jednotlivých disciplín. Postupně se věnuje psychologii osobnosti, vývojové a sociální psychologii, psychologii vnímání, zkoumání motivace a emocí, kognitivní psychologii a nakonec psychoterapii.

V závěrečné části kniha se autor zabývá problémem zneužitelnosti psychologie. Předkládá příklady zneužití psychologie ve výchově, reklamě, soudnictví a zamýšlí se nad některými důsledky psychologického zkoumání pro dnešek.

O autorovi, obsah, recenze, ukázka na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2011-11-24 15:48:17
Hovory o psychoterapii http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=16&catid=69 Authors: HUČÍN, J.
ISBN: 9788071785255
Publisher: Portál
Publication date: 2011-11-24 15:38:16
Language: English
Price:


Psychoterapie přitahuje současného člověka stále více. Kniha rozhovorů s několika významnými českými psychoterapeuty a představiteli různých psychoterapeutických škol vypráví o stavu současné české psychoterapie, plasticky líčí životní příběhy i zkušenosti a problémy, s nimiž se psychoterapeuti ve svých ordinacích setkávají.

V knize se zrcadlí i pohled psychoterapie na současného člověka, na jeho problémy i na celou českou společnost.

Info na stránkách vydavatele

Recenze od Josefa Chuchmy


Buy now!]]>
2011-11-24 15:38:16
Krizová intervence pro praxi http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=177&catid=62 Authors: ŠPATENKOVÁ, N.
ISBN: 9788024726243
Publisher: Grada
Publication date: 2011-11-24 14:32:35
Language: English
Price:


Co vás jako první napadne, když se řekne krize? Možná si vzpomenete na nějaké neštěstí, které potkalo někoho jiného, možná na nějaký vlastní traumatický zážitek.

Abyste pocity strachu, nejistoty a paniky v souvislosti s krizí a krizovou intervencí zažívali co nejméně, přichystali jsme pro vás tuto publikaci. Při setkání s lidmi v krizi často nevíme, co dělat a co říci, bojíme se, abychom neudělali něco nepatřičného, abychom "nešlápli vedle", a proto někdy neuděláme vůbec nic.

Renomovaní čeští autoři se proto pokusili identifikovat jednotlivé kroky, které můžete při poskytování krizové intervence sledovat, a tak - krok za krokem - provázet klienta jeho krizí.

Obsah na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-11-24 14:32:35
Krizová intervence http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=108&catid=62 Authors: VODÁČKOVÁ, D.
ISBN: 9788073673420
Publisher: Portál
Publication date: 2011-11-24 14:25:15
Language: English
Price:


Lidem, kteří řeší naléhavou krizovou situaci, je dnes k dispozici řada různých zařízení, poskytujících krizovou pomoc, v nichž působí profesionálové i dobrovolníci. Publikace širokého autorského kolektivu shrnuje současný stav oboru, který je východiskem jejich práce, a popisuje základní postupy krizové intervence v nejrůznějších situacích.

Úvodní část knihy charakterizuje společné znaky životních situací, v nichž lidé vyhledávají krizovou pomoc, a ukazuje možnosti odborné pomoci v krizi.

Podává přehled pracovišť krizové intervence u nás i v zahraničí. Podrobně jsou rozebrána teoretická východiska i jednotlivé kroky různých forem a technik krizové intervence - tváří v tvář (s jednotlivcem, párem, skupinou); telefonická pomoc, mobilní služby (výjezd, práce v terénu) i krizová intervence při katastrofách.

Ve speciální části autoři probírají hlavní typy krizových situací: krize spojené s jednotlivými fázemi lidského života (krizová intervence u dětí, dospívajících a jejich rodin, krizové situace u žen a mužů, v seniorském věku; krize spojené s partnerstvím, manželstvím a sexualitou); psychospirituální krize; krize spojené s duševními poruchami (klienti s poruchou osobnosti, s drogovou závislostí; týraní a zneužívaní klienti, problematika sebevražd).
Závěr knihy se věnuje sociálně-právním aspektům krizové intervence.

Ukázky z knihy na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2011-11-24 14:25:15
Existenciální psychoterapie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=197&catid=69 Authors: YALOM, I.
ISBN: 9788073671228
Publisher: Portál
Publication date: 2011-11-24 14:03:00
Language: English
Price:


Obsáhlá monografie předního českého psychoterapeuta předkládá v pátém, přepracovaném vydání podrobný výklad základních myšlenek vlivných směrů současné psychoterapie, podává instruktivní přehled důležitých psychoterapeutických metod a poukazuje na možnosti, problémy a výsledky vědeckého výzkumu v psychoterapii.

Integrativně a eklekticky orientovaná práce postihuje přínos jednotlivých směrů pro porozumění psychogenním poruchám a nabízí návod k diferencovanému využití osvědčených metod v praxi.
V pátém vydání je mimo jiné doplněna kapitola o kvantitativním a kvalitativním výzkumu a výrazně aktualizován seznam literatury.

Recenze a ukázky na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-11-24 14:03:00
Základy psychoterapie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=155&catid=69 Authors: KRATOCHVÍL, S.
ISBN: 9788073671228
Publisher: Portál
Publication date: 2011-11-24 13:51:32
Language: English
Price:


Obsáhlá monografie předního českého psychoterapeuta předkládá v pátém, přepracovaném vydání podrobný výklad základních myšlenek vlivných směrů současné psychoterapie, podává instruktivní přehled důležitých psychoterapeutických metod a poukazuje na možnosti, problémy a výsledky vědeckého výzkumu v psychoterapii.

Integrativně a eklekticky orientovaná práce postihuje přínos jednotlivých směrů pro porozumění psychogenním poruchám a nabízí návod k diferencovanému využití osvědčených metod v praxi.
V pátém vydání je mimo jiné doplněna kapitola o kvantitativním a kvalitativním výzkumu a výrazně aktualizován seznam literatury.

Recenze, ukázky, o autorovi na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2011-11-24 13:51:32
Homofobie v žákovských kolektivech http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=5&catid=61 Authors: SMETÁČKOVÁ, I., BRAUN, R.
ISBN: 9788074400162
Publisher: Úřad vlády ČR
Publication date: 2011-11-24 13:23:42
Language: English
Price:


Publikace Homofobie v žákovských kolektivech s podtitulem Homofobní obtěžování a šikana na základních a středních školách - jak se projevuje a jak se proti ní bránit.

Jedná se o publikaci Rady vlády pro lidská práva vydanou ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kterou je možné využít nejen pro základní a střední školy.

Obsahuje úvodní slovo náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kláry Laurenčíkové a informace o tom, čeho se vlastně homofobie týká,jak je definována i jak se proti ní bránit.

Ve druhé části, didaktické aplikaci, jsou vybrané techniky - hry s psychologickým obsahem i další možnosti práce ve třídě.

Příručka ke stažení na stránkách MŠMT

 


Buy now!]]>
2011-11-24 13:23:42
Příručka HIV poradenství http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=195&catid=61 Authors: BRŮČKOVÁ, M., JEDLIČKA, J., STUPKA, J., CHMELOVÁ, B.
ISBN: 9788070712948
Publisher: Praha: Státní zdravotní ústav
Publication date: 2011-11-23 16:08:21
Language: English
Price:


Příručka by měla sloužit jako manuál pro poradenství před a po provedení HIV testu, a to zejména u osob patřících např. mezi příslušníky gay minority, uživatele drog, komerční sexuální pracovnice či příslušníky rómské minority.


Buy now!]]>
2011-11-23 16:08:21
Dětská prostituce http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=152&catid=61 Authors: VANÍČKOVÁ, E.
ISBN: 9788024722184
Publisher: Grada
Publication date: 2011-11-23 14:56:06
Language: English
Price:


Doplněné a rozšířené vydání knihy Dětská prostituce se šířeji zabývá otázkou komerčního zneužívání dětí a přináší výsledky nových studií tohoto aktuálního tématu.

Tato ojedinělá publikace se věnuje dětské prostituci nejenom jako palčivému sociálnímu problému, ale pojednává i o důvodech vzniku zmíněného chování u dětí a mladistvých i dopadům, které takové jednání má na budoucí život a vztahy jedinců v dětství komerčně zneužívaných.

Nezbytným doplněním je informace o možné prevenci a právních aspektech dětské prostituce.

Ukázka a obsah na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2011-11-23 14:56:06
Sociální práce v praxi http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=111&catid=70 Authors: MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ, J., KODYMOVÁ, P.
ISBN: 9788073678180
Publisher: Portál
Publication date: 2011-11-14 15:31:51
Language: English
Price:


V této knize čtenář nalezne základní informace o nejrůznějších skupinách, s nimiž se sociální pracovník ve své praxi setkává, a o metodách práce s nimi.

Zahrnuty jsou zneužívané, týrané a zanedbávané děti a jejich rodiny; rodiny s jedním rodičem, v rozvodu a mnohoproblémové; nezaměstnaní; bezdomovci; uprchlíci; duševně nemocní; lidé s mentálním nebo tělesným postižením; ženy, které se prostituují; riziková mládež; pachatelé trestné činnosti a práce v rámci probační a mediační služby; staří lidé a umírající.

Výklad je ilustrován případovými studiemi, text je doplněn praktickými informacemi, kontaktními adresami apod.

Recenze a ukázky z knihy na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-11-14 15:31:51
Základy sociální práce http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=68&catid=70 Authors: MATOUŠEK, O,
ISBN: 9788073673314
Publisher: Portál
Publication date: 2011-11-14 15:27:06
Language: English
Price:


První ucelená česká učebnice dynamicky se rozvíjejícího oboru seznamuje se základními principy a moderními metodami sociální práce.

Shrnuje historický vývoj oboru a představuje současné významné teorie a modely. Podrobně se věnuje jednotlivým postupům, např. prevenci, poradenství, krizové intervenci, práci s rodinou, skupinou, komunitou a dobrovolníky aj.

Na publikaci naváže speciální díl věnující se specifikům práce s různými skupinami klientů.

Ukázky z knihy na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-11-14 15:27:06
Sociální služby v ČR v teorii a praxi http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=39&catid=70 Authors: ČÁMSKÝ, P., SEMBDNER, J., KRUTILOVÁ, D.
ISBN: 9788026200277
Publisher: Portál
Publication date: 2011-11-14 15:02:24
Language: English
Price:


Na základě několikaleté praxe v různých manažerských pozicích, jako lektoři i inspektoři kvality sociálních služeb a jako spoluautoři několika publikací o poskytování sociálních služeb chtějí autoři v komplexní formě zprostředkovat své zkušenosti a znalosti všem, kdo sociální služby poskytují, působí či budou působit v oblasti sociální péče v ČR a také adresátům těchto služeb.

V publikaci zohledňují nejnovější vývoj v této oblasti, včetně příslušné legislativy. Přinášejí rady a doporučení při tvorbě a zavádění standardů kvality sociálních služeb, jež mohou pomoci poskytovatelům zmíněných služeb uspět před inspekcí kvality a zlepšovat jejich práci.

Bližší info na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2011-11-14 15:02:24
Sociální služby http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=230&catid=70 Authors: MATOUŠEK, O,
ISBN: 9788026200413
Publisher: Portál
Publication date: 2011-11-14 14:58:23
Language: English
Price:


Působení sociálního pracovníka sahá od práce s jednotlivcem přes rodiny, skupiny a komunity až k ovlivňování celého národního systému sociálních služeb nebo i politického rozhodování ve prospěch znevýhodněných skupin. Kniha Sociální služby seznamuje čtenáře s různými podobami společenských služeb, s možnostmi jejich plánování a hodnocení. Předkládá kritickou analýzu současného stavu sociálních služeb v ČR a poukazuje na možnosti dalšího vývoje.

Bližší info na stránkách vydavatele

Recenze od Prof. PhDr. RNDr. Heleny Haškovcové CSc.


Buy now!]]>
2011-11-14 14:58:23
Základy klinické adiktologie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=187&catid=57 Authors: KALINA, K. a kol.
ISBN: 9788024714110
Publisher: Grada Publishing
Publication date: 2011-11-14 12:58:46
Language: English
Price:


Adiktologie je multidisciplinární obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování, jejich dopadů na jedince a na společnost a na sociální reintegraci osob, které v důsledku takových forem chování strádají. Klinická adiktologie zužuje ohnisko na témata relevantní pro přímou práci s klientem.

Jde o "léčbu" v širším slova smyslu, kam patří nejen medicínské služby, ale všechny specializované služby, které jsou poskytovány současným nebo bývalým uživatelům drog v souvislosti s jejich užíváním psychotropních látek, tj. různé typy ambulantní léčby a služeb, nemocniční péče, rezidenční léčba v terapeutických komunitách, nízkoprahové služby zaměřené na snižování rizik plynoucích ze zneužívání drog, léčba a služby ve vězení atd.

Více informací a ukázky z knihy na alkohol-alkoholismus.cz

 


Buy now!]]>
2011-11-14 12:58:46
Konopí a konopné drogy http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=132&catid=57 Authors: MIOVSKÝ, M.
ISBN: 9788024708652
Publisher: Grada
Publication date: 2011-11-13 15:27:34
Language: English
Price:


Tato kniha je v českém a slovenském prostředí unikátním publikačním projektem, který trval pět let, je ukázkou aplikace tzv. mezioborového přístupu k návykovým látkám.

Přáním celého autorského kolektivu bylo nabídnout materiál pro kultivovanou odbornou i veřejnou diskuzi o celospolečensky náročném tématu konopných drog, tedy diskuzi založenou na poznatcích z výzkumu a klinické praxe, nikoli na dojmech, mýtech nebo účelových a populistických desinterpretacích či nepřesnostech.

Více informací a obsah na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-11-13 15:27:34
Terapeutická komunita http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=206&catid=57 Authors: KALINA, K.
ISBN: 9788024724492
Publisher: Grada
Publication date: 2011-11-13 15:21:24
Language: English
Price:


Terapeutická komunita je důležitou součástí léčby psychických a behaviorálních poruch.

Renomovaný český autor nabízí čtenářům dokonalý přehled o obecném modelu terapeutické komunity (psychiatricko-psychoterapeutické komunity a terapeutické komunity pro drogově závislé) a srozumitelně charakterizuje společné jádro všech typů terapeutické komunity: léčebnou filosofii, pravidla, komunikaci, složky programu a účinné faktory.

Publikace se zaměřuje i na jednotlivé aspekty terapeutické komunity pro drogově závislé jako v současnosti nejfrekventovanější uplatnění daného modelu.

Obsah a ukázky na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2011-11-13 15:21:24
Psychopatologie pro pomáhající profese http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=135&catid=68 Authors: VÁGNEROVÁ, M.
ISBN: 9788073674144
Publisher: Portál
Publication date: 2011-11-13 13:58:33
Language: English
Price:


Každá snaha o pomoc dětem i dospělým trpícím v důsledku psychických obtíží a nemocí musí vycházet z porozumění příčinám, projevům a sociálním dopadům jejich obtíží.

Všem, kdo pracují s lidmi a chtějí lépe rozumět jejich psychickým problémům, je určen zevrubný, ale přehledný učební text představující neobvykle široký okruh otázek.

Úvod seznamuje se základními pojmy psychopatologie, s pojetím normy a příčinami vzniku odchylek v oblasti psychiky, jejich diagnostice a terapii.

Druhá část je věnována složitému vztahu mezi tělesným onemocněním a psychikou člověka, a psychologii handicapu. Třetí část podává přehled hlavních typů duševních onemocnění a poruch chování.

Závěr knihy přináší originální přehled poznatků o dopadech negativních sociálních jevů na psychiku člověka: o problematice dysfunkce rodin, o sociokulturním handicapu, o nezaměstnanosti a bezdomovectví i psychologických aspektech kriminality a pobytu ve vězení.

Výklad je jasný a přehledný, doplněný řadou příkladů jak ze současné praxe, tak z historie a krásné literatury.

Recenze a ukázky na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2011-11-13 13:58:33
Encyklopedie náboženských směrů v České republice http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=65&catid=59 Authors: VOJTÍŠEK, Z.
ISBN: 9788071787983
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-19 15:58:57
Language: English
Price:


Náboženství, církve, sekty, duchovní společenství

Náboženský život v české společnosti prochází řadou dynamických proměn, jež probíhají uvnitř tradičních církví a duchovních hnutí, ale jsou rovněž spojeny se vznikem nebo příchodem skupin a proudů nových.

Renomovaný autor podává encyklopedický obraz současné náboženské scény v České republice s důrazem na co nejúplnější zachycení všech významnějších náboženských a duchovních skupin (s důrazem na ty, které jsou v obecném povědomí méně známé).

O každé z nich poskytuje základní informace (historie ve světě a u nás, učení, podoba života daného společenství případně jeho představitelé u nás a ve světě, ukázku z textů, literaturu, kontaktní adresy) a stručnou charakteristiku kritické diskuse o dané skupině, pokud aktuálně probíhá. Pokryty jsou směry vycházející z křesťanství, judaismu, islámu, směry ezoterické, indické a čínské.

Podrobný obsah a ukázky z knihy na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-10-19 15:58:57
Proč se Dostojevskij mýlil? http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=168&catid=68 Authors: KOUKOLÍK, F.
ISBN: 9788072624829
Publisher: Galén
Publication date: 2011-10-19 15:29:47
Language: English
Price:


Několik klíčových odstavců Dostojevského Bratrů Karamazových dokazujících, že zřídlem morálního chování je víra v nesmrtelnost a Boha, se často shrnuje do různých podob výroku: »Bůh není, na jeho trůn dosedl (nad)člověk, dovoleno je vše.«

Zkušenost však říká, že lidé nábožensky věřící, bez ohledu na druh víry, se chovají jak morálně, tak amorálně, a to někdy do krajnosti, úplně stejně jako lidé nábožensky nevěřící. Z této zkušenosti a z vývoje poznatků sociokognitivní neurovědy posledních desetiletí plyne, že nikdy, za žádných okolností, nebylo a není lidem věřícím ani nevěřícím dovoleno vše, přestože se dopouštěli a dopouštějí všech zločinů, neboť kořeny lidského vědomí, empatie, altruismu, lásky, zla i religiozity jsou přirozené a je nutné hledat je hlouběji, a to jak v biologické, tak kulturní evoluci.

Ukázky a recenze na stránkách vydavatele 

 


Buy now!]]>
2011-10-19 15:29:47
Vzpoura deprivantů http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=226&catid=68 Authors: KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J.
ISBN: 9788072624102
Publisher: Galén
Publication date: 2011-10-19 13:58:28
Language: English
Price:


Populárně-vědecká publikace navazuje na předchozí knihy autorů z let 1996 (Vzpoura deprivantů: O špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené moci; Galén) a 2001/2002 (Život s deprivanty I.: Zlo na každý den a Život s deprivanty II.: Základy stupidologie; obě Galén).

Také v této knize se pokoušejí pochopit, proč jsou někteří lidé zrůdy, bez ohledu na to, zda se chovají kriminálně, nebo zákonu unikají a jsou z nich lidé někdy nesmírně mocní, bohatí - a oblíbení.

Kniha hledá odpověď na otázku, kdo jsou lidé, o nichž hovoří současné zprávy sdělovacích prostředků, klinické zkušenosti i historické příklady, a proč se dopouštějí takových činů.

Teoretická možnost, že tito lidé nejsou nemocní a nejde ani o poruchu osobnosti, ale o druh parazitní evoluční strategie a krajní variantu lidské normy, se zejména v posledních letech prohlubuje.

Více, obsah a o autorech na stránkách vydavatelství

 


Buy now!]]>
2011-10-19 13:58:28
Skupinová psychoterapie v praxi http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=78&catid=69 Authors: KRATOCHVÍL, S.
ISBN: 9788072623471
Publisher: Galén
Publication date: 2011-10-18 16:18:50
Language: English
Price:


Z předmluvy: 

Psychoterapie je léčebné působení na poruchy, potíže a problémy psychologickými prostředky. K těmto prostředkům patří také vztahy, které se vytvoří mezi členy záměrně sestavené skupiny klientů či pacientů a mezi takovou skupinou a jejím terapeutem či terapeuty. Tyto vztahy a s nimi související interakce mohou sloužit k ulehčujícímu vzájemnému vyslechnutí, povzbuzení a citové podpoře, ale také k projevení, pochopení a opravení chyb v postojích a v chování k lidem. Navíc terapeuticky fungující skupina poskytuje možnost nacvičování nového účelnějšího jednání a osvojení si chybějících sociálních dovedností. Interakce členů vytvářejí skupinovou dynamiku, k níž patří také skupinová soudržnost a skupinové napětí. Toho všeho využívá skupinová psychoterapie. Obohacuje tak individuální působení psychologickými prostředky o další rozměr a zesiluje vliv některých z jeho účinných faktorů.

Více, ukázky z knihy a recenze na stránkách vydavatele

 


Buy now!]]>
2011-10-18 16:18:50
Aktivní naslouchání při vyučování http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=34&catid=66 Authors: PALENČÁROVÁ, J., ŠEBESTA, K.
ISBN: 9788073671013
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-18 16:07:16
Language: English
Price:


Rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ

Naslouchání je zdaleka nejvyužívanější komunikační dovedností. To dokazují i četné domácí a zahraniční výzkumy, přesto je umění naslouchat věnována v našich školách jen velmi malá pozornost.

S nástupem komunikačně orientovaného vyučování od druhé poloviny devadesátých let 20. století se sice si-tuace začíná postupně měnit, změny však výrazně brzdí skutečnost, že učitelům v praxi i studentům stále chybí soustavnější teoreticky podložené a zároveň prakticky orientované poučení o tom, jak umění naslouchat u žáků rozvíjet.

Tato publikace se pokouší tuto mezeru zaplnit. Je věnována metodice rozvíjení dovednosti naslouchat aktivně a s porozuměním při výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ. Autoři vycházejí z komunikačního pojetí jazykového vyučování, zasazují umění naslouchat a jeho rozvíjení do obecnějšího rámce rozvíjení komunikačních dovedností a aktivit dítěte, podávají metodické pokyny a doporučení, jak při výuce na 1. stupni ZŠ postupovat, a nabízejí příklady cvičení či aktivit, jež mohou učitelé při výuce využít.

Ukázky a o autorech na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-10-18 16:07:16
Alternativní školy a inovace ve vzdělávání http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=138&catid=66 Authors: PRŮCHA, Jan
ISBN: 9788071789772
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-18 15:47:50
Language: English
Price:


Které alternativní školy a koncepce vzdělávání existují u nás a ve světě? A jsou opravdu lepší než školy běžné? Třetí, upravené a rozšířené vydání úspěšné knihy přináší kromě základních informací o známějších typech alternativních škol zejména poznatky o jejich kladech a záporech, jak je zjišťuje nezávislý výzkum. V tomto vydání je důraz dále kladen na nové alternativní a inovativní koncepce vzdělávání a školství, které ve světě vznikly v nedávných letech.

Ukázka z knihy a o autorovi na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-10-18 15:47:50
Sociologie zločinu http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=97&catid=67 Authors: JANDOUREK, Jan
ISBN: 9788026200260
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-18 14:31:03
Language: English
Price:


Proč lidé vraždí a jezdí načerno.

Kniha se zabývá deviací v sociologickém slova smyslu. Proč se lidé chovají jinak, než se od nich očekává, a jaké to má příčiny? Co je normální? Co je skutečně přestupek a co zločin? Jak se může společnost bránit a jak má delikventy trestat? Autor se snaží podat stručný a populární přehled především sociologický a využívající překrývání oborů – v tomto případě samozřejmě především se sociální psychologií. Čtenář v knize nalezne příklady z historie, skutečné kauzy i ilustrativní momenty z prózy. Podtitul „Proč lidé vraždí a jezdí načerno" ukazuje křehké hranice mezi různými způsoby negativního lidského jednání. Vyjadřuje zkušenost moderní doby, že za určitých sociálních, historických a osobních okolností je člověk schopen netušeného jednání.

Publikace obsahuje základní klíčové sociologické pojmy a pojmy z kriminologie a věcný rejstřík by mohl sloužit jako malý orientační slovník oboru.

Cílovou skupinou jsou studenti sociologie, společenských věd, učitelé středních a vysokých škol, publicisté, širší veřejnost zajímající se o to, kde se společnost a jedinec dostávají do krize.

Jan Jandourek působí jako spisovatel a vydavatel knih v nakladatelství Tartaros. V Portálu vyšly jeho knihy Svatí a kacíři světových náboženství (1998), Sociologický slovník (2001), Úvod do sociologie (2003).

Ukázky a rozhovor s autorem na stránkách vydavatele 


Buy now!]]>
2011-10-18 14:31:03
Minimalizace šikany Praktické rady pro rodiče http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=124&catid=53 Authors: VÁGNEROVÁ, Kateřina
ISBN: 9788073676117
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-14 13:52:00
Language: English
Price:


Šikana je zneužívání moci a podle opakovaných výzkumů se její obětí stává až 40% dětí školního věku - aktérem šikany se může stát prakticky kterékoliv dítě. Úvodní část textu doporučí, jak postupovat od okamžiku, kdy rodič zjistí, že jeho dítě je obětí šikany (případně na ni má podezření): jak se od dítěte dozvědět, co se vlastně děje, jak se postarat o jeho bezpečnost, jak vést jednání se školou. Druhá část je věnována prevenci: jak lze problematiku ošetřit výchovou, jak zamezit tomu, aby se dítě stalo obětí nebo agresorem. Třetí úsek by měl pomoci k pochopení šikany v hlubších souvislostech a rozpoznat mechanismy, které ovlivňují skupinové dění. Závěrem jsou uvedena jednoduchá cvičení, která mohou šikanovanému dítěti pomoci, spolu s výběrem zákonů vztahujících se k problematice a seznamem organizací, na něž se lze obrátit.

Ukázka z knihy na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-10-14 13:52:00
Jak na šikanu http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=215&catid=53 Authors: ŘÍČAN, Pavel
ISBN: 9788024729916
Publisher: Grada Publishing
Publication date: 2011-10-14 13:50:52
Language: English
Price:


Publikace jasně definuje pojem šikany a popisuje způsoby zjišťování tohoto chování, které je jednoduše popsáno jako ubližování někomu, kdo se nemůže nebo nedovede bránit. Věnuje se také pojmu agrese, jeho biologickým základům i jeho místu v chování člověka. Šikana se často odehrává ve specifické skupině - ve třídě. Další části knihy se zabývají vyšetřováním, zásahem, nápravou i prevencí šikany. Na závěr kniha nabízí interdisciplinární složku ve formě poznámek, zamyšlení a několika dodatků.

Podrobný obsah a další informace na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-10-14 13:50:52
Bolest šikanování http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=82&catid=53 Authors: KOLÁŘ, Michal
ISBN: 807178513X
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-14 13:45:21
Language: English
Price:


Odborná publikace, která je určena především učitelům a vychovatelům (i jako výborná metodická příručka), se zabývá srozumitelně, velmi popdrobně a fundovaně problematikou šikanování na našich školách. Kniha je rozdělena do tří částí. První část charakterizuje šikanování, jeho mechanismy a příčiny i úskalí při jeho odhalování a vyšetřování. Druhá část ukazuje hlubší souvislosti ve světě šikany; zabývá se také osobností agresorů i obětí. Třetí, nejobsáhlejší část obsahuje konkrétní metody a postupy prevence, diagnostiky a nápravy šikanování a nabízí praktické návody řešení různých případů a situací. Práce je doplněna popisy konkrétních případů šikanování z autorovy odborné praxe.

Další informace na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-10-14 13:45:21
Nová cesta k léčbě šikany http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=172&catid=53 Authors: KOLÁŘ, Michal
ISBN: 9788073678715
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-14 13:38:41
Language: English
Price:


Podrobně rozpracovává jednotlivá stadia a formy tohoto druhu chování. Cesta k překonání šikany je zde popsána srozumitelně krok za krokem. Publikace je rozdělena do čtyř částí. První se zabývá klíčovými prostředky léčby šikany, druhá obsahuje filosofii této léčby, třetí pojednává o nových přístupech k šikanování a čtvrtá část informuje o léčbě šikany u nás i ve světě. Kniha také obsahuje další informace o školním šikanování a to i o nových skutečnostech jako je kyberšikana, šikana učitelů a projevy šikany v mateřských školách. Jedna kapitola je také věnována rodičům, kteří hledají pomoc při šikanování svých dětí. Publikace je též doplněna popisy konkrétních případů z autorovy odborné praxe.

Ukázka z knihy na stránkách vydavatele

Recenze knihy od Davida Čápa


Buy now!]]>
2011-10-14 13:38:41
Šikana dětí s poruchami autistického spektra http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=50&catid=53 Authors: DUBIN, Nick
ISBN: 9788073675530
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-14 13:33:15
Language: English
Price:


Autor, doktor psychologie, u něhož byl v dospělosti diagnostikován Aspergerův syndrom (porucha autistického spektra), se v dětství osobně setkal s násilím a šikanou. Proto sepsal knihu pro rodiče i pedagogy, kteří pečují o děti s touto poruchou. Radí, jak je vychovávat a učit, aby nedocházelo k psychickému či fyzickému násilí. Zvláštnosti v chování dětí s Aspergerovým syndromem může totiž u některých dětských i dospělých (!) jedinců vyvolávat sklony k necitlivému přístupu, ubližování až násilí. A tomu je třeba zamezit.

Další informace na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-10-14 13:33:15
Šikana ve škole, na ulici, doma http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=191&catid=53 Authors: BOURCET, Stéphane
ISBN: 8000015528
Publisher: Albatros
Publication date: 2011-10-14 13:30:53
Language: English
Price:


Agrese nemusí nutně znamenat fyzické napadení a osoba agresora nemusí vždy odpovídat našim představám. Autoři definují agresi, typické rysy agresora i týraného s jeho pocity akutního stresu (děs, stud, obviňování) i obvyklé posttraumatické příznaky. Správnou reakcí rodičů je najít střední cestu mezi přehnanou ochranou a falešným klidem. Pro poučení z předchozího násilí a vyloučení rizika dalšího útoku je třeba se snažit pozměnit chování týraného. Text je doplněn kontakty na organizace zabývající se danou problematikou.

Ukázka na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-10-14 13:30:53
Výchova k toleranci a proti rasismu http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=94&catid=58 Authors: ŠIŠKOVÁ, Tatjana
ISBN: 9788073671822
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-14 13:26:08
Language: English
Price:


Druhé, aktualizované vydání

Naši přední psychologové, sociologové, pedagogové, antropologové a další odborníci z oblasti sociálních věd připravili jeden z prvních konkrétních programů výchovy dětí a mládeže k toleranci a proti rasismu.

Informace o národnostních menšinách a zvycích etnik, vytváření modelových situací pomocí interaktivních her, výsledky výzkumu postojů mládeže základních a středních škol aj.

Ukázka a podrobný obsah na stránkách vydavatele

Recenze na www.webhumanita.cz


Buy now!]]>
2011-10-14 13:26:08
Drogy - otázky a odpovědi http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=10&catid=57 Authors: Kolektiv autorů občanského sdružení SANANIM
ISBN: 9788073672232
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-14 13:13:48
Language: English
Price:


Příručka pro rodinné příslušníky a pomáhající profese

Informace o drogách a nebezpečích s nimi spojených mohou zajímat ty, kteří s drogami experimentují, dlouhodobě je užívají, snaží se závislosti na nich zbavit nebo již úspěšně abstinují. Informace jim umožní předejít nesnázím a problémům, do nichž by se mohli dostat, případně jim pomáhají se s nimi vypořádat, pokud už nastaly. Další významnou skupinou, která se chce o drogách něco dozvědět, jsou rodinní příslušníci a přátelé uživatelů drog. Zajímají se například o to, jak postupovat při podezření, že jejich dítě bere drogy, jak se chovat k příteli, který bere pervitin, kam se obrátit o pomoc. Objektivní informace často zabrání tomu, aby udělali neuvážené kroky, které mohou poškodit vzájemné vztahy a situaci ještě zhoršit.

Netradičně pojatá kniha informuje o drogách a rizicích jejich užívání formou výběru autentických dotazů a odpovědí z internetové poradny občanského sdružení SANANIM. Kniha je rozdělena na tři hlavní části - dotazy uživatelů, rodinných příslušníků a bývalých uživatelů. Každá část je doplněna odborným úvodem. V závěru knihy najdou čtenáři slangový slovníček a užitečné kontakty.

Kniha je psána pro ty, kteří se setkávají s drogami, jejich rodinné příslušníky, přátele a učitele.

Autoři: Pracovníci občanského sdružení SANANIM Jana Marečková, Mgr. Barbora Orlíková, MUDr. Jakub Minařík, Mgr. Gabriela Koryntová, Mgr. Jana Justinová, Bc. Martin Hulík, MUDr. Pavel Kubů.

Autorem koncepce internetové poradny SANANIM je Mgr. Jiří Richter, výkonný ředitel o. s. SANANIM.

 

Ukázky z knihy na stránkách vydavatele

Recenze na www.webhumanita.cz

 


Buy now!]]>
2011-10-14 13:13:48
Pedagogické ovlivňování volného času http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=106&catid=66 Authors: Hájek B., Hofbauer B., Pávková J.
ISBN: 9788026200307
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-14 12:43:36
Language: English
Price:


Publikace charakterizuje základní problémy zhodnocování a ovlivňování volného času dětí a mládeže, reflektuje současný stav i předpokládaný vývoj.

Kniha je určena studentům pedagogiky, sociální pedagogiky a dalších příbuzných oborů na středních i vysokých pedagogických školách, vychovatelům školních družin, domů dětí a mládeže, domovů mládeže a dětských domovů.

Ukázka na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-10-14 12:43:36
Psychologie náboženství a spirituality http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=201&catid=59 Authors: ŘÍČAN, Pavel
ISBN: 9788073673123
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-14 12:34:31
Language: English
Price:


Význam slova náboženství se v obecném povědomí v poslední době posunul, rozumí se jím nauky, instituce a rituály, tedy to vnější v oblasti religiozity. Spiritualitou se naproti tomu rozumí prožívání, přičemž se často zdůrazňuje, že spiritualita existuje jak v rámci organizovaného náboženství, tak i mimo tento rámec. V tom případě se mluví o nenáboženské spiritualitě nebo o přirozené spiritualitě.

Přední český psycholog se už řadu let snaží postihnout šíři poznatků psychologie aplikovaných na náboženství a spiritualitu. V knize Psychologie náboženství a spirituality probírá, čím k porozumění náboženských jevů přispěly hlavní směry psychologického bádání (například teorie motivace, vývojová nebo sociální psychologie). Podrobněji jsou představeny proudy psychologického myšlení, které měly významný vliv na moderní chápání náboženství (psychoanalýza a analytická psychologie). Pozornost je však věnována i speciálním tématům, například běžným a mimořádným náboženským prožitkům, morálce, lidské vině, svědomí, vztahu mezi psychopatologickými a náboženskými jevy a podobně.

Kniha je určena psychologům, religionistům, teologům, studentům těchto oborů a zájemcům o náboženství a víru.

 

Ukázky a podrobné informace na stránkách vydavatele

Recenze Milana Nakonečného

Recenze Jara Křivohlavého


Buy now!]]>
2011-10-14 12:34:31
Drogy a drogové závislosti http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=159&catid=57 Authors: KALINA, K. a kol.
ISBN: 8086734056
Publisher: Úřad vlády ČR
Publication date: 2011-10-14 11:59:00
Language: English
Price:


Rozsáhlá studijní monografie, která vychází z bio-psycho-sociálního modelu zneužívání návykových látek a shrnuje v širokém multidisciplinárním záběru soudobé poznatky z oblasti drog a drogových závislostí.

Kapitoly v 1. dílu:

 • Návykové látky: Problémy a přístupy
 • Bio-psycho-sociální model
 • Rozdělení a účinky návykových látek
 • Základy diagnostiky a zhodnocení klienta, psychologické a somatické komplikace
 • Včasné a krizové intervence, poradenství, zvládání somatických komplikací

Kapitoly v 2. dílu:

 • Léčba a rehabilitace
 • Systém péče - obecné otázky
 • Systém péče - jednotlivé složky
 • Práce se specifickou klientelou
 • Primární prevence 

Oba díly jsou zdarma ke stažení na www.drogy-info.cz


Buy now!]]>
2011-10-14 11:59:00
Multikulturní výchova : teorie - praxe - výzkum http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=1&catid=58 Authors: PRŮCHA, Jan
ISBN: 8085866722
Publisher: ISV
Publication date: 2011-10-13 15:03:29
Language: English
Price:


Podrobná recenze knihy a zamyšlení nad multikulturní výchovou od Dominika Lukeše


Buy now!]]>
2011-10-13 15:03:29
Multikulturní výchova - Příručka (nejen) pro učitele http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=162&catid=58 Authors: PRŮCHA, Jan
ISBN: 9788072548668
Publisher: Triton
Publication date: 2011-10-11 15:06:22
Language: English
Price:


Problémy soužití lidí z různých etnických, rasových a kulturních skupin jsou dnes zvlášť naléhavé. Proto se stávají i součástí školního vzdělávání v podobě multikulturní výchovy. Tato příručka vychází z požadavků, které na učitele a žáky klade Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, v němž je multikulturní výchova zařazena jako tzv. průřezové téma. Autor objasňuje teorii a praxi multikulturní výchovy na četných příkladech a výzkumech jak z českého prostředí, tak ze zahraničí. Knížka je určena učitelům a studentům pedagogických oborů, pracovníkům ve školství i zájemcům z širší veřejnosti. Text je doprovázen ilustračními rámci, v nichž jsou uváděny praktické příklady a výsledky zajímavých výzkumů, a didaktickými aplikacemi.

 


Buy now!]]>
2011-10-11 15:06:22
Romové v české společnosti http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=21&catid=58 Authors: NAVRÁTIL, P.
ISBN: 9788071787419
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-11 14:27:43
Language: English
Price:


Jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky

V roce 2001 u nás proběhl bezprecedentní výzkum o životě Romů u nás o jejich vzájemných vztazích s majoritou v podmínkách deseti měst - od "bezproblémových" (např. Český Krumlov, Uherské Hradiště) po ty, které se "proslavily" konflikty (Ústí nad Labem, Ostrava). Na základě tohoto výzkumu podávají autoři aktuální obraz situace Romů u nás a vztahů, jež k nim mají jejich spoluobčané i jež mají oni ke svému okolí. Tyto informace jsou zasazeny do širšího rámce, který vysvětluje, jaké problémy typicky zažívají menšiny - zvláště z hlediska sociálního vyloučení, jak může a má být integrační politika vázána na podmínky konkrétní lokality. Velká pozornost je věnována perspektivám integrace ve světle výzkumu a příkladům "dobré" praxe v boji proti sociálnímu vyloučení Romů jak od nás, tak ze zahraničí.

Podrobný obsah a ukázka na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-10-11 14:27:43
Mentální anorexie http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=63&catid=52 Authors: KRCH, František D.
ISBN: 9788073678074
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-05 15:53:35
Language: English
Price:


Druhé, přepracované vydání.

Mentální anorexie, nechutenství, nevhodné jídelní návyky, nadměrný strach z tloušťky, přejídání a nespokojenost se svým tělem, to jsou témata publikace odborníka, který se již mnoho let zabývá výzkumem a léčbou poruch příjmu potravy.

V úvodu knihy autor popisuje problematiku anorexie, podvýživy a úzkostné sebekontroly. Zvláštní pozornost věnuje možnostem intervence a motivace nemocných, kteří se odmítají vzdát svých dietních návyků, nebo se už příliš adaptovali na roli nemocného a zvykli si manipulovat se svým okolím. Samostatná kapitola je věnována problematice dětských pacientů.

Ve svépomocné části příručky jsou popsány konkrétní kroky nezbytné nejenom ke změně jídelních a pohybových zvyklostí, ale i relevantních postojů. Velký důraz je kladen na porozumění problému a dostupnost nabízených řešení.

Ukázka a podrobný obsah knihy na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-10-05 15:53:35
Spektrum poruch příjmu potravy http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=209&catid=52 Authors: PAPEŽOVÁ, Hana
ISBN: 978802472425-6
Publisher: Grada
Publication date: 2011-10-05 15:01:33
Language: English
Price:


Kniha je výsledkem dlouhodobé klinické a výzkumné práce editorky, vynikající české odbornice na poruchy příjmu potravy, a spolupracujících odborníků, především lékařů a psychologů.

Cílem je seznámit odborníky s komplexní problematikou poruch potravy, s klinicky ověřenými postupy, se standardy léčby a s dalšími možnostmi a úskalími v každodenní praxi. Zaměřuje se na nově zaváděné terapeutické přístupy a technologie v léčbě i prevenci, klade důraz na využití nových technologií ke zmírnění společenského tlaku na štíhlost a na vytvoření podpůrných programů pro pacienty i pro jejich rodinné příslušníky. Jednotlivé kapitoly mapují vztah poruch příjmu potravy k příslušnému oboru (gynekologii, stomatologii, neurologii...).

Publikace je určena odborné veřejnosti, psychiatrům, psychologům, obezitologům, pediatrům, gynekologům, praktickým lékařům, stomatologům, ale také pedagogům, sociologům a studentům těchto oborů a v neposlední řadě i informovaným laikům z řad veřejnosti.

Podrobný obsah na stránkách vydavatele


Buy now!]]>
2011-10-05 15:01:33
Anorexia nervosa http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=154&catid=52 Authors: PAPEŽOVÁ, Hana
ISBN: 9788085121322
Publisher: Psychiatrické centrum Praha
Publication date: 2011-10-05 14:45:04
Language: English
Price:


Příručka pro všechny, kteří nemocí trpí - postižené samotné, jejich rodiny, přátele, partnery a některé odborníky (učitele a lékaře první linie).

Z přebalu knihy:

"Autorka předkládá čtenáři velice přehledný, stručný a zároveń velmi fundovaný text, týkající se mentální anorexie. Poslytuje informace a instrukce nejen pro pacientky, ale i příbuzné a přátelé postižených dívek a žen, v ojedinělých případech i mužů. Informace a instrukce jsou zaměřeny na to, "jak pochopit" a "jak překonat" mentální anorexii jako pacientka. Rady směřují k tomu, jak pochopit, podpořit a pomoci dceři, kamarádce, přítelkyni či žákyni postižené touto nemocí. Informace jsou přehledně, jasně a velmi trefně podtrženy ilustracemi bývalé pacientky a zrcadlí mnohaleté zkušenosti autorky, která jako expertka na poruchy příjmu potravy vede psychiatricko-psychoterapeuticky specializovanou jednotku pro poruchy příjmu potravy na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je velmi aktivní i ve vědecké oblasti, ve spolupráci se světovými experty v tomto oboru..."

Dr. phil. Erika Toman, reprezentantka Švýcarska pro Evropskou akci COST B6 a Expert v oblasti poruch příjmu potravy, Meilen bei Zürich, Schweiz 


Buy now!]]>
2011-10-05 14:45:04
Bulimia nervosa http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=165&catid=52 Authors: PAPEŽOVÁ, Hana
ISBN: 8085121816
Publisher: Psychiatrické centrum Praha
Publication date: 2011-10-05 14:24:32
Language: English
Price:


Kniha představuje moderní publikaci, která je určena lidem s poruchami příjmu potravy. Poskytuje poznatky a návody, jak lépe rozumět vlastním problémům a mobilizovat odvahu k jejich léčbě. Přináší také informace pro rodiče, partnery, přátele a děti osob s poruchami příjmu potravy. Autorka má rozsáhlé teoretické znalosti a bohatou klinickou zkušenost s pacientkami, které trpí těmito poruchami.

 

Z přebalu knihy:

"Kniha poskytuje poznatky a návody, jak lépe rozumět problémům s příjmem potravy a mobilizovat odvahu k jejich léčbě. Přináší také informace pro rodiče, partnery, přátelé a děti. Sdílným způsobem informuje o současném pojetí poruch příjmu potravy, příčinách jejich vzniku a terapeutických možnostech. Její přístup je integrativní, klade důraz jak na kognitivní, tak na emocionální, vztahové a postojové aspekty jídleních porcuh. Autorka správně zdůrazňuje, že pro efektivní léčbu je nezbytná motivace pacientek a hledá komunikační přístupy, které napomáhají zvýšení motivace k léčbě a posilují odvahu ke změně."

doc. PhDr. Jana Kocourková

"Publikace je vlastně jakousi výměnou poznatků a názorů mezi pacientkou a terapeutem a jejich uváděním na správnou míru. Konfrontuje obě strany: ze strany pacientek stesky, výmluvy, nářky, ze strany terapeuta poučení o chorobě, jejích následcích a léčbě a to takovým způsobem, aby odborná argumentace byla srozumitlená laikům, ale zároveň přispívala k tomu, jak má praktický lékař (případně jiný odborník) přistupovat k nemocným s poruchami příjmu potravy, aby nedocházelo k jejich další psychotraumatizaci a vytváření negativních postojů."

doc. MUDr. František Faltus


Buy now!]]>
2011-10-05 14:24:32
Násilí ve škole a jak mu čelit http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=211&catid=53 Authors: ERB, Helmut H.
ISBN: 8086299228
Publisher: Amulet
Publication date: 2011-10-05 14:14:16
Language: English
Price:


Kniha o každodenním násilí a agresivitě nejen ve škole a o způsobech obrany proti nim.
Kniha je určena především dětem a mládeži. Poskytuje informace a rady, jak se vyrovnat s každodenním násilím a agresivitou, jak se mu vyhýbat a jak se mu bránit.


Buy now!]]>
2011-10-05 14:14:16
Agresivita a šikana mezi dětmi http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=121&catid=53 Authors: ŘÍČAN, Pavel
ISBN: 8071780499
Publisher: Portál
Publication date: 2011-10-05 14:13:49
Language: English
Price:


Výsledky našich i zahraničních výzkumů zaměřených na výskyt šikany a dalších agresivních projevů mezi dětmi.


Buy now!]]>
2011-10-05 14:13:49
Stop šikaně http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=24&catid=53 Authors: NECKAŘ, Petr
ISBN: 9788090469013
Publisher: Statutární město Hradec Králové
Publication date: 2011-10-05 13:50:55
Language: English
Price:


Brožura informuje o šikaně, co je šikana, jak jí předcházet, jak se zachovat v případě, pokud k ní došlo.


Buy now!]]>
2011-10-05 13:50:55
Jak se bránit šikaně http://cechhrobnicky.cz/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=119&task=view_bl&id=118&catid=53 Authors: FIELD, Evelyn M.
ISBN: 9788024911762
Publisher: Euromedia Group - Ikar
Publication date: 2011-10-05 13:39:28
Language: English
Price:


Školní šikanování je těžkou poruchou vztahů ve skupině. Tato porucha má systémový charakter a zasahuje celou skupinu: oběti, agresory, další členy skupiny a skupinu jako celek. Poškození vztahů má svůj zákonitý vývoj a směřuje od zárodečné podoby tzv. ostrakismu k dokonalému pátému stadiu - totalitě. Existuje zásadní rozdíl v dílčí léčbě u počátečního a u pokročilého onemocnění skupiny; techniky v knize jsou určeny pro prevenci šikanování, případně pro postup v počátečním stadiu šikanování. Text nabízí systém obrany proti šikaně, který má šest pilířů - zvládnutí svých pocitů, rozpoznání, proč jsme obětí nebo útočníkem, posílení sebevědomí, asertivní komunikaci, vytvoření vlastního zdroje moci a vybudování podpůrné sítě. Ke každému z pilířů je vypracován arzenál metod určených rodičům coby sociálním trenérům svých více či méně šikanovaných dětí.


Buy now!]]>
2011-10-05 13:39:28